eleerden in Hamburg vergeten Orlow ussische olieproduktie |1 komende jaren dalen wil dat EG ankrijk aanklaagt ingeland fankrijk Uit brieven van lezers 'Wapen nodig tussen knuppel en pistool' aat-„mini" heet Panda nda investeert iritish Leyland msvleesgeschil: Rechercheur na veroordeling op vrije voeten Zon voor miljoenen mensen even weg Turkse heroïne maakt meer slachtoffers ©AG 18 FEBRUARI 1980 BUITENLAND/BINNENLAND TROUW/KWARTET 7 iag begint in de Noordduitse stad Hamburg het internationale lenschappelijk forum", waartoe de ondertekenaars van de Akkoor- van Helsinki in 1975 hebben besloten. In juni 1978 is er al een z,i bereidende vergadering gehouden om de agenda op te stellen. Over 'Jicj oelstelling van het wetenschappelijk forum merkten de deskundigen op dat er in Hamburg naar gestreefd dient te worden ,,de samenwer- en de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens uit te breiden en aiitrbeteren ten einde het multilaterale proces, op gang gebracht door uwh jonferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa, voortgang 'es ten vinden. afi i pe dat „multilaterale proces"? Van het depi uit gezien was het doel van „Helsin- s veiligheid In Europa te bevorderen eld c de na-oorlogse grenzen te erkennen in oor een officiële Russische belofte om Indamentele mensenrechten na te le de uitwisseling van mensen, ideeën Jbrmatie te bevorderen. 1 ee wjet-Unie evenwel verheerlijkte het n de ,rd als een Russische overwinning en noe< haar deel van de overeenkomst volko- was enegeerd. In plaats van een liberalise- lt hg olgde er op de afspraken van Helsinki tiaar van de onderdrukking in de id. '•Unie ndg Hij Valentin Toertsjin Kort na de ondertekening van het akkoord richtten elf Sowjet-burgers in Moskou de eerste Helsinki-groep op. die erop wilde toezien of het Kremlin de doelstellingen van Helsinki wel naleefde. De Sowjet-rege- ring reageerde hierop met arrestaties. Sinds februari 1977 zijn er in de Sowjet-Unie meer dan twintig leden van Helsinki-groepen ge arresteerd, berecht en veroordeeld. Profes sor Joeri Orlow, een vooraanstaand natuur kundige en voorzitter van de Moskouse Helsinki-groep. is tot twaalf Jaar veroor deeld. de eerste zeven jaar door te brengen in een gevangenenkamp met verzwaard regime. De KGB-strategen die ervan uitgingen dat zij dit soort arrestaties straffeloos konden uitvoeren, hebben gelijk gekregen. Sommi ge politici In het westen hebben geprotes teerd tegen de repressie ln de Sowjet-Unie, maar nooit is het bij voorbeeld zover geko men dat de opzegging van de akkoorden van Helsinki zelfs maar is overwogen. „Hel sinki" is dan ook niet de bedoelde officiële schakel tussen mensenrechten en politieke betrekkingen geworden, maar het zoveelste voorbeeld dat woorden en daden van politi- cl niet altijd gelijke tred houden. De berechting van de natuurkundige Or low, de wiskundige Anatoli Sjtsjaranskl en de bioloog Sergej Kowaljow brachten een golf van verontwaardiging te weeg onder de geleerden van Europa en Noord-Amerika. Velen zwoeren niet aan een wetenschappe lijke uitwisseling met de Sowjet-Unie te zullen deelnemen voordat Orlow, Sjtsja ranskl en Kowaljow zouden zijn vrijgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat dit diepe indruk heeft gemaakt op de Sowjets, en dat het een onbekend aantal arrestaties heeft voor komen. Maar Jammer genoeg vormen de geleerden die deze boycot voeren slechts een minder heid. Ook vandaag zullen er heel wat geleer den van naam in Hamburg aanwezig zijn om het „multilaterale proces" dat geleerden als Orlow. Sjtsjaranskl en anderen in de. Voor een Sowjet-geleerde naar het buitenland ver trekt, vult hij voor de Aca demie van Wetenschappen van de Unie der Socialisti sche Sowjet Republieken een schriftelijke verklaring in. Daarbij belooft hij on der meer het volgende: „In de gesprekken met bui tenlandse geleerden op bre de schaal propaganda te