verdeeld iver gijzelaars Winst Carter mager 'Polen moeten harder werken' ien jaar gevangenisstraf voor Kurt Lischka "(ugabe beschuldigt fitten van aanslag „Kennedy weer op de goede weg" 'Kernwapens afschaffen' jr kerncentrale 3 üngeland stuk Partijleider Gierek in lange rede Artillerieduels in Zuid-Libanon [DAG 12 FEBRUARI 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET 7 HERAN (AFP, AP. Reuter) Binnen de Iraanse leiding fcn meningsverschillen te bestaan over de vrijlating van de lelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran. Zij zaten |eren precies honderd dagen vast. President Bani Sadr en Invloedrijke ayatollah Behshti hebben zich zeer verschil- I uitgelaten over het verdere verloop van de gijzeling. in vraaggesprek met de Franse Le Monde zei president Bani dat zijn regering de ambassade »n een paar dagen zal overnemen militante studenten die nu het uw bezet houden. Voor een der- ie stap is de toestemming van de utionaire leider Khomeini en jpl de revolutionaire raad nodig. E dat kan volgens Bani Sadr bin- nkele dagen zijn beslag krijgen. ijzelaars kunnen naar zijn zeg- Sd rorden vrijgelaten zodra een ln- tionale commissie is ingesteld -rj ten onderzoek moet instellen de handel en wandel van de ^jjeven sjah. Iran is er bij voorbaat van. aldus Bani Sadr, dat het de bevindingen van de commis- het gelijk zal worden gesteld. ns Bani Sadr hebben de uitleve- ran de sjah en de vrijlating van nerikanen niets meer met elkaar iken. De VS moeten, aldus de lent, hun verantwoordelijkhe- rkennen en toegeven dat ze zich anger in Iraanse zaken kunnen ïfm fhankelijkheid ip ns Bani Sadr hebben de Ameri- niets begrepen van de Iraanse itie, noch van zijn eigen verkie- tot president. De VS hebben ijn mening nooit gezien dat „de ing van de ambassade en mijn •zing, twee kanten van dezelfde b He zijn: de wens van ons volk ïafhankelijk te zijn." gens zei Bani Sadr dat hij tegen bruik van geweld is om eventu- do Ueinde te maken aan de bezet- vofan de ambassade. „We zullen overgaan tot het gebruik van tegen jonge patriotten wier igelchapenheid en revolutionaire ens boven alle verdenkingen aldus Bani Sadr. „In geval en verschil van mening zou ik 4>nlijk naar de ambassade gaan m te overtuigen van mijn stand- V f noemde Bani Sadr hen overi- lictators" die een regering bin- b regering hebben gevormd. Hij pierop gisteren in bedekte ter- langevallen door de ayatollah |ti, de vorige voorzitter van de fionaire raad in Iran. Deze riep onvoorwaardelijke steun aan WASHINGTON (AP) De Verenig de Staten zullen geen schuld beken nen voor hun daden met betrekking tot Iran, als onderdeel van een over eenkomst om de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars te bewerk stelligen, heeft de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken Hodding Carter be kend gemaakt. Hij sloot deze moge lijkheid uit naar aanleiding van het interview van de Iraanse president Bani Sadr met het Franse dagblad Le Monde. de militanten die de ambassade bezet houden. De studenten moeten op de zelfde manier uiting kunnen geven aan hun gevoelens als andere bevol kingsgroepen in Iran, aldus Bani Sadr in een gesprek met de krant Al- Ittihad. De bezetting van de ambassade heeft in feite, aldus Behshti, plaatsgevon den namens de Iraanse regering en namens de revolutionaire raad. „Om dat onze beweging een volksbewe ging is moeten we daarom niet met de studenten, met de bezetters van me ning verschillen," aldus de ayatollah. Hij wees er nadrukkelijk op dat aya tollah Khomeini de beslissing moet nemen over het lot van de gijzelaars, en dat deze voor geen enkele druk zal wijken. Tijdens de parade door de straten van Teheran werden banieren meegedragen waarop de „martelaars" stond afgebeeld, die werden gedood tijdens de strijd tegen het regime van de sjah. WASHINGTON (AP, Reuter, AFP) De kleine overwinning van president Carter