Spanning stijgt in Rhodesië iraël stelt besluit ver Hebron weer uit Laagste lonen lijken niet door de nullijn te zakken Weer medaille Heiden i i deze krant Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zon breekt door HET WEER Mugabe laat verstek gaan op verkiezingsbijeenkomst ympische interspelen Kabinetscrisis dreigt nog steeds Kent u iemand die Trouw tot minstens 31 maart wil gaan lezen? Kies dan hier uw kado: BON Lees een krant met overtuigingTrOUW R H .38STE JAARGANG NR 10878 - MAANDAG 18 FEBRUARI 1980 rouw Droog weer met in de ochtend nog enige tijd mist, maar in de loop van de dag meer zon. Middagtemperaturen omstreeks 8 graden. Zuidenwind, in het binnenland zwak, windkracht 2. aan de kust tot matig toenemend, wind kracht 4. Morgen en overmorgen: enige tijd regen, geen belangrijke verandering In temperatuur. Zon op: 07.49 onder: 17.58 maan op: 09 29 onder: 22.21 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 Zuid-Afrika steunt racismeprogramma PAGINA 3 Oosteuropese landen meer Noord en Zuid betrekken bij overleg PAGINA 4 Filmhistorie verbeeldt samenleving in USA 'AGINA 5 Poolse export moet drastisch omhoog 'AGINA 6 (ees Bastiaans zet nensen achter het carnaval od doek SALISBURY (Reuter, AFP, AP) De spanningen in Rhode sië, waar aan het eind van deze maand de zwarten ter stembus moeten gaan, nemen met de dag toe. Beschuldigingen over intimidatie, aanslagen en moordpartijen over en weer zijn niet van de lucht. Gisteren lieten woordvoerders van de Rhodesi- sche nationalistische leider, Robert Mugabe, weten dat hun voorman niet op een verkiezingsbijeenkomst kon komen, omdat zij over „harde informatie" beschikten dat de Rhodesi- sche veiligheidstroepen van plan waren hem te vermoorden. De verkiezingsbijeenkomst werd ge houden in Bulawayo, de tweede stad van Rhodesië, en ongeveer dertig tot veertig duizend mensen waren op ko men dagen om Robert Mugabe te zien en te horen. Dat ging niet door omdat, zo zeiden woordvoerders van Mugabe's Afrikaanse Nationale Unie van Zimbabwe (ZANU), zijn lijfwach ten de route hadden geïnspecteerd waarlangs hij naar het stadion in Bulawayo moest komen en tot de conclusie waren gekomen dat die niet te beveiligen was. Zij zeiden van be trouwbare bronnen binnen de politie en het leger informatie te hebben gekregen waaruit bleek dat de veilig heidstroepen speciale „moordeenhe- den" waren opgezete om Mugabe om het leven te brengen. De afgelopen weken zijn al twee aanslagen ge pleegd op het leven van Mugabe, die hoge ogen schijn te gooien bij de komende verkiezingen. e Turkse stad Izmir zijn afgelopen zaterdag zeker drie politiemannen en een militair gedood en len vier politiemensen en een burger ernstig gewond. Zeker tien burgers werden met schotwonden ekenhuizen opgenomen. Overal in de stad waren nog barricades. Een beeld van de acties van het ise leger in de stad. D^UZALEM (Reuter, AFP) Het Israëlische kabinet heeft gisteren opnieuw een besluit de stad Hebron, op de bezette Westelijke Jordaanoever, bespreking van een brief van de Amerikaanse minister van premier Begin. ndoi com een Joodse vestiging in ■steld. Dit gebeurde na de enlandse zaken Vance aan i ABLE e week sprak de regering Begin uur at Joden in principe het recht en zich overal in Judea en Sama- vestigen, dus ook ln de stad i-i37ion. waar de verhouding tussen fcbische inwoners en de Joodse irs zeer gespannen is na de- d op een jonge Israëliër. De Is- che premier zei gisteren na at- an het kabinetsberaad dat de 9 flng vasthoudt aan haar princl- l laar dat nog niet is vastgesteld Ver toestemming voor Joodse ling in Hebron zal worden *n. uitstel kwam na kabinetsberaad een brief van minister Vance, in hij zich uitspreekt tegen de ging van nieuwe Joodse neder- ïgen in bezet gebied en waarin iet name vraagt om de vestiging Joodse gezinnen in Hebron niet 'te laten gaan. De brief van Van ce werd door een woordvoerder van de Israëlische regering als „hoffelijk" gekenschetst. Jordanië De Amerikaanse pogingen om de Egyptlsch-Israëlische vredesregeling tot andere landen in het Midden-Oos ten uit te breiden duren ondertussen voort. De Amerikaanse VN-ambassa- deur Donald McHenry had gisteren een ontmoeting met de Jordaanse koning Hoessein en met kroonprins Hassan. De Jordaanse leiders zouden opnieuw hebben duidelijk