Haags college weer in problemen Einde felle bezettingsactie in Den Haag komt in zicht Na jaren weer nieuwe Nederlandse trawler 'Verval na-oorlogse wijken niet vergeten' I 'Een burgemeester m< zich op afstand houdi Opnieuw nieuwe wethouder nodig Den Haag in beroep tegen lage subsidie voor danstheater Scheveningen heeft grootste vissersschip Polyzathe doet onderzoek in Haagse wijk Morgenstond - DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Nog geen drie maanden na de laatste wethou derscrisis worstelt het gemeentebestuur van Den Haag op nieuw met problemen binnen het college van b. en w. Wethou der H. Lammers (CDA) maakte het algelopen weekeind be kend zijn portefeuille economische zaken te zullen neerleg gen. De 56-jarige CDA'er stapt om gezondheidsredenen op. Lammers heeft de afgelopen weken aan zijn medé-stadsbestuurders laten blijken zijn werk voort te willen zet ten in een college waar de wethouders minder zwaar zijn belast. Hij pleitte voor uitbreiding van het aantal wet houders van zeven naar negen. Bin nen de verschillende fracties voelde men echter niets voor dit voorstel. Daarop bleef Lammers niets anders over dan op te stappen. In de CDA-fractie wordt donderdag verder gepraat over opvolging van de wi t houder. Deze is van oorsprong een CHU man. wat voor de opvolging in houdt dat de eveneens uit de Unie afkomstige dr C Blankesteijn hoge ogen gooit. Na de gemeenteraadsver kiezingen van 1978 en vlak voor de formatie van het nieuwe college van b. en w maakte de CDA-fractie open baar vier geschikte kandidaten in huis te hebben voor een wethouders- post: Lammers, de KVP'er Du Chatl- nier, die inmiddels wethouder ls. Blankesteijn uit de CHU en mevrouw Otter-te Kolsté uit de ARP. Houdt het CDA zich aan dat lijstje, dan zijn Blankesteijn en Otter dus de twee kandidaten. Mevrouw Otter heeft het voordeel de afgelopen Jaren veel raadswerk in de „harde sector", Inclusief economische zaken, gedaan te hebben. Blankesteijn heeft het voordeel van zijn CHU-afkomst. Blankesteijn heeft er volgens een CDA-raadslld in het verleden eens op gehamerd dat alle binnen het CDA genoemde wethouderskandidaten op alle verschillende wethoudersposten in te zetten moeten zijn. Hij lijkt zich derhalve niet aan te laten wrijven minder geschikt te zijn voor de post economische zaken, omdat hij zich binnen zijn fractie vooral met wel- zijnsaangelegenheden bezig houdt. H. Lammers Lammers. een man die gedurende zijn anderhalf jaar wethouderschap door raadsleden net zo min fel bekri tiseerd als hoog gewaardeerd werd, zal na zijn afstand van de wethou- Geen polikliniek voor drugsverslaafden aan de Boomsluiterskade Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De bewoners van de Haagse Rivierenbuurt/Spuikwartier hebben de strijd tegen de vestiging in hun wijk van een polikliniek voor drugsverslaafden in hun voordeel beslecht. Onder druk van een (reigende escalatie van de buurtacties tegen de komst van de kliniek, zag de Stichting Verslavingszorg Zeestraat zich gisteren genoodzaakt uit de buurt terug te trekken. Het ziet ernaar uit dat de donderdag begonnen bezetting van het pand aan de Boomsluiterskade waarin de stichting de kliniek wilde huisvesten, vandaag beëindigd wordt. Een definitief besluit over het al dan niet beëindigen van de bezettingsac tie neemt het buurtberaad Rivieren- buurbSpuikwartler vanmiddag. Dan beslist het college van B en W van Den Haag of het de gemeenteraad zal voordragen het gebouw aan de Boomsluiterskade van de Stichting verslavingszorg Zeestraat over te kopen. De wethouders Du Chatinler (maat schappelijk welzijn, volksgezondheid en wljk-aangelegenheden) en Vink (volkshuisvesting) hebben gisteren ln het overleg met een delegatie van de actievoerders beloofd zich voor deze koop sterk te maken. Ook aan de twee andere eisen van de bezetters kwamen de wethouders tegemoet. Toegezegd werd dat in overleg met