leiden nadert ecord van Schenk Revanche voor Petroesjova IJSHOCKEYTEAM WEER OP NULPUNT ïerikaan ondanks druk en drukte oppermachtig op 5000 meter SOC ziweht iet voor 'itte Huis Gouden medaille wast dopinggeruchten definitief weg Scorebord Lake Placid NDAG 18 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 11 RH 13 Johan Woldendorp KE PLACID Het is nu wel duidelijk, dat Eric Heiden het record, dat Ard Schenk acht r geleden in Sapporo vestigde royaal gaat verbeteren. De lange Nederlander won op het mpische schaatsprograamma van 1972 drie gouden medailles. Heiden zal dat record een Joluut aanzien geven, tenzij er ooit een afstand aan de reeks disciplines wordt toegevoegd 1 3000 meter voor heren bij voorbeeld Want hoewel die afstand een officieel erkend jeldrecord kent, is het niet eens een buitenbeentje op de Winterspelen, maar dat terzijde iat ten slotte om Eric Heiden en jf gouden plakken die hij in Lake gaat veroveren. Nadat hij vrij de 500 meter al onverslaan- bleek te zijn. slaagde een dag niemand er in hem op de 5 neter van de eerste plaats te be- Wel was de concurrentie groter le Amerikaan vooraf kon bevroe- maar dat was primair het gevolg ide mentale last. die Heiden on- 5 60 s zUn superioriteit met zich mee nog le a me, neer dan één opzicht is het voor een moeilijke week geweest", zijn trainster Dianne Holum hem uit. „Hij is gespecialiseerd ng. Fra die ed jn. rijden van klassementswed- len Evengoed wordt van hem acht. dat hij in Lake Placid op afstand goud wint. Iedereen ver- gemakshalve, dat hij telkens di- >leef specialisten per afstand ont- ir el <bij voorbeeld op de 500 meter ;ov, de Rus die zich vier jaar op dat ene olympische doel heeft ,gjn( pareerd-red.) door talloze inter en persconferenties een uiterst weekje achter de rug heeft (7.! moe :ag «borden gezegd, dat Helden let- j bi* met een handvol goud naar va' ;aat, ligt in het simpele gegeven, s ei jn pad op de 1000 en 1500 meter 800 loor con urrentie van betekenis O gekruist. In theorie is de 10 n d eter voor hem een moeilijker zi jsbe etiei ndel terk voo eb ayl niettemin met grote stelligheid onderdeel. Toch moet het heel gek lopen als Eric Heiden ook dan niet onweerstaanbaar zal zijn. ..Want', zegt de andere Amerikaanse schaats coach Peter Schotting. ..wat denk je hoe die anderen zich voelen als Eric al vier keer goud achter zijn naam heeft staan? Die zijn dan helemaal gedesil lusioneerd." Zaterdag laak de kans aanwezig om Heiden een keertje van zijn torenho ge voetstuk te stoten. De wonderboy uit Madicon gleed voor zijn doen stroef over het ijs, hikte lang tegen de tussentijden aan. die de Noorse „Ka mikaze-rijder" Tom Eric Oxholm voor hem had laten registreren en miste het vermogen om per ronde enkele seconden tegelijk te versnel len. Het viel ook zijn direkte tegen stander Hilbert van der Duim op: „Ik had verwacht dat Heiden direct veel verder van mij weg zou lopen." Oxholm was kansloos, omdat hij van het principe uitgaat, dat hard van stapel lopen de beste manier is om een zo goed mogelijke tijd te schaat sen. Na de passage van de 3 kilome- terstreep stond de tijdwaarneming stil bij 4.10,13 