Laagste lonen FAMILIEBERICHTEN GISTEREN M'N AUTO INDE KRANT. VANDAAG VERKOCHT. 1 Prins Carnaval valt van wagen Onderzoek astmp. grote stap verd M/\ANDAG 18 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET ND kunnen van maandag lol en mei vri|dag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeii|k van 18 00-20 00 uur Dag Tonnie gefeliciteerd met je 12e verjaardag. Papa, Mama. Bas, Peter en Blacky Op 3 maart a.s. zijn wij, Ada de Haas en Rinus van Ketel, 25 jaar getrouwd. Dit feest willen wij op 1 maart vieren. Vanaf 20 uur houden wij dan „Open huis" in hotel „de Rode Leeuw", Markt 15 te Schagen. Mede namens onze kinderen Harm Jan, Arjen en Astrid nodigen wij U daarvoor uit. Wij vragen geen kado's, maar zijn zo vrij in plaats daarvan een bijdrage te vragen voor het weeshuis van Pater Vik van Bortel in India en voor de aktie van de stichting Oecumenische hulp „Geef de vrede in Zimbabwe een kans". Schagen 15 februari 1980. A. Mauvestraat 67. t Heerlijk verschenen ts de dag waarop ons lied niet zwijgen mag. Want Jezus Christus triomfeert Hij die het graf, de rug toekeert. Halleluja'. Onze Hemelse Vader ontfermde Zich over mijn lieve zoon en onze fijne broer, zwager en oom Bart van den Berg Hi] overleed op 39-jarige leeftijd mevrouw M. van den Berg-Polak Dordrecht: Anky Eijsman-van den Berg Rob Eijsman Haamstede: Cocky Pieterman-van den Berg Martin Pieterman Esther en Jeroen Amsterdam: Dick van den Berg Dordrecht, 15 februari 1980 Voorstraat 348 Correspondentie-adres: mevr. M. van den Berg-Polak Noordendijk 231 3311 RN Dordrecht Bart ligt opgebaard in „het Rouwcentrum", Koningin Wilhelminastraat 48 te Dordrecht. Gelegenheid tot condoleance- en rouwbezoek dinsdag van 19.45-20.30 uur. De uitvaartdienst waarin wij de Heer willen danken voor het vele goede ons in hem ge schonken, zal plaatsvinden op woensdag 20 februari a.s. in de „Stephanuskerk" aan de Talmaweg te Dordrecht om 11.45 uur, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Zuidendijk te Dordrecht-Dubbeldam om 13.00 uur. Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Bart van den Berg organist van de Stephanuskerk Lange jaren heeft hij met hart en ziel onze gemeente geïnspireerd en begeleid bij het zin gen in de eredienst. De lofzang was hem lief. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer het huis waar Gij Uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te ko men in Uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. Dordrecht Gereformeerde Kerk Wijk 3 en 7 Namens de Stephanusgemeente: J van der Linden H. G. Wiggers Niemand onzer leeft voor zich zelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor den Here, en als wij sterven, het is voor den Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij én over do den én over levenden heerschappij voe ren zou. Romeinen 14 vers 7-9 Hierbij laten wij u weten dat onze lieve moeder en grootmoeder Maria Wilhelmina Klatter weduwe van Jacob van Woerden op 16 februa ri 1980 te Stadskanaal is overleden. Zij werd 84 jaar. Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Vlaarderenlaan 1, aldaar. U kunt ons daar komen bezoeken woensdagavond tussen 19.00 en 20 00 uur. Er is een gedachtenisdienst op donderdag 21 februari om 12.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Poststraat 30. Daarna zullen wij haar begraven op de Hervormde Begraafplaats, Brugstraat. Utrecht. Vincent van Woerden Martha van-Woerden-van der Meer Jetske van Woerden Maria Wilhelmina van Woerden Hanna Maria van Woerden Geldrop: Martha Wilhelmina Aalbers-van Woerden Barend Jan Aalbers Utrecht: Egbert Jan Aalbers Amsterdam: Jakob Marius Aalbers Vincent Marten Aalbers Geldrop Mirte Maria Jacoba Aalbers. 