het buurtberaad een andere bestem ming voor het al enige tijd leegstaan de pand zal worden gezocht. In de tussentijd zullen maatregelen worden genomen om brandstichting te voorkomen. De buurtafvaardiging maakte giste ren in het overleg met de twee wet houders duidelijk niet in te staan voor de gevolgen, wanneer vastge houden zou worden aan de vestiging van de polikliniek aan de Eoomslul- terskade. Voorzitter Hoogduin van het buurtberaad: „Ik weet niet wat er was gebeurd als met aan onze eisen tegemoet was gekomen. Ons verzet tegen de kliniek komt niet voort uit een gebrek aan solidariteit met de drugsverslaafden, maar zo'n kliniek zou gewoon te veel zijn. Onze buurt is al overbelast met het verkeer van de staatsdrukkerij en. met de prostitu tie." De bezettingsactie heeft veel steun gekregen Zelfs uit Eindhoven kwam een adhesle-betuiglng. Ruim negenhonderd handtekeningen zijn opgehaald. Verbitterd Directeur drs. J Breugem van de Stichting verslavingszorg Zeestraat toonde zich gisteravond verbitterd over de afloop van de buurtacties. HIJ vreest het ergst voor de toekomst van de Haagse drugsverslaafdenhulp. „Het is naïviteit van het gemeentebe stuur te denken dat nu in Den Haag nog een medische voorziening voor verslavingshulp tot stand kan wor den gebracht. Ik constateer dat wet houder Du Chatinler niet op de Haag se bevolking kan overbrengen wat het verschil ls tussen een opvangcen trum voor drugsverslaafden, zoals dat aan de Prinsegracht en een poli kliniek. met vaste openings- en slui tingstijden en waarin een patiënt niet permanent wordt opgenomen". Breu gem wijst erop dat uit de omgeving van de consultatiebureaus van zijn stichting elders ln Zuid-Holland nooit klachten zijn ontvangen. Ondertussen krijgt de bezettingsac- tie een politiek staartje. Drie WD- raadsleden hebben in vragen aan wethouder Du Chatinler om ophelde ring over de gang van zaken rond de vestiging van de polikliniek aan de Boomsluiterskade aangedrongen. Zij willen van Du Chatinler weten, waar om men geen verantwoordelijkheid hiervoor heeft willen aanvaarden. derszetel niet meer terugkeren in de gemeenteraad De vrijkomende raadszetel zal worden ingenomen door een CHU'er. het gewestraadslid Van Duist of mevrouw Jansen van Raay-Fokker. De heer Lammers maakte in totaal bijna tien Jaar deel uit van het Haags gemeentebestuur. Hij stond bekend als een uiterst rustig opererend be stuurder. die achter de schennen mi ni tieus werk leverde, maar was in openbare raadsdebatten geen felle re denaar. Lammers bekleedde voor zijn wethoudersschap functies op de mi nisteries van Justitie, soclalg zaken en CRM. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG B. en w. van Den Haag zullen naar de rechter stappen wan neer de minister van CRM bij haar voornemen blijft de subsidie aan het Nederlands Danstheater niet verder te laten stijgen dan tot 200.000 gulden per Jaar. In een brief aan CRM schrijven de Haagse gemeentebestuurders het te verwachten CRM-besluit op grond van de wet Arob (Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkin gen) te zullen voorleggen aan de afde ling rechtspraak van de Raad van State. Het Nederlands Danstheater komt met hogere Jaarlijkse tekorten te zit ten wanneer de nieuwe behuizing in het Schevenlngse Circustheater over een jaar of twee is betrokken. CRM is niet bereid het huidige aandeel van zestig procent in de jaarlijkse subsi die te blijven betalen, zodat de dek king van de stijgende tekorten vooral voor rekening dreigen te komen van de gemeente Den Haag. Den Haag heeft al eerder gedreigd het extra geld voor het danstheater weg te halen bij de Nederlandse Ope ra Stichting en het lederlands Let terkundig Museum. De gemeentelij ke (huur)subsldles van deze twee laatste instellingen worden dan inge trokken. De SCH 106 „Boeier", gisteren in de Rotterdamse haven. SCHEVENINGEN Voor het eerst sinds jaren is er weer een groot