ADVERTENTIES #vv I 'S l c 020-936868 020-936868 assistente Pienter meisje fieyn, de Blaey en Co assistent administratief medewerker ["tr randstad uitzendbureau J visfileerder leerling visfileerder handige jongeman Chauffeur Platformmede werker bij de KLM dat is best afwisselend werk Het Parool bezorgers Spaarbrief-Kollektief Snel geld RBJEMENIE Griekenland Mexico Tozai Travel n Kuperus MAANDAG 18 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 14 DAC Dageli|ks m Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tol en met vri|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten dte yopr 15 45 uur (vrijdag 13 45,üur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telelomsch worden opgegeven onder telefoonnummer ol schnfteli|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijnd de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over t of 2 kolom breedte met keuze uit één ol meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet 4,18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3- Aile pnizen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelt|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd Voor onze kleine en gezellige afdeling Promotion Reagentia zoeken wij op korte termijn een enthousiaste die het contact met onze afnemers onderhoudt (zowel telefo nisch als schriftelijk) en die de gegevens voor onze buiten dienst zal verwerken. Enige kennis van de Duitse taal is vereist. Geïnteresseerd? Bel of schrijf naar de Heer Th. A. Heins (020- 113801) E. Merck Nederland B.V. Postbus 8198, Basisweg 34. Amsterdam Sloterdijk (bereik baar met bus 19 of 42). Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd MEISJE voor de afdeling fijne vleeswaren op leiding mogelijk. Voor een ak- tief meisie, hoog loon. Slagerij de Vries. Alb. Cuypstr. 76 tel. 020-794664 na 13.00 uur 905477. Banketbakkerij Oldenburg Maasstraat 84 Tel. 020-722840. vraagt een 1e VERKOOPSTER. Wij bieden een hoog salaris. Lefst met het vak bekend. Tevens AANKOMEND VER KOOPSTER 16 tot 18 jaar Gevraagd PART-TIME VER KOOPSTER voor 2 'h dag per week. Bakkerij Henk v.d. Breggen. Maasstraat 62. Tel 642329. Banketbakkerij Trianon vraagt voor direkt nette VERKOOPSTER, van maandag t/m vrijdag, leeftijd boven de 17 jaar. Aanmelden Beethovenstraat 82. Amster dam-Zuid. Tel. 798885. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr. HUISH. HULP voor liefst ma- of vrij. morgen Schubertstr. 10. Tel. 020-735619. (Para-)medisch personeel gevraagd Jitzendburo vraagt per direkt: VERPLEEGKUNDIGEN A/B O.K. VERPL./ASS. Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33 - 124724 Gevraagd: MONDHYGIËNIS TE in een jonge tandartsprak tijk te A'dam-Zuid. Tel. 020- 722663. Oproepen, verloren voorwerpen enz. NOODLIJDENDE STICH TING vraagt om dringende fi nanciële steun De stichting beoogt een reeds 8 j. best. opl. in stand te houden Door s lands beperkte geldelijke midd. komen we met voor void, subsidiëring in aanmer king. In de opl. wordt aan de mensen de gelegenh geb hun crëatief-therapeutische werkwijze te ontw. om binnen de hulpverleningssector te kunnen werken. Tel. 020-245416. In hel weekend 020-715530 K. 10.30 uur Gouda draag zwart/wit geruite mantel. HOEPSIE van harte gefelici teerd met je verjaardag. Kus- ies Billeken Sedert 8/2 vermist zwarte ge- castr kater m. kl. wit vlek|e onder kin, vrij schuw, moet med. hebben, naam Basje, geen bandje, adr. Kantershof 216. Bijlmermeer. Tel. 020- 993236. Belon. 