'Luister niet naar Wim Kok' Boek over oorlog voor schooljeugd 'Gevolgen niet te overzien als eroscentrum wegblijft' Nederland geeft extra steun aan Mozambique Noordelijke delegatie praat met Kamercommissie over ptt n Leeuwen: fcrdeel arbeid •chtvaardig oekats van Oud iti postzegel is belangrijk' 'Philips schuift met arbeiders' Nederlands soldaat in Libanon gewond Tunnel volgepompt Nieuwe moeder voor aap Fusie bewegingen werkende jongeren nog niet geregeld 'Je was er niet bij' Richtlijnen voor veiligheid boxen en kinderbedjes Veder-Smit: Geen nieuwe regeling eigen bijdrage Drietal gepakt voor overval op postauto BINNENLAND TROUW/KWARTET 9 V I c onze sociaal-economische ctie HAAG De vakbeweging zich uitspreken over de g of het juist is dat vanuit gezin, door één echtpaar, volle banen bezet worden luden. „Doet dat recht aan akelijke solidariteit, en de gewenste arbeidsverde- Werkloos worden is ver- kkelijk. maar niet voor ie- even verschrikkelijk." telde het vroegere ARP-Ka- d mevrouw Van Leeuwen -en in een toespraak op een dering van de ambtenaren- van het CNV. ouw Van Leeuwen is ruim jaar geleden uit de Kamer okken om directeur te wor- bij de OGEM. Daar heeft p week topdirecteur Udink druk van de commissaris- ntslag genomen. Mevr. Van wen wilde desgevraagd niet n op speculaties of er nog ontslagen in de OGEM-top e verwachten. Desgevraagd nog niet te weten of ze zich baar zal stellen voor een op de CDA-lijst voor de irverkiezlngen van 1981. verschillende partij-afde- in het land is haar naam edragen. Mevr. Van Leeu- iekleedt ook enige bestuur- uncties in de gezondheids- Vanuit die achtergrond was or de ambtenarenbond van NV gevraagd een rede te een „nieuwe levensstijl" Ialdus mevr. Van Leeuwen, lullen concreet moeten pro- om van de consumptle- chappij in het rijke westen omen. Onze behoeften mo- niet langer worden ver- »ld tot uitsluitend materië- deren. De immateriële zijn wenselijker om werkelijk te kunnen zijn-Meer is niet maar beter én anders is Bij het verdelen van de art, moeten we dan niet kle- fior nïeer ruimte voor parti- bestedingen, maar voor 1 tra helpen van de zwakken samenleving, de bejaarden gehandicapten, door ten- t hun koopkracht te hand- Van Leeuwen deed een be- op de trendvolgers de emers in gezondheidszorg ubsidieerde instellingen leid rechtvaardiger te ver door zich een beperking in nsfeer op te leggen, zodat iet geld nieuwe arbeids- kunnen worden be- „Daar zullen we met el- wat voor over moeten d-Kamerlld pleitte voor p inkomensverhoudingen gezondheidszorg, door ta- ti en honoraria te ordenen. |u het „een jammerlijke vinden als de wet tarieven lheldszorg zou sneuvelen verzet van vakbonden die dat ze te weinig invloed in het orgaan dat de ta- moet bepalen. Verder is s mevr. Van Leeuwen een neijuiving nodig van klinische vc pname in ziekenhuis) naar nische. Het geneesmidde- ruik kan flink worden af- 6e^d, en er moeten meer expe- h iflen komen voor samenwer- ,u'Vl i de „eerste lijn" (huisart- mRkvèrpleging- maatschap- werk en dergelijke). Zij huwde teéén^Jcoudwater- n bescherming van heilige kon ?gd con »nd >g (ANP) „De plaats die en zfd-liberaal Oud inneemt postzegel is niet van en cÉ. Evenmin is de toevalli- benjats van Oud in de Kamer senlijk belang." Staats- is Smit-Kroes (verkeer) „.