gemaakt dat de huidige vredesinspanningen niet kunnen leiden tot een blijvende, rechtvaardige vrede in het Midden- Oosten. Jordanië heeft inmiddels, evenals Marokko, gevraagd om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in verband met de Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Bij een ontploffing in de door Israël bezette stad Gaza zijn zaterdag drie personen gedood en tien gewond ge raakt. Het is de tweede keer binnen drie weken dat Palestijnen een aan slag plegen op Israëliërs in deze stad. De situatie werd door de burgemees ter van Gaza buitengewoon gespan nen genoemd. Volgens de burgemees ter is de aanslag het gevolg van het voornemen van de Israëlische autori teiten Joodse gezinnen te vestigen in Hebron. In Gaza is een uitgaangsver- bod van kracht, terwijl Israëlische militairen intensieve naspeuringen doen naar de daders van de aanslag. Cairo Een groep Israëlische kwartierma kers is gisteren van Tel Aviv naar Cairo gevlogen, waar zij vandaag offi cieus de Israëlische ambassade zullen openen. De groep staat onder leiding van de nieuwe Israëlische zaakgelas tigde. Josef Hadas De nieuwe Israëli sche ambassadeur in Cairo. Ben E lis- sar, komt later deze week. Henk demonstreert voor De Israëlische president Navon wil de geloofsbrieven van de komende Egyptische ambassadeur niet ln Tel Aviv in ontvangst nemen, maar al leen in Jeruzalem, zo heeft hij laten weten. Men houdt nu rekening met de mogelijkheid dat de Egyptische am bassadeur weliswaar naar Jeruzalem komt, maar bij zijn papieren een brief zal hebben, waarin staat dat Egypte Jeruzalem niet erkent als hoofdstad van Israël. De meeste landen hebben hun diplomatieke missies in Israël ook in Tel Aviv gezien de omstreden status van Jeruzalem. De stad Bulawayo ligt in het land van de Matabele's, voor het merendeel aanhangers van Mugabe's rivaal en vroegere strijdgenoot Joshua Nkomo. Toen twee weken geleden Nkomo in het stadion van Bulawayo kwam was de menigte ongeveer drie keer zo groot. Ook dit kan een deel van de oorzaak zijn waarom Mugabe niet kwam opdagen. Zijn ZANU verdraagt zich steeds minder met Nkomo's ZAPU, de Afrikaanse Volksunie van Zimbabwe. Beide groeperingen heb ben in het Patriottisch Front min of meer broederlijk gestreden tegen het blanke bewind van Ian Smith, maar sinds het akkoord van Londen, waar tot de komende verkiezingen beslo ten werd, zijn het stevige rivalen ge worden in de strijd om de macht in Rhodesië. Nkomo heeft zich de naam Patriottisch Front toegeëigend voor zijn verkiezingscampagne, terwijl Mugabe de strijd voert onder de naam ZANU-patriottlsch front. Eens zijn beide rivalen het in hun beschuldigingen aan het adres van de Britse gouverneur Lord Soames. ZA- NU-woordvoerders ln Bulawayo zel den gisteren dat Lord Soames pogin gen in het werk stelde om de partij te vernietigen en Rhodesië tot een Ban toestan te maken die afhankelijk zou zijn van Zuid-Afrika. Groot-Brittan- nië en de Verenigde Staten. Ook de Afrikaanse landen in de Vere nigde Naties hebben de Britse gou verneur beschuldigd van partijdig heid en „een agressieve harding tegen een bepaalde vleugel van het Patriot tisch Front". Bedoeld wordt de vleu gel van Mugabe. Maar ook aanhangers van Nkomo la ten zich niet onbetuigd. Gisteren ver telde een ZAPU-man, dat vijf mensen die een politieke bijeenkomst van de partij van Nkomo hadden bijge woond waren afgeranseld en ln twee ondiepe graven begraven. Drie van hen waren daarbij om het leven geko men. Een van de overlevenden vertel de dat de mensen voor de ZANU waren opgepakt ln het dorpje Mrwea op ongeveer honderd kilometer van de hoofdstad Salisbury. Functiona rissen van de ZAPU zeiden gisteren dat vijftien mensen van hun partij vorige week dinsdag waren vertrok ken voor een verkiezingscampagne. Twee van hen waren teruggekeerd en de ZAPU vreesde dat de anderen al waren omgebracht. Intussen stromen er van vele landen en vele organisaties waarnemers Sa lisbury binnen. ZIJ moeten erop toe zien dat de verkiezingen eerlijk verlo pen, hoewel dat vrijwel al uitgesloten is. Zaterdag vertrokken vanaf Schiphol vier waarnemers uit Nederland naar Rhodesië. Vandaag gesprek over levering Algerijns gas DEN HAAO (AFP) De Algerijnse minister voor oliezaken, Belkacem Nabi, komt vandaag voor een drie daags bezoek