Slachtoffers Halcion isen schadevergoeding Dring rol van de auto terug [eer initiatief Nederland >or economische orde Eerste doel reizende school: Turkije Kabinet aarzelt Onrust over mogelijke reis Molukse voorman llaapmiddei haiï rïief in handel mogen Komen VROLIJK KLEURTJE VOOR KLEUMEND NEDERLAND Meerderheid Tweede Kamer: 2H3 idrang Kameroppositie op minister De Koning Oriëntatiereis ds Metyari Dertien jonge mensen oriënteren zich uitvoerig op derde wereld Nieuwe vorm open onderwijs Rita -> BINNENLAND TROUW/KWARTET een onzer verslaggevers r HAAG De Haagse advocaat mr. E. J. Dommering eist van de Amerikaanse 5-1 «smiddelenfabrikant Upjohn, dat deze schadevergoeding geeft aan veertig mensen die ng®! en het slachtoffer te zijn van het inmiddels verboden slaapmiddel Halcion. In een brief :>ed gt de advocaat aan de firma Upjohn met hem in overleg te treden over de hoogte van deze olisfciciële genoegdoening, hoewel nog niet wordt gerept over een bepaald bedrag, worden opgenomen .daar nog zit ten, of mensen die in de WW terecht zijn gekomen. Van twee gevallen van zelfmoord zegt hij zeker te weten dat die onder invloed van Halcion zijn gebeurd. op. leur A. H. Visser van Upjohn- land in Ede wilde gisteren nog commentaar geven op de brief e Haagse advocaat, daar hij die iet had ontvangen. Mr. Domme- egt da.' de slachtoffers van Hal- vinden dat Upjohn het slaap- •1 niet in de handel had mogen en. Halcion bleek bij hen ernsti- schadelijke bijwerkingen te ver een, waarvoor ze bovendien niet gewaarschuwd. Naar zijn me- ondervinden nog steeds veel ilintoffers de schadelijke gevolgen t slaapmiddel, waarvan het col lo erfer beoordeling van geneesmid- var de registratie vorige week defi- schrapte. svijz ïste oor was Halcion al voor een i G<#ar geschorst, nadat de Haagse :ij nlater C. van der Kroef begin s vorig jaar er in publikaties dat sommige van zijn patiën jsttoestanden depressies en roeligheid voor licht en geluid igen, na gebruik van Halcion. ze eenmaa' x.et het slikker Icion gestopt, dar. verdwenen ichten binnen twee tot viji Deze zaken worden bevestigd door de voorlopige uitkomsten van een on derzoek, dat een werkgroep van de rijksuniversiteit van Utrecht momen teel instelt naar de Halcion-affaire. Een rapport hierover zal waarschijn lijk eind maart worden gepubliceerd, maar inmiddels zijn er wel al wat gegevens bekend uit een enquête die onder Halcion-gebruikers is ge houden. Zalig daardoor eigenlijk niet in staat is gedegen onderzoek te doen naar het al dan niet toelaten van een nieuw geneesmiddel. „Je krijgt daardoor de indruk dat het college zich beperkt tot het lezen van de bijsluiter die een fabrikant bij een nieuw medicijn ter registratie opstuurt. Er wordt mijns inziens te veel van uitgegaan dat zo'n geneesmiddelenfabrikant wel be trouwbare informatie zal leveren." Dat het college na een half jaar schor sing en na bestudering van de zeshon derd meldingen aan het bureau bij werkingen van het ministerie van volksgezondheid er toch toe over is gegaan Halcion te verbieden, noemt Nossbaum een moedige beslissing. „Upjohn kon met de voorstellen van het college het vermelden van de bijwerkingen in de bijsluiter niet akkoord gaan. want dan had de fabri kant moeten toegeven dat Halcion als betrouwbaar slaapmiddel gewoon niet deugt. We hopen dat ook met ons onderzoek te kunnen aantonen." Dit stuk|e blauw krupten we uit de hemel boven Israel Niet om u te plagen maar om u wat op te vroli|ken in deze donkere dagen. Om u eraan te herinneren dat in Israel de zon schijnt En om u op een idee te brengen. Waarom met een weekje weg? Nu die gure wind. regenen natte sneeuw ons humeur op een laag pitje zetten Laat u lekker dobberen in de Dode Zee. zo'n 400 meter beneden de zee spiegel. waar u in een paar dagen tijd veel bruiner wordt dan in een Hollandse zomer Ga eens een uurtje afdingen in de bazaars van Oud-jeruzalem Kom naar het land, waar iedereen graag met u praat - en elk gesprek begmt met "Shalom" - en Nederlanders merken dat de Israeli's gesteld Zi|n op Nederlanders Bel met uw reisbureau. EL AL Israel Airlines o' het Israëlisch Nationaal Verkeers bureau voor meer informatie over het Beloofde Land Het Beloofde Land komt z'n beloftes nal d1hting jdel nze ijn.l tfan der Krjef olijü au "te. it tien procent van de patiën- gen over bijwerkingen, zoals ien, prikkelingsverschijnselen loofdhuid en overgevoeligheid it gehootr.Naar zijn mening I de^e -bijverschijnselen nog Iftar duren, al is het mogelijk •ge dosering vitamine B die igen enigszins te verlichten, igse psychiater, die de Hal op gang heeft gebracht, tot de vele tientallen slacht- nsen, die door het gebruik cion in een psychiatrische in- of een crisiscentrum moes- Initiatiefnemer tot dit onderzoek. Steef Nossbaum, zelf student medi cijnen en psychologie, zegt dat er door de werkgroep momenteel hard wordt gewerkt aan het eindresultaat. In totaal zijn er zo'n negenhonderd enquêteformulieren verstuurd, waar van er zeshonderd ingevuld zijn te- 'Juist6 IHSniër' ruggekomen. Daarnaast konden mensen ook persoonlijke opmerkin- Halcion werd lecember 1977 in Ne gen maken. Zijn