ter illustratie: in de geschiedenis hebben slechts vier Ne derlanders de 3000 meter als afstand sneller gereden dan Oxholm als on derdeel van de vijf kilometer: Ard Schenk. Wim Pol, Piet Kleine en Hans van Helden, maar daarna moest hij de tol van zijn inspanning betalen. Enige bedreiging viel toen nog van wereldrecordhouder Kaj Arne Stens- hjemmet te verwachten. De Noor liet echter een ronde te vroeg zijn arm los. ten teken dat hij conditioneel niet in staat was om Heiden op de laatste 800 meter te overtreffen. Toch vielen hij en Oxholm bij wijze van beloning voor hun dappere ondernemingslust wel in de prijzen. Hilbert van der Duim verdiende in wezen hetzelfde lot. De Fries, die tot dusver in internationale toernooien van enige omvang nooit zijn talent in uitsprekende tijden heeft kunnen vertalen, hield tegen Heiden zonder meer een uitstekende race. Dat is in die zin opvallend, omdat menigeen in Van der Duim een betere klassementsrijder ziet dan een sterke troef op de individuele afstanden. Hij is, mits in vorm en niet mentaal be last. een subtopper op de diverse dis ciplines. Voor een Europees en we reldkampioenschap is dat een nutti ge eigenschap. Vandaar dat er de vorige maand in Trondheim bij het EK meer van hem werd verwacht dan in Lake Placid. Op de vijf kilometer gebeurde het tegengestelde Op de Europese titelstrijd was hij slechts 9e met de tegenvallende score van 7.20,12, zaterdag eervol vierde in 7.07,97 en dat terwijl hij wegging op een schema van 7.13 en het persoon lijk record op 7.12,25 had staan. Het understatement „Ik vond het toch wel een beetje verrassend", was in dat geval geen loze kreet De medaille-winnaars op de vijfduizend meter: v.l.n.r.: Kay Arne Stenshjemmet Erie Heiden en Eric Oxholm. Waar verder Piet Kleine s zesde en Yep Kramer's 9e positie (zijn 7.14.09 was een persoonlijk record) niet dis- soneerden. kon Nederland opnieuw van een geslaagde schaatsdag spre ken. Van het drietal was Kleine het meest verbaasd over zijn prestatie. „Dat komt. omdat ik enkele weken geleden in Davos goede tijden heb gereden. Vroeger was ik lui. nu bete kende het voor mij een aansporing om zeer fanatiek door te gaan Het gevolg was dat ik helemaal kapot was. toen ik in Lake Placid aankwam Het was mijn eigen domme schuld, ik heb me overtraind. Qua lucht was ik aan het eind van mijn krachten, ik kon niet meer dan drie ronden voluit rijden. De afgelopen dagen heb ik daarom rust genomen, hopende dat ik voldoende hersteld zou zijn voor de vijf kilometer." Hoewel de Nederlandse schaatskolo- nie bij wijze van uitzondering een medalllelozedag beleefde, boekte Eg- bert van 't Oever in zijn tot dusver driejarige loopbaan als allround coach toch zijn eerste succesjes. Het kan snel gaan. Het was trouwens ook te merken aan de veel geplaagde man. Want de bollenkweker uit Lisse verloor voorlopig de realiteitszin uit het oog. toen hij stelde: „Voor mij is nu het bewijs geleverd dat we goed bezig zijn" Na zo veel decepties is het gewaagd om zo iets na een meevaller als gra- niethard gegeven te stellen. Mis schien onbewust legde Hilbert van der Duim de vinger op de gapende wond: „Op één