-gisteren in Zeist tijdens rv-v reekbeurt in Zeist, tfaa :ent tiseerde de WD-fractle- ter Rietkerk, die vindt ud op de uit te geven „„J gel niet naar rechts maar hngfinks moet kijken omdat Nedp de Kamer links van de "itersstoel zat. De a ïgrippen links en rechts lit d nen voor elk individu (N ders. Dergelijke aandui- .1 ee zijn eigenlijk maar ver- Ie toÉd." aldus Smit-Kroes, ami eralen moeten volgens v iet praten over de vraag fVD links of rechts van ijlden staat. „De liberalen met twee benen op de de blik op de toekomst zei de ataatssecre- Door Jan Sloothaak GRONINGEN „Luister niet naar Wim Kok." Deze bood schap zal een noordelijke delegatie vandaag op het hart drukken van de bijzondere Kamercommissie voor het sprei- dingsbeleid. De overplaatsing van de centrale directie van de PTT zal vanmiddag centraal staan in gesprekken die de commissie achtereenvolgens heeft met de dienstenbonden van de PTT, een noordelijke delegatie (stad Groningen en provincies Groningen, Leeuwarden en Friesland) alsmede met de staatssecretarissen Koning en Smit-Kroes. Wij gaan er op aandringen dat eerst de top van de centrale directie naar het noorden wordt overgeplaatst." al dus de Groningse gedeputeerde J. van der Ploeg. FNV-voorzitter Wim Kok heeft zich op een demonstratieve massa-bijeen komst in Groningen laatdunkend uit gelaten over de spreidingsoperatie. Van nagenoeg alle noordelijke In stanties en partijen heeft hij zich het ongenoegen op de hals gehaald. Al leen de CPN ls er erg mee Ingenomen. Deze partij is altijd al tegen de sprei ding geweest. Kok zei onder meer dat de over te plaatsen PTT'ers hun vrouwen mee nemen. Die kunnen geen werk krij gen en dan raakt de arbeidsmarkt in het Noorden nog verder achterop. „Dat is precies wat wij altijd al ge zegd hebben." aldus de communisti sche actieleider Fré Meis vergenoegd. Nog iemand die erg Ingenomen was met Kok's woorden, was ABVA-voor- zltter Dutman, die ook bij de noorde lijke manifestatie aanwezig was. „Maar Kok's suggestie is slecht voor het noorden. HIJ zal die ook niet met cijfers kunnen waarmaken," aldus gedeputeerde Van der Ploeg. Ook de veronderstelling dat de overplaatsing van PTT'ers de Groningse werklozen niet helpt, wijst hij af. „Van de vier honderd PTT'ers die inmiddels al in Groningen werken voor de centrale directie, zijn een aantal meegekomen uit Den Haag, maar meer dan de helft is afkomstig uit Groningen zelf." Volgens de heer Van der Ploeg is het zaak. dat nu maar eens wordt begon nen met de werkelijke overplaatsing. GRONINGEN (ANP) - De FNV- actie van afgelopen vrijdag heeft het noorden veel kwaad gedaan. De demagogie die FNV-voorait- ter Wim Kok op de bijeenkomst bezigde was buiten alle propor ties. Deze opvatting maakte H. D. de Jong, voorzitter van de afde ling noord van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) gisteren bekend. De Jong is van mening dat de staking van de Groningse staten deze negatie ve tendens nog versterkt. Het NCW houdt zowel de FNV als de Groningse staten voor dat het beter is om op dit moment met constructieve voorstellen te ko men. dan afbrekende acties te ontwikkelen. Wat betreft de ver plaatsing van de centrale directie PTT naar Groningen heeft de FNV, aldus De Jong, een zwaai van 180 graden gemaakt. Aanvan kelijk liep de FNV voorop bij degenen die haast wilden maken met de spreiding, terwijl de FNV nu bezig Is de heren Dutman en Meis onder de kin te strijken, al dus De Jong. Dat zou kunnen door eerst de „top" Inclusief directeur-generaal Ph. Leenman over te plaatsen In plaats van de lagere afdelingen, zoals tot nu toe is gebeurd. Hij sluit zich aan bij een brief van premier Van Agt en staatssecretaris mevrouw Smit-Kroes aan de Kamer waar in staat dat de PTT-top een „voorbeeld" moet geven. De afron ding zou dan in 1985 kunnen plaats hebben. Overigens is Van der Ploeg het niet eens met de opmerking In de brief dat de overplaatsing rond moet zijn, twee Jaar nadat het kantoorge bouw in Groningen klaar is. „Dat ls een zaak van de