nieuw vissersschip vaart gekomen. Scheveningen haalde vorige week de hektrawler SCH 106, de „Boeier" bp' momenteel het grootste vissersschip onder Nederlandse vlag. De SCH 106 is ln opdracht van rederij Jaczon gebouwd op de IJsselwerf in Krimpen aan de IJssel. Het schip heeft zo n 13 miljoen gulden gekost. De vangstcapaciteit van de Boeier en het vermogen om vis in te friezen is twee keer zo groot als van de laatste grote hektrawler die Jaczon in 1975 liet bouwen. bandsysteem om de gevangen vis zo snel en efficiënt mogelijk te verwer ken. De haring of makreel wordt in diepgevroren kartonnen pakken aan wal gebracht. Vis die niet snel genoeg verwerkt kan worden, wordt tijdelijk opgeslagen in een zestal koelreser- 't ij-: voirs, waardoor zeewater stroo (jé rederij hoopt dat de boeier voyan week maandag aan de eerste r< ov beginnen. Het schip zal geen 11 t reizen maken dan de huidige ch; Nederlandse hektrawler, drie, stens vier weken. Voorbij Conferentie pleit voor legale cannabismarkt AMSTERDAM (Reuter) Een Inter nationale conferentie voor de legali satie van cannabis (marihuana en hasjiesj) heeft zich uitgesproken voor een legale cannabismarkt voor de hele wereld. De markt zou moeten worden gecontroleerd door organisa ties die geen winst nastreven. De zondag afgesloten driedaagse con ferentie in Amsterdam er waren tweehonderd mensen uit negentien landen deed ook een beroep op de Verenigde Naties om onderscheid te maken tussen hard en soft drugs en cannabls-produkten uit te sluiten van het verbod op narcotica. De malaise in de Nederlandse visserij lijkt voorbij nu er plannen bestaan voor de bouw van ongeveer veertig nieuwe vissersschepen, voornamelijk kotters. Bij de Schevenlngse rederij ziet men de aanschaf van het nieuwe schip niet zozeer als een uitbreiding van de vloot, maar meer als vervan ging van verouderde schepen. Andere trawlers van de rederij worden bin nenkort verlengd, voornamelijk met het doel meer gevangen vis op zee zo snel mogelijk in te kunnen vriezen. De SCH 106 beschikt over uiterst moderne apparatuur om scholen vis op te sporen. Het sleepnet, voortge trokken door een 3000 pk motor, kan onder water op de hoogte van een gesignaleerde school vis worden inge steld. De 22-koppige bemanning werkt onderdeks aan het lopende- ike !en rke ifli ni itie tot ij n m zir een bn Vis in afscheidsrede tot Leidse raad: Van een onzer verslaggevers LEIDEN Een burgemeester die sterk emotioneel zljn|T( tie vervult, wekt door zijn voorspelbare partijpolitieke gen soortgelijke reacties, en ls aanleiding voor een I" conflicten die vermeden moeten worden. De voorkeuj 1 dient de afstandelijke benadering. t Met deze woorden bevestigde de tot ring gisteravond, nogmaals zij op het burgemeesterschap. Hf de eraan toe, dat deze benadei gevaar inhoudt verweten te 1 de schijn te wekken te weinig ken te zijn bij de problemen.r" de scheidende burgemeester vent voorstander te zijn v~ houding, omdat deze de objecfrtv en neutraliteit bevordert. .jioc secretaris-generaal van binnenlandse zaken benoemde burgemeester van Leiden, dr. A. J. Vis, ln zijn afscheids rede in een bijzondere raadsvergade- Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Door de grote aandacht die wordt geschon ken aan de stadsvernieuwing in de oude stadscentra en de voornamelijk negentiende eeuwse gordels rond de oude binnensteden, dreigt de problematiek van de na-oorlogse bouw uit het oog te worden verloren. Over tien vijftien jaar zullen de problemen met deze woningbouw echter even gigantisch zijn als met die van de oudere stadsdelen; het is gevaarlijk om het moment af te wachten dat het verval van de na-oorlogse bouw als een vloedgolf over ons heen komt. Onder dit motto heeft de ontwikke lingsmaatschappij Polyzathe door dne adviesbureaus tCebeon, Polyad en Rlgo) een onderzoek laten Instel len naar de mogelijke aanpak van stadsvernieuwing ln naoorlogse