100. Personeel biedt zich aan All-round free-lance BOEK HOUDER voor uw boekhou ding. jaarstukken etc Billijk tarief. Tel 020-274104, of 02908-3567 Handels- en kantoorpers. gevraagd Dirck Dirckz Horecabedrijven BV vraagt voor zo spoedig mogelijk een administratief medewerkster Leeftijd 17 tot 20 jaar Opleiding: MAVO, MEAO of LEAO Inlichtingen over deze functie bij onze heer Lücke, Telefoon 020-196677, toestel 12 De SNELLE VISSER vraagt voor direct een voor onze administratie en bediening telefoon Vervoer vanaf Sloterdijk kan wordep geregeld. Tel. 020-112771. régisteraccountants in het gezellige team van onze Centrale Administratie zoeken V'l een Leeftijd vanaf 25 jaar. diplom^ praktijkexamen boekhouden strekt tol aanbeveling Herman Heijermansweg 20. 1077 WL Amsterdam, tel. 020- 730755 toesiel 26 de heer A. Wijnand. Herngreen's Assurantiekantoor StÖdlonkade 111 Amsterdam zoekt een adm. ntedewerk(st)er lééftijCflCrèsen 20 en 35 jaar Eventueel voor enkele digen per week, tel. 020-728825 of 722756 i Horecabond FNV STADHOUDERSKADE 126. AMSTERDAM-Z. TEL, .020-794105/797056 Wij vragen per 1 april of eerder een (frij die In bezit >s van hel P D -boekhouden en ervanng heeft met het'doorschnjf9ysteem geniet de voorkeur) C^p ons bondskantóór Het gaat met om uisluitend boekhoud kundige* werkzaamheden, maar mede veelzijdig administatief Werk Wi| bieden een góed aanvangsaians. afhankelijk van leeftijd en ervaeng van f -QSOG lot 3000 p.m Een vijfdaagse 38'/.- unge werkweek Per |aar 25 dagen vakantie me! behoud van *af»rf$. pjqs éëh Maénd Salaris aJs vakantiebijslag en 3% eïndeiaarauilMenng, SoliiotatjegecpreN na tektonische afpsraak met de heer J S Mul direct (para) medisch werk voor: Verpleegkundigen In de functie van hoofd late dienst, voor enkele weken in een revalidatie centrum in Amsterdam Werktijden maand, woensd. vrijd. van 17.30 u tol 23.00 u. zat en zond. van 16.00 tot 23.00 Op afdeling Chirurgie diensten in overleg (wel weekeinden in een ziekenhuis aan de raad van Amsterdam. Met C.C.U. aantekening of ervaring per 22/2 voor week-op week-af. Doktersassistentes Gediplomeerd en mef veel ervaring voor halve dagen in een ziekenhuis in het centrum en een ziekenhuis in Oost. Pedicure pari-time voor maand, woensd. donderd. en vrijd. drie uur per dag in een Bejaardentehuis in Amsterdam-Oost. Röntgenlaborantes voor halve dagen in een ziekenhuis in Amsterdam-Oost. WIJ HEBBEN NOG VELE ANDERE BANEN. BEL OF KOM LANGS, LEIDSEPLEIN 1-3 AMSTERDAM. TEL. 020-220055, OF DAM 4, AMSTERDAM. TEL. 020-262213. Technisch personeel gevraagd Polec Detachering BV zoekt met spoed TECHNISCH/AD- MIN. MEDEWERKERS, met een opleiding M.T.S of H T S. werktuigbouw voor div. lang durige projecten. Bel: 020-644202 of kom langs Wil lemsparkweg 213, A dam. BIJVERDIENSTE Gevraagd fijnmetaalbewerker die voor ons free-lance met eigen gereedschap precisie werk kan maken. Tel. 020- 160899. Ingenieursbureau vraag met spoed voor werk in Amster dam en Rotterdam CONSTRUCTEURS TEKENAAR