maken voor de verworven heden van de Sowjet-we- tenschap en de vorderingen van de opbouw van het so cialisme in de USSR, de vredelievende politiek van onze staat en de beslissin gen van het 25ste congres van de Communistische Partij." „De ideeën van de nieuwe grondwet van de USSR toe te lichten en te popularise ren en wanneer de kwestie van de mensenrechten ter sprake komt, uit te gaan van onze principiële positie zoals die in de centrale pers wordt uiteengezet." „Bij redevoeringen en in gesprekken alleen die gege vens te benutten die in de openbare pers zijn gepubli ceerd en vrijgegeven voor publikatie in het buiten land." „De Sowjet-ambassade op de hoogte te stellen van mijn aankomst en mijn ver trek, maar ook van reizen binnen de grenzen van het bezochte land." „Wanneer zich de gelegen heid voordoet voor de radio te spreken, een artikel voor een krant te schrijven of voor de televisie op te tre den, deze kwestie te regelen in overleg met de Sowjet- ambassade." „Bij mijn terugkomst bin nen een termijn van twee weken verslag uit te bren gen over mijn reis bij de Academie van Wetenschap pen van de USSR." gevangenis bracht, voort te zetten. Hun hoofdtaak daar zal zijn de status quo te handhaven, want het wetenschappelijk fo rum is een politieke gebeurtenis bij uitstek. De mensenrechten staan niet op de agenda. Misschien zijn er geleerden die harde acties bepleiten voor gearresteerde collega's of voor collega's die geen toestemming krijgen gehoor te geven aan uitnodigingen naar het buitenland te komen. Maar net als bij eer dere gelegenheden zullen zijn in de minder heid zijn, zodat er op z'n best een zeer milde resolutie kan worden aangenomen, als het al zover komt. En na afloop zullen de Russi sche kranten tevreden kunnen vaststellen „Hoewel een armzalig handjevol agressieve vijanden van de ontspanning het werk van het Wetenschappelijk Forum trachtte te belemmeren, toonde de wetenschappelijke gemeenschap dat zij van harte de groei van de samenwerking tussen Oost en West steunt en het principe onderschrijft van niet-inmenging ln Interne zaken, zoals ge proclameerd in de Slotakte van het Ak koord van Helsinki." De gezondheid van Joeri Orlow verslechtert snen. Zijn vrouw, die hem onlangs in het werkkamp heeft opgezocht, vertelt dat hij sterk vermagerd en verzwakt is. Zijn tanden rotten, hij klaagt over hoofd- en rugpijnen door het gedwongen werk aan een machine. Driemaal is hij in hongerstaking gegaan om zijn ln beslag genomen wetenschappelijke aantekeningen terug te krijgen en om te protesteren tegen willekeur. Hij mag nog steeds geen briefwisseling voeren over we tenschappelijke onderwerpen, zelfs niet met zijn zoon die ook natuurkundige is. Niet veel beter is de toestand van Anatoli Sjtsjaranskl, van Sergej Kowaljow en al die andere, geleerde of niet-geleerde gevange nen. Ik vrees dat de westerse geleerden door de komende zeventien dagen aan het we tenschappelijk forum ln Hamburg deel te nemen, in feite hun goedkeuring hechten aan de wijze waarop de Sovjet-Unie denkt te kunnen omgaan met de Slotakte van Helsinki. De natuurkundige Valentin Toertsjin. vroeger voorzitter van de afdeling Moskou van Amnesty International, woont sinds 1977 in de Verenigde Staten, waar hij do cent in de computerleer is aan de City University van New York. S (AFP) Voor de eer ier heeft deze week een sche expert op hoog ni- J kh. lelt EN (AFP) Het Japanse auto bedrijf Honda is, volgens het blad „Sunday Telegraph", in landellngen met het in grote kheden verkerende Britse1 au- flbedrijf British Leyland voor menwerking op lange termijn, zou bereid zijn, aldus het blad. lende tien tot vijftien Jaar be te investeringen in het Britse' te doen. teneinde het de gele- te geven zijn assortiment passen. Leyland heeft momenteel gro- iciële en sociale problemen. Er sinds begin dit Jaar al een rerking met Honda, zodat Brl- yland een ontwerp van Honda licentie op de markt mag veau, Dr. Alexander Kiylov, toegegeven dat de Russische olieproduktie de komende ja ren zal teruglopen. Moelijkheden bij de oliewinning in Rusland zijn des te ernstiger, daar Rusland de grootste producent ter wereld is, en de behoefte van ruim driekwart van Oost-Europa dekt. In 1979 voerde Rusland 155 miljoen ton olie uit. 65,5 miljoen ton daarvan ging naar de Comecon-landen. Enkele dagen geleden heeft het Cen trale Bureau voor de Statistiek in Moskou beaamd dat de produktie van 1979 belangrijk kleiner uitviel dan was gepland. 