Injectie om de dood uit de dooie hoek te halen Stoeien en springen in ongedefinieerde sfeer Oecumene leeft niet echt in Ommoord 'Misverstand over kosten van omroepsatellieten' Impresario's beschuldig! Nederlands Impresariaat Groningse student wint graftekenp.i s-c-.j 1 Ton Kooprrp sticht nieuvÉ barokorkestjgr Ballet voor Japanners bij Scapino Nieuw zenderpajl wereldomroep 'Een nieuwe wijk, een nieuwe kerk?' TROS schrijft Tweede Kamer Informatie over belastingen voor buitenlanders Prijzen voor NCRV-programma Nieuwe boet DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 - - «KNST/RAOtO/TEÜEVISIE TROUW/KWARTET door Fred Lemmers UTRECHT ,,Een injectie om de dood uit de dooie hoek te halen en weer onder de levenden te brengen." Zo omschrijft de heer R. van Bruggen, directeur dienst algemene begraafplaatsen in Utrecht, de graftekenprijsvraag, die zijn dienst heeft uitgeschreven ter gelegenheid van het feit dat anderhalve eeuw geleden in Utrecht het begrip begraafplaats zijn intrede deed. Rwis lang ergert de heer Van Brug gen zich aan het feit dat de monu menten die de laatste rustplaatsen van onze doden aangeven van weinig originaliteit getuigen. Vroeger was dat in de regel anders en ook in het buitenland steekt men wat dit betreft in tal van gevallen gunstig af ln ver gelijking met Nederland. Vandaar die graftekenprljsvraag. voor het eerst in onze nationale historie dat iets derge lijks inzet werd van een wedstrijd. De heer Van Bruggen en zijn mede werkers hebben daarmee in de roos geschoten ,.Er zijn in totaal 186 in zendingen binnengekomen. Dat heeft onze meest optimistische verwach tingen overtroffen. Een paar weken voor de sluitingsdatum van Inzen ding dachten we nog dat we blij zou den mogen zijn als er enige tientallen inzendingen zouden komen. Maar de laatste week stroomden de ontwer pen letterlijk binnen." aldus de heer Van Bruggen. Wat de kwaliteit betreft ligt het er maar aan van welk punt Je de zaak benadert. De Jury waarin behalve de heer Van Bruggen zelf zitting had den: mevrouw Adeline Janssens. di rectrice van het Centraal Museum in Utrecht; de Utrechtse beeldhouwer Pleter d'Hont en diens stadgenoot de edelsmid Jan Noyons; steenhouwer J Buddingh uit Veenendaal. steenhou wer O Agricola uit Amsterdam; beel dend kunstenaar Ewerdt Hilgemann uit Oorlnchem en grafisch deskundi ge Qerrit Noordzij uit Tuil, heeft het er erg moeilijk mee gehad. Ontroerend „We zijn het er unaniem over eens dat de ontwerpen soms zeer ontroerend zijn. dan weer ludiek en ln elk geval getuigen van een zeer persoonlijke inzet van de deelnemers Dat neemt niet weg dat we de afgelopen weken vaak verbaasd hebben geglimlacht." aldus de heer Van Bruggen gistermid dag na afloop van de prijsuitreiking ln de Utrechtse Nicolaikerk. Bruik baar zijn de ontwerpen in elk geval. ..Ze zetten de mensen aan het den ken We kunnen er verder mee Het onderwerp graftekenbedekking ls weer bespreekbaar geworden en dat ls een belangrijke ontwikkeling." Omdat geen van de 166 Inzendingen echter voldoet aan alle eisen die zijn gesteld, heeft de Jury besloten geen eerste prijs toe te kennen, maar ln Jaap de Ruig rust en eenvoud loM: Jaap Herschel plaats daarvan drie derde prijzen en dan uiteraard een tweede prijs, die dus kan worden gezien als de hoofd prijs van de wedstrijd. Jaap de Ruig. een 22-Jarige tweedejaars student aan de kunstacademie ln Groningen, kreeg te horen dat hij de gelukkige is Met algemene stemmen koos de Jury zijn inzending, die als motto ..De wit te weg" droeg Jaap toonde zich daarover niet wei nig verrast. „Natuurlijk hoop Je dat anderen je bedoelingen begrijpen, maar toen lk eind november besloot mee te doen. kwam het toch geen moment bij me op dat ik aan het winnende ontwerp bezig was. Ik heb niemand op de academie er iets over verteld. Ze zullen er wel van staan te kijken, denk ik." vertelde Jaap me ln een