afstand per dag kun je je helemaal leeg rijden. Bij een meer kamp moet je ook aan de volgende ronde denken" Dat is nu juist een van de kardinale problemen bij de Nederlanders. Op nui ipro KE PLACID Het Ameri- ■ereanse Olympisch Comité r, dl SOC) heeft in het weekeinde be weigerd zich uit spreken dertor een boycot van de Zomer den in Moskou. Het Witte stuurde Lloyd Cutler bes ar het Olympisch Dorp om nieuw druk uit te oefenen mens president Carter en te soberen een uitspraak los te 0, (ken. USOC-voorzitter Ro- nart Kane weigerde hieraan ld. vo'& *e geven. „Wij hebben regering meegedeeld, dat bet I >n april in Colorado rings vergaderen. Dan pas ba men we een beslissing. Per niet eerder." Kane arran- erde onmiddellijk na het on- houd met Cutler een ge- rek met lord Killanin, de orzitter van het Internatio- al Olympisch Comité. Groot-Brittannië groeit het sportbonden dat voor n boycot van de Olympische 'ten elen in Moskou is. Na de d^ppische sportbond en de °PPhuttersassociatie zal ook de b itse schermbond de spelen Moskou mijden. Het Britse w ympisch Comité heeft de !]de rschillende aangesloten ortbonden naar hun mening vraagd om tijdens de verga ring op 4 maart een beslis- ig over een eventuele boycot nemen. gev teg« - di( lekenland is al bereid om de su ympische Zomerspelen van de 1 le organiseren in het an- son ke Olympia. Dat heeft de e a orzitter van het Griekse ympische Comité George ac hanassiadis zaterdag be- ,ren ndgemaakt. Hij zei het voor- )e sl ter tafel te hebben ge- rla »cht tijdens het IOC-con- hel in Lake Placid. Als het due 'ernationaal Olympisch Co- de Spelen van 1984 wil t hi rplaatsen van Los Angeles it Olympia, dient dat be- iiit volgens de Grieken dit ir nog te worden genomen. iga ilgens Athanassiadis is de aP- iekse regering bereid om a*n zeshonderd hectaren 'an n maal zo groot als het Vati- apt an ter beschikking te stel- avc i voor een permanente huis- ms' sting van de spelen. Het be gde terrein ligt ten zuidwes- n van het antieke Olympia, 'ïar in 776 v. Chr. de eerste aaI ympische Spelen werden ge- oot uden. De overblijfselen van bov l antieke Olympische sta- m on en de omringende oudhe- n zouden er buiten vallen. e Al t e< "nier Constantin Karaman- Yj bracht vorige maand in een n ief aan IOC-voorzitter lord illanin nogmaals de gedach- iar] naar voren, die ook al in '6 werd gelanceerd, om de 'ympische Spelen voorgoed rue te ha,en naar Grieken- lag nd om op d'e manier d* ware der 'v,nPische geest te laten her yen. Hij stelde daarbij voor het gebied van de Spelen rS utraal terrein zou worden; sjtri soort Olympische staat pier toezicht van het IOC. bouw van de verschillend»- adions en onderkomens zou '°r rekening van het IOC die- tn te geschieden. li door Johan Woldendorp LAKE PLACID Het ten onrechte opgestoken rumoer rond wereldkampioene Natalia Petroesjova is weer verstomd. Na de titelstrijd ln Hamar werd ze het middelpunt van tal van wilde speculaties, omdat ze pas uren na het beëindigen van het toernooi haar urlnestaal kon afleveren. Doping heette het onmiddellijk, temeer daar de Russische herenploeg enkele dagen later verstek liet gaan op het