-jsh wint op Kabinet wil vergaande loonwet Andriessen overweegt af te treden U'Hf Voorzitter PvdA wil sluiting Nederlandse kerncentrales Kies uw kado elle emoties om ladrileens proces Bezuinigingen tdeze kran Minister van, financiën oneens over bezuinigingsplan Meubelfabriek Sr Oisterwijk rNieuwe Haagse/Nieuwe Leidsè Courant Trouw Zonnige perioden HET WEER vér het leine CDA Vakbeweging en werkgevers scherp afwijzend rtorico toonaangevend in eiken Trouw Inclusief btw Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Leea een krant met overtniging. TtOUW rouw 38STE JAARGANG NR 10879 - DINSDAG 19 FEBRUARI 196C In de ochtend mist Overigens droog en perioden met zon. Middagtempera- tuur van zes graden op de Wadden tot ongeveer tien graden in het binnenland. Matige zuid-oosten wind. windkracht vier. Morgen en overmorgen: zonnige perioden en middagtemperaturen van zeven graden in het noorden tot dertien graden elders. W}; LOSSE NUMMERS 65 CENT IGINA 2: Wereldraad brontrust ter invasie Afghanistan GINA 3: IIV houdt kening met irimmige" acties jlGINA 4: lubbel jubileum oor Van Dantzig IGINA 5: irlementsrubriek: uld den Ivo Gi INA 7: in stemt ook met samenstelling n commissie GINA 9: jrkse kinderen nnen eindelijk ar school SINA SERVICE: keersrubriek, strips, feuille- puzzel, radio- en tv-pro- ia's, weeroverzicht. Werknemers van Wilton-Feijenoord luisteren naar een toespraak van een actievoerder. Dit was één van de vijf bedrijven in Rotterdam en omgeving waar gasteren werkonderbrekingen werden gehouden als protest tegen het loonbeleid van de regering. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het is niet uitgesloten dat minister An driessen (financiën) zal aftre den. In politiek Den Haag wordt met deze mogelijkheid ernstig rekening gehouden, nadat de minister gisteren be zwaar bleef maken tegen het uiteindelijke besluit van het kabinet over de bezuinigin gen en aanverwante maatre gelen. Deze afwijzende opstelling van An driessen verklaart waarom het kabi net gisteren wel kon meedelen, dat het na wekenlang beraad tot een be sluit was gekomen, maar dat daar over nog „nader beraad" nodig is met de fractievoorzitters van de rege ringspartijen, Lubers (CDA) en Riet kerk (WD). Het beraad zou ertoe moeten dienen na te gaan ln hoeverre de fracties van CDA en WD de be zwaren van Andriessen delen. Ongeacht de afloop van dit beraad ontstaat er voor het voortbestaan van het kabinet een kritieke situatie. Wanneer de fracties de bezwaren van Andriessen niet zullen delen. Is de kans groot dat de minister hieraan consequenties voor zijn aanblijven zal verbinden. De vraag is dan of zijn eventuele aftreden tot zijn persoon beperkt zal blijven. Mocht Andriessen daarentegen steun ondervinden, dan zou de minister raad wellicht gedwongen zijn op zijn eerder genomen besluit terug te ke ren. Ook die situatie ls voor het voort bestaan van het kabinet niet onge vaarlijk. INGTON (Reuter, AP) George heeft gisteren de republikeinse rkiezing op het eiland Portori- ronnen van Howard Baker, de rheidsleider in de Amerikaanse Bij deze eerste republikeinse y volgende week is de eerste irdige van republikeinen en de- ten in New Hampshire deed i Reagan, Bushs belangrijkste niet mee. Bush haalde op Por- 59 procent van het aantal len tegen Baker 38. De andere bleven serieuze kandidaat bij ipublikeinen John Connally een schamel procent. Met deze blijft Bush duidelijk in de oor de kandidaat bij de republi- voor het Amerikaanse prcsi- :hap. Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG De regering wi voor onbepaalde tijd de be voegdheid krijgen om lonen en arbeidsvoorwaarden van werknemers tot in detail te kunnen voorschrijven. Dit blijkt uit het wetsontwerp tot wijziging van de. loonwet, dat gisteren is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsont werp moet ook de mogelijk heid verschaffen de huidige loonpauze te verlengen tot ui terlijk 12 april. Of de regering ook daadwerkelijk van de nieuwe bevoegdheden ge bruik gaat maken, zal afhan gen van het komende overleg met werkgevers en vakbewe ging. Vakbeweging en werkgevers hebben meteen al afwijzend gereageerd op het wetsontwerp. FNV en CNV vin den het „geheel overbodig", en ver langen herstel van vrijheid van loon onderhandeling voor de vakbonden. De werkgeversbonden, VNO en NCW, hebben begrip voor een eventuele verlenging van de loonpauze, maar zijn tegen de „vergaande bemoeie nis" die de regering nadien wenst met invulling van lonen en arbeidsvoor waarden. Bij het CDA toonde men gisteren 'begrip voor het wetsontwerp' maar vindt men het jammer dat het al werd Ingediend voordat het pakket bezui nigingen en aanverwante maatrege len kon worden gepresenteerd. Van der Doef (PvdA) toonde zich 'aller minst gelukkig' met het wetsontwep, en vond het tijdstip van indiening „hoogst ongelukkig voor de relatie van de regerng met vakbeweging en werkgever". Het wetstontwep is ingediend door de minister Albeda (sociale zaken). Wie gel (binnenlandse zaken) en Scholten ADVERTENTIE ïÏ7 pretij het voorjaar in et een fiets, die in orde is! 