17 februari 1980 Correspondentieadres: Nassaustraat 31 3583 XC Utrecht. 'Als ik ontwaak, dan ben ik bij U' Gerrit Bax mijn lieve man. is onverwachts door God opge roepen. We mochten 34 jaar lief en leed samen delen; hij is 65 jaar geworden. ..Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen" Den Haag, 15 februari 1980. Segbroeklaan 272 Riek Bax-Thijs We willen met u allen samen God danken en Hem lofzingen in de Westduinkerk, Fahren- heitstraat. hoek Hanenburglaan, Den Haag, op woensdagmiddag 20 februari om twaalf uur. De begrafenis is daarna omstreeks twee uur op de begraafplaats Westduin, Ockenburgh- straat, Loosduinen. Gelegenheid tot condoleren na de dienst in de ontmoetingsruimte van de Westduinkerk. Wilt u van Gerrit afscheid nemen dan is dat mogelijk dinsdagavond van 7.00-8.00 uur in ,,'t Statenhuys", Statenlaan 78, Den Haag. De Heer haaide op de daarvoor bestemde tijd bij Zich thuis onze lieve oudste broer en 'zwager 65 jaar oud. Gerrit Bax De Lier: H. Bax S. Bax-Vermeer Amsterdam: M. Deenik-Bax Sommelsdijk: H. de Wit-Bax J. J. de Wit Exloo: S. A. Kleinhout-Bax G. Kleinhout Rotterdam: S. E. van Reijn-Bax M. van Reijn Wij zijn bedroefd om het plotselinge overlijden van onze geliefde zwager en neef Gerrit Bax In onze gebeden gedenken we onze zus Riek, die met Gerrit steeds zo'n bijzondere plaats in onze familie heeft ingenomen 15 februari 1980 Heemstede, Wennie Thijs Den Haag, Johan en Netty Thijs-Pothuis Breda, Bets Thijs-Dirkzwager Leidschendam, Jan en Corrie Thijs-Prins Leiderdorp, Sia en Foppe Doff-Thijs Alkmaar, Kees en Adri Thijs-De Raad Weesp, Kees en Mies Thijs-Vollenhoven Enkhuizen, Tonnie Thijs en Freek Jans Heemstede, Jaap en Baukje Thijs-Heins Leidschendam, Juul en Barend Alberts-Thijs Wassenaar, Bep en John Postma-Thijs Uit het hart van onze familie werd vrijdag 15 februari weggenomen onze geliefde oom Gerrit Bax Zijn vriendelijke wijsheid heeft veel voor ons betekend. In onze herinnering zal hij zijn bij zondere plaats behouden. Neven en nichten Dat de eeuwige Vader, om zijns Zoon Christus wil mijn God en mijn Vader is; op welken ik alzoo vertrouw, dat ik niet twijfel, of Hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Zondag 9 van de Heidelbergse Cate chismus. Wijkkerkeraad I van de Gereformeerde Kerk van 's-Gravenhage-West, deelt met droefheid mede, dat op 15 februari is overleden, broeder Gerrit Bax op de leeftijd van 65 jaar, scriba van onze wijkgemeente. Met dankbaarheid denken wij terug aan de periode waarin hij voor onze wijkgemeente als ouderling en scriba zich als een wijs man en met grote trouw dienstbaar heeft gemaakt. Wij gedenken zuster Bax in onze gebeden. Het moderamen van Wijkgemeente I van de Geref. Kerk van 's-Gravenhage-West. In Christus ontslapen onze lieve moeder en grootmoeder Cornelia Hillegonda de Graaf (Lot) weduwe van Ds C. J. Sikkel in de ouderdom van 76 jaar Uit aller naam C. J. Sikkel Amsterdam. 15 februari 1980 W. Kloosterstraat 14 huis Correspondentie-adres: C. J. Sikkel Meentstraat 11 1069 EX Amsterdam Geen bezoek. Geen bloemen. Geen toespraken. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 20 februari om 15 uur op de begraafplaats Zorg- vlied aan de Amsteldijk 273 te Amsterdam- Zuid Rectificatie Hij kan en wil en zal in nood zelfs btj het nadren van de dood volkomen utt- komst geven. Psalm 68 vers 10 Na een langdurige ziekte heeft God tot Zich genomen mijn lieve vrouw, onze liefhebben, de moeder, schoonmoeder en oma Trijntje Boerman-Hankamp op de leeftijd van 57 jaar Alphen a/den Rijn: A. J. Boerman Zwammerdam: Luc en Ell Boerman Joris, Jantine Genemuiden: Greet en Geert Doosje Arjen, Edith Enkhuizen: Hil Boerman Alphen a/den Rijn, 15 februari 1980, 2402 AE Uranusstraat 27 Er is gelegenheid voor condoléancebezoek maandag 18 februari van 19.00-20.00 uur in de zaal van de Goede Herderkerk, Ten Harmsen- straat 14 te Alphen aan den Rijn. De dienst van Woord en Gebed zal D.V. gehou den worden dinsdag 19 februari om 11.00 uur in voornoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 12.00 uur op de Oosterbe graafplaats. Na de plechtigheid eveneens gelegenheid om te condoleren in de aula van de begraafplaats. De kerkeraad van wijk Ridderveld-Centrum van de Gereformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn-Noord deelt met droefheid mede dat God tot Zich genomen heeft na een langdurige ziekte zuster T. Boerman-Hankamp Zij heeft als diaken voor het bejaarden werk onze gemeente in grote trouw gediend. Moge de God van alle vertroosting haar man en kinderen nabij zijn. Namens de wijkkerkeraad C. van Toor, voorz. J. P. E. Verheul, pred. W. Breimer-Bremmer, scriba Alphen aan den Rijn, 15 februari 1980 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Heden heeft de Here tot Zich genomen, na een lang leven met veel blijde en moeilijke jaren, onze lieve moe, oma en overgrootmoeder Adriana Johanna Joosse-de Lugt sedert 1962 weduwe van P. Joosse. Dankbaar zijn wij voor alles wat zij ons gaf. Zij mocht 88 jaar worden. Mede namens haar zuster, broers, schoonzus ters en zwagers, De kinderen: Breda: G. JooSse H. Joosse-Kalkman Nootdorp: A. J. Krebs-Joosse J. Ph. Krebs Veendam: A. J. C. Joosse J. Nauta 's Gravenhage: J. P. Pilon-Joosse L. Pilon Vlissingen: P. J. Joosse C. J. Joosse-Wessel Emmen: G. A. de Jager-Joosse J. de Jager Delft: C. J. Joosse 's-Gravenhage: T. van Gool-Joosse J. van Gooi Klein- en achterkleinkinderen 's-Gravenhage, 15 februari 1980 Bejaardencentrum „Uitzicht", Daal- en Bergselaan 52 Correspondentie-adres: Zwijnsbergenstraat 145, 4834 JN Breda Moe ligt opgebaard in het bejaardencentrum „Uitzicht". Ds. P. Rullmann zal op woensdag middag 20 februari om 2.00 uur de rouwdienst leiden in de aula van „Uitzicht", waarna de begrafenis zal plaats hebben om 3.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer van de begraafplaats. Die nooit laat va ren het werk zij ner handen Na een langdurige ziekte is overleden, onze lieve zoon. broer zwager en oom C. A. van de Nadort in de leeftijd van 60 jaar Rotterdam; P. van de Nadort P. van de Nadort-Sparenberg Jennison USA L. van Bokkem-van de Nadort M. P. van Bokkem Poortugaal: A. Van de Nadort A. van de Nadort-Verschoor Hoogvliet: A van de Nadort B van de Nadort Barendrerht Rhoon: T. van de Nadort A.van de Nadort-Bouwman Rotterdam, 17 februari 1980. „Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen" Na een jarenlange liefdevolle verpleging in „Het Zonnehuis", heeft God na een korte lij densweg tot Zich genomen mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader Gerardus Adrianus Kempff op de leeftijd van 72 jaar Amsterdam, A. Kempff-Van Driel Waalwijk, J. G. Kempff R. E. Kempff-Goede Amsterdam, G. A. Kempff M. Kempff-Mulder Volendam, W. A. Goede L. A. Goede-Kempff Andijk. Sj. Feenstra M. R. M. Feenstra-Kempff en kleinkinderen Amstelveen, 14 februari 1980 „Het Zonnehuis" Correspondentie-adres. Kinderdijkstraat 34'III 1079 GK Amsterdam Geen bezoek aan huis Vader is opgebaard in het gebouw van de Protestantse Coöperatieve Begrafenisvereni ging P.C.B. u.a.. Vondelstraat 101 te Amster dam, alwaar geen bezoek. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 19 februari om 14 uur in de aula van de begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk 351, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Vertrek van Kinderdijkstraat 34 III om 13.40 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Diepbedroefd geven wij u kennis dat na een welbesteed en veelbewogen leven, vertrou wend op Gods genade van ons is heengegaan Gerrit Mulder echtgenoot van D. Pluyter, weduwnaar van H. J. van der Laaken Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij mocht 60 jaar worden. D. Mulder-Pluyter Robert en Hélène Bonnie en Henk 14 februari 1980 Frederik Hendriklaan 110 2351 GE Leiderdorp De overledene is opgebaard in. het rouwcen trum J. H. Soek, Hogewoerd 162 te Leiden. Gelegenheid tot condoleren hedenavond van 7.30-8 uur in de Ned. Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat 19 te Leiderdorp. De rouwdienst in bovengenoemde kerk is be paald op dinsdag 19 februari a.s. om 11 uur v.m. waarna de teraardebestelling om 12 uur zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp Thuis liever geen bezoek Geen toespraken. Ook na de teraardebestelling gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de be graafplaats. Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden van onze oud-directeur, de heer E. van der Schoot Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie, sterkte toe bij dit grote verlies. Nieuwegein, 15 februari 1980 Personeel en leerlingen van de Prins Bernhardschool voor Chr. MAVO. In Jezus ontslapen onze lieve schoonzuster i tante Grietje Horneman echtgenote van J Zwar'. Ulrum S Renkema-Zwar' Voorschoten J Zwart-Mo- Den Haag J Lemckert-Zwar' J W H Lemckert R Borgdorff-Zwari Scheveningen T. Maas-Zwari neven en nichten hie >rd al: ■"eft l' op Als ik niet had geloofd des Heren goe heid te zullen zien in het land der (j venden! Wacht op de Heer, wees sterk, uw haiju zij onversaagt; ja wacht op de Heer Psalm 27 13. I *r ar „Ik ga sterven, maar ben niet bang. want ik gjhet naar de Heer. Met deze woorden is kalm en rustig hedenmo gen ons voorbij gegaan Trijntje van der Weij- de Jong onze lieve vrouw, moeder en oma. Zij mocht 80 jaar worden. Dankbare herinnering aan haar zal altijd ons voortbestaan. Harderwijk: G. van der Weij Dordrecht: J. van der Wei] J. A. G. van der Weij-Feijen Nienke Corrie Clara en Jan Dirk Akke Marloes Schermerhorn: E. van der Weij C. van der Weij-Versluis Hans Cora Harderwijk, Guido Gezellelaan 133 17 februari 1980. we i,n di Jiff tdc 0. nd. or erd ai du het ent 97 »ek zeg 1 ee 18 itei idei er 'f lar tsU rijf Vei t 9fdei J le De begrafenis zal plaatsvinden op donder februari om 14.00 uur op de algemene begraa plaats te Harderwijk. De rouwdienst begint on 13.00 uur in de Gref. Stadsdennenkerk, J. F Heijelaan, hoek Alb. Thijmlaan te Harderwijl en zal worden geleid door ds. A. S. Rienstra Zij die deze dienst willen meemaken worde verzocht om 12.45 uur in genoemde kerk aanr wezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren n£°* afloop in de Stadsdennenkerk. iïti sU jek De Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolo derwijs te Nieuwegein, gedenkt in dankba, i heid, de heer E. van der Schoot die vanaf de opening in 1966 tot 1978 directei van de Prins Bernhard MAVO is geweest. Zijn inzet en ervaring in het onderwijs voor de opbouw van de