bij de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Maine op zijn rivaal senator Edward Kennedy heeft ongerustheid gewekt in het kamp van de president. De aanhangers van Kennedy verklaarden daarentegen dat hun favoriet weer op de goede weg is. President Carter die door de crises in Iran en Afghanistan veel bijval kreeg in de Verenigde Staten behaalde bij de caucus in Maine 44 procent van de stemmen, terwijl senator Kennedy 39 procent van de stemmen kreeg. De gouverneur van Califomië, Edmund Brown behaalde het onverwacht hoge aantal van 15 procent van de stemmen. Kennedy was gisteren tevreden met de uitslag omdat hij procentueel ge zien meer stemmen behaalde dan bi de caucus in Iowa, waar hij met grote cijfers door de president werd versla gen. Opvallend bij deze democrati sche voorverkiezingen was dat er meer democraten tegen Carter stem den dan voor. De aanhangers van president Carter deden gisteren of er niets aan de hand was. „Winst is winst en verlies is verlies," was het motto. Zij wezen er Verjaardag Drie mensen werden in Teheran ge dood toen zij tijdens de feestelijkhe den ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de Iraanse revolutie door een tank werden overreden. Ver scheidene anderen werden gewond toen een tjokvolle tribune instortte, vlak bij het podium waarop president Bani Sadr samen met buitenlandse gasten een parade aan zich zagen voorbijtrekken. Het was de eerste parade sinds de omwenteling. Duizenden mensen hadden het slechte weer getrotseerd om eenheden van de strijdkrachten toe te juichen. In de stoet liepen ook politiemannen en revolutionaire gar disten mee. Uit de menigte klonken leuzen waarin trouw werd betuigd aan ayatollah Khomeini. Deze kon zelf de parade niet bijwonen omdat zijn artsen hem dat hadden ver boden. CAMBRIDGE. Massachusetts (AFP) Artsen die zaterdag en zondag op de Harvard universi teit deelnamen aan een confe rentie over de medische gevol gen van een nucleair conflict, hebben na afloop een beroep gedaan op de hoogste Ameri kaanse en Russische leiders, Carter en Breznjew, de kernbe wapening van hun landen te doen vernietigen. „Een herstel na een nucleair conflict lijkt onmogelijk te zijn, en de economische, ecolo gische en sociale basis waarop het menselijk bestaan berust, zou vernietigd worden in de Verenigde Staten, de Sowjet- Unie en het grootste deel van de wereld", aldus de verkla ring. ondertekend door negen medici onder wie Nobelprijs winnaar Salvador Lurla. De ondertekenaars schrijven dat zij gealarmeerd zijn door het „internationale politieke klimaat dat een confrontatie met atoomwapens als een ra tionele mogelijkheid doet voor komen". injrd Soames is verantwoordelijk' igj l'TJSBURY (Reuter, AP, AFP) De Rhodesische guerrilla- va Robert Mugabe heeft de veiligheidstroepen, die onder jee itwoordelijkheid van de Britten staan, beschuldigd van oordaanslag op hem zelf. Mugabe verklaarde dat de gouverneur Lord Soames verantwoordelijk is voor deze >k< Mugabe is zondag op 't nip- aan de dood ontsnapt toen een ,°an veertig kilo onplofte achter o waarin hij reed. Vijf van zijn nJferkers raakten gewond. Het bewind in Salisbury heeft gis- Verklaard dat een plaatselijke maris van Mugabe's politieke ZANU-PF vorige week zater- het leven ls gekomen toen indgranaten naar zijn huis in fp, EN (Reuter. AP) Een tweede n(»kerncentrale is buiten gebruik iad wegens scheurtjes in een las- >esPin8 in de hoofdkoelleiding. tviationale elektriciteitsbedrijf schakelde zondagavond de e Bradwell uit, nadat eind vo- r om soortgelijke redenen de Dungeness A buiten bedrijf 1 steld. ra ell is de oudste commerciële ntrale in Engeland, in gebruik in 1962. het zuidoosten van Rhodesië werden gegooid. Ook zijn vrouw werd ge dood. Het betrof Sango Tafirenjika, de voorzitter van de plaatselijke afde ling van de ZANU-PF. Robert Mugabe deed gisteravond een woedende aanval op de