pelen naderen, Kremlin zuivert door és Mees Hope verhoogt een aantal rentetarieven. 81% SIX 9% 101% s\% 81% 101% 81% 81% 9% 101% 91% 91% 810/ 030/ 4/0 ©4/0 10% 10% t brieven van lezers ili Wi«j' I II 1 Uw conclusie: sparen doet U bij Mees Hope. Sf f5 wasio%sy> sr ST" "i ST ST Bank Mees Hope nv Sf Sf Sf Sf Sf BINNENLAND TROUW/KWARTET P 6 - RHS 11 *2 ,„k Wolzak ering onder dissidenten in de'Sowjet-Unie vóór het begin van de Olympische Spelen in deze zomer gaat gestaag door. Dagelijks hebben er processen, arrestaties en kingen plaats en worden mensen bedreigd en gewaarschuwd. uari werd de 41-jarige wis- 'azif Meilanow in Machats- joofdstad van Daghestan, rd omdat hij op het centra- de stad voor de vrijlating •bannen kernfysicus Andrej had gedemonstreerd. werd Mikola Horbal, een van het eerste uur, veroor- rijf jaar dwangarbeid in een met streng regime. De 39- bal was tot 1970 muziekle- werd toen tot zeven jaar d omdat een van zijn ge-! .subversief" werd aange- zijn vrijlating in 1977 hield :tief bezig met de hulp aan politieke gevangenen en uwe contacten met de Oe- lelsinki-groep. ;and werd Rollan Kadijew, van de verbannen Krimta- Dordeeld tot drie jaar ops- gens „straatschenderij". De hem was uitgelokt. De 42- lijew doceerde natuurkun de aan de universiteit van Samar kand. Hij zat al eerder een straf van drie jaar (van 1968 tot 1971) uit voor zijn aandeel in een campagne van verbannen Krimtataren om terug te mogen keren naar de Krim. In Moskou werden twintig prominen te leden van de dissidentenbeweging' naar het gerechtshof ontboden en daar gewaarschuwd met hun activi teiten te stoppen. De autoriteiten vroegen hun verklaringen te onderte kenen waarin stond dat als zij toch met hun activiteiten door zouden gaan, ze verantwoordelijk zouden zijn voor de tegen hen genomen ge rechtelijke stappen. Op één na wei gerden allen te tekenen. Een ander werd gedwongen te emigreren. Ook in andere steden werden dissidenten ge vraagd dergelijke verklaringen te on dertekenen. Tevens hebben de autoriteiten er bij de schoonmoeder van dr. Sacharow op aangedrongen naar het westen te boek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, n of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859.1000 isterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver Sat goed (8) goed met de kerk" (ds ind ik niet zo'n goede uit- ij zijn geroepen om de wer- te preken, maar ook door n kenbaar te maken, hoe m leven zoals God dat wil. ii van alles in de kerk. De gaan straks ook aan het 1. Ik ben het er niet mee s inziens is de kerk in een n geraakt en moet zij daar loor opnieuw bij de kern te en de liturgie weer op oude te zetten, en al de psalmen ;en te laten zingen (van zal de kerk weer opbloeien, ig willen toevoegen: Ont- die slaapt! L. Heeze lat goed (9) (het woord-en-wederwoord Bouma en Henk Lemckert tizijden 2 van 9 februari en ri. Beiden hebben dezelfde werkelijkheid voor ogen. koude zonnige voorjaars- bibbert want de winter zit Ucht en in de grond, Hans Kijk! de eerste zwaluw!." ■■aarmee is't nog geen zo- Is: ..De winter is voorbljj". hebben ze gelijk. Ik kan blij en dankbaar zijn, als werk ben in een raad van een IKV/werkgroep of iets e mentaliteit, maar even- rust en angstig, als ik be- dat compleet buiten de de kerkgangers en paro- irkeraden en zelfs pastores (aan. Dankbaar dat ik zo- stimulansen van synodes, en wereld- en Neder- d van kerken op ons aan n, verontrust dat er zoveel en pastorieën zijn waarin nsen helemaal niet opge- en en waar dan ook niets md te krijgen is. Hans en :ten samen een liturgie ver- (enk de schuldbelijdenis, schaamte voor de Heilige de zondige werkelijkheid erkelijke) leven en samen- "iet lied met de bede om op zachte lage toon. een dankbaar blij hart de jkondiging en het loflied tot ons nooit in de steek laat. westelijke toon. En dan sa- artstochtelijk ernstige op- 1 tekering. Het zou een vol- urgische eenheid zijn. L. Cannegieter lat goed (10) len staan nu meer gewoon benen op de grond, schrijft ia. Hijzelf heeft vermoede- toe op de „kop" gestaan, een vertekenend beeld te ihangen van de