CONSTRUC TEURS en OPZICHTERS Bouwkunde, beton, staal bouw. apparatenbouw, scheepsbouw, scheepswerk- tuigbouw, electro, electronica, CV/AC en algemene werk tuigbouw. Tel. informatie 020- 248782. UITZENDBUREAU CONTENT heeft bij een van haar relaties gevestigd te Schiphol-C een aantal banen open staan voor TEKENAARS op M.T.S. niveau. O.a. voor iemand die bekend met terremleidingen en cartering. Wanneer je beter bekend bent met klimaatinstallaties kan je ook aan de slag bij dit bedrijf. De werktijden zijn variabel, echter wel 8 uur per dag. Het salaris voor iemand van 24 jaar is 15,28 bruto p.u., excl. 21 62% reserving vakantie,- feest- en vrije dagentoeslag. Wanneer je voor langere tijd beschikbaar bent kun je bellen of langskomen bij UITZENDBUREAU CONTENT. N.Z. Voor burgwal 322, Amsterdam, tel. 020-251061. Vishandel Jan van As Zn B.V. Binnen Wieringerstraat 4-6, A dam vraagt een allround of Ons bedrijf is gespecialiseerd in leveranties aan horecabe- dnjven. Belangstelling? Bel even voor een afspraak, telefoon 020- 240900 Of 227954. Divers personeel gevraagd Naturo Kurkboetiek vraagt met 2 rechterhanden. (18-25 jaar) voor diverse werkzaam heden (o.a. verkoop). Liefst met verkoopervaring. Voor sollicitatie/inlichtingen even bellen met dhr. Verkley Tel 020-177138. na 18 00 u 075-159321 WEISSENBRUCHSTR. 31-33 AMSTERDAM-WEST CITY COURIER vraagt chauffeurs BE Leeftijd boven 21 jaar, uitslui tend voor wisseldiensten. Persoonlijk aanmelden dage lijks van 9.00-17.00 uur bij: CITY COURIER B V Pilotenstraat 6. 1059 CJ Amsterdam. Bakkerij Biesterveld vraagt bekwame BROOD- EN BANKETBAKKER tevens schoonmaker(ster) Soil dinsdagmiddag na 3 uur of schriftelijk p/a Kraaiennesl 38-40, Amsterdam-ZO. 1104 CC. Tel. 020-904325 Gevraagd bi| de SNELLE VISSER voor bestelwerk in Amsterdam i.b.v rijbewijs 8.E Stratenken- nis vereist Aanmelden tel. 020-112771 Voor onze rayon-bewaking (BUITENDIENST) te A dam vra gen wi| enige betrouwbare en enthousiaste beveiligingsbeambten voor het verrichten van nachtelijke (21.30-06.00 u.) beveili gingswerkzaamheden. Wij bieden vast dienstverband, gebaseerd op een 40-urige werkweek, goede salariëring en overige secundaire arbeids voorwaarden, gratis bedrijfskleding en studiefaciliteiten. Wij vragen goede beheersing van de Nederlandse taal. onbesproken gedrag, leeftijd v.a. 18 jaar en in bezit van rijbewijs B/E. Soil, na telef afspraak afd. personeelszaken V.N.V. Beveiliging bv Vossiusstraat 8 1071 AB Amsterdam tel. 020-712711 U zorgt op Schiphol-Centrum bij de afde ling Vliegtuigafhandeling voor het laden en lossen van de vliegtuigen. Werk dat buiten op de platforms verricht wordt Om u vertrouwd te maken met uw werk en het gebruik van materiaal etc., stellen wij u in de gelegenheid om tijdens het 1e jaar van uw dienstverband deel te nemen aan cursussen. Er wordt op de platforms in wisselende diensten gewerkt, ook 's nachts en in de weekends. U bent dus vaak vrij wanneer een ander werkt. Het aanvangssalaris voor 23-jarigen en ouder bedraagt 2450, bruto per maand (incl. een ploe- gentoeslag van 420). De KLM vergoedt uw reiskosten voor openbaar vervoer geheel of grotendeels en zorgt voor de benodigde werkkleding die in bruikleen wordt verstrekt. U bent tussen