593 miljoen ton was de verwachte produktie in 1979. De winning van olie in de Sowjet- Unie zou ernstig worden belemmerd door het gebrek aan technologische kennis over oliewinning in klimatolo gisch moeilijke gebieden. Het westen beschikt wel over deze kennis. De Saoedische minister van Olie, Ya- mani, heeft afgelopen maand de wes terse landen opgeroepen, Rusland 'n en ide O Ui id. t e ei nas n< e bfly. de Ie. elfsfci medewerker Flat introduceert vandaag ië een klein automodel met ielaandrijving, met opvallend iterieurcombinaties, dat ant- moet geven op de oliecrisis, een wagentje van nog geen (ter lengte, dat Panda heet. teert een benzineverbruik van én op dertien. De prijs voor and zal onder de tienduizend moeten komen. ida komt hier pas tegen het ran het jaar in de verkoop. e, Pjwil het Italiaanse automerk loismarkt bevoorraden. Daar voor zulke kleine auto's al- :l interesse. We konden in de ase hoofdstad de Panda niet en of Italianen klampten ons te vragen wat dit model zou 1ef eld EN (Reuter. ANP) Engeland >rn< d* Europese Commissie ge- :ial te proberen van het Europese ost n Justitie een tussentijdse uit- kri te krijgen over het lamsvlees- r e Tiet Frankrijk, zo is in rege- >n I tagen in Londen vernomen, nol nog 8 de zegslieden heeft minister ;tai ütenlandse zaken Carrington -dn 7oek gedaan ln een brief aan Ion 'hkins. voorzitter van de Euro- rzoi ommissie. eg! Uk handelt naar Britse opvat- w» strijd met de bepalingen inza- st 8 handel tussen de EG-landen i Un Invoer van lamsvlees uit Engeland te belasten met heffingen die zo hoog zijn dat de Britse lams- vleesprodukcenten onmogelijk kun nen concurreren op de Franse markt. De Europese Commissie is het daar mee eens De Franse invoerheffingen beteke nen een forse schadepost voor de Britse regering, die volgens minister van landbouw Peter Walker al negen miljoen pond sterling compensatie aan lamsvleesproducenten in Enge land heeft moeten betalen. De Britse exporteurs van lamsvlees hebben bo vendien al elf miljoen pond aan hef fingen voldaan Walker vindt het Franse optreden volkomen onaan vaardbaar. deze technische kennis vooral niet te onthouden. „Dat is de enige politieke koers," aldus Yamani, „die Rusland ervan kan weerhouden zich met mili taire middelen toegang te verschaf fen tot de westerse olievelden. Yamani zei dit in het kader van de algemene boycot die Amerika heeft aangekondigd tegen de Sowjet-Unie, na de Russische inval ln Afhanistan. Amerika tracht, overigens met weinig resultaat, ook andere westerse lan den voor deze politieke koers te winnen. Enorme bumpers voor zo'n autootje, een flinke trekkracht met navenant motorgeruis en een redelijke zit ach terin vallen op aan deze nieuwste Fiat. De Panda heeft de negen/tiende liter-motor van de Fiat 127 en een betere wegllgging dan de 126, waar de motor nog achterin werd ge plaatst. Dit model blijft niettemin nog in produktie. Over drie dagen brengt Fiat echter nog een veel beter „antwoord op de oliecrisis"; de Ritmo met een diesel motor, die een moderne allure heeft. Blijft de Panda ondanks het vlotte uiterlijk een compromis tussen prijs en comfort; de Ritmo Diesel is een volwaardige middenklasser met een gunstig verbruik. Deze dieselversie komt in juli naar Nederland. AMSTERDAM (ANP) Johan J. (39) een van de twee Amsterdamse re chercheurs die op 1 