wijken De Haagse wijk Morgen stond vond men een goed voor beeld. Het doel van de studie was om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop een dergelijke wijk functio neert (vla analyse van de be vol- kingsstructuur. de woningvoorraad, het voorzieningenniveau, de ver- keersstructuur enz i en op basis daarvan een aantal verbeterings voorstellen te formuleren. Verder wilde men weten ln hoeverre de bewoners hun wijk waarderen en hoe zij over verbeteringen denken Aan de hand van de uitkomsten geeft een uitgebracht rapport enke le beleidsadviezen. Verkeersveiligheid De bewoners van Morgenstond vin den de woningen en voorzieningen in hun na de oorlog ln hoog tempo uit de grond gestampte wijk nog goed tot uitstekend func tioneren. De wijk is volgens hen zeker een grote aanpak waard Twee aspecten worden echter dui delijk als negatief ervaren, de ver keersveiligheid en de parkeermoge- lijkheden De belangrijkste conclu sies van de onderzoekers ls daarop afgestemd bij een stadsvernieu wtngsbeurt voor Morgenstond moet ln ieder geval een randwegenstruc tuur worden aangebracht en het doorgaand verkeer in de wijk wor den verminderd. Uit het onderzoek ls gebleken dat de wijk aardig vergrijsd is. Het aan deel van alleenstaanden en twee persoonshuishoudens neemt ge staag toe en bedraagt thans ca. 75 procent. Hiervan is bijna 80 procent ouder dan 50 Jaar. De vergrijzing zal zich de komende tien Jaar nog voortzetten. T a v. de woningen zijn er wel be paalde klachten (60 procent acht op korte termijn onderhoud en verbe tering nodig), maar het eindoordeel ls mede gezien de huurprijzen positief, aldus het rapport. Toch zou 37 procent van de bewoners binnen een afzienbare periode wil len verhulzen, waarvan 70 procent de aard of de kwaliteiten van de woningen als motief opvoerde. Zeker een rol speelt daarbij, dat ln Morgenstond (en in het vergelijkba re Moerwijk) zeer veel kleine wonin gen gebouwd zijn. Direct na de oor log moest het tekort aan arbeiders woningen en woningen voor de lage re middenstand ln Den Haag in deze wijken worden opgevangen. Omdat er snel en veel gebouwd* moest worden was een zekere saai heid niet uit te sluiten. Met zo min mogelijk manuren moest een zo groot mogelijke produktle gereali seerd worden Door het toepassen van de zg „industriële" methode, ontstond er een bouwstijl met wei nig variatie, strokenbouw waarin moeilijke hoeken ontbreken Verdichten Door de ruime manier van bouwen kregen de na-oorlogswljken onlangs de aandacht van de vaste kamer commissie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, bij de behan delingen van de Verstedelljkingsno- La. Van diverse kanten werd erop Een fiat in Morgenstond. gewezen, dat ln deze wijken nog ruimte zou zijn om tot verdichting van de bebouwing over te gaan. Er zou zelfs wel tien vijftien procent van het bouwvolume kunnen wor den toegevoegd. Als voordelen zou dit onder meer bieden dat er minder nieuwe (schaarse) bouwlocaties ge zocht behoeven te worden en dat de monotome bouwstijl en bevolkings- structuur doorbroken kan worden. Ook voor Morgenstond zou verdich ting van de bouw volgens het rap port mogelijk zijn. Een en ander zou moeten plaatsvinden op braaklig gende terreinen en te royaal uitge voerde kruispunten, wegen en la nen. Verder door het uitbouwen aan de voor- en achterkant van bestaan de hulzen op de begane grond (het geen tevens gTote gezinnen zou aan trekken en voor Den Haag be houden). Nadeel ls dat Morgenstond bij de bouw al enigszins „verdicht" is. In eerste Instantie waren er 7.300 wo ningen gepland, onder druk van ho gere overheden werden het er 9.200 Het bouwvolume van de wijk zou nu nog met 7 procent kunnen wor den opgeschroefd. Minst aantrekkelijk Uit het onderzoek bleek dat drieën veertig procent van de ondervraag den verdichting het minst aantrek kelijke voorstel tot verbetering van de wijk vindt, acht procent ziet dit als het