Europese schaatskampi oenschap. In een laboratorium in Londen werd evenwel aan getoond. dat de Russische schaatster geen (spierversterken- de) anabole steroïden had gebruikt. De machine, die wilde indianenverha len produceert, draafde echter door. nadat de Zweedse official Pettersson en enkele persbureaus uit de absentie van Petroesjova op de wereldkampi oenschappen sprint de wel erg voor barige conclusie trokken, dat ze in Hamar toch niet geheel brandschoon was. Gisteren logenstrafte ze alle las ter door op de 1.000 meter vernieti gend uit te halen en door op tijd dat te doen wat de artsen van haar vroe gen. zoals ze dat zelf omschreef Natuurlijk is het zo. dat de weten schap in de Oostbloklanden door een praktisch ondoordringbare waas van geheimzinnigheid aan de openbaar heid wordt onttrokken. Natuurlijk is het ook bekend dat medici vaak ha chelijke experimenten op topsporters uitvoeren. Naar het westen gevluchte Oostduitsers hebben daar vaak op schrijnende wijze een boekje over opengedaan. Maar het is een goede gewoonte in de rechtsspraak nie mand te veroordelen of te beschuldi gen. voordat het bewijs van de mis daad is geleverd. Bovendien hebben laboranten in Londen aangetoond, dat Petroesjova zich op volstrekt le gale wijze de wereldtitel heeft toege ëigend. Niet voor niets was de Russin in meer dan één opzicht het stralende middel punt, nadat door de Olympische kilo meter voor dames een streep was gehaald. Niet alleen door het „oplos sen" van een dopingprobleem, dat helemaal niet heeft bestaan, maar ook door de toptijd die ze op het ijs van Lake Placid neerzette. De score van 1.24.10 betekende een verbete ring van haar persoonlijk record. Dat is veelzeggend, omdat ze de tot dus- Natalia Petroesjeva ver beste tijd bijna twee jaar geleden in het Russische schaatsparadijs Alma Ata liet registreren: 1.24,35 Dan de doping die geen doping was Natalia Petroesjova „Ik raakte in Hamar zo opgewonden van het ijs. dat ik drie afstanden won en Beth Heiden onttroonde als wereldkampi oene, dat ik niet dat kon doen wat de artsen van me vroegen. Ook uit het feit dat ik niet in West-Allis (bij de sprintkampioenschappen red.) was. moet niemand verkeerde conclu sies trekken. Mijn trainer Boris Ste- nin vond het beter de WK te laten schieten, omdat enkele jagen daarna de 1.500 meter voor dames op het Olympisch programma prijkte Daar komt bij. dat de deputatie uit de Sovjet-Unie zich danig op de om standigheden in de Verenigde Staten heeft verkeken. Stenin: „We arriveer den hier op 6 februari Dat bleek achteraf drie dagen te laat te zijn. We waren hier nog niet eerder geweest We hadden minder risico moeten ne men." En Petroesjova „Daarom was mijn 1500 meter niet zo goed als ik verwacht had. De kilometer was be ter geprogrammeerd. Bovendien heb ik deze winter nog geen enkele neder laag op deze afstand geleden Natalia Petroesjova leverde haar land de Olympische schaatseer. waar het al lange tijd op wacht. Toch is één Petroesjova niet voldoende om de indruk weg te nemen, dat de Sovjet Unie opnieuw de grote verliezer op een internationaal toernooi wordt een toernooi worden er altijd wel een