februari dit Jaar door de rechtbank ln Amsterdam ver oordeeld werd wegens hulp aan de onderwereld is een week geleden op vrije voeten gesteld. Volgens de officier van Justitie, mr F. von Meyenfeldt, die tegen J. twee jaar gevangenisstraf eiste, heeft de recht bank verzuimd J. ln hechtenis te hou den. J. werd beschuldigd van mein eed en veroordeeld tot een half Jaar gevangenisstraf. Zijn collega, de 33-Jarlge Henny H. is nog gedetineerd. Hij werd veroor deeld tot twee Jaar. omdat hij inbre kers tipte over waar wat te $telen viel. Hoewel beide rechercheurs de be schuldigingen steeds ontkenden achtte de rechtbank bewezen dat J. een vals proces-verbaal had opge maakt om ervoor te zorgen dat de bult van een juwelenroof in Maarssen boven water kwam, terwijl de daders buiten schot bleven. Hierbij werd tip geld uitgekeerd. De rechercheur H. zou de heler Frits van der N. hebben verteld dat ln de remonstrantse kerk ln Amsterdam- zuid een partij schilderijen en tin te halen was, waarop door kennissen van de heler een kraak gezet werd. De heler speelde de onverkoopbare buit daarna weer ln handen van de politie en streek het tipgeld van 18.000 gul den van de verzekering op. Hiervan zou hij vierduizend gulden aan de rechercheur gegeven hebben. De politiemannen stelden dat zij door hun werk bij de centrale inlichtingen dienst regelmatig contact met onder wereldfiguren hadden. Maar zij zou den daarbij nooit buiten hun boekje zijn gegaan, aldus de twee tijdens de twee dagen durende zitting ln januari. KURUKSHETRA, NAIROBI (AP) Meer dan een miljoen hindoe-pel grims baadden zich zaterdag in de als heilig beschouwde wateren van de Noordindiase stad Kurukshetra om hun zonden af te wassen en de „slech te gevolgen" tegen te gaan van de zonsverduistering, die die dag een brede baan trok over Afrika en het zuiden van Azië. Volgens de hindoes wordt de zonne god door een duivel verzwolgen wan neer de donkere maan zijn schaduw voor de zon schuift. Een donderend applaus vermengde zich met de gebe den van de menigte toen de zon eens te meer de overhand kreeg. In de noordoostelijke deelstaat Nagaland hadden duizenden mensen hun hui. zen verlaten nadat astrologen ge waarschuwd hadden dat de eclips aardbevingen met zich zou brengen. De regering had in de kranten van zaterdag per advertentie laten weten dat een dergelijk verband niet was vastgesteld. Ook ln het Afrikaanse Kenia had de regering een voorlichtingscampagne gevoerd om angst onder de bevolking te voorkomen. Op een meer prozaïsch niveau werd gewaarschuwd voor mo gelijke inbrekers tijdens de korte pe riode van nacht-overdag. Het koelste commentaar op de kosmische ge beurtenissen kwam van een blonde Italiaanse toeriste naast het zwem bad van haar hotel: „Ik kwam hier om bruin te worden. En nu dit." De Westfriese Flora in Bovenkarspel heeft dit weekeinde veel bezoekers getrokken. Velen konden de verleiding niet weerstaan om een vleugje lente te proeven. Deze rubriek is uilsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Vier containers vuil uit huis gehaald ROTTERDAM (ANP) - ült een WO- ning in de Rusthoflaan ln Rotterdam zijn vier containers vuilnis wegge haald. Dit gebeurde nadat buren had den geklaagd over een ondraaglijke stank en last van ongedierte. MAASTRICHT (ANP) Het Bureau voor alcohol en drugs ln Limburg heeft een ernstige waarschuwing doen uitgaan tegen het gebruik van Turkse heroïne, die sinds kort ln Zuid-Limburg via West-Duitsland wordt geïmporteerd. Aanleiding is het grote aantal slacht offers: zeven doden ln twee weken. In een vraaggesprek voor de Regionale Omroep Zuid. schreef een woordvoer der van het Bureau voor alcohol en drugs gisteren grote aantal slachtof fers toe aan het feit dat de Turkse heroïne een stuk goedkoper is dan andere heroïne (150 d 200 gulden per gram tegen normaal 400 gulden) en veel zuiverder is van samenstelling. Beide factoren brengen de