de 20-45 jaar en u hebt ervaring in soortgelijk werk. Als u geïnteresseerd bent kunt u ons bellen op dinsdag 19 februari a.s. tussen 13.30 en 16.00 uur. Onze nummers zijn (020) 49 10 62 of 49 37 64. U kunt natuurlijk ook schrijven. Richt uw sollicitatie aan KLM, afdeling Personeels planning en -voorziening, Postbus 7700, 1117 ZL Schiphol. Vermeld op de enve lop nr C 851 en bij de afzender uw postcode. vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 Onroerend goed te koop aangeboden Zaandam Thyssehof 3. luxe bungalow te koop. Tel. 075-169316. Makelaardij T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen en T. v.d. STEEGE te Monnickendam verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02991-1888 Of 02995-4451 Groot CHALET ook geschikt voor hotel of pension. Omg. Villars. Prachtig ski-gebied. Tel. 03465-61053. CHALET omg. Villars prachtig ski-gebied, nd. woonk. 5 slaapk., 2 badk., keuken. Tel. 03465-61053. Prachtig vrij aan de rand van TERPDORPJE gelegen voor malig winkel-woonhuis met tuin op het zuiden. O.a. voor zien van woonkamer, keuken tje. 3 slaapkamers, beneden, douche, toilet, bijkeuken, slaapzolder, bergzolder, cen trale verwarming etc Prijs slechts 79.500 k.k. Inl. 05193-1519. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Studente zoekt KAMER/ETA- GE in Adam O-west. Tel. 020-839080. Dame zkt. 2 KAM. ET. 700 Bur. Amstel, 020-921002. Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. Woningruil Aang. A'dam Slotervaart 4 kam won. met zolder, badcel en box, huur ca. 345 p.m. geen c v. 2e (hoogste) et.) Gevr. 3 of 4 k. won. beneden huis. i.b.v med. urg. huur, max. 500 omg. A dam. Tel. 020-150371 na 18 u. of Brie ven 25-18126 bur. v.d. blad. AANGEB. 4 kamerflat Euro paboulevard. GEVR. 3-ka merflat met lift of beneden huis, Buitenveldert. Tel. 020- 798902. Zaken en transacties Telefoonbeantwoorders vanaf 350. Ook huurkoop en lea sing H. F. Erb. 023-337418. TEL. BEANTWOORDERS f 485, aut. nummerkiezer 650. Prijzen excl. BTW. Fa. A Hazelzet. tel.. 070-468592 en 020-433698. Herinneringslepel KONINGIN JULIANA 1948-1980 Herinneringslepel kroning KONINGIN BEATRIX 1980 uit voorraad leverbaar. Y/anders bv Oostelijke Han delskade 44 A dam. Tel. 020- 224780. All-round fee-lance BOEK HOUDER voor uw boekhou ding, jaarstukken etc. Billijk tarief. Tel. 020-274104 of 02908-3567. Kunt u altijd telefonisch be reikbaar zijn op u normale telefoonnummer terwijl u daar zelf niet aanwezig bent? Met de doorschakeleenheid is dat geen toekomstdroom meer. doch simpele realiteit gewor den. Tel. 020-961671. Verzekeringen, hypotheken, geld zaken Verzilvert al jaren tussentijds uw spaarbrieven tegen de hoogste waarde. Berekening per computer. EINDHOVEN, Mecklenburgstraat 44. Tel. 040-437124. APELDOORN, J van den Vondellaan 41. Tel. 055-255782. DEN HAAG-RIJSWIJK, Haagweg 85 Tel. 070-907871, AMSTERDAM. Keizersgracht 99 (Gebouw Eurocenter). Tel. 020-265749. Voor betrouwbare verzilvering kontant. Fiba gebeld! Gratis thuisgebracht bemid deling FIBA B.V. 072-127203 2e hyp. tot 120%, 1e hyp. en TOPHYPOTHEKEN tot 130%. Rente v.a 9,5% (5 a 10 jaar vast). Wij doen meer dan hypotheekbemiddeling alleen. Begeleiding t/m koop- acte bij de notaris, daarna fiscale nazorg. Desgewenst analyse voor de juiste hypo- theekvorm Dit alles zonder bemiddelingskosten. Gerth J van der Kamp. hypotheek ad viseurs, vakkundigheid sinds 1961. P. Borstr. 