Verhoging autobelasting dit jaar r* bedriifci"ito rai Media Kies uw kado i Leger in Turkije bestormt fabriek ms en dia's uw tv! 1 Compromis-bezuinigingsvoorstel van Van Agt Tito buiten bewustzijn "I [Nieuwe H; euwe Leidse Courant Trouw Mistbanken HET WEER >udzwaard twoordt tici 3>a ,5: (doze sigaar het niet Ecevit spreekt van 'Gestapo-methoden' VERKOPING zonder veilingkosten! I I I 9 I I OOSTERS •tapijt 0\LERJJ Prijzen stijgen met half procent februari Geen prijsstijging aardgas in 1980 door duurdere olie Goud en zilver op 1500 meter Trouw Gevaarlijk? Bezorg Trcraw een nieuwe abonnee j Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I mb H 38STE JAARGANG NR 10876 VRIJDAG 15 FEBRUARI 1980 In de ochtend mistbanken, veel bewolking maar waarschijnlijk geen regen. Middagtemperatuur rond acht graden. Matige zuiden wind. Morgen en overmorgen: Nu en dan zon en mogelijk korte tijd regen. Middagtemperatuur ongeveer negen graden. Zon op: 07.53, onder: 17.52. Maan op: 07.57, onder: 10.15. VdaV on*0 spcc LOSSE NUMMERS 65 CENT JAGINA 2: lisschop Ernst itositief over ecumene IGINA 3: angeerterrein met Inderziekten Ql£ Uil 3INA 4: roedes Engemann: I jdervaringen ekeningen ilNA 5: ders pal voor gymnasium INA 7: ibat in VS over O.Suwendienstplicht UNA 9: en opvolger t>r 'astmadokter' ÜJlNA 17: ipremières DÏÜM liek slecht schermd iemen de media iitd >P9 elk. I.En n dq ank-I advertentie r*t Mms of dia's uit d ekast e door ons vakkundig overzetten band Elk systeem mogelijk ~>d inlichtingen en demonstratie. eo Design Mm 272 B Amsterdam i in >184438 -NX Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Er is grote kans dat nog dit jaar de belastingen op autoverkeer fors omhoog gaan, wanneer het kabinet het vandaag eens wordt over het pakket bezuinigingen. De belastingverhoging is een van de tegemoetkomingen, die premier Van Agt van plan was terwille van minister Andriessen van financiën te verwerken in zijn compromis-voorstel. De premier heeft gisteren weer druk overlegd over een bijstelling van zijn voorstel. Zijn compromis zou nu bezuinigingen tot meer dan drie miljard gulden bevatten, maar ook een verlaging van loon- en inkomenstenbelastlng LOOIWiaatcegel ter waarde van enige honderden miljoenen. Die verlaging moet de prijscompensatie van jullie geheel of grotendeels vervangen. extra onder druk zetten. In CDA- kring werd gisteravond echter waar schijnlijker geacht dat Lubbers zou proberen zijn eigen handen enigszins vrij te houden. Met zijn gewijzigde voorstel wilde Van Agt een duidelijke stap in de richting van Andriessen doen. Die hield tot gisteren vol dat er toch wel vier miljard gulden moet worden be zuinigd. omdat anders het financie ringstekort van de overheid te groot wordt. Ook in WD-kring hecht men grote betekenis aan een verantwoord financieringstekort ten behoeve van gezondmakingvan de economische situatie. BELGRADO (Reuter, AP, AFP) De Joegoslavische president Tito was gister avond vrijwel buiten bewust zijn en nog meer verzwakt. Alom werd aangenomen dat zijn sterven nabij was. De artsen van de 87-jarige leider spra ken gisteren voor de eerste maal het woord „kritiek" uit bij het omschrij ven van zijn gezondheidstoestand. Hoge Joegoslavische regeringsfunc tionarissen waren gisteren voorbe reid op een eventueel overlijden van president Tito. Reisplannen en ande re verplichtingen werden afgezegd. Premier Veselin Djuranovic brak gis teren zijn reis naar Oost-Berlijn af. De minister van buitenlandse zaken Josip Vhrovec zei zijn reis naar India af. Voor de eerste maal sedert het begin van Tito's ziekte werd In Joegoslavië openlijk gesproken over het defensie apparaat. Het weekblad van het leger zei dat de „verdediging van het land tegen een aggressor succesvol zou zijn". Het leger had zich immers al tijd met succes geweerd tegen „druk van buitenaf of tegen tegenstanders van de ontwikkelingen in Joego