gebruikers er toe om te veel orugs ln te nemen met als gevolg dat de kans op een dodelijke dosis groter is. Tegen beursbestuur Aandeelhouders ASM willen kort geding AMSTERDAM (ANP) Dr Verenl- ging van Aandeel-certificaathouders Arnhemse Scheepsbouw Maatschap pij is van plan een kort geding aan te spannen tegen het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel. Aanleiding hiertoe is het besluit van de Vereniging voor de Effectenhandel om met ingang van vandaag het Fonds ASM in de officiële prijscou rant te laten vervallen Dit wordt meegedeeld door de voorzitter van de ASM-Verenlging, de heer N. J. Nele mans Het kort geding zal waar schijnlijk volgende week dinsdag of woensdag dienen aan de Amsterdam se rechtbank. Tevens heeft de ASM- Verenlging afgelopen vrijdag de mi nister van financiën verzocht ASM officieel genoteerd te laten blijven. De minister is benaderd omdat hij toezichthouder is van het beurs- wezen. Snikken In Trouw van 6 februari wordt een taalkundig onderzoek besproken naar het „seksisme" in de grote Van Dale. Om te laten zien hoe dit woor- .denboek de vrouw discrimineert wordt ook het zinnetje „Hi hi grinnik te hij, hl hi snikte zij" aangehaald. Het lijkt me dat hier de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Dat een vrouw gauwer snikt ln situaties waar in een man wat staat te grinniken, weten we uit ervaring. Wie dat feit als vernederend voor de vrouw be schouwt gaat er kennelijk van uit dat snikken minderwaardig is aan grinni ken. Dit laatste staat niet in de Van Dale, maar is een vooronderstelling van de onderzoekers. Hoe komen ze aan die gedachte? Zouden het soms mannen zijn? Groningen D. Boonstra Het gaat goed (6) Ds. Bouma verheugt zich in zijn arti kel „Het gaat goed met de kerk" (Trouw 9 februari) over de gunstige veranderingen in de kerken. Het is echter de vraag of deze veranderin gen wel echt zijn. Hij noemt onder meer de toename van het aantal men- .sen dat iets te zeggen heeft in de gemeente. Het blijft echter een klein aantal. In het wijkblad kom Je steeds dezelfde namen tegen van de leiders van de verschillende activiteiten. De invloed van de arbeider blijft gering. Hij heeft weinig ontwikkeling en dus gebrekkig inzicht ln allerlei proble men. Hij kan geen brieven zonder fouten schrijven en schrijft ze dus maar helemaal niet. Hij spreekt slecht zogenaamd beschaafd Neder lands. Daar is op zichzelf niets ver keerds aan. maar het betekent wel opnieuw een handicap. Deze ontoe laatbare toestand is niet alleen on rechtvaardig, maar ze leidt ook tot grote problemen. Omdat de arbeiders zeker de helft van de bevolking uit maken. Toch wordt er vrijwel niets aan gedaan. Waarom zou in de ge meentezaal niet een of twee avonden per week door vrijwilligers een cursus algemene ontwikkeling gegeven kun nen worden? Daar kan dan basis- schoolkennis worden opgehaald. Bij voorbeeld van geschiedenis en aard rijkskunde. Er kan een cursus een voudig Engels gegeven worden. Een musicus vertelt over zijn instrument en maakt de mensen vertrouwd met klassieke muziek. Dit zou dus iets dergelijks zijn als in de open scholen gebeurt. De belangstelling daar is zeer groot. Bovendien wordt zo be reikt dat het wantrouwen van de ar beiders jegens de kerken vermindert, mag men aannemen. Pas wanneer de kerken metterdaad bewijzen dat ze de achterstelling van de Nederlandse arbeiders willen opheffen, kan men met enig recht zeggen: „Het gaat goed met de kerk". Amsterdam H. Riemersma Gloeiend In het kerkblad van Spljkenisse roept ds. M. van de Werfhorst tot bezinning over geboortenbeperklng Energiete kort. roofbouw op grondstoffen en milieu is. dacht ik, ons probleem en onze verantwoordelijkheid. Dit lijkt me onjuist kinderen en ongeborenen als verbruiker aan te wijzen. Mijns inziens is vrijwillige kinderloosheid of gezinsbeperking ieders recht, maar geen oplossing. Een omfnekeer in le vensstijl heeft te