of twee afstanden verknald Van 't Oever had nog een uitspraak voor handen, waaruit bleek dat hij de aankomst van een zwaluw meteen als de entree van de lente beschouwt Het is niet zo dat in Nederland alles verkeerd gaat. Het is wel waar, dat er op verkeerde momenten wel eens goede prestaties worden geleverd' Dat is een tekst waar je veel kanten mee op kunt. Want als het vermogen om op zeker niveau uit te blinken aanwezig is en dat is bij de pupillen van Van 't Oever zeker het geval dan kunnen Trondheim dit Jaar. De venter en Oslo vorig jaar en Oslo en Gothenburg het seizoen daarvoor moeilijk als incidenten wordfn afge daan. Ook al haalt een van Van t Oever's schaatsers (bijvoorbeeld Piet Kleine op de 10 kilometer) eventueel een medaille Tatjana Barabasj-Avenna. vier jaar geleden in Innsbruck winnares van twee gouden medailles (op de 1 000 en de 3.000 meter), na donderdag stunte lend op de metrische mijl. is zo uit vorm, dat ze op de drie kilometer niet meer wordt ingezet. Stenin: „Zo ver bazingwekkend is dat niet Er zijn maar weinig Olympische kampioe nen die op twee achtereenvolgende Spelen uitblinken Bij de Russische heren is de malaise nog groter. In Hamar had 8tenin for se kritiek op de werkwijze van zijn collega Barisjev hij en zijn mannen zouden zich te lang in Alma Ata heb ben laten verwennen nu drukte hij Zich in oppervlakkiger termen uit „Ik vind niet dat Petroesjova «behal ve winnares op de kilometer derde op de 500 meter red.) onze enige goede rijdster van dit ogenblik is. We heb ben er meer. maar de tijden die ande ren hier schaatsen, zij 20 goed, dat we het niet bij kunnen houden Het Nederlandse damestrio behoorde daar gisteren niet bij. Alleen Annie Borckink. die zich inmiddels verze kerd weet van de morele steun van haar vriend en trainer Ab Garretsen maakte de kwalificatienorm van het NOC waar Haitske Valentijn stelde in de laatste grote schaatswedstrijd van haar loopbaan opnieuw teleur en moest zelfs all-roundschaatster Sijtje van de Lende boven zich dulden Vandaag 14.00 uur: Kunstrijden heren, ver plichte figuren. 15.00 uur: Ski. langlauf dames. 10 km. 16.00 uur: Ski. reuzeslalom, eerste manche, heren. 18.30 uur: Ski. Noorse combinatie, springen. 19.00 uur: IJshockey. 22.30 uur: IJshockey. Nederland-Po len. Televisie 16.30-18.30 uur Ned. 1: Kunstrijden en reuzeslalom heren. 21.55-01.00 uur Ned. I: IJshockey, Ne derland-Pnlen. Radio 08.03-08.08 uur: Hi!v. 1 Olympisch Journaal. 22.25-01.00 uur: Hilv. I: Flitsen, ijs hockey. Nederland-Polen. Schaatsen 3O00 meltr lii-rrn I trie Heidrn V8t' 7 02 20 3 Kaï Arm- Strnshjrmmct iNoo' 7 03 28 3 Tom ErV Oxholm iNooi 7 OS 59 4 Hilbert van der Duim 'Nedi 7 07 97 5 Oeyvind Tv e let iNoo> 7 08 M 6 Piet Kleine iNed' 7 08 96. 