A EG-plan: Afghanistan neutraal Kans op crisis groter Klinkende zege voor Trudeau Kwak Kiesuwkado Beatrix brengt nieuwe munten mee Klinkende munt voor oud goud en zilver [Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zonnig HET WEER KOERDISTAN iesland Bank inkrijk schaft eren munten af Onenigheid in kabinet over bezuiniging duurt voort Overleg Palestijnse autonomie wellicht naar Den Haag Nu ook per post Trouw Betamelijk reldduurrecord art voor toren Nieuwe stuiver, vijf guldenstuk, maar de cent verdwijnt Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I frouw H 38STE JAARGANG NR 10880 - WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980 Droog en zonnig, middagtemperaturen omstreeks zes graden. Matige tot vrij krachtige zuidoosten wind. windkracht vier tot vijf. Morgen en overmorgen: droog en vooral eerst nog zonnig 's Nachts temperaturen rond het vriespunt. Middagtemperaturen van zeven tot twaalt graden. Morgen Zon op 07.43 onder 18.01 Maan op 10.27. een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS. oosters tapijthuls BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Zorg om opleiding van predikanten PAGINA 3: FNV breidt ti acties uit PAGINA 5: Turkse oma wil hier blijven PAGINA 7: Diplomatiek rookgordijn over gijzeling Iran PAGINA 4: Barokmusicus treedt uit de schaduw PAGINA 8: Veroordeling van handel in menselijk bloed PAGINA 9: CRM-geld voor Vietnamese vluchtelingen PAGINA SERVICE: Eetrubriek, strips, puzzel, feuilleton, radio- en tv-program- ma's, weeroverzlcht. ntspannen moment in de Tweede Kamer. Van rechts naar links: CDA-fractieleider Lubbers, het Kamerlid De Korte, VVD-fractievoorzitter Rietkerk, en de CDA-Kamerleden Baks en Van Zeil. ADVERTENTIE F De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid Leeuwarden relefoon-05100-43123 JS (ANP) In verband met de gestegen zilverprijs heeft de te regering gisteren besloten de en vijf-, tien- en vijftig frank en als wettig betaalmiddel af te [en. De zilverwaarde van de stukken ligt nu hoger dan de Ie ervan als betaalmiddel: het en tien-frankstuk heeft een zil- den van 102 frank en het vijf- ^Qifcnkstuk een waarde van 122 De Liberalen hebben 146 van de 282 zetels in het Canadees parlement be haald tegen 103 voor de vooruitstre vende conservatieven van premier Joe Clark en 32 voor de sociaaldemo cratische Nieuwe Democraten. Over één zetel zal later nog moeten worden' gestemd omdat een van de kandida ten voor dit district tussentijds over leed. Het is waarschijnlijk dat Trudeau als premier weer enkele wijzigingen zal aanbrengen in de buitenlandse poli tiek van Canada. Zo zal het besluit van Clark om het land niet te laten deelnemen aan de Olympische Zo merspelen in Moskou zeer waar schijnlijk worden teruggedraaid. „Dat heeft geen enkele zin" aldus een medewerker van de nieuwe eerste mi nister. Trudeau kondigde zijn overwinning gisternacht met grote stijl aan. „Wel kom in de Jaren tachtig" riep hij een Juichende menigte van aanhangers toe. De Liberale leider zal met de oppositiepartijen overleg plegen over de binnenlandse politiek, met name waar het gaat om de behandeling van het westen van Canada, terrein van door Ferry Mingelen ROME De Europese Ge meenschap wil dat Afghani stan een neutrale en ongebon den staat wordt. De ministers van buitenlandse zaken van de negen EG-lidstaten heb ben gisteren in Rome positief gereageerd op een plan hier toe van de Engelse minister van buitenlandse zaken Lord Carrington. Zijn voorstel houdt in dat de neutrale status van Afghanistan internatio naal gegarandeerd wordt. De Russi sche troepen zouden het land moeten verlaten, het Westen zou zich tegelij kertijd moeten verplichten het ont stane vacuüm niet zelf te gaan op vullen. Lord Carrington legde zijn voorstel gisteren officiéél op tafel in het Euro pese politieke overleg dat in Rome plaatsvond. De ministers van buiten landse zaken besloten na hun positie ve instemming met het idee om de details verder