FNV bereidt staking van één etmaal voor us Soelow valt fel uit li bedrijfsauto rai Meer macht voor Soames Kunst Kiesttwkado Valentijndag. i Minderheid kan enquête afdwingen Van Agt wil snel besluit over bezuinigingen w A Tuinbouw vraagt hulp van vijf arbeidsbureaus Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER iperialisten' kunnen niet doen wat zij willen iw systeem line-inspuiting utomotoren jer leven een huisdier Veel vacatures door wet illegalen 7tml6februari Tweede-Kamer achter CDA-voorstel Toestand Tito blijft kritiek Trouw Met het oog op de toekomst 14 februari. Bezorg Iroow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging.- TrOUW trouw H 38STE JAARGANG NR 10874 - WOENSDAG 13 FEBRUARI 1980 Droog weer mei mist of laaghangende bewolking tn de middag mogeli|k een opklanng. Middagtemperatuur rond acht graden Matige wind tussen zuidwest en zuid windkracht dne. Morgen en overmorgen: Enige tijd regen vooral later ook opklaringen. Zacht. Zon op: 07.57 onder: 17.48 Maan op: 06.33 onder: 15.38 Voor Bouw en Interieu' LESTELLA B.V. Willem Barentszstraat 19 Leiden Tel 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Charismatische gemeenschap geen vrije tribune PAGINA 3: Eerste Kamer neemt sanctiewet aan PAGINA 4: Opleiding restaurator trekt belangstelling PAGINA 5: Geen stadsvernieuwing vanwege eroscentrum PAGINA 11 Toeristen blijven meer in ons land PAGINA 7: Labours vleugelstrijd PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programmals ien onzer redacteuren 5CHAU De „imperia- kunnen niet langer wat zij willen met lan- lie niet met hen in de pas Er zijn nu krachten in ereld die een afdoend lord kunnen geven aan i die de rol van politie- rillen spelen. arschuwing aan het adres van inigde Staten en andere wes- nden liet gisteren de Sowjet- g Michail Soeslow horen. Hij namens de Sowjet-Unie het van de Poolse communisti- rtij toe. zei van mening te zijn dat de van de socialistische landen zenuwen van het imperialisti mp" werkt. ilaarde dat de kapitalistische in een zware crisis verkeert, ociale orde bedreigt. Het par- bezit van de produktiemid- de uitbuiting van de werken- ilking liggen daaraan, aldus ten grondslag. ingrijk symptoom van de ern- ordende crisis van het kapita- emde Soeslow het verval van het „neo-kolonialistische systeem", waardoor landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika werden en worden geplunderd. De strijd van deze lan den voor het recht om over hun eigen natuurlijke hulpbronnen te beschik ken wordt steeds beter „georgani seerd". Om die reden, zei Soeslow, wakkeren reactionaire en imperialistische krachten de oorlogshysterie aan en vormen zij speciale legers voor straf expedities. Om dit te rechtvaardigen wordt gewezen op de mythe dat deze landen worden bedreigd door het Warschau-pact. Soeslow ging in zijn toespraak niet in op het aanbod van de Poolse partij leider Edward Gierek om in War schau een internationale conferentie te organiseren over ontspanning en ontwapening in Europa. Dit kon ook niet, volgens Poolse zegslieden, om dat de suggestie van Gierek pas laat werd gedaan en de tekst van Soes- lows rede niet meer kon worden aan gepast. Een andere mogelijkheid is Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet komt vanochtend opnieuw bijeen om tot een beslissing te komen over het pakket bezuinigingen. Maandagavond was het kabinetsberaad al na enkele uren volkomen vastgelopen. Met hulp van de fractieleiders Lub bers (CDA) en Rietkerk (WD) is gistermiddag de zaak echter weer vlot getrokken. Dat gebeurde aan de hand van een voorstel van premier Van Agt om nog dit jaar 2,5 miljard gulden te bezuinigen. Intussen beraadt de FNV zich op acties, waaronder een 24-uursstaking. X 1 k:i 1 v 1 s W 1 Een Amsterdammer heeft het er niet bij laten zitten. Met een eenzaam protest geeft hij uiting aan zijn ge voelens over de verbanning van de Russische geleerde