maken met een be wuste keuze die ieder moet maken, onafhankelijk van het wel of niet kiezen van kinderen. Kinderloosheid, om geen verantwoordelijkheid te dra gen voor de huidige problemen (na ons de zondvloed) komt nog steeds voor. Van alle kanten komt het huidi ge „ideaal", het vierpersoonsgezin, op ons af. Bewust gekozen, omdat het precies past ln de auto. de caravan en ledereen krijgt wat hij hebben wil. want het moet wel „leuk" blijven. Toch is het ook mogelijk om bewust te kiezen voor een groter gezin. Gro ter. om vanaf de wieg te leren delen als levenspraktijk, rekening houden met elkaar Het helpen vormen van een generatie die de moed heeft en de Inspiratie de schouders te zetten on der de problemen van onze aarde kan ook een christelijke taak zijn. Eindhoven P. A. Schuurman-van de Berg Politieman kritiseert nieuwe munitie VELDHOVEN (ANPI De Nederlandse politieman zou moe ten kunnen beschikken over een breder scala aan wapens, vindt de Veldhovense inspecteur P. Markus. „Nu is er de gummistok en als die niet meer voldoet, meteen het vuurwa pen," aldus de inspecteur van de gemeentepolitie. Naar zijn mening zou de politieagent een tussenwapen moeten kunnen gebruiken om een tegenstander uit te schakelen, en hij denkt daarbij onder andere aan traangas of weerloos makend gas. Inspecteur Markus is Ud van een werkgroep van het provinciaal korps- chefoverleg ln Noord-Brabant, die van oordeel is dat de invoering van het nieuwe dienstpistool voor de poli tie. de Walther P5. moet worden uit gesteld. totdat er betere munitie voor handen is. Volgens Markus, die als wapendeskundige aan de werkgroep verbonden is, heeft de nieuwe kogel (de 9 millimeter parabellum volman- telkogel) in versterkte mate dezelfde nare eigenschappen als de munitie die nu nog door de politiekorpsen gebruikt wordt. Het kaliber van de negen millimeter is zwaarder en de kracht waarmee de kogel het wapen verlaat is aanzienlijk groter Aanvankelijk wilden de ministers van binnenlandse zaken en van justi tie de polltieveillgheidsmunitie. die beter bekend is onder de naam stop kogel. invoeren. Deze patroon vol doet aan alle technische eisen, maar er kleefden zoveel ethissche bezwa ren aan het gebruik ervan dat beslo ten werd dit plan voorlopig in de ijskast te stoppen. Daarna werd ge kozen voor de negen millimeter para bellum volman te lkogel. Volgens inspecteur Markus kan deze kogel op vele honderden meters nog dodelijk zijn. Het risico dat onschul dige derden er door geraakt worden, neemt enorm toe als deze munitie wordt Ingevoerd, omdat de kogel ge makkelijk door een lichaam heen schiet en ln zo'n geval nauwelijks energie verliest. De Inspecteur uit Veldhoven vindt dat de Nederlandse politie dan van „de drup in de regen" komt. Naar zijn mening moet er een brede maat schappelijke discussie op gang ko men. waarin de tegenstanders van de stopkogel zich nu ook moeten laten horen, vindt hij. BIJ het zoeken naar andere en betere munitie moet niet alleen gekeken worden naar de tech nische eisen waaraan de kogel moet voldoen, maar ook naar de eisen op het vlak van de moraal, het fatsoen en de ethiek, aldus Markus Hij zegt het te betreuren dat de Nederlandse overheid eerst een wapen heeft geko zen en pas daarna op zoek is gegaan naar passende munitie. Een omge keerde volgorde was naar zijn mening logischer geweest Het gebruik van traangas of een weerloos makend gas als „tussenwa pen" tussen de gummiknuppel en het vuurwapen (dat in zijn ogen alleen maar gebruikt mag worden wanneer er sprake is van directe bedreiging van het levenis eerder afgewezen omdat er bijverschijnselen zouden zijn. „Blijft natuurlijk wel de vraag wat erger is eventuele bijverschijnse len zoals tijdelijk geïrriteerde lucht wegen of de kans op een dodelijke afloop, die altijd aanwezig is bij vuur wapengebruik." aldus inspecteur Markus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7