slavië". Het Joegoslavische persbureau Tan- jug meldde gisteren dat de Ameri kaanse president Carter had gezegd dat Joegoslavië in staat is zichzelf te verdedigen. Over de verklaring van Carter dat de VS bereid zijn „de nodi ge acties" te ondernemen werd niet gerept. Door de belastingverlaging terwille van de koopkracht van laagbetaal den een dringend verlangen van minister Albeda van sociale zaken zou echter het tekort weer worden opgestuwd. Andriessen zou er dan ook op hebben gewezen dat het bezui nigende effect van Van Agts compro mis dan toch weer duidelijk minder dan drie miljard zou worden. Om hieraan tegemoet te komen, had de premier gisteren het plan gevat een aantal indirecte belastingen te verho gen. De gedachten gaan daarbij voor al uit naar de auto. Een vraag is nu echter weer of Albeda zich nu nog zal kunnen vinden in Van Agts voorstel. De premier heeft laten weten dat rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat hij vandaag zijn voorstel In de minister raad in stemming brengt. Een zegs man die Albeda goed kent, wist ech ter te vertellen dat deze minister thans een crisis in het kabinet niet meer uit de weg wenst te gaan. Dat zou kunnen betekenen dat Albeda opstapt als het voorstel-Van Agt een meerderheid zou halen. Uitgesloten is echter evenmin dat ook Andriessen zou opstappen omdat hij nog niet tevreden zou zijn met Van Agts com promis. De premier had gisteravond een ge sprek over zijn plannen met CDA- fractieleider Lubbers. Als Van Agt zich van Lubbers' steun verzekerd weet, kan hij daarmee vandaag An driessen en Albeda. belden CDA'ers. Od verschillende punten heeft Albe da nog bezwaren tegen Van Agts plan. De minister wil de vrijheid om in het komende overleg met werkge vers en vakbeweging te kunnen over leggen over zowel het laten doorgaan van de prijscompensatie als het ver vangen daarvan door een verlaging van belastingen. Als het kabinet nu al zou zeggen dat de prijscompensatie vervangen moét worden, wordt de kans dat de vakbeweging nog tot een akkoord wenst te komen, zeer klein, en derhalve de kans dat de regering niet meer ontkomt aan loonmaatre gelen voor de rest van 1980, zeer groot Voorts wenst Albeda een zodanige belastingverlaging te kunnen aanbie den dat ook bij afzien van prijscom pensatie de laagste inkomens niet Door mist, gladheid en te hard rijden ontstond er gistermorgen een gigantische chaos op vele wegen. Er waren kettingbotsingen op negen plaatsen, waarbij in totaal 267 auto's waren betrokken. Alleen al op de Moerdijkbrug (foto) vielen achttien gewonden. Verslag op pag. 6 ANKARA (AP, Reuter) Turkse militairen hebben een textielfabriek in de stad Izmir bestormd. Het bedrijf was bezet door linkse werknemers, die protesteerden tegen ontslagen. De bezetting was onderdeel van een golf van geweld die op het ogenblik over Turkije spoelt. advertentie m toni van Perzische en Oosterse Tapijten Donderdag 9-21.00 uur vrijdag 9-18.00 uur zaterdag 9-17.00 uur Nu rechtstreeks van importeur aan U Een geheel nieuwe collectie (6000 stuks) tapijten, in januari cotingent vrij ingevoerd voor netto prijzen! Kijk en vergelijk. Goedkoper kan niet! IDOZAR ±200x 130 v.a. SHIRAZ 300x200 v.a AHAR 300x200 v.a SAROUGH 300 x 200 v a BELUTCH140x 90 v.a. 425: AFSHAR. 240x170 v.a. 1950. SHIRAZ 120x 80 v.a. 175, VERDER ALLE MATEN! OOK NETTO PRIJZEN! lit die stinkstok In Istanboel kwam het openbare le ven vrijwel stil te liggen. Grote delen van Turkije's grootste stad waren verlaten en winkels bleven gesloten, uit angst voor bomaanslagen, of om dat de middenstanders daartoe door activisten werden gedwongen. Rond de textielfabriek in Izmir was het al dagen onrustig, nadat vorige week enkele honderden arbeiders van het staatsbedrijf door de minder- heidsregering-Demlrel ontslagen wa ren. Volgens Demirel ging het om •terroristen', die zouden zijn aangeno men door de vorige regering