Kabinet in crisissituatie Mariniers uit VS naar Golf gebied bedrijfsauto rai Kiesuwkado X PIKEURTJE je proeft de bessen er bóven uitlf Belastingdienst verrast makelaars Onthulling egel: eind februari >er licht op de BB Andriessen: bezuinigingsplan Van Agt onaanvaardbaar Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zacht HET WEER - van derklugtl deze krant >e onrust onder personeel vemberwet emkwekers oet wegens gaal werk Ook Cuba stuurt troepen 7tml6februari Bejaarden niet uit woning voor renovatie er cent duurder Onderzoek naar onroerend goed in buitenland Trouw Toch aardig Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 10875 - DONDERDAG 14 FEBRUARI 1980 Droog weer en in de middag wolkenvelden Middagtemperatuur ongeveer tien graden, maar op de Waddeneilanden enkele graden lager Matige zuidwestenwind Morgen en overmorgen: Aanhoudend zacht en mogelijk wat regen Morgen zon op 07 51 zon onder 17 50 maan op 07.18 maan onder 16 54 gordijnen en tapijt ECH ZAAK MET HART VOOR U Haarlemmerstr 256 258 Leiden (naast deOverdekte) Tel,12 21 54 persoonlijke aandacht voor: stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT (nood)weer van 14 februari 1979 INA 2: igen naar de kerk van morgen tomobilist bespaart weinig energie INA 7: en duldt kritiek zij het met mate INA 9: briek 'Uit de weekbladen' ilNA 3: INA ECONOMIE: iliek vraagt veel spaargeld op INA SERVICE: rboekenrubriek, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv- imma's ii onzer verslaggevers AAG Minister Wiegel van binnenlandse zaken zal in ate week van februari de commissarissen van de in, de kringvoorzitters van de Bescherming Burgerbe en de ambtenarenbonden inlichten over de gedach- hij heeft over het functioneren van de BB. f soc. econ. redactie AG De eerste drie werkge- lenkwekers uit het Westland. gisteren terecht wegens het hebben van illegale buiten- De economische politierech- Rrjpvpn )en Haag. mr J Rathenau elde de drie overtreders van vemberwet (wet op buiten- astarbeiders) tot boetes van driehonderd en driehon- ig gulden. Dit werd gisteren meegedeeld door een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken, die hieraan toevoegde dat de minister dan nog geen beslissingen zal kunnen bekend maken. Er is grote onrust ontstaan onder de personeelsleden van de Bescherming Burgerbevolking na de mededeling vorige week van de minister, dat hij zich door geldgebrek genoodzaakt ziet zijn reorganisatieplannen voor de BB in te trekken. Deze onrust werd nog vergroot door een in Den Haag circulerend gerucht, dat Wiegel van plan zou zijn de BB op te heffen. de beschuldigde bloemen- betoogde dat hij zijn werk en illegaal in Nederland wo- urk die hij twee jaar lang in ad. uit menselijke omstan- niet had willen ontslaan. de de periode dat hij de man had betaalde de kweker alle asten ere tuinder die terecht stond iet in dienst hebben van een n ons land verblijvende Ma- zei dat hij de man pas twee dienst had. omdat hij tijde- nodig had. De Marokkaan er tegen de politie verklaard ir bij de tuinder te hebben Voor de Marokkaan waren :iale premies betaald. e verdachte had zonder ver zeven Egyptenaren in Volgens hem waren het va- mgers die hij nodig had om lijke drukte aan te kunnen. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet-Van Agt is gisteren in een crisissituatie geraakt Minister Andriessen (financiën) heeft intern het voorstel van premier Van Agt om dit jaar niet meer dan rond 2,5 miljard gulden te bezuinigen, „absoluut niet aanvaardbaar" genoemd. Morgen vergadert het kabinet verder. Intussen zal vandaag of morgen al wel het wetsontwerp worden ingediend om na de loonpauze, die 10 maart afloopt, nieuwe loonmaatregelen te lunnen afkondigen. Gisterochtend heeft het kabinet weer gesproken over de omvang van het pakket bezuinigingen, zonder dichter bij een oplossing te komen. Het voor stel van Van Agt wordt gezien als positie kiezen voor minister Albeda van sociale zaken. Die zou zich wel willen neerleggen bij dit voorstel. Ook CDA-fractieleider Lubbers schaart zich achter het voorstel van Van Agt. In het beraad van gisteren heeft Andriessen. CDA'er, volgens in gewijden nu zijn ..diepe