kerk in het Zijn betoog staat buiten lijkheid en de rijkdom, die ven, zie ik als een grote Inplaats van een „bergop- itneemt hij ons het vertika- volkomen. Dat is wazig en tract verleden, volgens Voorlopig zie ik die 'estijl" als een troebel ge- isel van Hans Bouma en kerk. Humanisten en vrij- lunnen nog wel van hem aard (9) louwlng in Trouw van 15 an J. Rotman over prof. dr. zwaard over woordenspel mij goed getypeerd. Toeval- rugkant van dit „ingezon- artikel „Christen, bewape- demonie", van prof. Goud lezing van Goudzwaards 't mijn instemming met iet aangetast. Goudzwaard de rode communistische de- kleuren van donkergrijs tot n gaat hij ook zwart fase is- tweede wereldoorlog) noe- JCJ emigreren. Sacharows schoonmoe der, mevrouw Roeta Bonner, ant woordde daar alleen op in te gaan als Liza Alexejewa, die bij de Sacharows inwoonde, ook toestemming zou krij gen het land te verlaten. Al eerder werd een emigratieverzoek van Alexajewa afgewezen. Psychiatrie In Moskou werd van verschillende dissidenten de telefoon afgesneden. In de flat van de 34-jarige Irina Griw- nina werd huiszoeking gedaan, waar bij twee zakken vol documenten en boeken in beslag werden genomen. Ook werd een kaartensysteem met namen van slachtoffers van het mis bruik van de psychiatrie en een grote hoeveelheid „Informatiebulletins" van de onofficiële „Werkgroep tegen het misbruik van de psychiatrie voor politieke doeleinden" in beslag geno men. Irina Griwnina is een actief me dewerkster van deze werkgroep. Een even grote hoeveelheid materiaal werd bij Jewgenl Nikolajew in beslag genomen Inclusief zijn boek „De Ver raders van de Democratie". De KGB'ers vertelden hem dat hij bin nen korte tijd weer een gedwongen behandeling in een psychiatrische kliniek zou moeten ondergaan. Toen de autoriteiten hem in 1978 in een dergelijke inrichting opgesloten werd zijn vrijlating voornamelijk door het Britse koninklijke college van psychi aters bewerkstelligd. De druk op de werkgroep Is de laatste tijd sterk toegenomen. Op 29 Januari werd een huiszoeking gehouden bij Alexander Podrablnek en werden 48 documenten in beslag genomen. Po drablnek zit in Oest-Nera in het uiter ste puntje van Siberië een verban- ningsstraf uit van vijf jaar. Tegelijkertijd stonden de autoritei ten de psychiater Alexander Wolosja- nowitsj, een van de belangrijkste le den van de werkgroep, toe naar het buitenland te emigTeren. Wolosjano- witsj kwam op 7 februari in Wenen aan. In 1978 kreeg hij, toen hij zijn activiteiten voor de werkgroep be kend maakte, vele uitnodigingen van universiteiten en ziekenhuizen uit het Westen, waardoor een arrestatie kon worden voorkomen. Hij hoopt zich nu in Engeland te vestigen. Een ander lid van de werkgroep. Vjatsjeslav Bachmin werd op 12 fe bruari gearresteerd. HIJ wordt be schuldigd met het „in discredlet brengen van de Sowjetstaat" en hem wacht een veroordeling van drie jaar (artikel 190 1) Het lid Felix Serebrow die al een veroordeling achter de rug had werd tegelijkertijd gear resteerd en veroordeeld tot 15 dagen celstraf wegens „straatschenderij" Bril De Moskouse Helsinki-groep, waar aan de werkgroep is verbonden, komt ook onder een steeds groter worden de druk te staan. Afgezien van de pogingen van de autoriteiten Jelena Bonner dezelfde beperkingen op te leggen als haar man Andrej Sacha row werd een ander, Tatjana Osipo- wa. twee keer veroordeeld tot straffen van 15 dagen celstraf. Volgens getui gen waren de aanklachten verzonnen. Een ander lid, Viktor Nekipelow die in december was gearresteerd, werd zijn bril ontnomen. Zijn vrouw kreeg de bril met een sterkte van min 4.5 met de opmerking dat haar man het in de gevangenis best zonder kon doen. Deze maatregel is kenmerkend voor de huidige houding van de auto riteiten. Het boek van Viktor Nekipe- lov, Gekkeninstituut: Aantekeningen uit het Serbski Instituut, komt een dezer dagen uit bij Farrar, Strauss en Giroux in New York. De autoriteiten hebben hun pogingen het ondergrondse blad Polski (Onder zoekingen) de kop in te drukken geïn tensiveerd. Vier redacteuren, Valeri Abramkin, Viktor