eerste reactie. Zijn ontwerp wordt door de jury geprezen voor „de veelheid van variaties, welke moge lijk zijn op het gekozen thema" dachten over de dood ln verwerkt. De dood is voor mij: rust. eenvoud, onge compliceerdheid en de kleur wit." Het materiaal, waaraan Jaap de voor keur geeft voor zijn grafsteenontwerp ls witgeschilderd gewapend beton. „Een nadeel daarvan is dat het nogal wat kost aan onderhoud. Vandaar dat ook andere materialen mogelijk zijn, al zijn die niet milieuvriende lijk." Jaap vindt de tekst op grafbedekking „ondergeschikt aan de vorm", iets waar door de jury anders over wordt gedacht. „Op een begraafplaats, en ik mag daar graag ronddwalen, valt Je oog toch in de eerste plaats op de vormen van zerken. Die bepalen met de omgeving de sfeer op een begraaf plaats Ook de bomen behoren daar toe. Langzamerhand is het immers toeh zo geworden dat begraafplaat sen een van de weinige plaatsen zijn waar bomen nog ongestoord kunnen uitgroeien." Dat het uiterlijk van de begraafplaatsen in het begin van deze eeuw al reden tot ontevreden heid gaven, blijkt uit een uiteenzet ting van de bekende schrijver Frede- rik van Eeden uit 1910. Hij vergeleek de graftekens die toen op veel be graafplaatsen waren te vinden met ..taartendozen" Ontwerper J Beljon, die gisteren de prijsuitreiking op fleurde met een lezing over „De be graafplaats als omgevings-ontwerp". herinnerde daaraan. V Van onze kunstredactie Het bekroonde ontwerp van Jan de Ruig biedt vele mogelijkheden. AMSTERDAM De klavecyn Koopman heeft een nieuw b kest geformeerd dat zich in 1)33 mende Holland Festival aan de bliek zal voorstellen onder d |e The Harlequin Baroque On Het ensemble bestaat wat be negen strijkers geheel uit Ei P® aangevoerd door Monica Hug Uit het voormalige Musics ra Amsterdam, het even grote b kest waaruit Koopman zich geleden terugtrok, neemt hij hoboïst Ku Ebbinge. de flultfcne bert Hazelzet en de fagottist Bond. Een Fransman als twe )e(j bolst maakt het ensemble internationale aangelegenheii 'cn Harlekijn Barokorkest heeft at ste uitvoeringen al achter de de 1 door Eefje van Schaik AMSTELVEEN Het afgelopen dansselzoen bracht het Scapino Ballet de Nederlandse jonge auditerende dansers in grote verlegenheid door een groep Japanse dansers te contracteren. Niet alleen uit concurrentienijd werd dat verwonderlijk geacht, maar ook omdat deze Japanse dansers, wat betreft postuur en lengte, stellig afsteken bij de rest van de groep. Hoe het ook moge zijn, met alle smalende opmerkingen van dien: de choreograaf Hans Tuerlings nam zijn kans waar en maakte een kort balletje, speciaal voor drie van hen, te weten Kimiko Kurosawa, Norio Mamiya en Itoshl Ito. Naar de gelijkmatige song van Lou Reed doopte hij zijn choreografie „Waltzing Mathilde" en na bijna een jaar uitstel werd het eindelijk zondagmid dag in het Cultureel Centrum te Amstelveen in première gebracht. certen van Haydn. De naam orkest duidt op de binding n err man van Veens platenmaats om Harlekijn, die vroeger al o y van Musica Antiqua en soiq van Koopman op de markt b In het Holland Festival wor coi concerten gegeven met tw^tee gramma's. het ene met kooi en van Rameau waaraan het Co vocale o.l.v. Philippe Hen1,00 meewerkt, het andere met ojstui len uit verscheidene opera's v; del waarvoor Marjanne Kw res) (sopraan) en René Jacobs tenor) zijn ingehuurd. Er sU optredens gepland in het van Vlaanderen, waarna no ieid plaatopnames, buitenlandse dens en een toemee door Ne volgen. Genoegen Levensweg Het ontwerp kan zowel liggend als staand worden toegepast op een ei gen, een algemeen en een umengraf. in verschillende materialen. Zelf zegt Jaap erover: „In dit ontwerp heb ik als centraal thema de levensweg ge nomen. Hoe je mijn ontwerp ook uit voert. dat begrip komt er steeds weer ln terug. Verder heb lk er mijn ge- Hlj noemde de oplevende belangstel ling voor