teleurstelling over de opstelling van de fractievoor zitter van het CDA" uitgesproken. Nadien had gisteren Lubbers nog een apart gesprek met Andriessen. maar volgens kringen in de CDA-fractie heeft dat „niets opgeleverd". Wat be tekent dat de heren het geheel oneens zijn gebleven. Het schijnt dat niet alleen Andriessen teleurgesteld is over Lubbers, maar ook dat Lubbers, gesteund door de spraakmakende groep van zijn fractie. Andriessen kwalijk neemt dat de minister zich niets gelegen laat liggen aan de poli tieke koers van zijn partij. Van Agt zou nu hebben laten weten van plan te zijn morgen zijn voorstel als formeel voorstel van de minister president in te dienen in de minister raad. De ministers tien CDA en zes VVD moeten dan stemmen Legt de minderheid zich vervolgens bij de uitslag neer. dan ls er een normaal kabinetsbesluit tot stand gekomen. Doen ministers uit de minderheid dat niet. dan is er een kabinetscrisis. In de praktijk komt het in de minister raad vrijwel nooit tot een stemming. WASHINGTON (Reuter, AFP, AP) De Verenigde Staten sturen een troepenmacht van 1800 mariniers naar de Arabi sche Zee. De mariniers krijgen als taak de olieproducerende landen in dit gebied te beschermen tegen een mogelijke Russische inval. De vijf bonden van het overheisper- soneel hebben gisteren in een brief aan de minister uiting gegeven aan hun ongenoegen over de mist. die er over de BB zou zijn opgetrokken. De bonden willen zo snel mogelijk infor matie van de minister over zijn plan nen en willen niet wachten tot half mei. zoals Wiegel aanvankelijk van plan was. Het dagelijks bestuur van de kring Noord-Holland van de BB verzocht gisteren de minister in een telegram ..met klem. mede in verband met alle activiteiten verlammende onrust on der het personeel en de noodwacht- plichtigen. per omgaande duidelijk heid te verschaffen". Het dagelijks bestuur verzond een brief met soort gelijke inhoud aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ook de vaste Kamercommissie voor de civiele verdediging wil zo snel mo gelijk van de minister horen wat er met de BB gaat gebeuren De com missie vindt mei te laat. Volgens com missielid J. de Boer gaat het om de positie van ongeveer zevenhonderd BB'ers in vaste dienst. De mariniers, die inmiddels zijn aan gekomen op een Amerikaanse basis op de Filippijnen, zullen nog binnen een maand naar de Arabische Zee vertrekken. De vier schepen, die de manschappen vervoeren, zullen zich dan voegen bij de twintig schepen tellende vloot die reeds in het gebied aanwezig is. Eerder deze week bereik ten de Verenigde Staten een overeen komst met Oman, Kenia en Somalië over het gebruik van havens en vlieg velden in deze landen voor militaire doeleinden. De drie landen liggen al len aan of vlak bij de Arabische Zee. Zij zouden volgens waarnemers ech ter niet bereid zijn nu al de door president Carter gezonden mariniers onderdak te verschaffen. Er ls wel een mogelijkheid de schepen te bevoorra den vanaf Diego Garcia, een Brits eilandje dat op dit moment wordt veranderd in een marinebasis. Volgens regeringsfunctionarissen is het sturen van een contingent mari niers bedoeld om de harde woorden van president Carter kracht bij te zetten. De president waarschuwde onlangs dat hij hard zal terugslaan als de Sowjet-Unie vanuit Afghani stan doorstoot naar de olielanden Het is een symbolisch gebaar, vol gens de waarnemers, die er verder op wijzen dat de 1800 mariniers bij een dergelijke actie zouden komen te staan tegenover de bijna 100.000 man Meerderheid Kamer tegen proefboringen in het noorden Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een meerderheid In de Tweede Kamer blijft zich verzetten tegen proefboringen, die moeten aan tonen of radio-actief afval opgebor gen kan worden in noord-Nederland. De grootste regeringspartij, het CDA. staat huiverig tegenover zulke borin gen. De oppositie heeft tot dusverre een ronduit afwijzend standpunt ingenomen. Hoewel de CDA-fractie nog niet toe is aan een keihard „nee" tegen minister Van Aardenne (economische zaken), die de boorplannen wil doorzetten, koestert men grote bedenkingen. De belangrijkste is. dat boringen grote onrust