Rijks-gebouwen dienst en wat gebeurt er als de zaak vertraagt," aldus van der Ploeg. De start met de overplaatsing van de „top" moet eerder een kwestie van maanden dan van een Jaar zijn, meent hij. de huisvesting desnoods tijdelijk hoeft geen problemen te geven. De overplaatsing van de PTT-dlrectie speelt al sinds 1974. De oorspronkelij ke plannen zijn overigens danig uit gekleed. Er zouden aanvankelijk vijf duizend PTT-stoelen naar het noor den worden overgeplaatst. Later wer den dit er 3400. Dat moest dan in 1981 voltooid zijn. De overheveling bleef echter al spoedig bij vierhonderd PTT-stoelen ln Groningen, en nog een honderdtal ln Leeuwarden ste ken. Als nieuwe streefdatum werd 1985 genoemd en later gingen de ge dachten zelfs uit naar 1990 Een brandbrief van de regering dat de PTT nu maar eens haast moest maken, leverde onlangs massale pro testen van PTT'ers op. Argument is ondermeer dat er in Den Haag op het ogenblik moeilijk werk te vinden is voor die PTT'ers die niet mee willen. „Maar zo kun je aan de gang blijven Toen het goed ging ln Den Haag werd de zaak op een zacht pitje gezet. Nu het slecht gaat, wordt de tijd ongun stig genoemd." aldus Van der Ploeg. Op zich zelf staat het noorden overi gens wel achter de vakbonden voor zover deze de sociale kant willen be nadrukken. „Maar dat is wat anders dan wat Kok nu doet. Hij suggereert dat de spreiding slecht sou zijn voor het noorden," aldus van der Ploeg. „En dat is niet zo. De spreiding is juist bedoeld om de slechte structuur van het noorden te verbeteren." Na verloop van tijd zou redeneert het noorden de overplaatsing overi gens wel degelijk direct gunstig uit werken op de arbeidsmarkt. Welis waar zullen in begin veel PTT'ers uit Den Haag meekomen, maar het ver loop onder het personeel moet wor den aangevuld met mensen die ln het noorden worden gerecruteerd. Problemen ln een stad als Groningen met zijn uitgebreide onderwijsvoor zieningen zal dat niet opleveren, meent men. „Ik vindt het merkwaar dig dat de FNV nu plotseling met dit Groningse gedeputeerde en lijst trekker van het CDA Groningen. J. van der Ploeg. argument komt Het is toch geen nieuwe zaak en net nu de regering wil aanpakken, zegt uitgerekend de vak bond dingen, die negatief uitpakken voor een gebied dat diep in de problo- men zit. Als allerlei clubs zich eerst afvragen waar het gros van hun leden zit, voordat ze structureel menselijke maatregelen durven aanbevelen, ko men we nooit ergens, daarom gaan we de kamercommissie vandaag vra gen niet met het FNV mee te gaan." Interkerkelijk vormingswerk: Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT Bedrijven als Phi lips schuiven voortdurend met ar beidsplaatsen. Op de ene plaats wor den arbeiders ontslagen, op de ande re plaats komen er arbeidsplaatsen bij. Dat zegt het Interkerkelijk vor mingswerk ontwikkelingssamenwer king (IKVOS) in een reactie op de ontslagen bij Philips. De organisatie wijst er op dat Philips elders in de wereld nieuwe vestigin gen opzet, of bestaande fabrieken uit breidt. Laaggeschoolde arbeid wordt verplaatst naar ontwikkelingslanden, terwijl hooggeschoold werk (elektro nica, tele-communicatie) wordt over geheveld naar die rijke landen waar de staat jaarlijks voor opdrachten zorgt. Tussen 1 januari 1973 en 31 december 1976 kwamen er, aldus de organisatie in de Verenigde Staten en Canada 15.000 arbeidsplaatsen bij Philips bij. In Nederland gingen er 10.000 verloren. Philips trekt, scjrijft IKVOS, van het ene land naar het andere en houdt zijn werknemers afhankelijk. ZIJ heb ben geen enkele zekerheid. De organisatie voor ontwikkelingssa menwerking bepleit het bestuderen