Britten. Hij herhaalde zijn dreigement dat hij de guerrilla zal hervatten als zijn partij in bepaalde Rhodesische distrciten wordt verboden. Mugabe sprak ook van een „duivelse samenzwering" tussen de Britten, Zuid-afrikanen en de voormalige Rhodesische regering om hem te elimineren. Medewerkers van Mugabe hebben gisteren de Britse gouverneur ge vraagd een snelle actie te onderne men om alsnog de mensen die verant woordelijk zijn voor de aanslag op Mugabe te arresteren. „Niemand werd gearresteerd, terwijl helikopters in de buurt waren," verklaarde ZA- NU-woordvoerder Justin Nyoka. „Zij hadden de man die voor de aanslag verantwoordelijk was moeten kun nen pakken. Lord Soames verklaarde wel dat hij geschrokken was, maar Aanhangers van de voormalige Rhodesische premier Muzorewa in actie. Guerrillaleiders Nkomo en Mugabe beschuldigen deze hulptroepen van het Rhodesische leger van intimidatie van de bevolking. dat doet niets aan de situatie af." Groot Brittannië zal een kleine dele gatie van de Organisatie van Afri kaanse Eenheid toestaan om getuige te zijn van de Rhodesische verkiezin gen eind van deze maand. In de dele gatie zit de secretaris-generaal van de OAE Edem Kodjo en enkele andere belangrijke leden. Zij krijgen dezelf de faciliteiten als andere partijen, al dus welingelichte Britse bronnen. De organisatie had de Britten verzocht om waarnemers naar Rhodesië te mo gen sturen. De Afrikaanse landen hebben de kwestie Rhodesle de laatste dagen besproken. Naar verwacht zullen zij met een resolutie komen waarin zij de Britten beschuldigen van doorbre king van het in Londen afgesloten akkoord. door J. den Boef WARSCHAU In een lange redevoering, die ook nog door een pauze werd onderbroken, heeft de Poolse partijleider Edward Gierek laten weten dat zijn land in de komende vijf jaren met hard en efficient werken de sociaal-economische problemen te boven kan komen, waarvoor het zich al enkele jaren ziet geplaatst. op dat Maine evenals Massachusetts een staat is waarin Kennedy vrijwel niet te verslaan heet te zijn en dat Kennedy desondanks niet in staat is gebleken meer stemmen te behalen dan de president. Naar verluidt heeft de kleine overwinning van Carter in Maine er al toe geleid dat de presi dent een andere strategie gaat voeren bij de democratische voorverkiezin gen en een directe confrontatie wil aangaan met senator Kennedy. Carters persman Jody Powell ver klaarde echter dat de president Washington niet zal verlaten zolang de gijzelingskwestie in Iran niet is opgelost. De campagne van Carter hangt niet van de Amerikaanse poli tieke situatie af, aldus Powell. Afgelopen vrijdag wees een opinie peiling in Maine nog uit dat Kennedy met 20 procent stemmenverschil zou verliezen. Volgens aanhangers van Carter heeft Kennedy zijn stemmen vooral al te danken aan een felle campagne van getrouwen die afgelo pen weekeinde op veel plaatsen aan belden en aanraadden op hun favo riet te stemmen. Deze strategie zal ook op 26 februari bij de caucus in New Hampshire worden gevolgd. Naar verwacht zal de strijd tussen Carter en Kennedy dan nog een stuk harder zijn en kan aan de hand van deze uitslag beter worden bepaald of Kennedy in staat geacht kan worden om president Carter te verslaan. Na een overzicht te hebben gegeven van al hetgeen in de Jaren zeventig werd bereikt, ondanks de teleurstel lende ervaringen van de afgelopen jaren, vertelde Gierek dat Polen nog grote mogelijkheden voor een verde re groei heeft, mede als gevolg van een verdere intensivering van de eco nomische samenwerking met de soci alistische landen. Daar staat echter tegenover dat er onvoldoende ar beidskrachten zullen zijn, dat de in vesteringen minder snel kunnen stij gen dan wenselijk is, dat exporteren moeilijker zal worden en het terugbe talen van kredieten een zware last op het land zullen leggen. Om aan de moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden zal meer geïnves teerd moeten worden in de produktie van energie, grondstoffen en de mo dernisering van de transportmoge lijkheden. In de komende vijf jaren zullen 25 tot 30 miljoen ton kolen meer gedolven moeten worden. De export van kolen moet gehandhaafd en zelfs vergroot worden. Andere tak ken van de industrie zullen eveneens verder worden ontwikkeld. Een beter gebruik van de produktie-capaciteit is een voorwaarde voor meer econo mische doelmatigheid, die nodig is om de sociale behoeften te kunnen bevredigen. Er zal naar een prijspolitiek worden gestreefd die de groei van het reële inkomen van de werkende bevolking, speciaal van de laagst betaalden, moet garanderen. Ook in de land bouw zal worden gestreefd naar een gestadige produktieverhoging, die gelijke tred houdt met een transfor matie van de landbouwstructuren. De landbouw zal verder worden ge moderniseerd. Hetzelfde zal gebeuren met de levensmiddelen-industrie. Om deze doelen te bereiken zal ook met de zgn kapitalistische landen en ont wikkelingslanden worden samenge werkt. Na de vriendschappelijke relaties met de Sowjet-Unie te hebben geme moreerd als de basis van Polens onaf hankelijkheid en veiligheid, herhaal de Gierek het vaak uitgesproken ver langen naar ontspanning. HIJ uitte zijn teleurstelling over het uitblijven van de ratificatie van het 8ALT-2 akkoord door het Amerikaanse con gres en hekelde het Westduitse be sluit om nieuwe kernwapens op grondgebied van de bondsrepubliek toe te laten. Gierek hield zich niet met de Sowjet- inval in Afghanistan bezig, maar ver wees naar een analyse van de Sovjet leider Leonid Breznjew in de Prawda. „Wij delen zijn optimisme en zijn overtuiging dat vele constructieve vredespogingen gedaan kunnen wor den, wat Europa betreft." Hij ziet een belangrijke taak weggelegd voor de vervolgconferentie voor Europese veiligheid en samenwerking, die dit jaar in Madrid moet worden ge houden. woorde decentralisatie van het eco nomisch en maatschappelijk gebeu ren in Polen. Hij meent dat nu het „ogenblik van de waarheid" is aange broken. De bevolking zou volgens het memo randum politiek rijper zijn geworden en haar eigen maatstaven hebben voor de beoordeling van de partijpoli tiek. De voorwaarden voor een dia loog zouden thans aanwezig zijn, waardoor de bevolking actief kan worden betrokken bij het uitstippe len van het beleid en zich mede-ver antwoordelijk kan voelen. Een dia loog kan echter falen, als over bepaal de problemen wordt gezwegen, de moeilijkheden uit de weg worden ge gaan en er onduidelijkheden blijven bestaan. Deze kritiek was voor Gierek aanlei ding om door Polen te trekken en te vertellen dat de partij wel degelijk op de hoogte is van de ernst van de situatie. Afghanistan Wat de buitenlandse politiek betreft werd met spanning uitgekeken naar wat Gierek zou zeggen over de Sow- jet-invasie in Afghanistan. Totdusver was het officiële standpunt zo gefor muleerd dat Polen „solidair is met de Democratische Republiek van Af ghanistan in haar strijd voor onaf hankelijkheid en vooruitgang en te gen interne en buitenlandse reactio naire krachten". Oezwegen werd over het optreden van de Sowjet-troepen en om de Verenigde Staten evenmin voor het hoofd te stoten, beperkte men zich tot kritiek op West-Duits- land, dat men als een latent gevaar ziet. De gewone man reageert opvallend bezorgd op de gebeurtenissen in Af ghanistan. Men hoort nogal eens de vraag stellen, of de Amerikanen nu ook geweld gaan gebruiken en of er een nieuwe wereldoorlog zal uitbre ken. Evenals andere Oosteuropese landen heeft Polen, dat zwaar geteis terd uit de Tweede Wereldoorlog te voorschijn kwam. een groot belang bij ontspanning Men ziet die ernstig bedreigd nu het Sowjet-optreden in Afghanistan de Verenigde Staten er toe heeft gebracht, de ontspannlngs- politlek op een heel laag pitje te zetten. Een