school van grote bet kenis geweest. In ere zal zijn nagedachtenis in onze schoolve eniging blijven voortleven. Moge God zijn echtgenote en verdere famili troost en sterkte geven. Nieuwegein, 15 februari 1980 Namens het bestuur van de V.C.N.S. J. van den Berg, voorzitte W. Oudshoorn, secretarien ui isi O Vervolg van pagina 1 Niet alleen de omvang van de bezui nigingen leidt nog tot onenigheid in het kabinet. Ook over het te voeren loonbeleid en de bijkomende maatre gelen, zoals vermogensaanwas-de- ling, arbeidsplaatsenovereenkom sten, is men het nog verre van eens. Albeda wil enige speelruimte voor de lonen. Anders zou hij bij het komende over leg met vakbeweging en werkgevers feitelijk moeten ingaan met het op tafel leggen van een loonmaatregel, die de „sociale partners" mochten zij dat wensen, ook vrijwillig op hun schouders zouden mogen nemen. An- driessen daarentegen wil juist een strakker en zuiniger loonbeleid afge sproken zien binnen het kabinet naarmate er mindere bezuinigingen worden overeengekomen. Witteveen Dr. Witteveen, oud-minister van fi nanciën (WD) zei dit weekeinde dat Andriessen met zijn standpunt dat minstens vier jiljard gulden zou moe ten worden bezuinigd gelijk heeft. Het is waar. aldus Witteveen. dat zulke bezuinigingen in eerste instan tie verlies van werkgelegenheid zul len veroorzaken, bijvoorbeeld dat minder ambtenaren zullen worden aangesteld. Maar als er mindee worden bezuinigd, wordt uiteim Pa voor de langere termijn „het m de werkgelegenheid van dc pa liere sector gezet," aldus WitteWe Mogelijkheden voor bezuinig zag hij bij de sociialeverzekeri a°' „waar een heleboel wild hout n° groeid." Ook vond hij dat de subsidies energiebesparing nog maar een| tisch moeten worden bekeken. DELDEN (ANP) Prins carnaval van Delden is zaterdag bewusteloos geraakt doordat hij tijdens de op tocht in dit Twentse stadje van zijn enkele meters hoge praalwagen viel. Nadat hij was bijgekomen en me disch onderzoek had uitgewezen dat hem niets ernstigs was overkomen, kon hij de tocht vervolgen. Dat ging weliswaar niet met zijn carnavalswa gen. waarvan de balustrade was afge broken, maar met een politieauto. De prins verloor volgens de politie zijn evenwicht toen hij een hard ge- kook ei, dat in zijn richting werd gegooid, probeerde te vangen WASHINGTON (AP) Na meejoel veertig jaar werk hebben Ameri rar se en Zweedse onderzoekers d un geïdentificeerd en nagemaakt rdt feitelijke symptomen veroorzaa astma-aanvallen en ernstige a^de sche reacties. De vinding, giflgt gepubliceerd in het tijdschrift Amerikaanse chemische veren bc betekent dat onderzoekers ein k kunnen beschikken over wer op hoeveelheden van de stof. Dat k da ontwikkeling bespoedigen van gr we en meer doeltreffende beh it. lingsmethoden voor astma en i no ge allergische reacties. ëk et! De stof werd tot nog toe aangjsta als de langzaam reagerende sul it. tie bij anafylaxie (in het Engelsélfs Jargon SRS). of ook als leukotri 1 t Wat het precies was, bleef on<|ge] lijk; SRS wordt in minieme h< heden gevormd wanneer antis itt in het bloed reageren op een vrf les stof waar de patiënt allergisch t h is. Het veroorzaakt een langi ore sammentrekking van spieren, ^aru ventilatie van de longen kr perken. Over andere functies van SRS ef lichaam is weinig bekend, mas 'ri gens de Amerikaanse teamleidt as Corey van de Harvard univer gaat dat de komende maanden 'lr tisch veranderen. Verdere proe\ pen al, ook aan de Zweedse ka Bengt Samuelsson (Karolinska tuut) let

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8