te laten uitwerken door hoge ambtenaren, mede aan de hand van de reacties van onder andere de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. De Amerikaanse reactie kan vandaag al blijken tijdens de besprekingen die de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Vance in Bonn voert met de Westduitse regering. Vance had graag in Bonn een gemeenschap pelijk standpunt van de Europese Gemeenschap vernomen, maar daar zijn de Europese landen niet geheel uitgekomen. Amerikaanse instem ming met het plan van Carrington zou betekenen dat president Carter alsnog afziet van zijn besluit de Olympische Spelen in Moskou te boy cotten ais de Russische troepen niet voor 20 februari uit Afghanistan weg zijn. Europa heeft deze datum nooit gesteund. Men wil Moskou veel lan ger de tijd geven om het beleid te wijzigen, omdat de inschrijving voor de Olympische Spelen eerst eind mei definitief moet plaats vinden. Straf zonder doel Over een boycot zijn de Europese landen het nog steeds niet eens. Frankrijk is tegen de boycot. De Franse minister van buitenlandse za ken Francois Poncet ziet de boycot, zo legde hij gisteren uit, als een straf, die geen doel dient. De situatie in Afghanistan en de positie van de dis sidenten zou er niet door veranderen. Groot-Brittanië en Nederland heb ben zich, zoals bekend, officieel voor een boycot uitgesproken onder de huidige omstandigheden. De andere Europese landen wachten nog af. Be halve Frankrijk zijn de Europese lan den het er wel over eens dat een boycot onvermijdelijk zou worden in dien er niets in de situatie verandert. Er is gisteren door de negen ministers van buitenlandse zaken langdurig ge dokterd aan een gemeenschappelijke verklaring waarin staat dat de Sov jet-Unie de voorwaarden moet schep pen om het mogelijk te maken alsnog aan de Spelen deel te nemen. Alleen de Franse weigering zich sowieso voor een mogelijke boycot uit te spre ken leidde er toe dat een gemeen schappelijke verklaring niet mogelijk was. Dissidenten Nederland blijkt als enig land ln de Europese Gemeenschap er de nadruk op te leggen dat naast de situatie ln Afghanistan ook de behandeling van de dissidenten moet verbeteren om een deelname aan de boycot mogelijk te maken. „De andere landen hebben dit niet opgepikt", zei minister van der Klaauw. In de Nederlandse amb telijke delegatie werd niet uitgeslo ten dat Nederland uiteindelijk met dit strenge standpunt alleen zou ko men te staan indien de andere Euro pese landen besluiten aan de Olympi sche Spelen mee te doen na een even tuele positieve reactie van de Russen op het neutraliteitsplan voor Afgha nistan. Het is. zei men ln de delegatie, niet zo waarschijnlijk dat Nederland als enig Europees land de Spelen zal blijven boycotten. Bufferstaat Minister Van der Klaauw onder streepte dat het neutraliteitsplan in speelt op de reden die de Russen zelf voor hun inval ln Afghanistan heb ben aangevoerd, namelijk bedreiging van de neutraliteit van dat land door machinaties van het Westen. De mi nister benadrukte echter dat dit in spelen op de Russische argumentatie niet betekent dat Europa die verkla ring ook accepteert. Bij de introduc tie van zijn plan heeft Lord Carring ton als voorbeeld van een neutrall- teitsregeling Oostenrijk genoemd. De vier grote mogendheden sloten in 1955 een internationaal akkoord dat de neutraliteit van dat land waar borgde. Een tijdslimiet voor hun plan hebben de Europese ministers niet genoemd. „Ik weet het niet", zei mi nister Van der Klaauw. „of het nieu we plan mogelijkheden biedt voor de Sowjet-Unie om zich zonder gezichts verlies uit Afghanistan terug te trek ken Ik hoop dat wel. Ik heb de Indruk dat ook het Kremlin niet zo gelukkig is met de situatie en dat het neutrali teitsplan een achterdeur kan creëren". Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG De crisisdreiging voor het kabinet Van Agt duurde gisteravond nog onverminderd voort. Het „nader beraad" over het kabinetsbesluit van maandag inzake de bezuinigingen wordt vanochtend voortgezet. f Alle ministers is gevraagd zich beschikbaar te houden voor een kabinetsvergadering heden middag. De kans dat in die vergadering de breuk in het kabinet definitief wordt, is gisteren wat groter geworden. OTTAWA (Reuter) Een jubelende Pierre Trudeau is zich gisteren gaan voorbereiden op een nieuwe ambtstermijn als premier van Canada. Trudeau wist zijn belangrijkste rivaal bij de algemene verkiezingen een klinkende nederlaag1 toe te brengen. Niet alleen minister Andrlessen van financiën, maar ook Albeda van so ciale zaken heeft maandagmiddag la ten weten zich niet te kunnen neer leggen bij het besluit dat het kabinet bij meerderheid had genomen over het pakket van drie miljard gulden bezuinigingen plus aanverwante maatregelen. Toch ligt de sleutel voor het voortbestaan van het kabinet Van Agt voornamelijk in handen van Andrlessen. Het ziet ernaar uit dat hard is wat de invulling betreft. Zo is Albeda zal besluiten aan te blijven het lijstje van Van Agt de ombuiging wanneer Andrlessen zich eenmaal zou neerleggen bij het genomen kabi netsbesluit. Andrlessen en Albeda hebben giste ren, ieder apart, hun bezwaren door gesproken met CDA-fractieleider Lubbers. Andrlessen heeft daar niet de toezeggingen gekregen die hij graag had. Zijn bezwaar is eneraijds dat het pakket bezuinigingen niet erg ADVERTENTIE de verslagen Clark en rijk aan delf stoffen en energie. (Een beschouwing staat op pag. 7) Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het driepartljenover- leg tussen Israël, Egypte en de Vere nigde Staten over Palestijnse autono mie. dat op 26 februari in Londen zou plaats vinden, zou volgens het Franse persbureau AFP in Den Haag worden gehouden. AFP meldt verder dat er over de voorbereidingen voor het overleg en over de agenda ln Den Haag nog niets wordt meegedeeld. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zei gisteren echter niets te weten van de verplaat sing van het overleg naar Nederland. De Amerikaanse ambassade in Den Haag weigerde gisteren commentaar te leveren op het bericht. Ondanks de wisselende goud- en zilverkoers onn angt u bij Gerritsen Zilversmeden steeds een hoge prijs. Oude of beschadigde zilveren voorwerpen zoals lepels, lijsten, theepotten, guldens, rijksdaal ders e.d. kunt U bij ons inleveren voor klinkende munt of als tegen waarde voor nieuw waardevol 100% zuiver zilveren bestek. Oud goud veel waard Ook oude gouden voorwerpen zoals trouwringen, sieraden, munten e.d. worden door ons in genomen. Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur ook op zaterdag 23 februari kunt U terecht in de showroom van de Sola fabrieken, Van Reenenweg 155 te Zeist. Nu ook per post Is de reis naar Zeist bezwaarlijk, zend dan Uw artikelen goed ver pakt, aangetekend aan ons toe. Wij betalen U snel per bank, giro of postwissel. Controleer wel goed of alles van echt goud of zilver is en dus niet verzilverd of doublé. Sola Fabriek M.J. Gerritsen N.V. Van Reenenweg 155, Zeist, Van Reenenweg 1! tel. 03404-13677. bij gezondheidszorg aanvankelijk 200 miljoen gulden op het laatst een stuk opgetrokken, zonder dat is afgesproken hoe de extra miljoenen op gebracht zuilen worden. Op die manier bestaat een aantal bezuini gingen nog slechts als een verzamel- post op een stukje papier. Een ander bezwaar van Andrlessen is dat er juist extra zekerheid nodig is dat de lonen stevig gematigd worden, nu de ombuigingen nog zo vaag blij ven. Albeda wil daarentegen wat de lonen betreft speelruimte voor het overleg met werkgevers en vakbewe ging. Albeda wil de harde toezegging kunnen doen dat de koopkracht van de laagste lonen en uitkeringen niet door de nullijn hoeft te zakken dit Jaar. Verder wil hij loonruimte kun nen toestaan voor uitbreiding van deeltijdarbeid, loonsverhoging voor De woordvoerder van de opposi tie, Ed van Thijn, vraagt in de Tweede Kamer opheldering over de bezuinigingsplannen van het kabinet