23. A'dam- West. Tel. 020-156992. Lid NV.F. SNEL CONTANT GELD lage afl. Lange loopt Overn. lop. len. 020-139412. White-Intermediar. Ook 's av AMBTENAREN en gelijk- waardigen. TOPLENINGEN van de landelijke bemiddeling v. ambt., in 2 uur gereed. 020- 950395/900916 Duiven- drecht. Woninginrichting Kamerbreed tapijt 400 cm breed 59. Dessotapijt in 3 mooie kleuren 75. Gratis gelegd binnen 24 uur na aan koop. TAPIJTHUIS RENÉ. Mauritskade 100A, Adam Tel. 940080. MAANDAGS GESLOTEN. Koopavond tot 21 uur. MEUBELHUIS V.D. BIJL V. WOUSTRAAT 4-6 Barok bankstellen lederen bankstellen eiken bankstellen kleinmeubelen Voor prijzen die u niet voor mogelijk houdt Kom, ziet en overtuig u Dinsdag t/m zaterdag van 08.30 tot 17.30 uur MEUBELHUIS V.D. BIJL is 'n begrip in 'Amsterdam FRANSE KASTANJEVLOEREN 23 mm massief, messing en groef, 39 per m'. Voor docu mentatie firma Rijnders, inl. 02908-3545. Klassieke en mod. meubelen Bankstellen v.a. 985 VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 Adam. Tel. 020-225000. Heeft u TAPIJT? Laat het ons vakkundig leggen. Tel. 020- 136378. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken. 40- 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt, 400 cm breed, gratis gelegd, 79 p. str. m. Haartapijttegels v.d. bekende fabriek, 50 x 50, alle kleuren 5,95 p. st NED. TAPIJTHAL EDISON B.V., Elandsgracht 92-94, tel. 020-240780. Alle dagen open van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf 4 p. m?. Schild., witten, behang., tim merwerk. Fa. Zwan, tel. 020- 964434. 189220. FA. VERHAGEN Binnenhuisverbouwingen Schilderwerk Tel. 03200-47075 020-841210 Afbetaling mogelijk. Reparatie gash., geiser, wa sautomaat, loodgieterswerk, niet duur. Geen voorrijden. Tel. 020-227365/274105. Nu gebeld, direct hersteld Glashandel „A tot Z" Telef. 020-824181 Vraag en aanbod Wij betalen u de HOOGSTE PRIJS voor oud goud en zilver. Juweliershop, Kinkerstr. 275 Juweliershop, Gen. Cronjé- straat 83, Haarlem. EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAROOL, IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT. DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1,2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM. T.k. 1 jr oud MANOU bankstel 2 zits bank 3 faut. 1000. Nw pr. 2650. Tel. 020-150612. Kunst en antiek H.H in voorraad, grote partij vure- en mahonielinnenkas- ten, vertiko's ladenkasten, oude regulateurs, gewichten klokken, staande klokken, te vens binnengekomen nieuwe vrijslingers, pub- en school klokken. nieuwe staande en hangende petroleumlampen. ANTIEKHANDEL HOLLAND Ressensestr. 26b, Bemmei. Tel. 08811-1704. Verkoop uit sluitend aan de handel. T.k. aangeb. WORTELNO TEN CYLINDERBUREAU, afm. I.b.h. 135x65x110 cm. uitz. fraaie staat. Vr. pr. 2.000. Huis te Landelaan 43, Rijswijk-Z.H. tot 17.00 uur. Huwelijk en kennismaking W.A.O.'er 53 jr. i.b.v. ben. won. in A'dam-C. zkt lieve vrouw 45-52 jr. Br. 45-18123 bur. v.d. blad. Hr. 59 jr. gesch. z.k.m. charm, repr. vriendin z.k. Ift vanaf 45 jr. Br. alg. ontw. en int. mod. opv. huis. type. R'dam en omg. Gouda. Br. nr 45-18052 bur. v.d. blad. CONTACTBUREAU HAVEN ZICHT voor SERIEUZE, eer lijke en GOEDKOPE bemid deling. bij voorkeur voor BE JAARDEN. Bel voor inl.. 010- 830256. Henk uit A'veen bel s.v.p. dringend Renée. Korrespondentieklubs DANSCONTACTCLUB „HOLLYWOOD", de sfeer volle bar-dancing voor alleen staanden. biedt vanavond tussen 20.00-22.30 uur. gratis haar gasten een champagne cocktail (voor de dames een „piccolo") aan. Lange Leid- sedwarsstr. 