Sacharow. dat de Sowjet-Unie eerst de reacties op Giereks voorstel wil afwachten. Meer nieuws op pag. 10 e correspondent )VEN In samenwerking technische hogeschool Eind- door Holec een nieuw sys- ntwikkeld voor benzine-in- in automotoren. Afhankelijk rijgedrag kan directe inspui- i benzinebesparing tot tien opleveren in vergelijking met neestal toegepaste carbura- promoveerde ir W. Brink- het nieuwe ontwerp. Hij is r van de Holec-dochteronder- Tubantor in Hengelo, die het systeem al op bescheiden roduceert en er vijf- tot tien per jaar van hoopt af te teur en injectiepomp zijn als voor de benzinemotor prak- en oud, maar de carburateur or zijn eenvoud en lage prijs st toegepast. Injectie levert benzinebesparing schonere issen op, maar een barrière epassing op grote schaal was e de hoge fabricageprijs. Ook problemen met de techni- rouwbaarheid. n ontwikkelde een injectie- et elektromagnetisch aange- ilunjers, die heel eenvoudig koop is te fabriceren. Het kan in bestaande auto's wor- ibouwd, waarvoor verder al- inlaatspruitstuk moet wor- ijzigd. Op het ontwerp is in ien octrooi verleend. Van een onzer verslaggevers HOOFDDORP/AMSTERDAM Kwekerijen en aanverwan te bedrijven in Aalsmeer en omstreken zijn in personeelspro blemen gekomen door het wettelijk verplichte ontslag van illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders. Volgens een schatting van het arbeidsbureau in Hoofddorp zijn daardoor 800 vacatures ontstaan. In het hoogseizoen liep dat cijfer op tot 1200. Het arbeidsbureau van Hoofddorp heeft de hulp ingeroepen van de bu reaus in Amsterdam. Haarlem, Lei den, Alphen en Lisse voor een cam pagne om te voorzien in de vacatures. In de buurt van Aalsmeer zelf zijn geen mensen te vinden, zegt directeur E. H. Dorlas van het gewestelijk ar beidsbureau in Hoofddorp. „We zit ten hier met de meest overspannen arbeidsmarkt van Nederland. Gemid deld is er zes keer zoveel vraag naar mensen als aanbod. In de sierteelt zelfs veertig keer zoveel." De arbeidsbureaus zoeken onge- schoolde mensen voor het werk, dat in de meeste gevallen licht is. „Het is een goede kans voor mensen die moeilijk in de arbeidsmarkt-liggen," aldus directeur Dorlas. Het arbeidsbureau gaat permanent bussen inzetten voor het vervoer tus sen de steden en de bedrijven in Aals meer; de kosten daarvan zullen wor den verhaald op de werkgevers op basis van het aantal personeelsleden dat ervan gebruik maakt. ADVERTENTIE K)0ei»/^ TENTOONSTELLING Geopend van 10-17 en 19-22 uur, zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 7,50 Trein - Toegang-biljetten bij NS-stations AMSTERDAM rai Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een minderheid van dertig Kamerleden kan in de toe komst de Tweede Kamer tot het in stellen van een parlementair onder zoek (enquête) verplichten. Met grote meerderheid aanvaardde de Kamer gisteren het voorstel van het CDA om dit recht in de grondwet vast te leg gen. Tegen stemden WD, GPV. SGP en de CDA-Kamerleden Van der San- den, Gerrit van Dam. Hennekam en Van Amelsvoort. De PvdA-fractie trok haar voorstel om een minderheid het recht te geven zelf een enquête te verrichten in. Een meerderheid van de Kamer vond dat ree^cs voorwaarden te bmden. te ver gaan. Jood Tot nu toe is voor het instellen van een enquête de goedkeuring van een Kamermeerderheid nodig. In deze eeuw is het enquêterecht slechts een keer gebruikt dat betrof het beleid van de oorlogskabinetten in Londen. Na het politiek topberaad in kleinere kring liet Van Agt gisteravond de Tweede Kamer schriftelijk weten, dat het kabinet er nu zó snel uit zal zijn, dat nog deze week het overleg met de 'sociale partners' (werkgevers, vakbeweging) kan plaatsvinden. Het ziet er evenwel toch naar uit dat dit overleg wordt verschoven naar begin volgende week. FNV en CNV willen namelijk tijdig tevoren de kabinets plannen op schrift voor zich hebben en ook enige gelegenheid krijgen voor beraad in eigen kring. Het is dan vrijwel uitgesloten dat het overleg nog morgen plaatsvindt, zoals eerst de bedoeling was. Minister Albeda (sociale zaken) heeft laten weten dat hij het verlangen van de vakcentrales 'redelijk' vindt. De procedure met een eventuele nieuwe loonmaatregel zou uitstel tot begin volgende week ook toelaten. 