Geniet, van je rus Agenda Vul deze bon in om uw huis te verkopen ADVERTENTIES Overtoom gezien,op TV? De Dochter van de Weduwe iWORD: LID,030 941041; Gratis ekstra katalogus ...hier is de bon MAAG EN DARMEN VANSTREEK? h/erda jCNV^j IS Denk eerst even na voordat u een huisdier neemi Of uw boot, uw band recorder, uw antiek, uw brommer, uw auto.uw caravan, of wat dan ook. Een MINI advertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. U hoeft alleen maar de Bon in te vullen. I In open envelop zonder postzegel opsturen aan: MINI-advertenties. Antwoordno. 2470.1000 PA Amsterdam. I ADVERTENTIES Schrijf hier uw tekst. MAANDAG 18 FEBRUARI 1980 Overtoom, da's hèt centrale magazijn van Nederland voor bedrijven, instellingen en overheid. Met 30.000 artikelen in voorraad Via de katalogus besteld, ogenblikkelijk tegen scherpe pr'jzengeleverd. Geen katalogus voorhanden? Bel. of stuur dan de bon op. 030-784641. (19 lijnen). INTERNATIONAAL NEDERLAND B V.. DEN OOLDER ruim 400 pagina dik. meer dan 30000 artikelen Gratis voor\ bed rii ven. particulieren f 12.50 (Postgiro 433540) "(BON) T.R. Aard van het bedrit» DE COMMISSIE VOOR VOLKSHUISVESTING vergadert op donderdag 21 februari om 9.00 uur in het gebouw Javastraai it over o.a. de volgende punten: - notitie van B. en W. over vervolg-preadvies op de nota woningditterentiatie - preadvies Inzake beleidsaanbevelingen voor 1979 en volgende jaren inzake woonmogelijk- heden voor alleenstaanden en tweepersoons huishoudens - brief van de heer J. Akkendijk e.a. over de panden Frederikstraat 67 t/m 85 - brief van de werkgroep stadsontwikkeling van de Wijkcommissie Archlpelbuurt/Willems- park over de panden Frederikstraat 67 t/m 85 - brief van de samenwerkende groepen Schilderswijk, werkgroep herhuisvesting Schil derswijk en welzijnsgroep Schilderswijk over de sloop- en herhulsvestingsproblematiek in de Schilderswijk - brief van de huurdersvereniging Schilders wijk over het functioneren van de onderhouds dienst van de Dienst voor de Volkshuisvesting - aankoop pand Waldeck Pyrmontkade 894 - (her)lnrichtlng binnenterreinen in stadsver nieuwingsgebieden - bijdragen in de exploitatie van gemeen schappelijke tuinen - verbetering en modernisering van aange kochte woningen - overzicht per 2-11-'79 van de stand van uit voering van het Beleidsprogram 1978-1982 - afhandeling begroting 1980. hoofdstuk Volkshuisvesting - programma van in 1980 door de commissie te behandelen onderwerpen - notitie over relatie Huurprljzenwet woon ruimte en Verordening op de Verblijfsinrich- tingen. DE COMMISSIE VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID vergadert op donderdag 21 februari om 13.30 uur In het gebouw Javastraat 26 over o.a. de volgende punten: - eindrapport ..Geweld en Vandalisme bij de Jeugd'' - notities van de dlrekteur van de Gemeen telijke Dienst Verpleging en Verzorging inzake studiereis naar St. Christopher's Hospice te Londen en inzake dagverzorging. DE COMMISSIE VOOR JEUGD, SPORT EN RECREATIE vergadert op vrijdag 22 februari om 14.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over o.a. de vol gende punten: - eindrapport Geweld en Vandalisme - overzicht van de stand van uitvoering van het Beleidsprogram 1978-1982 - notitie over sleutetwerkplaatsen - nota Educatie - hoofdstuk IV, par. 10 - notitie m.b t nota ..Ja tochof niet soms" over het afkickprojekt in het centrum Molenwijk - beantwoording brief van de Motorklub Den Haag over verenigingsruimte - inrichting speelgebied Ferdinand Bolstraat e.o. - financiële steun bouw en exploitatie van een nieuw dierencentrum aan de Schenkkade. Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken inzien in het Gemeen telijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (aeooend maandag tot en met vrijdag van 09 00 uur - 17 00 uur en op zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur). Do stukken zijn bovendien tegen betaling van de kosten verkrijgbaar in het Stadhuis. Burge meester De Monchyple'n 14. bij de afdeling Interne Zaken, kamer 2023. telefoon 62 4121, toestel 2196. Desgewenst kunt u over het agendapunt het woord voeren gedurende In principe ten hoog ste vijf minuten U dient dit dan direct vóór do aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van de Commissie of telelonlsch uiterlijk één dag voor de ver gadering bij het secretariaat te metden (tele foon 62 4121 de. Volkshuisvesting toesfel 3045. C'e M.W.V. toestel 2909. Ce J S R. toestel 2387). U krijgt hiertoe de gelegenheid In beginsel direct vóórdat het desbetreffende agendapunt door de voorzitter aan de orde wordt gesteld EVANGELI SATIE DIENST Op dinsdag 19 februari. 