'aar dit BULLETIN hangt! j fiets prettig.fieta veilig! Van onze parlementsredactie DEN HAAG PvdA-voorzit- ter Max van den Berg vindt de tijd rijp voor sluiting van de twee Nederlandse kerncen trales, in Borssele en Dode- waard. Anders dan partijge noten in de Tweede Kamer meent hij, dat de beide cen trales nog vóór de „maat schappelijke discussie" over >RID (Reuter. AP) De gouverneur van Madrid verbood ren alle demonstraties in de hoofdstad ln verband met iroces tegen vijf rechtse extremisten die gisteren voor de ibank moesten verschijnen in verband met de Atocha- 'd. ;kem)energie dicht moeten. Volgens de socialistische voorman kost het „niet al te veel hoofdbrekens" om het gat, dat daardoor valt in de energievoorziening te dichten. In een gesprek met onze krant (pag. 9) noemt Van den Berg het van het „grootste belang dat Dodewaard en Borssele op korte termijn gesloten worden." Voortgaan met kernenergie betekent volgens de PvdA-voorzitter „genoegen nemen met een onveilige situatie." Van den Berg heeft geen enkele behoefte aan de op handen zijnde maatschappelijke discussie over een mogelijke uitbreiding van kernenergie. „De echte discussie is al vijftien jaar aan de gang. De uit spraak van het PvdA-congres in 1979 tegen kernenergie is een uitstekende vertaling van de gevoelens en ge dachten van de Nederlandse bevol king." Van den Berg voert zijn pleidooi aan de vooravond van het debat dat de Tweede Kamer houdt naar aanlei ding van de bijna-ramp met de kern centrale te Harrisburg (Verenigde Staten). Het debat is enkele malen uitgesteld, de laatste keer door toe- loordaanslag vond in Januari Jlaats in de Atocha-straat in d. Rechtse extremisten schoten 'ier communistische advocaten van hun medewerkers dood in eek waarin het politiek geweld tien slachtoffers vergde. De tse regering van premier Suarez arde dat de aanslagen bedoeld om een atmosfeer in het land ïren die het leger zou nopen tot tvoeren van een staatsgreep. te de openbare aanklager in het ?n begonnen proces was de Ato- oordaanslag onderdeel van een ■k geschil tussen de officiële transportbond en de niet er- communistische georiënteerde reniging Commissiones as. Zangrijk deel van de eerste dag van het proces ging heen met het verhoor van Jose Fernandez Cerra, die op grond van de beschulgiging van illegaal wapenbezit en het uitvoe ren van de schietpartij kans loopt op een gevangenisstraf van 33 jaar. Cer ra zei tot schieten te zijn overgegaan toen hij de indruk kreeg dat de advo caten wilden vluchten. Hij ontkende door een of andere organisatie voor de uigevoerde actie ingehuurd te zijn. Volgens de aanklager zou Cerra ln koelen bloede hebben geschoten. Het proces trekt veel aandacht in Spanje en wekt heftige emoties. De gouverneur van Madrid kondigde een demonstratieverbod af, toen studen ten aan antifascistische demontratie aankondigden en ulta-rechtse ele menten opriepen tot een „Jacht op de rooien". Vijf winnaars maken De kleine krant De aflevering van De kleine krant op pagina 10 is heel bijzonder. Zij is gemaakt door cte vijf winnaars van de kerstprijsvraag. V.l.n.r.: Marthilde van Asperen, Karin Boon, Christl Boon, Willem Samuel van Egmond en Arjan Springer. A N. Minister Andriessen van financiën, die overweegt af te treden, verlaat hier het Catshuis.in gezelschap van minister Gardeniers (defensie). Het vraagt bevoegdheid van het parlement om, indien nodig, door Albeda de CAO-loneen te kun nen dicteren, en door Wiegel en Scholten de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en van militair perso neel. Zulke loondlctaten zullen, net als onder de thans bestaande loon wet, gepaard gaan met „andere maat regelen". waarbij vooral gedacht moet worden aan de niet-CAO-inko- mens. In de toelichting op het wets ontwep gaan de ministers niet nader in op die bijkomende maatregelen. Ons commentaar staat op pag 5 Vervolg op pagina 9 kolom 6 en 7 Het voornemen van minister Andries sen is <e voorlopige ontknoping van het nu al wekenlang slepende beraad over de omvang en de aard van een extra bezuinigingsoperatie van enke le miljarden guldens. In dit conflict stonden de ministers Andriessen en Albeda (sociale zaken) voortdurend lijnrecht tegenover elkaar. Op het spel stonden Ingrijpende za ken als: terugdringing van de loonln- komens, terugdringing ook van de overheidsuitgaven, en dat alles als antwoord op de zoveel slechtere eco nomische vooruitzichten die zich voor dit jaar hebben aangediend. Mi nister Albeda stelde zich