7 Michael Wood* -VHP 7 10 3» 8 Ulf Ekstrand <2we< 7 13 13 9 Yep Kn> mer iNcdi 7 14 0» 10 Andreas Ehng "DDR'7 M ie II Viktor LeMkin <8ov 7 18 24 12 TomuOuit»! son (Zwei 7 16 na 13 Dmitri Oylobin <8ov« 7 18 02 14 Jan Junell iZwei 7 19 50 15 Berfe B«-r»"lr iSovi 7 IB 93 18 Yashuhlro Shlmuu ijap' 7 21 50 17 Pertti Nu'vin iFlni 7 2151 18 Cral* Krvs i«- 'VSti 7 25 43 I» Colin Coates -Aust 7 27 25 20 Cratg Webster iCani 7 28 94 21 Mashlko Yamn molo (Japi 7 33 02 22 Andrei Erdelyi i Roei 7 34.4 23. Mauruio Marcheltl 'Itai 7 35 50 24 Joen Hoe Ra iZKo' 7 39 62 25 Masyuki Kuwuhara -Jap- 7 42 18 26 Alan Luke iCBr- 7 52 65 27 John French iHBn 7 59 62 28 Cleoft Bandys iOUr« 8 01 09 29 Tomvrbaatar Nyumdava» >Mor' 8 07.60 1000 meier dame* I Nataljn Petroesjova 'fiov' 1 24.10 lrueuw Olvmpuch record) 2 Leah Muller Poulos iV8ti 1 25 41 3 Sylvia Albrechl 'DDR' 12646 4 Karin Enke iDDRi 1 26.66 5 Beth Helden iVSU 1 27 01 6 Annle Borckink iNed' I 27.24. 7 811via Burku (Can) 1 27 50 8 AlUt-6ofte iSrnström (Zwei I 28 10 9 Sylvia FIHpaaon 'Zw«' 128 18 10 Annette Kaxlv,on 'Zwe. 1 28 25 II Valentlna Lalrnkova 'Bovi I 28 27 12 Iva B)Ar* Jensen (Noo> I 28 55 13 Sljt)e van der Lrnde <Ned' 128.72. 14.16 Haitske Valentijn <Ned> en Sarah Docter (VSU 1 28 80 16 Erwina Rya 'Poli I I* «5 17. Mlyoshi Kato iJapi I 28 97 18 Chris'.» Rothen burger (DDR' 1 29 69 19 Brenda Webster <Cah' I 29.84 20 Irma Korova (Sovi 1 29 M 21 Monik* Holzner (WDIi 1.30 13 22 Makiko Nagaya «Jap l 30 27 23 8lgrid Smuda tWDI> I 30 29 24 Kalhv Vogl (Cam 1 30 33 25 Yuko Yaegathl <Jap< I 30.72 26 Nam Soon Lee iZKon I 31 30 27 Out- leng Cao iChli 1 31 74 28 AnneU Repola 'Fin' 1.31.76 29 8llvia Brunner iZwti l 31 79 30 Ar Sung Lee (ZKori I 32 04 31 Zhang U (Chll I 32 30 32 Shen Zhenshu <Chn I 32 4 9 33 Brigitte Fllerl (WDIi I 33.61 34 Kim Young-Hee (ZKori 1.34.11 35 Ruth Ferran (OBri I 34 19 36 Marzia Perrlti <IU) 1.35 66 37 Jane Horsepool (OBri I 36 61 Ski Afdaling dames 1 Annemane Moaer-PrOI iOoa> 1 minuut 37,52 seconden 2 Hanm Weniel iLtei 1 38.22 3 Marie There* Nadig 'Zwi> 136.36 4 Heidi Preuts iVat) I 39.51 5 Kalhy Krelner >Can I 39.53 6 Ingrid Eberle lOoai I 30.83 7 TorrtJ Fjeldslad tNooi en Cindy Nelson tVsti I 30.89 4 Marianne Zechmeister iWdli 1 39 96 10 Jana Sol tyaova cTaji I 40 71 II Laune Graham iCam er. Bernadette Zurbriggen iZwn 1.40.74 Langlauf, heren 15 km I Tbomas Wassberg 'Zwe 15 kilometer in 41 57.63 2 Juha Mieto 'Fin' 41 57.64 3 Ove Aunh inooi 42 28 62 4 Nikola; Zlmjalov (Sovi 42 33.08 5 Jevgeny BeUajev iSov' 42 46.02 6 Jozef Luboczek 'Poli 42 59.03 Twintig kilometer Biathlon I Anatoli AljaOiK* 'Sovi uur 8 minuten 1631 seconden 2 Frank Ullrich -DDR. 108 27 7 9 3 Eberhard Roach (DDR) 1 II II 73. 4 8vein Fngen 'Noot I II 30.26 5 Erkki Antila <Fin> I 11 32 32 6 Yvon Mougei 'Frai I II 33,60 Skispringen 70 meterachuns I Anton Innaiiyr tOosi 266.3 punten '89.0 90.0 meter. 2 Manfred Deckert (DDR' 24,2 pnt i8S,0 88 0i en Hlrokazv Yagi 'Jai 249.2 pnt (87.0 83.51. 4 Masahiro Aktmolo Uapi 248 5 pnt <83.5 87.5'. 5 Pentt. Kokkonen (Ftni 247,6 pnt <86.0 83 5i 6 Hubert Neuper <Oo*> 245.5 pnt <82 5 88 5> 7 Alfred Oroyer (Oosli 245.3 pnt 8 Jouko Tormanen (fin- 243.5 pnt. 9 Hans JAra 8umi <Zwn 942.6 pnt K> Staruslaw Bobak Pol. 242.2 pnt Bobslee l Schaerer3em (Zwti 4 09 36 'vier manchet' i Bernard Oermeshausen Hans-Jurgen Gerhard DDR. 4 10 93 3 Mrinhardl Nehmer Bogdan Mu wol iDDRi 4 11 08 4 Hans HUlebr.ndWalter Rahm 'Zwii 4 1139 5 Howard Stier Diek NaUey Vst) 4 11 73 6 Brent Hrushlaw Joseph Tyler «Val» 4.12 12 door Johan Woldendorp