gevolg hiervan kan zijn. dat de economische situatie in Polen nog kan worden verslechterd. Niet uitge sloten is dat het een hogere bijdrage moet leveren In het kader van het militaire Warschau Pact. Een andere mogelijkheid is dat Polen en andere Oosteuropese landen het slachtoffer kunnen worden van een door weste lijke landen in te stellen embargo op de levering van strategische goe deren Voor de Polen zou dat een nieuwe tegenslag zijn, die het toekomstbeeld nog somberder zou maken dan het al is. Kritiek De rede van Gierek moet worden gezien tegen de achtergrond van de openlijke kritiek, die in de afgelopen maanden over partij en regering werd uitgestort. Aanleiding hiertoe waren de richtlijnen, die de partijleiding als discussiestuk had gepubliceerd voor het gisteren begonnen partijcongres. In een memorandum aan de partijlei ding lieten tien partijfunctionarissen weten dat deze richtlijnen nauwelijks een werkelijk perspectief openden voor de komende vijf Jaren en dat de kloof tussen regering en bevolking er alleen maar door kon worden ver breed. In het memorandum (waarvan de be kende hoofdredacteur van het tijd schrift „Polltyka", Mieczslaw Ra- kowski, lid van het centrale comité van de communistische partij, een van de opstellers was) werd voorts opgemerkt dat de verklaringen van de partij niet meer serieus werden genomen en dat een dialoog met de bevolking onvermijdelijk was gewor den. Rakowski pleitte al enkele Jaren geleden openlijk voor een verant- BEIROET (AFP. Reuter) Vier mensen zijn gedood bij artillerlege- vechtcn in het zuiden van Libanon tussen christelijke milities en Pales tijnse troepen. De slachtoffers vielen in het christe lijke dorp Deir Nimas, dat het doelwit was van een aanslag van de Palestij- nen. Zij openden gistermorgen voor het eerst het vuur toen christelijke Libanezen uit de enclave op weg gin gen naar hun werk in Israël. Volgens de Israëlische radio is de Palestijnse actie „onderdeel van een Syrisch plan een Israëlische interven tie In Zuid-Libanon uit te lokken". Leden van de VN vredesmacht in Zuid-Libanon (Unifil) slaagden erin een staakt-het-vuren te bewerkstelli gen maar desondanks werden in de loop van de dag nog verschillende malen schoten gehoord. Israëlische vliegtuigen vlogen laag over het ge bied, in een kennelijke waarschuwing aan de Palestijncn a/ f. J. Moskau -EN De drie nazi's die terecht stonden in Keulen wegens de deportatie van Franse a(^i in de Tweede Wereldoorlog naar Duitse vernietigingskampen hebben celstraffen (Jgen. Hoofdverdachte Kurt Lischka werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, beklaagden Hans Hagen en Ernst Heinrichsohn kregen respectievelijk twaalf en zes Jaar r Helnz Fassbender verklaar- de NJd die het drietal al in ig had doorgebracht van de hen wordt afgetrokken. De eriode die Kurt Lischka echter choslowaakse gevangenschap lW"»cht, wordt niet meegerekend. dediging is in hoger beroep tegen het vonnis. achtte de drie schuldig aan 'chtigheld bij de moord op ian vijftigduizend Franse Jo- fchter Fassbender verwierp in kpraak de opmerkingen van ledigers dat in het geval van Heinrichsohn sprake was van een daad van politieke rechtspraak. De Westduitse media hadden felle kritiek op de partij van Franz Josef Strauss, kandidaat voor het bonds kanselierschap, die geen afstand heeft gedaan van Heinrichsohn. die nog steeds burgemeester was van de Beierse stad Bürgstadt ,.U wordt hier niet veroordeeld als CSU-burgemees- ter." aldus rechter Fassbender. „maar u wordt veroordeeld als mede werker ln Jodenzaken van de S1PO (Sicherheitspolizel - red) ln Parijs." Heinrichsohn is gisteren overigens af getreden als burgemeester. In een van de felste veroordelingen van de rechtspraak in het na-oorlogse Duits land bestreed rechter Fassbender op merkingen van sympathisanten van de drie dat deze nu als zondebokken worden beschouwd. Die indruk zou