op het standpunt dat de operatie geen nade lige effecten zou mogen hebben op de werkgelegenheid, en voorts wilde hij zoveel mogelijk manoeuvreerruimte om met de sociale partners (werkge vers en werknemers) op enigszins aanvaardbare wijze een beleid uit le stippelen. Andriessen vond dat als gevolg daar van eens te meer een ombuiging in de orde van vier miljard gulden noodza kelijk was. De ministers verschilden bovendien nog van opvatting over de aard van de looningreep. Andriessen wilde nu al vastgesteld zien dat in 1981 inhaaleffecten zouden optreden. Bij stemming over het voorstel van de premier handhaafde Andriessen zijn bezwaren, zo vernamen wij uit welingelichte bronnen. In welk kamp op dat moment de WD-ministers zich bevonden is nog niet duidelijk. Tot voor kort stonden zij vierkant achter de minister van financiën, maar het is heel goed mogelijk dat zij op het beslissende moment de pre mier hebben gesteund. De afloop van het kabinetsberaad werd gisteren ln het volgende cryp tisch communiqué samengevat: „Het kabinet Van Agt heeft inzake het sociaal economisch beleid voor 1980 een besluit genomen. Dit besluit leidt ertoe dat nader beraad nodig is met de fractievoorzitters van de rege ringspartijen in de Tweede Kamer, drs. Lubbers (CDA) en mr. Rietkerk (WD)." Deze opstelling bracht Albeda ertoe de operatie te beperken tot hooguit tweeëneenhalf miljard gulden. Daar naast wilde hij het nodige wisselgeld beschikken om met de sociale part ners een aanvaardbaar werkgelegen heidsbeleid uit te stippelen. Minister Andriessen meende echter dat voor een aanzienlijk groter bedrag aan be zuinigingen noodzakelijk waren. Premier Van Agt heeft verschillende keren getracht te bemiddelen, maar tevergeefs, naar nu gebleken ls. De zaak liep uiteindelijk verkeerd af toen een meerderheid van de minis terraad het redelijk oordeelde dat Al beda de nodige speelruimte zou krij gen om het rechtstreekse verlies van 6000 arbeidsplaatsen als gevolg van de bezuinigingen te compenseren Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE doen van het Kamerlid Voortman. partijgenoot van Van den Berg. Voortman wilde van de regering meer gegevens krijgen over de (onveilig heid van de twee Nederlandse kern centrales. Voortman, die inmiddels inzage heeft gekregen in logboeken en andere documenten uit de centra les zelf, meent dat „de veiligheidssys temen erg gunstig afsteken bij die in Amerika." Het PvdA-Kamerlid trekt de conclusie dat „de actuele veilig heidssituatie geen aanleiding is om de centrales te sluiten." Motie Voortman ls geenszins van plan om deze week al aan te dringen op slui ting. Mocht een van de andere linkse partijen per motie sluiting verlangen zoals eerder al gebeurde dan wil Voortman de fractie adviseren tégen te stemmen. Voortman: „Misschien dat enkele mensen in de fractie zo n motie toch zouden steunen, dat weet Ik niet zeker. Ik vind wel degelijk, dat het in de komende maatschappelijke discussie niet alleen gaat om eventu ele nieuwe kerncentrales, maar ook om de vraag: moeten Dodewaard en Borssele open blijven? Maar we moe ten niet op die discussie vooruitlopen door nu al te zeggen: sluit die centra les maar. Per slot van rekening ver langen we ook van minister Van Aar- denne (economische zaken) dat hij geen stappen onderneemt, waarmee de discussie belemmerd wordt, aldus Voortman. De afgelopen maanden hebben PvdA-leden zich in hun afdelingen kunnen uitspreken over de opvatting dat kernenergie onaanvaardbaar ls. Die mening is neergelegd in een dis cussienota van het PvdA-bestuur. als aanloop naar het nieuwe verkiezings- program. „Geprobeerd moet worden" staat ln die nota „dc kernenergie daadwerkelijk buiten de deur te hou den," met name door forse energie besparende Investeringen. Van den Berg onderstreept dat het bespa ringsbeleid gebaat is bij de oprich ting van een staatsenergiebedrijf. De nieuwste van Meinsma: tabaksaccijns afschaffen, want het ls niet mooi dat de Staat rijker wordt van een doodsoorzaak. Heel sympathiek. Daar gaat bovendien de bijzondere verbruiksbelasting auto's, de alcoholac cijns, eigenlijk die op suiker ook maar Boetseerset (A) Boclsccrklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in éen Handgreepje met omslugmechaniek.voor cvira gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiicf' Als onder legger o f v«K»r dc sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats. Uw naam: L'w adres: _Giro Postcode en plaats:Tel; Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een wclkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: OA. DB DD. (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Ol'bcl 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlbrmalie 020-913456. t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1