begraafplaatsen die vanuit landen als Engeland en Duitsland terecht tot ons ls gekomen. „De ont dekkingen, die Je op begraafplaatsen kunt doen. maken elke wandeling op die plaatsen tot een diep genoegen." merkte de heer Beljon enigszins dub belzinnig op. In de VS ligt dat heel anders. Daar is zelfs één begraafplaats waar je een rustplaats kunt krijgen ln „de hoek van de rijken". Alleen degenen die er iemand hebben laten begraven heb ben daar toegang. Zij beschikken over een gouden sleutel om het hek te ontsluiten. De sleutel in dat slot ste ken houdt tevens Ln. dat er zachte muziek van Bach of Beethoven gaat weerklinken. Die kant moet het stel lig bij ons niet op. evenmin als naar slagzinnen van begrafenisonderne mers: Betaal nu. sterf later. Het resultaat is moeilijk te beschrij ven. Tuerlings. die voornamelijk van de tekstflarden ls uitgegaan en niet zozeer van de zangerige achtergrond muziek. ls namelijk dezelfde weg in geslagen als bij zijn choreografie „Chris", dat hij vorig Jaar voor het Rotterdams Werkcentrum Dans maakte. Ook nu creëerde hij een col lage van originele bewegingsvond sten. waarin hij een grappige dyna miek en voortkabbelende relatie- spanning tussen de dansers opbouwt. Zijn balletten lijken echter kop noch staart te hebben: ze zouden tien mi nuten. maar ook drie uur kunnen duren. In dit Waltzing Mathilde ls zeker een vorm te herkennen: drie dansers die ln karate boks of verslapte armbe wegingen met elkaar stoelen en rond springen. Er is ook sfeer, maar w^t dat nu precies is. ontgaat je. De cho reografie geeft daarvoor geen hou vast. want zoals Tuerlings het zelf toelicht: het gaat nergens over. het zijn bewegingen voor twee jongens en één meisje, die veel en vaak op elkaar lijken, óndanks de kleine verschillen. Ook de aankleding, die door Tuer lings zelf werd ontworpen, geeft wei nig aanleiding tot beter begrip voor de inhoud. De drie dansers zijn ge huld in zwarte korte broekrokken, witte T-shirts, grijze wollen kniekou sen en dragen om de één of andere duistere reden lege révolverholsters onder hun oksels. De pedagogische motleven hiervan zijn mij onduide lijk gebleven. Boven hun hoofden hangen drie zwart-wit tekeningen te wapperen. Dat is alles als aankno pingspunt. Toch is Waltzing Mathilde leuk om naar te kijken: de bewegingen verlo pen verrassend soepel, soms panto mimisch, soms puur abstract en wor den met overgave door de Japanse drie gebracht. De associaties die zij oproepen kunnen alle kanten op. Voor de Jonge kinderen die in grote getale deze zondagmiddag naar Am stelveen waren gekomen was dat niet direct een probleem, maar dat ze het nou echt spannend vonden, geloof ik niet. Ondanks het warme applaus na afloop. Méér aftrek en opgewonden rode konen ontlokte „Giovanni's Poppenwinkel", een choreografische verwerking van La Boutique Fantas- tique (Rossini/Respighi) van de Tsje chische balletmeester Nicholas Be- riozoff. Vooral de vrolijke aankleding van Wim Bijmoer was een sterk on derdeel van dit verhalend dans-half- uurtje, dat niet bepaald overtuigde door de trefzekere techniek van de dansers, als wel door het plezier van de kinderen. Het jongetje achter mij had het met name op de monsters met vier en drie poten voorzien. DEN HAAG (ANP) Het zenderpark van Radio Nederl reldomroep komt in de Flevo De PTT, die verantwoordelijk het zenderpark, Jieeft hierto ten. Er zijn ondefhandoiingen met landdrost Lammers van delijke IJsselmeerpolders <ZI de nodige grond te verwervai H de PTT. Er bestaat goede h gjc die onderhandelingen tot r zullen leiden, te meer daar L al eerder te kennen heeft geg< het zenderpark van de Wereld welkom is in de Flevopolden q Öer Ni -i SC c door Riet Oiemer HILVERSUM „De band met Rome is veel losser geworden, maar ik voel me er wel bij." In het KRO/RKK-programma Een nieuwe wijk, een nieuwe kerk? is deze bekentenis van een paar rooms-katholleken