naar Nederland om te onderhandelen over de levering van aardgas aan ons land. Het gesprek, dat op uitnodiging van minister Van Aardenne van economische zaken plaats vindt, zal vooral gericht zijn op de wijze van levering van vloeibaar aardgas (LNG) door Algerije vanaf 1983. In 1977 hebben de Algerijnse maat schappij Sonatrach en de Nederland se Gasunie een contract gesloten over de levering van zesenhalf mil jard kubieke meter vloeibaar aardgas aan Nederland. De vier Nederlandse waarnemers bij de Rhodesische verkiezingen bij hun vertrek vanaf Schiphol. Van links naar rechts staan de heren Kooijmans, voormalig staatssecretaris van buitenlandse zaken, Van Lier, lid van de Raad van State, Vonhoff, burgemeester van Utrecht en Van Vliet, die op het ministerie van buitenlandse zaken werkt. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De crisisdreiging rond het kabinet-Van Agt is nog steeds niet geweken. Vanmorgen om ell uur vergadert het kabinet verder over de bezuinigingen en aanverwante maatregelen. BIJ alle politieke onzekerheden lijkt het wel vrij zeker dat het kabinet de koopkracht voor de laagste lonen en uitkeringen dit Jaar niet door de nullijn wil laten zakken. Minister Albeda (sociale zaken) maakte dit voornemen dit weekeinde al bekend voor de radio. Vrijdag is het kabinet niet verder gekomen. De standpunten zijn slechts verhard. Premier Van Agt heeft zijn compromisvoorstel uitein delijk niet in stemming willen bren gen. Er zou kans geweest zijn op een breuk ln het kabinet, doordat na een stemming de minderheid van de mi nisters zou kunnen opstappen. Er was ook kans dat het voorstel van Van Agt niet eens een meerderheid zou halen. Minister Andriessen (fi nanciën) en de zes VVD-ministers vin den de drie miljard bezuinigingen, zoals voorgesteld door Van Agt, niet genoeg, terwijl Albeda dit Juist te ver vindt gaan. De opstelling van sommi ge CDA-mlnisters is nog niet duide lijk geworden. Van Agt heeft voor zijn voorstel ook weinig steun gevonden bij de fractie leiders van de twee regeringspartijen. Rietkerk (WD) wil evenals Andries sen vier miljard gulden of hooguit ietsje daaronder bezuinigen. Lubbers (CDA) heeft laten doorschemeren dat het voorstel van Van Agt hem eigen lijk al te ver gaat. Lubbers stelt als voorwaarden dat de koopkracht van de laagste inkomens dit Jaar behouden moet blijven, en dat ook cp korte termijn het pakket bezuinigingen niet tot verlies van ar beidsplaatsen mag leiden Albeda's positie lijkt wat sterker dan dan wanneer het kabinet de lijn van die van Andriessen, doordat bij een Albeda zou kiezen. kabinetscrisis de kans op loonmatl- ging en ombuigingen nog kleiner is Vervolg op pagina 8 Schroevedraaierset (A) Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgrecpje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Stenshjemmet, Heiden en Oxholra tijdens de pompeuze huldiging van de vijf kilometer heren AMSTERDAM De medaille- oogst van Nederland tijdens de Olympische Winterspelen is dit weekeinde een halt toe geroepen. Beste prestatie leverde in feite Hilbert van der Duim die zater dag op de vijfduizend meter met een vierde plaats net buiten de prijzen viel. Op die afstand ein digden trouwens nog twee Neder landers (Kleine en Kramer bij de eerste tien waardoor de schaats- coaches weer wat hoger van de toren kunnen blazen. De gouden medaille ging overigens naar Eric Heiden, het zilver en het brons naar de Noren Kay Arne Stens hjemmet en Eric Ozholm. Op de duizend meter dames, gisteren verreden, vertolkte Nederland slechts een figurantenrol. Het goud ging naar de Russin Natalia Petruseva. Teleurstelling ook bij de Ijshoc keyers die tegen Japan, op papier de zwakste tegenstander van de rode groep, niet verder kwamen dan een 3-3 gelijkspel. Het sportgebeuren spitste zich verder toe op het voetballen. Op merkelijk was vooral de overtui gende zege van Feyenoord in het bekerduel tegen FC Twente. Meer op de sportpagina's. Boetseerset(B) Boetscerklci met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai dicrmoticf Als onder léggcr of voorde sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Adres: Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:. .Giro: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kadoDA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1