LAKE PLACID De Nederlandse ijshockeyploeg heeft in het ganzenbordspel van de Olympische Winterspelen de dobbel steen zo geworpen, dat ze in feite weer opnieuw mag beginnen. Met het 3-3 gelijkspel legde Japan de zwakke plekken van de Nederlandse Canadezen onbarmhartig bloot, zoals Canada en de Sovjet-Unie dat eerder in de week deden. De Aziaten waren immers bij toeval in het bezit van een ticket naar Lake Placid gekomen. Doordat Oost-Duitsland zich terugtrok, mocht de nummer vijf van het wereldkampioenschap in de B-groep alsnog naar de Verenigde Staten vliegen. Theoretisch liggen de zaken duide lijk. Wanneer er tegen een verbijste rend zwak Japan (dat een 3-0 voor- sprong liet schieten) slechts moei zaam gelijk wordt gespeeld, hoeft er van de confrontatie met Polen «van nacht) weinig en van de strijd tegen Finland (donderdagochtend om twee uur Nederlandse tijd) helemaal niets te worden verwacht. Het is typerend dat de eerste lijn (de verdedigers Ge orge Peternousek en Rik van Gog alsmede de Heerenveen-aanvallers Larry van Wieren. Jack de Heer en Jan Jansseni nog geen enkel doel punt heeft gefabriceerd Dat ligt hoofdzakelijk aan Van Wieren, nor maal de strateeg in de ploeg, maar nu worstelend met een vormcrisis nog minder dan een waterdrager Daar door kan ook topschutter Jack de Heer niet in stelling worden gebracht Technisch directeuT Dammit Smit „Het is met Larry vooral een psychi sche kwestie. Alleen al uit het feit. dat hij voortdurend van stick wisselt kun je afleiden, dat hij niet draait. In Heerenveen heeft hij tien sticks aan de kant staan, maar hij kijkt er niet naar." Het is gemakkelijk alls sores op de schouders van de speler-trainer van Heerenveen Flyers te laden. De ploeg rammelt in defensief opzicht en wordt verder in zijn mogelijkheden geremd door solistische optredens van tal van spelers, die al dan niet naar lucratieve profcontracten hen gelen. Nederland dus terug op het nulpunt Hoe moet het verder? Wanneer ..Ca nada 5" zijn pas veroverde .plaats in de A-groep volgend jaar met succes verdedigt, weet het dat er nog een paar seizoenen alleen maar in de mar ge kan worden gerommeld In 1977. toen in Roemenië de wereldtitel voor B-landen op het spel stond, rolden de spelers van landskampioen Heeren veen Flyers nahijgend van een brui send feest het vliegtuig binnen. Deze winter moesten een vierlandentoer nooi met tweede en derde keus tegen standers en een drietal oefenpartijt jes tegen clubs uit de buurt van New Dick Decloe heeft Nederland kort voor tijd op 3-3 gebracht. Links Chuck Huizinga, rechts Corky de Graauw. dragen er bij die mensen omgaat Daar kunnen wij natuurlijk nooit te genop boksen Wij kunnen ook de competitie niet een tijdje stilzetten Het kostte in het overleg met de hofleveranciers imet andere woor den importeurs van Nederlandse Ca nadezen. oftewel de sponsors) al moeite genoeg om de bekerstrijd en de normale competitie zodanig op de Olympische Spelen af te stemmen, dat de nationale equipe nog net aan de openingsceremonie kon deelne men Een belachelijke situatie, die bij het volleybal en bij het waterpolo York de voorbereiding op de Olympi sche