zullen veroorzaken onder de noordelijke bevolking. Daardoor dreigt de komende maatschappelijke discussie over (kernjenergle ernstig te worden bemoeilijkt, is gisteren in de CDA-fractie geconstateerd. Het CDA betwijfelt ook. of resultaten van bo ringen nog wel tijdig dat wil zeggen voor het einde van de discussie beschikbaar komen. De rijksoverheid zou zich nodeloos de woede van het noorden op de hals halen. Meer nieuws op pagina 5. Russische troepen die zich nu In Af ghanistan bevinden. De Egyptische krant al Akhbar meld de gisteren dat een Russisch schip met 1200 Cubaanse soldaten even eens koerst naar het Midden-Oosten. De krant zegt dat het schip ls gesig naleerd in het Suez-kanaal. Het zou op weg zijn naar het eveneens aan de Arabische Zee gelegen Zuld-Jemen, dat een vriendschapsverdrag heeft met de Sowjet-Unle. De krant zegt dat het schip al eerder ls gebruikt voor het transport van Cubaanse troepen naar Zuid-Jemen. De Sowjet-Unie blijkt de afgelopen dagen een groot aantal landen ln Eu ropa, Azië en Afrika te hebben be richt dat het een begin zal maken met de terugtrekking van haar troepen uit Afghanistan, zodra de rust aan de grens van dit land met Pakistan ls weergekeerd. Afghanistan heeft Pa kistan voorgesteld vriendschappelij ke besprekingen te beginnen over een vreedzame oplossing van hun geschil len. De Pakistaanse president wei gert echter aan dergelijke besprekin gen mee te doen. zolang de Russische troepen in Afghanistan zijn. De Rus sische minister van buitenlandse za ken Andrei Gromyko waarschuwde van zijn kant gisteren dat Pakistaan een einde moet maken aan de „inval len in Afghanistan", wil vrede in dit gebied mogelijk zijn. Met veel duiven, ballon nen, vlaggen, kanon schoten, mooie woorden en parachutisten is giste ren de opening van de Olympische Winterspe len van Lake Placed ge vierd. De hele ceremonie, aanzienlijk minder for meel dan die van de nor male Spelen, verliep zon der enig incident. Op de foto: binnenkomst van de Nederlandse ploeg met schaatser Piet Kleine als vlaggedrager. Rond het Haagse Binnenhof werd gisteren de kans dat het voorstel-Van Agt bij een stemming een meerder heid haalt, op meer dan vijftig pro cent geschat De vraag is of in dat geval Andriessen en de WD-minis- ters hieraan consequenties zullen ver binden. De situatie was gisteren evenwel nog onoverzichtelijk De af gelopen dagen zou de discussie in het kabinet zich vrijwel uitsluitend heb ben afgespeeld tussen Andriessen. Albeda en Van Agt Wat de overige ministers bij een stemming gaan doen, is daardoor nogal onvoorspel baar. De WD-fractie vindt net als Andries sen, dat er een kleine vier miljard gulden zou moeten worden bezui nigd Te verwachten valt dat de WD- ministers bij een tot scheuring leiden de stemming in het kabinet zich zul len conformeren aan hun partijlijn Intussen zijn er al wel ministers die in de wandelgangen het woord ..demis sionair" in de mond nemen Brief Albeda Het wetsontwerp om nieuwe loon maatregelen te kunnen nemen, werd gisteren aangekondigd door Albeda in een brief aan de ..sociale partners" (werkgevers, vakbeweging) Het wordt geen ..machtigingswet" als in 1974. Die wet bevatte ook maatrege len voor dividenden, huren, pachten, tarieven en andere zaken die voor particulieren tot inkomensvorming kunnen leiden De wet die Albeda wil. betreft alleen lonen en salarissen van overheidspersoneel Wel laat Albeda weten dat er in het pakket maatregelen waarover het ka binet het nog oneens is, bijkomende voorzieningen zullen zitten De minis ter benadrukt ook dat het indienen van het wetsontwerp los moet wor den gezien van een eventuele toepas sing ervan. Albeda schrijft te hopen dat toepassing achterwege kan blij ven doordat kabinet en sociale part ners het onderling eens worden over de lonen voor de rest van 1980. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE TINTOOMSTEllING Geopend van 10 17 en 19 22 uur. zaterdag en zondag 10 17 uur. toegang f 7.50 Trein - Toegang biljetten bij NS stations AMSTERDAM ALMELO Een bejaard echt paar (82 en 79 Jaar) uit Almelo hoeft van de president van de rechtbank in Almelo, mr H. J. van den Biesen, niet mee te werken aan de renovatie van hun woning die gehuurd is van de katholieke woningstichting St. Joseph De woningstichting had het echtpaar in kort ge ding gedagvaard om hen op deze wijze voor de tijd van de renovatie in een andere woning te krijgen. St. Joseph wil 22 woningen ren overen. van één huis kan de renovatie al niet doorgaan om dat de bewoner om medische redenen niet mag verhuizen De rechtbankpresident vindt dat hierdoor de renovatie niet afhankelijk is van de techni sche eis dat alle woningen tege lijk worden gerenoveerd. Mr van den Biesen constateert ln zijn vonnis dat het bejaarde echtpaar tevreden is met de staat waarin hun woning ver keert Wer zeker hè? Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De belastingdienst heeft gisteren met drie honderd man een verrassings-onderzoek gehouden bij ma kelaars. De actie is bedoeld om gegevens te krijgen over Nederlanders die onroerend goed bezitten in het buitenland. De bedoeling was alle makelaars van wie de belastingdienst wist dat zij in buitenlands onroerend goed doen. een bezoek te brengen, verspreid over het hele land. tingdlenst kan gebruiken voor vast stelling van de belastingaanslag van anderen. De actie van gisteren was dus niet bedoeld om meer te weten te komen over de praktijkvoering van de ma kelaars zelf Het ging om gegevens over de klanten van makelaars Verspreid over het hele land stap ten gistermorgen driehonderd hooggekwalificeerde rijksaccoun tants bij makelaars binnen Bedrij ven en zelfstandigen zijn op grond van artikel 49 van de algemene wet rijksbelastingen verplicht aan de belastingdienst alle boeken en pa pieren te laten zien die gegevens kunnen bevatten, welke de belas- gisteren niet gereed ls gekomen, zullen zij vandaag doorgaan met hun actie. Het element van verras sing is er dan uiteraard wel van af. De gegevens die de accountants te genkomen. gaan naar de belasting inspecteurs in de betrokken regio's De gegevens kunnen dan door de inspecteurs worden gebruikt bij de controle op de belasting-aangiften. (De aangiftebiljetten over vorig Jaar rollen dezer dagen bij de mensen ln de bus Er wordt we' verondersteld dat er nogal wat zwart geld zou Zijn belegd in twee woningen in het bui tenland. Een woordvoerder van het ministerie van financiën zei echter het woord „zwart geld niet in zijn mond te willen nemen ln verband met de actie van gisteren De actie kan ook gegevens opleveren die voor de belastingdienst nuttig zijn en die niets met zwart geld hebben te maken. Hoe nuttig de actie is geweest, kan pas over een Jaar of anderhalf blijken, als de verschil lende belastinginspecteurs een in druk hebben hoeveel ze aan de ge- gevenk hebben gehad Een andere bedoéling van de actie was. aldus de woordvoerder, „pre ventieve werking". De belastingbe talende burgers moeten ervan over tuigd blijven dat de belastingdienst beschikt over middelen, en daarvan ook gebruik maakt, om zeer veel te weten te komen Jeugdsentiment vervlecht zich met het thrillerwezen, en dat levert een ijzersterke combinatie op: Greta Garbo spioneerde in de Tweede Wereldoorlog voor de Britten. Onthulling op pagina 7. Uit de derde hand weliswaar (vla UPI, van de Amerikaan die het uitvond). Boetseerset (A) lloetscerklei mei verl in 1 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven otcnh.ird Sehroevedraa ierset (B) Grolt', kleine en kruiskopschroeve- drj.iicr in een Handgrecpjc met onisl.igmethanick.voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met l'faai diermoticl Als onder legger ol voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus eert zandlopertje als gjranlie voor zacht gektwikle eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Lil erkentelijkheid onixangl u een van deze kadi his naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plualsGiro t w naam: l w adres Tel Postcode cn plaats \oor het kwartaalabonnement geldi voor de eerste hela alpenode een welkomsikorungxan 7.50 Kado naar keuze DA. DB DD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2702.1000 PA Amsterdam Ol hel O20-b5y.lgx (uitsluitend voor opgavenl \«M»r hezorgmtoi matte 020-01 V156

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1