81. Tel. 020-252564, A'dam. Dieren en planten 23 kg Amerikaanse katten bakkorrels, 14,50. Gratis thuisbezorging. Tel. 020-428508. Lessen en klubs Tenniscl. Gold Star, open overd. banen v. beginn. en gev. Tel. 020-445483. TAPDANCE, jazz-dance. nw. beg. klassen v a. 19 febr., di., vr. inschr. en inl. 020-228667, Studio: BNJDC, Schipperstr. 3. FIETSTOCHTEN. zeilen, kamperen voor individuele deelnemers zonder/met kin deren. Luistert. 020-944488 Vakantie in Nederland Vakantiehuisje op de Veluwe vrij vóór 15/7 en na 9/8. Tel. 03413-378. BEJAARDENWONING te huur van 19 juli t/m 1 aug. voor 4 pers. Liefst zonder kin deren. Tel. 03417-54279. Zomerhuisje te huur incl rij- pony. speeltuin, zwembad, at- trakties enz. Meer dan 800 pony's. Pinksteren en weekend van 3 tot 6 mei spec, tarief Voor 28/ 6 en na 16/8 50% reduktie op het hoogseizoentariet. Int.: Shetland Ponypark Slag haren (O.). Tel. 05231-1317 of 1596. VAKANTIEHUIS Wijhe (Ov) fraai gelegen aan rand IJssel- dorp Wijhe Ideaal voor echtp z. kind. dat tevens voor poes wil zorgen, alle comf. per. 18/ 5-2/6. Tel. 05702-2545 na 18.00 uur. Vakantie in het buitenland RICCIONE, grote badplaats bij Rimini (It.), 200 voordelige vak.won. Korting tot 21 juni en na 30 aug. 70%. tot 12 juli en na 16 aug. 40% Reisbur Adria Holiday. 085-332502. GOEDKOOP vliegen ANVR reisburo M 2000. Koninginne weg 251, A'dam, tel. 020- 795788/719596/713749. Huur uw appartementen nu DORDOGNE, te huur. boer derijtjes, plattelandshuizen een oude watermolen, en voll ingenchte caravans aan zwemwater. Tevens mog. voor een zesdaagse trek tocht. Inl.: R. Smeels. Tel. 015-143080. of Salon en Chalet te Calpé (Benidorm). Bel. 05200-20493. Goede huisjes in SCANDINA VIË en SCHOTLAND met ex tra bootkortmg ANVR reisburo Sunway. S. Weimarlaan 58, A dam. Tel. 769011. Met IBERBUS dagelijks naar Barcelona, Tarragona. Valen cia, Benidorm, Alicante v.a. 145/185 e. tot 260/330 r App./hotels beschikb. Vij- zelgr. 17 Adam. Tel. 020- 239349/241010. 6 Pers. bungalow in mooie bosr. omg. in Z. FRANKRIJK bij zwembad en tennisbaan. Ligging 50 km boven Nimes vrij van 28-6 en na 9-8. Tel. 05908-17219. VAKANTIEHt VARMLAf WESTKUST Vraag vrijblijvend merhuizenkatalogu! rige Resor Vast. Z< in de mooiste Zweden. Voor uw Skandinavn INFO SKANDIC, kersrijge 12, 9718 A gen. Tel. 050-1813 Zonnig vakantieland IJS/ ofs m' m 10e it ties Eén week vol pension, al v.a. 52p°d; Enorme kinderkortingen. Ook grote kortingen in laagseiz Roemeens Nationaal Verkeersbureau, Kleine Gartmanplantsoen 17, 1071 RP Amsiei Tel. 020-23 34 89/23 90 44 Boek nu uw voordelige campingvluchl naar Athern iedere zondag vanaf 30 maart. Prijs: 1 week v.a weken v.a. 595. Ook op zondag rechtstreeks naa m.i.v. 30 maart. Prijs: 1 week v.a. 655, 2 weken v De goedkoopste tarieven naar Mexico vindt u bij ons zen per KLM-lijndienst al v.a. 1722. Vraag ons MEXICO '80 programma. Inf./boeking: Parool/Volkskrant Reizen, Amsterdam. Tel. 020-914400. Reizen naar Japan Duur? NEE! Ver? NEE! Hoe dat kan, leggen wij uit op onze Japan Informatie Dag Zat. 23 febr. 11.00-14.00 Voor vakantie, congres of zakenreis i.s.m. Singapore Airlines Japans reisbureau Inl. 020-256052/279523 N.Z. Voorburgwal 177, Amsterdam Hi-fi stereo, t.v., muziekinstrumi T.V.