24-uurs staking Intussen gaan de FNV-bonden in ver sneld tempo voort met voorbereiding van protestacties tegen een dreigen de nieuwe loonmaatregel en de ko mende bezuinigingen. In Rijnmond zal volgende week bij vijftig bedrij ven het werk worden onderbroken. Dat is de industiebond FNV ten min ste van plan. Er wordt ook gewerkt aan een 24-uurs staking die de hele industrie in Rijnmond moet plat leg gen. Na Rijnmond zouden in latere weken de acties worden uitgebreid tot in alle andere delen van het land. De industriebond wil volgende week op elke werkdag bij tien bedrijven het werk voor korte tijd onderbreken. Het gaat hierbij onder meer om Wil- ton-Feijenoord. RDM. VDSM. Unile ver en enkele chemische en elektro technische bedrijven. Het CNV, dat aan stakingen niet mee doet, begint 20 februari in Hoogeveen met een reeks landelijke kaderverga deringen. CNV-voorzitter Van der Meulen liet gisteren weten dat het kabinet met het CNV pas zaken zal kunnen doen, nadat eerst de leden zijn geraadpleegd of er water in de wijn kan worden gedaan wat betreft de CNV-looneis van één procent. „Dat het allemaal zo lang duurt, ligt niet aan ons. Het kabinet had zijn nota al voor rond 1 februari beloofd, maar is nu nog niks," aldus Van der Meulen. Het voorstel van Van Agt voor 2.5 miljard gulden bezuiniging, dat van daag uitgangspunt is voor het kabi netsberaad. ziet er uit als volgt: 700 miljoen verlaging rijksbijdra gen aan de sociale fondsen; 500 miljoen uit „onderuitputting"; 500 miljoen uit de algemene rijks begrotingspost voor prijsstijging; 300 miljoen uit de salarispot voor ambtenaren; 500 miljoen uit enkele kleinere be zuinigingen op rijksuitgaven. De aderlating voor de sociale fondsen betekent dat deze fondsen dit jaar zullen moeten interen op hun reser ves. Voor latere jaren zal er echter dekking voor deze aderlating moeten worden gevonden. Daarbij denkt men in het kabinet vooral aan lagere sociale uitkeringen voor niet-kost- winners en voor jongeren. Daarnaast zouden misschien sociale premies in 1981 (extra) moeten worden ver hoogd. De 500 miljoen uit de pot voor prijs stijging moet nader worden verdeeld over de ministeries. Te denken valt aan vertraging van grote nvesterin- gen, zoals afsluiting van Oosterschel- de en nieuwbouw voor ministeries. De totale rijksbegrotingspot voor prijsstijging bedraagt 1,6 miljard gul den. Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat heeft onlangs in het openbaar over vertraging met de Oosterschelde gezegd: ..Daar krijgt u mij niet voor." en onder politieke vrienden liet hij wetgen dat hij zono dig met aftreden zou dreigen. Vervolg op pagina 3 Na weken van voorbereiding zal vrijdag a.s. de 45ste Westfriese Flora in Bovenkarspel worden geopend. Gisteren werden de for- sythiaplanten voorzichtig van het pakpapier ontdaan, want er mag niets misgaan om dit bloemenfeest zo mooi mogelijk te maken. SALISBURY (AFP, AP, Reuter) De Britse gouverneur in Salisbury, Lord Soames, gaat delen van Rhodesië uitsluiten van de verkiezingen, als hij denkt dat daar niet vrij en eerlijk gestemd kan worden door intimidatie van een of meer partijen. Morgen vertrekt uit Amsterdam een speciale bus voor sollicitanten. Daar na zullen dergelijke bussen uit ande re plaatsen vertrekken. De Ks&ner besloot ook in de grondwet vast te leggen, dat de Tweede Kamer een grotere betekenis heeft dan de Eerste Kamer. Als uitvloeisel hiervan is op voorstel van het CDA ook be paald dat de Tweede Kamervoorzit ter voortaan de verenigde vergade ring van Tweede en Eerste