20 uur. Evangeliecentrum. Zijlsingel 2, Leiden. O.a. vertoning van de film 'Sri Lanka' met o.a. opnamen van een grote evangelisatie campagne door Johan Maasbach, waar grote wonderen van genezing plaatsvonden. TOEGANG VRIJ! IEDER WELKOMI Entosorbine stopt diarree, zuivert de ingewanden en brengt de maag tot rust. Smaakt aangenaam. Helpt snel. Lees eersi de gebruiksvoorschriften LANG GEWACHT!!! Nu binnengekomen, gasfornuizen, wtt of bruin. LET OP: VAN 598,- VOOR 549,- Met spit sn grill vsn 79«.- voor 698.-. Ja, U hebt het goed gelezen. Alleen bij: $merectf.<ampinatmhoQ KENNISGEVING De burgemeester van Rotter dam maakt bekend dat ver zoeken om vergunning zijn ingediend van: C. Kranendonk B.V. voor het bouwen van een bedrijfs pand met kantoorruimte op een terrein aan de Ridder- kerkstraat/Slikkerveerstraat; b. de heer K. W. F. Neeleman voor het plaatsen van een dakkapel op het woonhuis Molièreweg 606. De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestem mingsplan „Lombardijen", rzover op voor weg aange wezen grond wordt gebouwd, maar in overeenstemming met het voor dit gebied in voorbereiding zijnde bestem mingsplan. Burgemeester en wethouders overwegen daarom met toe passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning en artikel 50, lid 8. van de Woningwet, en gebruikma kend van het ter plaatse gel dende voorbereidingsbesluit, vrijstelling van de voorschrif ten van het bestemmingsplan te verlenen. In verband hiermee liggen de bouwplannen in het tijdvak van 19 februari tot en met 3 maart 1980 van 9.00 uur tot 16.00 uur ter inzage op de secretarie-afdeling Ruimtelij ke Ordening, Stadsvernieu wing en Volkshuisvesting (stadhuis, kamer 210). Gedurende dit tijdvak kan een ieder hiertegen bij burge meester en wethouders schriftelijk bezwaren dienen. Rotterdam, 18 februari 191 De burgemeester voornoemd, A. A. van der Louw. Service en reparatie Auto-reclame is goedkoop en doeltreffend. Wij zijn specia listen in ontwerpen en aan brengen. Neesman Design Amsterdam Tel. 020-155577. Diversen DE DAKKAPEL SPECIALIST compl. geplaatst in 1 dag. van Spijk. Industrieweg 7. Drunen. Tel 04163-3709 of 4885 Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland G. Hulshoff Zn.. B V.. Telf 320-323630/369392. AANGEB. Glimakra TAFEL WEEFGETOUW 60 cm werkbr. Damesfiets 110. Herenfiets f 75. Tel. 240533. tussen 18.00 en 19.00 uur. Henk koopt ALLES. Inboe dels. antiek, kleingoed en winkelrest. Bel 020-237805. trouw/kwartet Met pittige half/zware. Zorgvuld door Van Nelle samengesteld. V£ De perfecte melange van gouden [g Virginia en Kentucky tabakken. Lang van draad waardoor het vc GIP> karakter uitkomt en je bovendien |n plezierig roit. ,-p m Voor bloemrijke zaken en een goed stuk antiek INQANQ VOOR BEIDE: Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOQMADESEWEG, LEIDERDORP, Tel.) 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). ZAKENFLITSEN Onze laatste BONTMANTELS moeten wegl Nu div bontmantels v halve prijzenl Volle garantie De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rot terdam-C Vrijdags tot 21 uur ge opend Parkeerterrein dtrekt t/o zaak. Het bespaart u veel geld!!! Onze BONTMANTELS gaan nu weg voor zeer lage pakmee-pnjzenü! Het Bontpalels, Hoogstraat 153 (voetgangersgebied). Rotterdam- C. Vrijdags tot 21 uur geopend. KENNISGEVING De burgemeester van Rotter dam maakt bekend dat de heer H. L. van der Waal een verzoek heeft ingediend om vergunning voor het vergro ten en het gedeeltelijk veran deren van het woonhuis Pas- toriedijk 468. Het bouwplan is in overeen stemming met het voor dit gebied in voorbereiding zijn de bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders overwegen de bouwvergun ning te verlenen met toepas sing van artikel 50. lid 8. van de Woningwet. In verband hiermee ligt het bouwplan in het tijdvak van 19 februari tot en met 3 maart 1980 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur ter inzage op de secretarie-afdeling Ruim telijke Ordening, Stadsver nieuwing en Volkshuisves ting (stadhuis, kamer 210). Gedurende dit tijdvak kan een ieder hiertegen bij burge meester en wethouders schriftelijk bezwaren in dienen. Rotterdam, 18 februari 1980. De burgemeester voornoemd, A. A. var. der Louw. I IAMEN OP DE COCDE WEG I „Nee. papa brengt die kleitV* poesjes vanavond nog naai die mevrouw in Amsterdan :inc Teel irkii üoni rhei Bi ■y - ardi ten d R niei 59 len ble- .'pul een b! oor vc -haf llei vcrzopten van huisdieren hcc/i leuke en laslinekunien. Vuur inliehlii d-J hd de Dierenbescherming. In elk lelejoonb.iek vindt u hel nuni l'iihln mie aanfiehuden <1 ■SlHF 'ld hhid "I samenwerking de Sliihlinn Ideelc Reelat Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no.f 3.- extra. Prijs per plaatsing (excl.4"<'. BTW) 32,90 39,48 46,06 52,64 59,22 65,80 Plaatsingsdatum(s). Naam Adres Plaats Telefoon Handtekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18