uit Ommoord niet opgenomen, hoe wel zij na de bisschoppensynode actueel genoeg ls. De synode besluiten inzake de oecumene, zullen trouwens de Kerk van Ommoord geen geweld aan kunnen doen. In deze Rotterdamse uit de grond gestampte nieuwbouwwijk hebben rooms-katholieken, hervormden en gereformeerden al jaren een geza menlijk kerkgebouw. Maar veel ver der met de geloofseendracht is men daar nog niet gekomen als je moet afgaan op het televisieprogramma Een nieuwe wijk. een nieuwe kerk?, dat vanavond half elf op Nederland 2 wordt uitgezonden De oecumene waarnaar velen zo heb ben verlangd, leeft niet echt. En voor intercommunie hoeft de paus niet Speciaal vandaag WK-schaatsen. Beelden van de wereldkampioenschappen schaatsen met het onderdeel sprint voor dames en heren vanuit West-Allis. Milwaukee/ Wisconsin. Verenigde Staten. Ned I 18.00 oor Panoramiek gaat in op de rol van het Europese bedrijfs leven in de ontwikkelings landen. Ned I 21.55 uur Brandpunt besteedt aan dacht aan de volgende onder werpen: het lot van een half miljoen Afghaanse vluchtelin gen. Een Brandpunlploeg filmde in de kampen in het Pakistaanse grensgebied. Ver der een reportage over de afne mende werkgelegenheid in de regio Eindhoven. Ned 2 21.50 uur IJshockey Samenvatting van de Olympische ijshockey- wedstrijd tussen Nederland en Canada. Ned I 22.46 uur Rat in de sak. Programma waarin kinderen uit de boven bouw -an de basisschool met elkaar praten over de door vol wassenen verzonnen kinder zaken. Hilversum I 16.38 uur bang te zijn. Het gezegde dat waar de oecumene aan de top stagneert ze aan de basis doorgaat, gaat voor Om moord niet op. Maar uiterlijk en orga nisatorisch heeft men in gezamenlijk heid wel wat van de grond gekregen Dat begon al twaalf Jaar geleden toen de eerste bewoners samen kerkten ln een houten barak. Daarvoor ls nu De Open Hof. een modern kerkgebouw in de plaats gekomen, dat multifunc tioneel wordt genoemd Dat wil zo veel zeggen, dat er niet alleen wordt „gekerktmaar dat er ook gewone wljkactiviteiten. disco- of Tirolera- vonden en modeshows worden ge houden en dat zangkoren repeteren. En dat ls ln een nieuwbouwwijk als Ommoord, waar Je als Je vertier zoekt letterlijk ln de kou staat, omdat er nog maar net een wijkcentrum en een café zijn geopend, al heel wat. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het exploiteren van een commerciële zender door het buitenland met Nederlandse reclame kan heel lucra tief zijn. Tenminste als er niet tijdig adequate maatregelen worden genomen. De TROS schrijft dit aan de Tweede Kamer, nu het parlement vandaag met de behandeling van de begroting van CRM begint. Al eerder schreef de TROS aan minister Gardeniers met het verzoek om meer zendtijd. De minister heeft dat verzoekschrift aan de omroepraad voorge legd. Drie leden van het Scapino Ballet in Waltaing Mathilde, efl choreografie van Hans Tuerlings. Foto' Jorge 1 Eenzijdig Dé kerkzaal wordt beurtelings door de drie kerkgroeperingen gebruikt Het ls wat eenzijdig, maar de pro grammasamenstellers hebben zich bij het filmen tot de rooms-katholle- ke invalshoek beperkt. Uit de uitspra ken van sommige traditioneel Inge stelde rooms-katholieken blijkt dat ze vmden dat ze door deze vorm van organisatorische oecumene wel wat hebben moeten Inleveren. Naar hun zeggen hangt er door protestantse invloed nu een kruis zonder corpus (het lichaam van Christus) aan de muur en wordt Maria tegenwoordig doodgezwegen Jammer, dat niet aan een protestant een weerwoord is ge vraagd. Een groot aantal nieuwe bewoners komt uit oude Rotterdamse afbraak buurten. die nu alleen nog maar wor den geïdealiseerd De mensen zijn overgeheveld naar een modeme wijk. met een eigentijdse kerk. waar ze de latijnse kerkzangen missen en waar ze moeite hebben met een Tiroler- band in de kerk Een enkeling gaat s zondags ijlings naar een echte ou derwetse