inderdaad kunnen ontstaan, aldus Fassbender. als je ziet hoe in andere, vergelijkbare processen een oogje is dicht geknepen De rechter zei dat het argument dat allen die nu terecht staan als „zondebokken" worden be schouwd (op hen zouden alle misda den uit de tweede wereldoorlog wor den herhaald» nooit had kunnen ont staan als de Duitse Justitie dergelijke oorlogsmisdadigers eerder voor het gerecht had gehaald. Na het voorlezen van de straffen ap- plaudiseerden enkele mensen in het publiek spontaan. Binnen en ook bui ten het Keulse gerechtsgebouw, waar zich zeker honderd Franse Joden hadden verzameld, was niet direct iets te bespeuren van ontevredenheid of vreugde over de straffen. De drie verdachten hoorden de ver oordeling zonder tekenen van emotie aan. al stond Lischka zichzelf een spottend lachje toe vlak voor de uit spraak. toen tientallen fotografen en televisiemensen zich verdrongen rondom de drie mannen. Met de voorlezing van het vonnis door rechter Heinz Fassbender kwam een eind aan een proces dat van het begin af. in de herfst, zakelijk is ge voerd. Afwezig was de vertragings tactiek van de advocaten die zo ken merkend is voor het Majdanek-pro- ces ln Düsseldorf, Ex-nazi's staan daar nu al voor het vijfde Jaar terecht wegens hun aandeel ln de wreedhe den in het concentratiekamp Majda- nek, en het eind van de zitting is nog niet in zicht. De verdachten ln Keulen hebben steeds ontkend dat zij medeplichtig zijn aan de moord op meer dan vijf tigduizend Franse Joden die naar concentratiekampen zijn gedepor teerd. De openbare aanklager maak te met zijn eisen twaalf Jaar tegen Lischka en Hagen en vijf Jaar tegen Heinrichsohn duidelijk dat ook hij voor het dilemma stond dat al voor het begin van het proces aan het daglicht was gekomen. „Ze wisten," zegt hoofdaanklager Cohnen. „dat deze Joden vermoord zouden worden. Maar we kunnen niet bewijzen dat zij dit wensten. Ze stemden in met het resultaat, ze hebben bijgedragen aan de moord, ze zijn medeplichtig." In zijn requisitoir zei aanklager Holt- fort dat de verdachten „geen teken hebben gegeven van menselijk mede gevoel ze waren willige werktuigen. Zij waren medeplichtig aan massa moorden met als doel (SS-chef Hein- nch) Himmler te behagen." De advocaten brachten daar tegen in. dat de verdachten niet hadden gewe ten welk lot de gedeporteerde Joden wachtte, laat staan dat wij gewenst hadden dat hun slachtoffers vernie tigd zouden worden. In een beschouwing over het Lischka- proces schreef de conservatieve Frankfurter Allgemelne Zeltung on langs dat „zelden een nazi-proces zo duidelijk een beeld heeft gegeven van de onvervalste, voor de slachtoffers onzichtbare en anonieme bureau- moordenaar (Schreibtischtater)." Aanklager Cohnen wees erop dat de verdachten waarschijnlijk nimmer misdadigers zouden zijn geworden als het natlonaal-sociallsme er niet geweest zou zijn. Maar. voegde hij er aan toe. „zonder uitvoerders en me deplichtigen zoals deze drie zouden de nazi's hun volkerenmoord nooit hebben kunnen uitvoeren." De verdedigers van de hoofdverdach te, Kurt Lischka. noemen het proces een schoolvoorbeeld van een zaak die is gebaseerd op aanwijzingen, niet op overtuigende, feitelijke bewijzen De aanklagers zouden te veel de nadruk hebben gelegd op kwesties als: ze moeten het hebben geweten, en dat was hun verantwoordelijkheid, zon der het onomstotelijke bewijs van hun schuld te kunnen leveren De advocaat Hclge Mllllnger. die op trad voor Lischka, beweert dat vroe gere aanklagers al vóór het verdrag van 1971 tussen Frankrijk en de bondsrepubliek waarbij Duitsland het recht kreeg In Frankrijk gepleeg de oorlogsmisdaden te berechten aan parlementariërs In Bonn hadden beloofd dat belastend materiaal te gen Lischka en anderen ofwel terzijde zou worden gelegd, ofwel tot de uit sprdak onschuldig zou leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7