van pre mier Ecevit. Ecevit, die nu de oppositie leidt, ont kent dit ten stelligste. Hij verklaarde gisteren dat het geweld in Izmir de schuld is van de regering, die de on lusten, naar zijn zeggen, heeft uitge lokt en vergeleek het optreden van de politie met dat van de Gestapo. Ece vit zei bezorgder te zijn over de situa tie in Turkije dan voor de militaire staatsgreep in 1971. Een aantal werknemers van zieken huizen, banken en fabrieken in Izmir is spontaan een actie begonnen tegen het optreden van de regering. Zij gin gen voor zeker twee dagen in staking, wat onder meer leidde tot het ge dwongen ontslag van patiënten uit ziekenhuizen. DEN BOSCH (ANP) De 41-jarige caféhouder J.V. uit Herpt, de 35-jari- ge caravanbouwer J.B. uit Den Bosch en de 39-jarige koopman F.H. uit De Lier zijn gisteren door de rechtbank in Den Bosch bij gebrek aan wettig en overtuigend bewijs vrijgesproken van het uitgeven van duizend valse bankbiljetten van duizend gulden. De bestorming van de textielfabriek in Izmir was een militaire operatie. Ongeveer 10.000 militairen met tanks en gevechtswagens omsingelden eerst de fabriek, en drongen later het gebouw binnen terwijl helikopters boven hen cirkelden. In de fabriek werd geschoten en deden zich bo montploffingen voor. Werknemers kwamen later met de handen omhoog naar bulten. Werknemers van de fa briek hekelden het optreden van de militairen en het beleid van de rege- ring-Demlrel. Volgens hen meet de premier met twee maten bij het be strijden van het extremisme in het land. Rechtse groepen wordt de vrije hand gegeven, terwijl alles wat naar links riekt hardhandig wordt aange pakt. Vakbonden worden door de re gering onder druk gezet, wat er toe heeft geleld dat er voor looneisen nauwelijks nog plaats is in het door grote economische moeilijkheden ge plaagde Turkije. De buitenlandse schuld bedraagt op het ogenblik zo'n 60 miljoen gulden. Eind deze maand praat de Turkse regering met een aantal westerse landen over mogelij ke verlichting van de schulden. Ook ruilen voor SPAARBRIEVEN aan TOONDER t ZONDER RENTEVERLIES I KOM SNEL!!!! niet uitstellen tot de mooiste er uit zijn. Reserveren mogelijk tegen 20% aanbetaling Parkeren voor de deur Achttrhakkerj Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG De Inflatie is In Janua ri omhoog gesprongen. De prijzen ste gen met een half procent. Vergeleken met Januari vorig Jaar ligt het niveau van de prijzen thans 5,5 procent ho ger. Afgelopen zomer was dit niveau- cijfer vergeleken met een Jaar eerder nog 3,8 procent. Dat was toen de laagste inflatie sinds meer dan tien jaar. De prijzen zijn daarna zo snel aangetrokken dat het januaricijfer advertentie 100®,»^; nUTOOWTIUllW Geopend van 10-17 en 19-22 uur, zaterdag en zondag 10-17 uur, toegang f 7,50 Trein - Toegang - biljetten bij NS-stations AMSTERDAM ral van 5,5 procent hoger is dan de afge lopen twee Jaar ooit is voorgekomen. De prijsstljgingn van een half pro cent ln Januari is voor ongeveer de helft het gevolg van verhoging van belastingen en overheidst&rieven. Dit betrof onder meer energie, sterke drank, bladen, benzine en water. De telefoon werd goedkoper, en dat drukte de prijsstijging ietsje. Goed koper werd ook schoeisel en kleding door uitverkopen, en aardappelen. Buiten de sfeer van de overheid wer den duurder, medische zorg, siera den, vlees- en vleeswaren, wonlngon- derhoud, caravans en vers fruit. De tariefstijgingen voor medische zorg zijn nog niet allemaal ln het januari cijfer verwerkt. De afgelopen twee Jaren was er ln Januari geen stijging maar een lichte daling van het prijsniveau. Konsu- mer.tenkontakt verwacht ln februari een nog grotere prijsstijging dan in de afgelopen maand. Tariefstijgingen voor brood, melk en in de horeca vielen nog na de prijsopnames van januari. Volgens Konsumentenkon- takt is de overheid zelf de grootste aanwakkeraar van de