Sokirko en Joeri Grimm, zitten al in voorarrest. Een vijfde redacteur. PJotr Egides, werd gedwongen te emigreren. Bij mede werkers werden huiszoekingen ver richt Op 20 Januari werd in de stad Sara- tow aan de Wolga de natuurkundige Alexander Komarow met geweld op gesloten in een psychiatrische kli niek. Hij had de oprichting van een Helsinki-groep in Saratow aangekon digd. In 1978 werd Komarow op eigen verzoek door een psychiater onder zocht, die hem geestelijk volkomen gezond verklaarde. Kopieën van dit psychiatrisch rapport zijn in bezit van psychiatrische instellingen in het COmitG westen. Gerry Low-Beer, een Britse psychiater, op bezoek bij drie Russische dissidenten met wie de KGB inmiddels heeft afgerekend: Alexan der Podrabinek en Alexander Wolosjanowitsj (links) en Vjatsjes- law Bachmin (rechts). met verkrachting bedreigd. Haar man zit op het moment in verban ning. Dergelijke incidenten vinden geregeld plaats en de plaatselijke po litie heeft diverse malen toegegeven' dat de KGB erachter zit. Oekraine In de Oekraine voeren de autoriteiten een grootscheepse campagne tegen dissidenten. Vele huiszoekingen wor den verricht en leden van de dissiden tengroeperingen worden bedreigd. Dr Vladimir Malinkowitsj, een arts uit Kiew en lid van de Oekraïense Hal- sinkl Groep, werd onlangs, nadat hij diverse malen bedreigd en in elkaar geslagen was. gedwongen te emigre ren. Professor Michail Martsjenko, een bekende 77-jarige historicus, werd op straat aangevallen en ernstig verwond. De vrouw van een bekend literatuur-criticus Iwan Switljitsjni, werd in Kiew in elkaar geslagen en Voorts werd de arbeider Pawel Sawtsjenko uit Kiew veroordeeld tot anderhalf Jaar, omdat hj een „comité voor ex-gevangenen uit fascistische kampen" had willen oprichten. In Litouwen, waar regelmatig onoffi ciële bladen verschijnen, voerden de autoriteiten een golf van huiszoekin gen uit. Vooral advocaten werden on der handen genomen. Een van hen, de taalgeleerde mr Powllas Pecioello- nis, werd in Wilnioes gearresteerd. Eerder werden grote hoeveelheden li teratuur bij hem en mevrouw Kersoe- te een medewerkster van het mi nisterie voor cultuur in beslag ge nomen. Mevrouw Kersoete is nu ont slagen maar zij vecht deze maatregel met een kort geding aan. In Letland werd afgelopen maand Maris Loekjanowitsj tot vijf jaar kamp veroordeeld wegens „anti-Sov- Jet-agitatle". Hij had pamfletten ver spreid. In Estland, waar de Olympische Spe len op het water plaatsvinden, werd de veteraan-dissident Mart Nikloes ontslagen, naar het bureau meegeno men. korte tijd in een cel opgesloten en vervolgens met een proces be dreigd. Ook werden vier dienstweige raars tot twee-en-een-half jaar ver oordeeld. Tenslotte werden Joodse groeperin gen de dupe van het teruglopen van het aantal toegestane emigraties en de sluiting van visum-kantoren in Sa- markand. Tasjkent, Tsjernowtsji en andere streken. Dit moet een scherpe daling in het aantal visumaanvragen teweeg brengen. Bovendien werden Joodse activistes voor korte tijd op gesloten. vooral in Kiew. In Moskou werden ze ontslagen als een voorspel voor hun arrestatie en opsluiting we gens „parasitisme" ADVERTENTIE men, waarbij hij, denkelijk ongewild, de USA, de Navo en het westen als opvolger van het verslagen fascisme schildert. Als Goudzwaard schrijft over „een nooit eindigende bewape ningswedloop" en die het „gevolg" noemt, komt hij op de lijn van Luns of Moskou, na Mussert of Moskou. Goudzwaard signaleert wel de bewa peningsspiraal van het aangepaste antwoord, maar een beschrijving van de westerse wereld, waar de rijken rijker en de armen armer worden, ontbreekt. Alweer genoeg reden om met het IKV voor een kernwapenvrij Nederland op te komen. Amsterdam Dirk Veenstra Goudzwaard (10) Na het lezen van het artikel van dr B. Goudzwaard (15 feb.) valt mij op, dat hij in het geheel niet spreekt over zijn beslissing weer deel te nemen aan de CDA-programcommissie. Als de drijf veer de verklaring van de vier vooreit- ters is geweest, is dat zeer naief. Een dergelijke verklaring, uitgegeven nè de stemming over de