van de bedrijfsverplaatsingen en roept de vakbeweging op stappen te ondernemen op Europees vlak zodat binnen dat „ene Europa" niet langer arbeiders tegen elkaar kunnen wor den uitgespeeld. De reactie van de organisatie is gericht aan de werkne mers van de Philipsvestiging in Heer. die wordt gesloten, en aan werkne mers van andere Phillpsbedrijven. Rapport Katendrechtse woningbouwvereniging Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De gemeente Rotterdam moet haar oor spronkelijke plannen doorzetten om de prostitutie te concen treren in een eroscentrum. Terugdraaien van dit beleid geeft zoveel onzekerheid dat de gevolgen niet zijn te overzien. In ieder geval kunnen ln de wijk Katendrecht zeer harde acties worden verwacht, als de gemeente haar belofte om deze wijk te verlossen van de overlast gevende prostitutie, niet nakomt. DEN HAAG De dienstplichtige sol daat T. Hippe uit Amsterdam is in Zuid-Libanon bij het inspecteren van een wapen het afgelopen weekeinde door een kogel in belde benen getrof fen. Een FAL (lange afstands-i ge weer ging per ongeluk af. De militair is met onder meer een gebroken lin kerscheenbeen in het VN-hospitaal in Nakoera opgenomen. DEN HAAG (ANP) Dg Nederlandse regering heeft een bedrag van 22 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld aan het door de Rhodesische burgeroorlog zwaar gedupeerde Mozambique. Van dit bedrag is zes miljoen bedoeld als directe technische hulp. Bovendien krijgt de Mozambikaanse rege ring in de hoofdstad Maputo op zeer korte termijn voedsel hulp uit Nederland tot een waarde van 3 miljoen gulden. Om te voorkomen dat de tunnel- bak in rijksweg 329 (tussen Apel doorn en Deventer) sou gaan drijven op het stijgende grond water is de bak gisternacht met water volgepompt. Het autover keer werd omgeleid, de trein over het viaduct kon blijven rijden. Dit is het standpunt van het Research Instituut Gebouwde Omge ving (RIGO) in Amsterdam. Het insti tuut heeft gisteren een rapport gepre senteerd. waarin vernietigende kri tiek wordt geuit op het rapport van de Rotterdamse dienst standsont wikkeling, het zogenaamde DROS- rapport. Volgens dat laatste rapport kunnen er, afhankelijk van de stede- bouwkundige plannen, 250 tot elfhon derd woningen minder worden ge bouwd wanneer het eroscentrum in het Poortgebouw komt. Het Poortge bouw staat op de grens van de wijk Feijenoord-Noorderelland Naar aanleiding van de DROS-rap- portage en het groeiende verzet in de wijk Feijenoord-Noorderelland tegen de komst van een eroscentrum. heb ben B. en W. van Rotterdam vorige week meegedeeld e betwijfelen of een prostltutieeentrum nog wel „vol doende maatschappelijk draagvlak" heeft. Het gerucht gaat dat het colle ge nu zelfs zou overwegen de prostitu- Dit resultaat van besprekingen met de leider en hoge ambtenaren van het ministerie van ontwikkelingssamen werking kon mevrouw Janet Mondla- ne gisteren 'melden op een persconfe rentie in Den Haag. Mevrouw Mond- lane, de weduwe van de oprichter van VprliA7Pn het Frelimo het front voor de be- **-i iice.cn vrijding van Mozambique die in 1969 de dood vond bij een aanslag op het Frelimo-kantoor in de Tanzani- aanse hoofdstad Dar es Salaam, staat aan het hoofd van een tweemansdele gatie die een rondreis maakt door Europa om aandacht te vragen voor de alarmerende toestand waarin zich de Mozambikaanse economie bevindt. AG (ANP) De industriële e is in 1979 met 2,9 procent ten opzichte van 1978. In c ïoemd jaar was er een groei iroce :ent. Dit blijkt uit cijfers CBS. eming is volgens het CBS danken aan de sterkere pro- oel in de chemische en me tric Daar staat tegenover Jroduktie in de