Inflatie. wat hun koopkracht betreft door de nullijn zakken. Zo'n grotere belas tingverlaging stuit echter weer ge makkelijk op bezwaren bij An driessen. Daarnaast heeft Albeda bezwaar te gen de forse verlaging 700 miljoen gulden van de rijksbijdragen aan de sociale fondsen. De minister wil zich nog niet vastleggen op verlaging van uitkeringen voor niet-kostwin- ners, wat nodig zou worden om dit forse bedrag uiteindelijk op te vangen. In het nieuwe voorstel van Van Agt zou ook een veel grotere bezuiniging op de salarispost voor ambtenaren voorkomen dan de kleine 300 miljoen gulden uit zijn eerdere voorstel. Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De Jongste verhoging van de stookolieprijs maakt het aard gas voor huishoudens dit jaar niet duurder. Minister van Aardenne (eco nomische zaken) heeft gisteren in de Tweede Kamer ontkend, dat de aard- gasprijs verder zal stijgen onder in vloed van de verhoogde olieprijs. De Consumentenbond heeft gisteren een brief aan de minister geschreven over „de honderden miljoenen extra, die de consumenten via hun gasreke- ning betalen" aan het rijk. Dit Jaar stijgt de aardgasprijs ln totaal met zeven cent. De Consumentenbond wil, dat de extra opbrengsten voor het rijk slechts gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen. „Prijsverhogingen als pseudo-belas- tingen wijzen wij af", aldus de Consu mentenbond. „In feite komt het er nu op neer, dat het rijk de gelden als gewone belastingopbrengsten behan delt en er begrotingstekorten mee opvangt." Die handelswijze ls, klaagt de consumentenorganisatie, „binnen de korst mogelijke tijd geaccepteerd en goed gepraat door de gevestigde politieke belangen". LEEUWARDEN (ANP) Dc recher- chegroep van de rijkspolitie in Fries land heeft een inwoner uit Roorda- huizum, gemeente Idaarderadeel, aangehouden, die ervan wordt ver dacht illegaal n het bezit te zijn van vuurwapens. Daarbij nam de politie 23 vuurwapens ln leslag. Volgens de politie werd na enkele tips besloten tot aanhouding van de man. In zijn auto werden twintig pistolen gevonden en na huiszoeking trof de politie nog eens twee omgebouwde luchtbuksen en een luchtdrukpistool aan. Annie Borckink juicht na haar gouden rit Van onze sportredactie LAKE PLACID De Olympi sche Winterspelen in Lake Pla cid zijn voor Nederland met een onverwacht groot succes begon nen. Op de eerste afstand van het hardrijden voor dames, de 1500 meter, veroverde Annie Borckink de gouden medaille en Ria Visser de zilveren. Beiden lieten hoog genoteerde favorie ten als de Amerikaanse Beth Heiden of de Russische Natalia Petroesjeva nadrukkelijk achter zich. Voor de 28-Jarige Annie Borc kink ls dit het grootste succes uit haar carrière die zij dit jaar af sluit. De Nederlandse dubbele over winning wordt overigens niet ge zien als een normaal gevolg van de opbouw van het seizoen. Na haar overwinning legde Annie Borckink er de nadruk op dat de favorieten onder druk van start moesten gaan. terwijl zij Juist geheel vrij uit kon rijden. Meer over de Olympische Spelen staat op de sportpagina. „Publiek is slecht beschermd tegen de media." Zo hoor je het eens van een ander. Daar hebben wij op gezette tijden dus een Podium-pagina voor, waar mensen die een ei willen leggen, dat rustig kunnen doen. Zelfs als het een hard ei is. Daar zijn wij redelijk open in. Boetseerset (A) Boctsecrklei met verf in 3 kleuren en penseuije Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en knmkopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai dicrmoticf Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk biankhouien hang. plankje plus een zandloprrije als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar I keuze. I Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Pbstcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: C3A. DB DD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1