kernwapens, kan niets aan de Kamerbeslissing veranderen en is dus geheel onge vaarlijk. En in zo'n verklaring ziet Goudzwaard zijn Wonder? In zijn ar tikel zijn die kernwapens maar bij zaak. Uitvoerig komt het gevaar van het communisme aan bod en (vèèl later) het gevaar van een „ontaard Westen". Deze twee gevaren worden daarna op een simpele wijze voorge steld als het werk van een Tegenstan der. Goudzwaard past een versimpe ling toe, die door de eeuwen heen door allerlei christenen is toegepast: het probleem zwart-wit voorstellen en vervolgens de verantwoordelijk heid afschuiven op een oncontroleer bare macht. Het communisme wordt verweten, dat het nu niet door geweld wil overheersen, maar door weten schap, techniek en economie. Maar wie had de wetenschap en het tech nisch vernuft om als eerste een kern wapen te maken, wie heeft dat wapen als enige gebruikt? En wie heeft er economische overheersing nage streefd (met de bijbel in de hand) zonder terug te schrikken voor slaver nij? Goudzwaard heeft het niet aan gedurfd de fouten van zijn geloof en zijn partij te tonen. Als het er écht op aankomt, wordt de weg van de min ste weerstand gekozen: de huidige consumptie-maatschappij, die dolge draaid is. krijgt nauwelijks wezenlij ke kritiek van een christelijke instel ling, en ook wat betreft de kernwa pens is er vóór de bewapeningswed loop gekozen. Rotterdam Fred Luiten Walden II Als een artikel in de krant eindigt met „Maar we hebben wél gelachen" en er boven het stuk staat dat in formele verslagen van wetenschappe lijke onderzoekers geen echte, gave, rijpe humor te vinden is behalve in Science van vorige week. dan ver wacht je wat leuks. Maar het artikel in de krant van 9 februari „De duiven babbelen wat af" van Rob Foppema heeft bij mij nog geen glimlachje op gewekt en de humor heeft hij voor mij niet duidelijk gemaakt. Jammer vond ik het dat hij met geen woord repte over het boek van Skinner, dat „Walden II" heet en waarin Skinner er blijk van geeft dat hij best weet dat mensen gevoelens, emoties en nor men hebben. Rob Foppema beweert dat „het hebben van gevoelens, emo ties of zelfs normen voor Skinner een bijkomstigheid is, die niet experi menteel is te onderzoeken en dus geen rol mag spelen". Maar in Walden II komen deze zaken wel aan de orde al is het fantasie en geen wetenschap pelijk werk. Mocht Rob Foppema Walden II niet kennen dan moet hij het snel eens lezen. Hopelijk valt hij van zijn stoel van het lachen als hij leest over de opvoeding van baby's en peuters in Walden II en wat voor spelletjes ze voor hun neus krijgen Deventer Cokkie Israels Termijnspaardcposito 2 jaar vast Termijnspaardcposito 3 jaar vast ongewijzigd^)^ ongewijzigd^f^J ongewijzigd^J^ Termijnspaardcposito 4 jaar vast nf Termijnspaardcposito 5 jaar vast was 10% De nieuwe rentepercentages gelden m.i.v. 21 februari 1980 voor nieuwe stortingen. Kasbiljct aan toonder looptijd 1 jaar ongewijzigd^)^ Kasbiljet aan toonder looptijd 2 jaar ongewijzigd^ Kasbiljet aan toonder looptijd 5 jaar was 10% Groei-kasbiljet aan toonder bij verzilvering na 2 jaar ongewijzigd^ "Al Groci-kasbiljct aan toonder bij verzilvering na 3 jaar ongewijzigd^)^ Groei-kasbiljet aan toonder bij verzilvering na 4 jaar ongewijzigd^^ Kasbiljct aan toonder looptijd 8 jaar Groei-kasbiljet aan toonder bij verzilvering na 5 jaar was Groci-kasbiljct aan toonder bij verzilvering na 6 jaar was 9'/.% Klim-kasbiljct aan toonder na 2 jaar Klim-kasbiljct aan Klim-kasbiljet aan toonder toonder na 3 jaar na 4 jaar ongewijzigd^)^ ongewijzigdongewijzigd^/^ Groci-kasbiljct aan toonder bij verzilvering na 7 jaar was 9'/.% Klim-kasbiljet aan toonder na 5 jaar was 9/«% Dc nieuwe rentepercentages gelden m.i.v. 21 februari 1980 voor nieuwe aankopen Amsterdam, Herengracht 548,tel. 020-52791II Rotterdam.Coolsingcl 93, tel 010-63 29 11. 's-G ravenhage, K ncuterdijk 13, tel. 070 - 92 40 31. Voorts te: Alblasscrdam. Arnhem, Delft. Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Heerlen,Schiedam, Utrecht. Vlaardingcn, Zaltbommcl en Zeist.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11