textiel- en 'dustrie met 2.9 respectieve- irocent achteruitging. van van industriële produk- december een procent ho- december 1978 en eveneens nt hoger dan in november De elfjarige Marga van Hoof is de nieuwe verzorgster van de twee maan den oude orang- oetan „Klaasje" uit het Arnhem se dierenpark. Het aapje, dat door zijn moe der werd versto ten, krijgt zes keer per dag de fles en weegl drie kilo. De consequente toepassing van de sancties tegen buurland Rhodesië heeft Mozambique de afgelopen jaren de nodige economische verliezen op geleverd. Daarnaast ls bij militaire acties vanuit Rhodesië schade aange richt aan wegen, bruggen, spoorlij nen. communicatielijnen <n water voorziening. aldus het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Van de 22 miljoen gulden wederop bouw is 16 miljoen een gedeeltelijke ongebonden lening en 6 miljoen gul den schenking. De schenking van 3 miljoen gulden voor voedselhulp zal worden gebruikt voor de aankoop van maïs. het belangrijkste volks- voedsel in Mozambique. In 1979 be droeg de Nederlandse bijdrage aan wederopbouwactiviteiten in Mozam bique 20 miljoen gulden. Van onze soc.-econ. redactie UTRECHT Het is de KWJ. de beweging van werkende jongeren en het NW Jongeren Contact nog niet gelukt om definitief samen te gaan tot één werkende jongerenorganisa tie. Dit bleek gisteren tijdens de pers conferentie waarin de eerste resulta ten van de onderhandelingen bekend werden gemaakt. De beide werkende jongerenorgani saties willen, in het kader van de federatievorming van het NW en NKV tot een Federatie Nederlandse Vakbeweging, de FNV, komen tot één organisatie van werkende Jongeren. De KWJ en het NW Jongeren Con tact blijken echter toch op verschei dene terreinen te verschillen van me ning Bij voorbeeld hoe moet de ver houding tot de FNV zijn? Het Jonge ren Contact is van mening dat de nieuwe organisatie uitdrukkelijk een FNV-Jongerenorgarüsatle moet zijn. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De vier oud-ille gale bladen: Trouw. Het Parool, de Waarheid en Vrij Nederland, hebben gezamenlijk een boek uit gegeven om met name de Amster damse schooljeugd een beeld te geven van de oorlogsjaren. „Je was er niet bij" is de titel van het boek dat gistermiddag ten doop werd gehouden. Dit gebeurde op een historische plaats, nu de Ger- rit van der Veen-scholengemeen schap in de gelijknamige straat in Amsterdam, in de oorlogsjaren het hoofdkantoor in Amsterdam van de beruchte SD. toen gelegen ln de Euterpestraat. In het boek komen de volgende thema's aan de orde: de opmars van macht en geweld, van Duitse overweldiging tot de februaristaking, de uitroei ing van de joden, het verzet, de hongerwinter, de bevrijding van Amsterdam door de Canadezen en de mening van zes scholieren over de oorlog. De leerlingen van de hoogste klas sen van de Amsterdamse middel bare scholen krijgen het boek au tomatisch. Verder kan men „Je was er niet bij" voor negen gulden kopen bij alle Centrum-banken en bij de kantoren van de vier oud- illegale bladen. Bij de presentatie van het boek zei burgemeester Po lak van Amsterdam onder meer dat hij er erg verheugd over was dat hij vernomen had dat het de nadrukkelijke wens is van konin gin Juliana en prinses Beatrix dat de herdenking van de 4e en de viering van de 5e mei dit Jaar in Amsterdam niet op de achter grond raakt, door de kronings plechtigheden op 30 april in Am sterdam. maar dat deze gebeurte nissen Juist meer accent zullen krijgen, mede gezien alle buiten landse gasten die in deze periode in de hoofdstad zuilen verblijven. Van onze parlementsredactie DEN HAAG - Voor kinderbedjes en boxen komen in