beste plan. Maar. aldus het rapport, mits men de bevolking vla inspraak informeert en invloed laat uitoefenen, lijken er reële mogelijk heden aanwezig om de voorraad toe te voegen. Daarbij staat de gemeente volgens de onderzoekers voor een beleids keuze: moet ln hoofdzaak voor de meest dringende woningbehoeven den gebouwd worden (in geheel Den Haag zal ln de nabije toekomst on vermijdelijk sprake zijn van 60 70 procent één- en tweepersoonshuls- houdingen. die goedkopere, kleine re woningen verlangen) of moet ge tracht worden gezinnen met kinde ren ln de gemeente te houden vla de nleuwbouwprodukten. Het verschil ln woonwensen tussen grote en kleine gezinnen mag overi gens niet te eenzijdig gezocht wor den ln het aantal kamers van een huis. vindt men. Er zou ook meer aandacht moeten worden geschon ken aan alternatieve woonvormen voor de kleine huishoudens, als stu dio's. dakflats etc. Mogelijk kunnen bestaande woningen ln Morgen stond in die trant gewijzigd worden. Enthousiast Zoals gezegd ligt het accent van de verbeteringsvoorstellen ln de ver keersproblematiek. De Dedems- vaartweg zou volgens de samenstel lers van het rapport als hoofdver keersweg moeten worden aange legd, terwijl de Hengelolaan en Me lis Stokelaan door versmalling of afsluiting, onaantrekkelijk c.q. on mogelijk voor het doorgaand ver keer moeten worden gemaakt. Door de Leyweg verkeersluw te maken of gedeeltelijk af te sluiten, zou een „hart" en „ruggegraat" ln de wijk kunnen worden gecreëerd. Er wor den nog meer verbeteringen op ver keersgebied bepleit (verandering van kruispunten, voetgangersfacill- telten enz welke allen door de wijkbewoners enthousiast werden ontvangen Op dit gebied bleken de bewoners dan ook de grootste moei te met hun wijk te hebben. Met alle verbeteringsvoorstellen voor de na oorlogse wijk Morgenstond zou een bedrag tussen de 15 en 17 miljoen gulden gemoeid zijn. Vis' benadering, zo zei hij, wi niet alleen opgelegd door zijn] terstructuur, maar vooral ook partijpolitiek gevoelige verL gen ln de Leidse raad. f „Dat iemand die van nature is vertrouwen te schenken zi( altijd prettig heeft gevoeld in tieke sfeer, die meer wantrouv vertrouwen als uitgangspunt hebben, zal u duidelijk zijn", te Vis op. Al eerder in zijn red( burgemeester Vis zijn teler- uit over de scherpe politieke lijnen in de Leidse gemeenten de noodzakelijke sfeer van wen ln de weg staan. Een andere kritische opmerl de heer Vis was meer van inht ke aard. Hij zei ervan te zijl tuigd, dat het in het algemeel^®1,, lijk is met goed functionerendKer missievergaderingen in raar deringen sneller tot een bei ming te komen. Vis zei in dit de spreektijdbeperking sle< een paardemlddel te zien. Dr. Vis zei niet weg te gaan zucht van verlichting en zei den te zijn gaan houden. Hij zijn afscheidsspeech tot de de voor hem typerende „Het ga de gemeente Leld< uw bestuur zo goed als de oi heden het toelaten." Namens het college sprak locd meester mr. C. J. D. Waal bur^' ter Vis toe. Hij dankte Vis onpartijdige voorzitterschap loyaliteit ten opzichte van hel ondanks dat Vis dit coLIef anders van samenstelling ha< en dat niet van zijn eigen ji kleur was. Verder prees Waal F* zijn representatieve lnspa*-— voor de stad. IE] Als nestor van de Leidse raai het raadslid M. G. J. Ham (C. woord. Ook hij benadrukte burgemeestereigenschappen en wees op de belangrijke rep tieve bijdrage van mevrouw loco-burgemeester Waal eerd*r klassieke burgemeestersvroj de 'fen be genoemd. Het echtpaar Vis I wel van het college als van j( zilveren kleinoden aangebck ei dat deze nog niet zo lang gel cho zijn ambtswoning zijn gesto lch, ALMELO (ANP) In het huis van bewaring is het weekeinde een 32-jarige maf den aan longembolie. De arrestant bevond zich vangenis in verband met partij vorig jaar waarbij het leven kwam. Wed te? 'S <*jtv 'ht pr eenfc^i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6