kerk in de binnenstad met veel beelden, kaarsen en gregoriaan se liederen Te snel En als de pastoor van Ommoord m Dolf Reijmers zijn kerkblad een Braziliaanse pries ter citeert die vindt dat op Cuba het meest wordt verwezenlijkt wat het Rijk Gods voorstaat, dan moet hij daarvoor wrel even verantwoording afleggen In een bijzondere dienst mogen de kerkgangers aan de pas toor zeggen wat ze op hun hart heb ben. Er zitten vogels van diverse plui mage onder zijn gehoor. Behalve dat er mensen vertellen dat ze zich direct opgenomen voelen in deze jonge ge meenschap. is er ook kritiek dat een kleine groep enthousiaste mensen doorholt en geen rekening houdt met een grote groep die het niet kan bijbe nen. Op de vraag: Gaat het te snel? is het antwoord „Ja", maar de tegenge stelde vraag: We zijn al zo lang bezig, gaat het te langzaam? is het ant woord ook „Ja". Een nieuwe wijk. een nieuwe kerk? is een programma zonder conclusie, maar het wil laten zien hoe een kleine groep christenen enthousiast en daardoor met veel vallen en opstaan aan het werk is in een nieuwbouw wijk van 33.000 inwoners, met acht duizend rooms-katholieken op papier en vierhonderd meelevenden. In de EurohaJ in Maastricht wordt van 27 februari tot en met 9 maart een internationale antiekbeurs ge houden. Er doen ongeveer vijftig deelnemers uit binnen- en buitenland mee aan deze beurs die „Antique Maastricht" genoemd wordt. Deze brief gaat daar in feite ook over. De TROS vermoedt dat er ln de Ka mer misverstanden zijn over de kos ten die aan een omroepsateLllet ver bonden zijn. De omroep haalt een onderzoek aan. waarin wordt bere kend dat een satelliet niet meer hoeft te kosten dan honderd miljoen gul den. De satelliet kost vijftig miljoen, het lanceren veertig miljoen en de resterende tien miljoen verzekerings- UTRECHT In februari begint het eerste van een serie projecten, die bedoeld is om de buitenlandse werk nemers in ons land beter te informe ren: de buitenlanders worden via ra dio. televisie, en informatiebladen veelal ln hun eigen taal Ingelicht over het Nederlandse belastingsysteem, aldus de 8tichting Nederlands Cen trum Buitenlanders die dit organi seert. De nadruk wordt gelegd op informa tie over de directe belastingen. Veel buitenlanders weten niet, aldus de NCB, dat bepaalde kosten aftrekbaar zijn voor de belasting. Zij betalen daarvoor te veel belasting. Het voor lichtingsmateriaal wordt verspreid in het Spaans. Turks. Marokkaans, Ara bisch, Italiaans. Portugees, Grieks en Joegoslavisch. In de loop van 1980 staan verder nog Informatleprojecten op stapel over: vakantie, ziektemel ding ln Turkije en Marokko. Inenting en ontslag. kosten. De satelliet gaat. naar schat ting van Amerikanen, aan wie de TROS haar deskundigheid ontleent, zeven tot acht jaar mee. Omgerekend betekent dat een af schrijving van twaalf tot veertien mil joen gulden per Jaar. De TROS wijst er op dat in Amerika nu al afzonder lijke kanalen worden verhuurd voor 1.2 tot 2.5 miljoen gulden per jaar. De TROS meent dat men ln de Kamer denkt dat het allemaal veel duurder is. Oneerlijke concurrentie via gemeenschapsge Van onze kunstredactie AMSTERDAM Het met gemeenschapsgelden oper< Nederlands Impresariaat heeft zich ten opzichte van derlandse musicus een monopoliepositie verschaft verontrusting heeft gewekt van de Nederlandse Concer ties en impresario's die zich in een op te richten fe( hebben verenigd. Uitbreiding Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Het NCRV-televisiespel „Een huwelijk" van Hugo Heljen naar het verhaal ..Zwijgen" van Marcellus Eemants ls op het jaarlijkse tv- feaUval In Monte Carlo onderscheiden met twee prijzen. Josee Ruiter kreeg voor haar rol als de jonge vrouw van een referendaris de .gouden nimf' voor de beste actrice en regisseur Gerard Rekers werd onderscheider met de .Unda-pnjs voor het beste drama. De N08 heeft