-reparatie (gar.) snel en voordelig. Ook A'VEEN. Tel. 020-996262/948973. Foto, film, optiek PASFOTO'S (kleur/zw.w.) fo tokopieën, direct klaar. Foto werk wordt origineel bij Kodak of Agfa afgewerkt. Foto SOL- LEVELD, Slotermeerlaan 125a, Adam. 020-134893. Ruil in die oude fol mera of projector bijl Fransen. Beukenwl A'dam-O. Tel. 020-61 Verzamelingen Te koop gevraagd ZILVEREN GULDENS en RIJKSDAAL DERS van Koningin Juliana van 1954 t/m 1967 en ZILVE REN TIENTJES van 1970 en 1973. Firma Hekra. Tel. 03445-1392. Zilveren Juliana gu rijksdaalders en all munten koopt van Rozengracht 212, Adam. 020-251482/368110 Caravans Rustzoekers opgelet! Op ons uniek Campingpark geleg. aan het bos van het Gelderse landschap v.v. water, elektra, riool, c.a., gas, dus geen ge sleep met flessen, geen kanti ne, een en al rust. kunnen wij u nog enkele caravans aan bieden met plaats o.a. houten en allum. caravans, Ned. fabr. Ons adres: Camping „De Wit te Hoeve", Prinsenweg 22. Voorlhuizen. Tel. 03429-1429. Motoren Triumph WINTERKAP te koop. 3 mnd oud. Br.pr. 1450. Te bevr. Joos de Moorstr. 37 I na 18 u ijd dve r b t tik Autoverhuur Bestelwagens t/m 18 mJ voor kl. en gr. rijbew. Ook touw en blok Tevens: DATSUN FORD OPEL MERCEDES BMW VOLVO Middenweg 175. Amsterdam Tel. 938790-940173. KAV Autoverh., Hoofdweg 410, Adam. Citroen, Opel, Ford, Volvo, Mere. Pers. en Veni bestelwagi vracht- en luxewt Middenweg Tel. 020-651446-9 ZEEBURG luxe en huur A'dam-Oost. 929391, Zeeburgerdt VERHUUR van luxe busjes en bestelauto m5. Tevens verhuur autoambulance. W. Heemraadschapslaat Amstelveen. T. 020- Autofinanciering en verzekeri AUTOVERZEKERING premies kunnen omlaag. W A. vanaf 177, All risk v.a. 372. Dorsman Assurantiën, Zandvoort, 02507-7478 of 4534. Auto's gevraagd Personenauto's met spoed gevr. v.a. '70 t/m '79. dir contant geld, beslist de hoog ste prijs. Tel. 02290-15986. T.k. gevraagd auto's legen CONT. BET hoogste prijs. Gratis Tel. 020-835442 Auto's aangeboden T.k. FIAT 128 Ralley starlm. uitl. stuk 500. Tel. 020- 440347 motor goed T.k. FORD TAUNUS 20 M bj. '72 trekh., mistlampen, radio, casset. ree. 1750. Tel. 020- 790403 Werk 020-243807. Chrysler „Cordoba" z g.a.n. van 1e eig. 27.000 km, kent '79, 8 cyt. automaat aircond radio, etc 19.500 na 13.00 u. 020-727089. T.k. VOLVO 164 bj. 74 auto maat. Duurste uitvoering. Nwe banden. Vr. pr. 4500. Tel. 02990-23485. Tk. FORD GRANAI bj. '78. van 1e eigen L' is kopen. Vr. pr. 8 02990-23485. T.k. VW BUS bestel prachtige staat Tel. 23485. OPEL KAD Spec 1! S ie eig. Zeldz g. o aal 55.000 km., m. radio Tel. 020-130206 PEUG. 504 familia 45000 km 076-1446 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGIN l,<le dr •at, 'a-r: 1. •aak lota

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16