de toekomst wette lijke richtlijnen. De adviescommissie warenwet zal door staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid om advies worden gevraagd De staatssecretaris heeft dit geant woord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Toussaint (PvdA) De eisen zullen in het bijzonder betrekking hebben op de afstand tussen de spij len van box en bedje Onderzoek heeft uitgewezen dat er een hoop na righeid van kan komen als de afstand groter is dan negen centimeter HILVERSUM (ANP) Staatssecre taris Veder-Smit van volksgezond heid en milieuhygiëne verwacht niet dat een nieuwe eigen-bljdragerege- ilng voor ziektekosten in de toekomst noodzakelijk zal zijn. Veder-Smit zei dit zaterdag in het VARA-radiopro gramma „In de rooie haan" Volgens de staatssecretaris heeft haar depar tement in het kader van de ombui gingsplannen van Bestek 81 bijna twee miljard gulden bezuinigd en Ls het daarom niet nodig nog meer be zuinigingen door te voeren via een eigen-bijdragregellng tie te spreiden over de stad in plaats van te bundelen ln een eroscentrum. Volgens het RIGO hebben de ge meentelijke ambtenaren het DROS- rapport aangegrepen om hun onte vredenheid te spuien over de beslis sing de prostitutie te concentreren in het Poortgebouw. 'Niet ter zake' „In het DROS-rapport is uitgegaan van de meest negatieve variant", vin den de samenstellers van het rapport. Yap Hong Seng en Rob de Wildt. Volgens Yap Hong Seng is het hante ren van woningbouwcijfers „geen ter zake doend argument in de discussie over de prostitutieproblematiek: „Op de plaats waar het Centraal Station Rotterdam staat, zouden ook duizen den woningen gebouwd kunnen wor den. Maar een station moet er nu eenmaal zijn, net als een oplossing voor het prostitutieprobleem. Het hanteren van woningbouwcijfers doet dan niet terzake". Volgens hem is er in het DROS-rapport geen spra ke van een verantwoorde stedebouw- kundige studie. Het RIGO heeft zijn rapport ge maakt in opdracht van de Katen drechtse woningbouwvereniging Onze Woongemeenschap. De voning- bouwvereniging vreest dat de stads vernieuwing in Katendrecht die toch al stagneerde door de prostitutie niet *an de grond zal komen ils het eroscentrum er niet komt. „B. en W. moeten oppassen'zegt Yap Hong Seng „Als ze de klok vijf Jaar terug willen draaien en hun be lofte aan Katendrecht niet nakomen, kunnen ze er via een gerechtelijke procedure toe worden gedwóngen ge nomen besluiten verder uit te voeren. Er is immers sprake van onbehoorlijk bestuur". Het RIGO-rapport wordt deze week besproken in diverse gemeenteraads commissies, evenals de brief waarin B en W. van Rotterdam hun koers wijziging inzake het prostitutiebeleid bekend maken. DEN HAAG (ANP) Drie jongeman nen uit Amsterdam worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de overval op een geldwagen van de PTT ln Den Haag Daarbij werd vorige week donderdag 403 000 gul den bult gemaakt De politie heeft het drietal gearresteerd en verwacht nog zeker twee arrestaties. De verdachten zijn de negentienjari ge J. van R. die heeft bekend zijn auto en zijn motor te hebben geleend aan de twintigjarige J. H. Deze laaL ste heeft bemiddeld tussen Van H en de overvallers. De derde arrestant is een zeventienjarige Jongen Deze heeft bekend de motor waarmee de twee overvallers zijn gevlucht, te heb ben bestuurd De overvallers hebben de motor ln Den Haag achtergelaten en zijn over gestapt ln de auto van Van H die ln Amsterdam werd teruggevonden De buit is echter vervoerd in een andere wagen die buiten Den Haag Is terug gevonden Het geld is nog niet boven water

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9