vijf Nederlandse program ma's naar het festival van Monte Carlo ingestuurd waaronder vier documen taires en het bekroonde NCRV-toneeUtuk Uitbreiding van zendtijd van 35 tot veertig uur per week hoeft volgens de TROS ook niet duur te zijn. Als er op één net van 12 uur 's middags tot middernacht zou worden uitgezon den. zou dat jaarlijks slechts 45 mil joen gulden extra kosten. Dat geld zou er kunnen komen door de recla me om zeven uur weer in te voeren. De TROS vindt dat Nederland alles kan. wat buitenlandse commerciële zenders ook kunnen. „WIJ kunnen het misschien zelfs beter." aldus de TROS. „Er moet dan op korte termijn wel ruimte worden geschapen voor een adequaat antwoord Zo niet, schrijft de TROS. dan zouden zij die zich negatief opstellen ten opzichte van ons nog altijd unieke omroepbestel en die dus in feite een ander bestel voorstaan, wel eens hun zin kunne krijgen, doordat de overheid nalaat de ontwikkelingen ln goede banen te leiden. De TR08 wijst er ten overvloede op dat meer zendtijd voor omroep ook meer werk betekent en dus minder werkloosheid Filmhuis Nijmegen en Het Open huls ln Nijmegen hebben een exposi tie samengesteld ..Filrn Nijmegen 1895-1980" die vanaf 15 februari tot en met 15 maart ls te zien in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis De tentoonstelling geeft een overzicht van het Nijmeegse film gebeuren in al zijn facetten Het systeem van aanvullende hono raria dat het Nederlands Impresari aat hanteert, komt alleen ten goede aan kunstenaars die zich aansluiten bij het Nederlands Impresariaat. De beginnende Nederlandse kunstenaar ls enerzijds geheel afhankelijk van het oordeel van het Nederlands Im presariaat over diens talent en mist anderzijds de vrijheid van keuze, om dat andere impresario's niet over sub sidiegelden beschikken. Aldus de klacht van de federatie, die de minis ter van CRM een onderhoud heeft gevraagd om over dit onderwerp van gedachten te wisselen Het Nederlands Impresariaat is de enige Nederlandse instelling op dit gebied die met overheidssubsidie werkt; de anderen zijn particuliere ondernemingen. Die zien in het Ne derlands Impresariaat ook een ge vaarlijke concurrent op het terrein van het engageren van buitenlandse kunstenaars. .Aan buitenlandse kunstenaars die door leden van de federatie tot nu toe vertegenwoordigd werden, worden door het Nederlands Impresariaat aanzienlijk hogere honoraria aange boden dan de gebruikelijke. Deze met behulp van gemeenschapsgelden on nodig opgedreven honoraria zullen zware lasten leggen op het budget van organiserende instanties zoals or- kestinstellingen, kunstkringen, om roepverenigingen en dergelijke Zo luidt een passage uit de brief van de federatie aan de minister Behalve bezorgdheid om het budget van orkestinstellingen en dergelijke, gaat het de federatie uiteraard ook om de belangen van haar 'f.i< zich op deze manier oneerlij curreerd voelen. „Het onelge bruik van gemeenschapsgeU |i||i tot schade zowel voor het Ne se muziekleven als voor de 1 van de kunstenaars zelve ei ondernemers en de werkgeli in deze sector." schrijft de dan ook aan de minister, ondertekend door Kunstenaj tariaat Pleter G Alferink. - presentatlve Ariette F. C. temationale Concert Adrr Nannette de Fraese. Interarf Concertdirectie Johanna Bel certdlrectie Koning, ConceiJ dr. G de Koos en Co., Alex S Artists' Representative Visser. Bob Dylan, het volledige j haal, door Alan Rinzler. Ultl Amsterdam. 120 pag (forra grammofoonplaat), ƒ29.50 f leesboek Nietzsche door dr F de Gr^ Voorhoeve. Den Haag. ƒ47.50 In vrije val door Jo Ann Kell^ Uitg Voorhoeve. Den Haag.JM 18,50 Met een voorwoor<illli1w Elisabeth Kübler-Ros OverT van iemand aie een langj had, ondertitel Bericht venden Poetnel trekt naar de Pool 4 Kruse Uitg Omniboek. D(l 188 pag 190.90 Uit het 11 taald kinderboek

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4