Kamer (op z'n minst een keer per jaar, op prins jesdag, bijeen) zal presideren. Een voorstel van de PvdA om de bevoegdheden van de Eerste Kamer te beknotten kreeg geen meerder heid. Dat gold ook een PvdA-voorstel om het kiesrecht voor Nederlanders die in het buitenland wonen aan een BELGRADO (AP, AFP, Reuter) De toestand van de Joegoslavische president Tito blijft kritiek. Zijn hart klachten houden aan, ten gevolge van het slecht werken van de nieren, aldus de behandelende artsen. De moeilijkheden traden op nadat Tito's linkerbeen is afgezet. De president ligt in een kliniek in Lubljana, in het noorden van het land. Europese diplomaten in Belgra do zeiden gisteren dat zij een paar dagen geleden nog de indruk kregen dat Tito (87) ieder ogenblik de kliniek zou kunnen verlaten. Overigens is in de hoofdstad nauwe lijks sprake van verhoogde spanning. Premier Djuranovic zou vandaag vol gens plan naar Oost-Berlijn vertrek ken. In Belgrado was ook niets te merken van verhoogde militaire pa raatheid, zoals in de dagen rond de beenamputatie wel het geval was. ARNHEM (ANP) De werkloosheid onder vrouwen zal dit jaar in de pro vincie Gelderland uitstijgen tot bo ven een gemiddelde van tien procent. Dat is twee procent meer dan het gemiddelde twee jaar geleden. Lord Soames heeft zichzelf deze be voegdheden gegeven om iets te kun nen doen tegen de toenemende inti midatie. Hij heeft vooral de gebieden in het oosten van Rhodesie op het oog waar de guerrillastrijders van Ro bert Mugabe zich zouden bezondigen aan voortdurende intimidatie van de bevolking. Robert Mugabe, die gisteren met een lijst klachten over het Britse beleid bij de Britse gouverneur op bezoek was, verklaarde dat Soames bevoor oordeeld is en dat juist de hulptroe pen van het Rhodesische leger zich schuldig maken aan intimidatie van de bevolking. Deze hulptroepen be staan uit aanhangers van ex-premier Muzorewa. Regels Eerder had de Britse gouverneur al aangekondigd dat hij zichzelf be voegd acht om politieke partijen uit te sluiten van de verkiezingen van 27 tot en met 29 februari als zij zich niet aan de regels houden. Voor de eerste maal heeft nu ook de andere guerrillaleider. Joshua Nko- mo. Lord Soames rechtstreeks bekri tiseerd. De nog steeds bewapende guerrilla strijders die zich in de kampen bevin den onder toezicht van de Gemene besttroepen zijn uiterst onrustig ge worden door de reeks aanslagen op vooral ZANU-leden de laatste tijd. Als zij besluiten de kampen te verla ten zou dit betekenen dat Rhodesië in een nieuwe oorlog verwikkeld raakt en dat het Lancaster House- akkoord als mislukt kan worden be schouwd. Robert Mugabe dreigde gis teren al met de mogelijkheid van een massale evacuatie' van zijn strijders uit de kampen. Aardig vraagje voor het quizwezen. Wat is het verschil tussen een restaurateur en een restaurator? Wij zijn niet van het quizwezen, en hoeven dus niet uit te leggen dat de één met een restaurant te maken heeft. Over de ander een voortgangsrapport. Pagina 4 Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschrocve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren ADVERTENTIE Ook sneuvelde het IvdA-voorstel om in de grondwet de mogelijkheid te openen om buitenlanders die een be paalde tijd in ons land wonen het actieve kiesrecht te geven. Buitenlan ders krijgen in de toekomst wel het kiesrecht voor gemeenteraden. BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN. Maak iemand abonnee op Trouw het ochlendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangi u éen van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats L'w naam L'w adres _Giro Postcode en plaats .Tel Voor het kwartaal abonnement geldt voor de eerste belaalpenode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze DA. DB DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend \oor opgaven!. Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1