zwaar en onaangenaam werk. en uit breiding van vervroegd uittreden van oudere werknemers. Vervolg op pagina 3 De wedloop naar het Amerikaanse presidentschap kent onvermoed subtiele verwikkelingen. De oude heer Rea gan geeft een voorbeeld van een onbetamelijke grap en zijn campagnestaf moet zo hard lachen dat het pijnlijk wordt. Zoekplaatje: Wie is de eend? was Ik toch serie bezig. met zo'n Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG De nieuwe koningin, Beatrix, zal haar regeringsperiode waar schijnlijk beginnen met en kele nieuwe munten. Het gaat om een nieuwe stui ver, wellicht wat kleiner dan de bestaande, en een nieuw in te voeren munt stuk van vijf gulden. De cent daarentegen gaat eruit, zodat er wel geen cen ten meer zullen komen met de beeldenaar van konin gin Beatrix. Op het ministerie van financiën wordt dezer dagen de laatste hand gelegd aan een „muntnota", waar in deze en andere voornemens worden aangekondigd. De veran deringen ln het muntstelsel heb ben op zich niets van doen met de aanstaande troonswisseling. De muntnota is al enkele jaren gele den toegezegd. Al lang voor de aankondiging van de troonsaf stand had de staatssecretaris meegedeeld dat zijn nota waar schijnlijk in februari klaar zou komen. De munten die na de troonswisse ling geslagen worden, moeten de beeldenaar van Beatrix krijgen in plaats van die van Juliana. Met deze noodzakelijke veranderingen lijken nu de plannen voor veran dering in het muntstelsel zelf ln een stroomversnelling te komen. Beide veranderingen zouden dan, mede om praktische redenen, ge combineerd kunnen worden door gevoerd. Of alle plannen doorgaan, moet nog worden afgewacht. De nota is nog niet helemaal klaar, en moet daarna nog in het kabinet worden besproken. Vervolgens kan de Tweede Kamer de plannen nog veranderen. Cententekort Vast staat wel dat binnen afzien bare tijd gestopt zal worden met het aanmaken van centen. Hoewel er volgens de boeken van de Rijks munt per hoofd van de bevolking 130 centen ln omloop zijn, is er een groot cententekort. Noodgedwon gen worden al vaak betalingen af gerond op vijf cent. Het ministerie vindt het onjuist grote massa's extra centen te laten aanmaken. De materiaalkosten van elke cent zijn bijna een cent, en de aan- maakkosten rond twee cent, zodat elke nieuwe cent het rijk drie cent kost. Als het rijk stopt met het bijma ken van centen, zullen officieel afrondingsregels afgekondigd moeten worden. De stuiver wordt dan de kleinste eenheid voor beta lingen. Het berekenen in centen zou dan kunnen blijven. Maar bij het afrekenen worden bedragen eindigend op 3 of 4, of 8 of 9 cent, afgerond naar boven, en bedragen eindigend op 1 of 2. of 6 of 7 cent, afgerond naar beneden. Het is nog niet zeker of dan ook al meteen de centen uit de circulatie wdrden genomen. Denkbaar is om de bestaande centen nog enige tijd te handhaven als betaalmid del. nadat de nieuwe afrondingsre gels als vroeg of laat de cent als betaalmiddel geheel wordt afge schaft, zullen in elk geval centen kunnen worden ingewisseld tegen groter geld. Al enkele Jaren wordt gesproken over een muntstuk van een tien tje. Op het ministerie van finan ciën gaan de gedachten echter uit naar een stuk van vijf gulden. De muntnota behandelt verder het beleid voor speciale circulatie- munten, zoals de „Unierijksdaal der". die enkele jaren geleden is uitgegeven ter herdenking van de Unie van Utrecht. Ook het laten slaan door de rijksmunt van speci ale munten voor verzamelaars komt in de nota aan de orde. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en kleed ie (C) mWOrtU°ndC,mCn mei fraai diermoticf Als onder- rrÖ legger of voor de s,e, Schroevedraa'erset <B) 4 Houten eierdopjes (D) Grote, kleine en kruiskopschrocvc- v draaier in één Handgreepje mei °,p s'erlljl: omslagmechaniek.roor exlra gemak. plankjc plusccn "ndlopenje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: QA DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1