Spelen voorstellen Dummie Smit „Van een fatsoenlijke voorbereiding zal in Nederland nooit sprake kunnen zijn Dat heeft alles met geld te maken. De Amerikanen en Canadezen zitten maanden bij el kaar In die periode vangen de spelers eiK ook nog 20.000 dollar En dan praat ik niet eens over de contracten Die al vast voor de periode na de Olympische Spelen zijn getekend Er staat uiteraard niets van dat alles op papier, maar iedereen weet welke be twee takken van sport die ook door drenkt zijn van sponsorbelangen eigenlijk ondenkbaar zijn Althans, daar kan met competitieprogram ma's worden geschoven. Dummie Smit „Wat bij waterpolo wel kan. is bij het ijshockey onmoge lijk. Een zwembadje of sporthal is er altijd, wij daarentegen zijn gebonden aan ijshallen, die maar enkele maan den per jaar geopend zijn Als je dat weer vergelijkt met hel halve jaar. dat de Canadezen en de Amerikanen zich terug kunnen trekken Wij moeten in die periode een hele com petitie afwerken In 1981 is de situatie voor de Neder landse ijshockeybond aanzienlijk gunstiger, omdat de strijd om het wereldkampioenschap pas op 12 april losbrandt Daardoor kan het seizoen in alle rust worden voltooid en blijft er bovendien voldoende tijd over om de zaken voor Zweden op een rijtje te zetten, naar Nederlandse begrippen tenminste Dummie Smit „Volgend jaar hebben wij tijdens het seizoen veertien oefenwedstrijden op het pro gramma staan Als we vervolgens eind maart bij elkaar kunnen komen hebben we een zee van tijd om ons op het wereldkampioenschap voor te be reiden In die trainingsweek kunnen we het accent op de training leggen We schieten vooral in taktisch op zicht te kort 81echts vijf jongens weten een beetje hoe ze het verder! i gingsvak uit moeten komen In het achterhoofd van de NYB speelt nog steeds de gedachte om in Lel) stad een nationaal ijshockeycentrum te bouwen De totstandkoming van dat project zou 8mit en bondstrainer Westberg ln ieder geval aan een hoop welkome faciliteiten kunnen helpen Het ziet er echter naar uit. dat dat technische hart nooit zal kloppen Smit: „Dat sportcentrum ln Lelystad komt er niet Het kost 15 miljoen gulden, dat geld krijgen wij nooit bij elkaar Als het er zou komen, dan verandert de situatie voor het natio nale team nauwelijks Maar de jeugd ploegen zouden er extra ontplooi Ingsmogelijkheden kunnen krijgen" De kans Is derhalve groot, dat het Nederlandse ijshockey-imperium na „Zweden" volledig instort. De Cana- deze Inbreng wordt Immer gemlni- seerd, omdat de meeste emigranten hun carrière In Nederlandse dienst zullen beëindigen Dummie 8mit is ervan overtuigd, dat de eigen jeugd moeiteloos hef dan ontstane gat kan dempen, maar een in dit verband passende uitspraak van oud basket baicoarh Jan Janbroers strookt waarschijnlijk meer met de realiteit „Als de Nederlandse-Amerikanen vertrokken zijn. hebben we toch een mooie tijd gehad" i 3 0 0 4 41 5 2 0 I 4 18 6 Arm-ri* - TaJrclKni W.-«: D 3 2 0 1 4 14 II J I 0 2 2 7 17 3 0 12 1 *2; 0 I 2 I IX 3 2 I 0 6 l> 4 J 2 I 0 3 14 6 3 2 0 I 4 21- 0 110 2 2 16 15 3 10 2 1 0-10 3 0 0 3 0 5 26

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13