indruk tot nu toe is derland in de handel gebracht en tot dat er zo'n zestien bijwerkingen be- aan de schorsing op 6 augustus vorig staan. Al met al moet het volgens jaar zouden er naar schatting 22,5 Nossbau.n voor de gebruikers een hel miljoen van deze slaappillen zijn ver- De bijzondere commissie voor het structuurschema verkeer en vervoer voor het meerjarenplan personenvervoer bijeen. Van rechts naar links: Van der Doef (PvdA), de griffier, voorzitter Brinkhorst (D'66), minister Tuijnman van verkeer en waterstaat, een ambtenaar, en minister Beelaerts van Blokland van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Bij het verkeers- en vervoersbeleid moet in de komende jaren alle aandacht gericht zijn op bevordering van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. De rol van de auto in het particulier personenvervoer moet verder worden teruggedrongen. Hm Israëlisch Nationaal Verkeers bureau. Wi|de Kapelsteeg 2 (bi| Rokm), Amsterdam Tel 020-249642 EL AL Israel Airlines Rokin 36. Amsterdam. Tel 020-220191 zijn geweest na met Halcion te zijn gestopt. Veel mensen zouden opmer ken het zalig te vinden om weer zon der dit slaapmiddel te kunnen leven. „Een aantal van hen heeft totaal geen kocht. Uitgaande van een gemiddel de kuur van een maand zo'n dertig tabletten houdt dat in dat onge veer .750.000 Nederlanders Halcion- tabletten hebben geslikt. Geneesmid delenfabrikant Upjohn blijft zelf ove- psychiatrische voorgeschiedenis. En - rigens van ening dat Halcion veilig dat bevestigt alleen maar de venjrioe- en toélaV ar is, als het maar op de dens van de werkgroep, dat al dit leed wel degelijk met Halcion ,te maken, moet hebben." aldus Steef Noss baum. Hij heeft ook kritiek op het functioneren van het college ter be oordeling van geneesmiddelen, dat opereert met te weinig mankracht en juiste man.er wordt gebruikt. Ge steld wordt, dat de voorwaarden van het college wetenschappelijk gezien op niets berusten en dat nergens uit blijkt dat de in Nederland gemelde bijwerkingen specifiek zouden zijn voor Halcion. "B. "ViA isen tnze parlementsredactie HAAG De oppositiepartij? 1 in de Tweece Kamer —er. in iets mindere mate ook het eoor vinden dat minister de Koning (ontwikkelingssamenwerking) wat meer het voortouw iroeinemen in het internationale overleg over een nieuwe internationale economische orde. amste punt van kritiek is dat hij te strak vasthoud' aar net huidige economische (vrije handel e.d.) om van daaruit te proberen de (handels)belemmeringen voor de elingslanden op te heffen. lm i ^tke Voor deze richting in het verkeers- en vervoersbeleid kiest een meerderheid van de Tweede Kamer waaronder PvdA. CDA en D'66 en PPR. Een en ander bleek gisteren bij de behande ling van het structuurschema-verkeer en vervoer en het nieerjarenplan.per sonenvervoer. In beide stukken wor den grondslagen vqpr. beleid.voor de komende jaren uit de doeken gedaan. Bij de eerste algemene beoordeling van die nota's door de Kamer (die er in totaal vijf vergaderdagen aan zal wijden) waren diverse fracties niet mild in hun kritiek ten aanzien van het beleid van minister Tuijnman van verkeer en waterstaat. Eerderge noemde meerderheid in de Tweede Kamer acht het beleid van Tuijnman „kleurloos" en te weinig sturend in de door de Kamer gewenste richting Soortgelijke kritiek werd enkele we ken geleden geuit aan het adres var Tuijnman tijdens de behandeling var. de begroting van verkeer en water staat. Tuijnman wenst echter geen keus te maken voor een of andere vervoerwij ze. Uitgebreid herhaalde de bewinds man gisteren dat hij in zijn beleid ruimte wil laten voor particulier auto vervoer en voor het openbaar ver voer. Beide vervoerswijzen zijn, meent de bewindsman, nodig voor de gewenste mobiliteit in ons land. De Tweede Kamer achtte de princi piële keuze voor het openbaar ver voer nodig uit oogpunt van energie besparing, milieubescherming, leef baarheid in de steden, en verkeersvei ligheid. Voor dat laatste punt vroegen die meeste fracties gisteren uitgebreide aandacht. De verkeersveiligheid komt in de grondslagen voor het be leid onvoldoende aan bod, zo meent de Kamer. Via moties werd Tuijnman dan ook verzocht daaraan extra aan dacht te besteden, waarbij het accent dient te liggen op het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. CDA-woordvoerder Cornelissen noemde het aantal verkeersslachtof fers „onaanvaardbaar". Cornelissen: „naast het aantal doden en gewonden (respectievelijk tweeduizend en zes tigduizend per jaar red dat uiter aard het meest schrijnend en onaan vaardbaar is. zijn ook de maatschap pelijke kosten van verkeersonveilig heid. die ik op drie miljard gulden per jaar schat, een zware last voor de samenleving." Het CDA-Kamerlid doelt met maatschappelijke kosten op zaken als verpleegkosten. materië le schade en produktieverlies. PvdA-Kamerlid Van Thijn vroeg be scherming van die groepen verkeers deelnemers die een hoog risico lopen dodelijk te verongelukken of gewond te raken: de zogenaamde zwakkeren in het verkeer (fietsers, kinderen en ouderen). Vervolg van pagina 1 Wat de ambtenaren betreft, ziet het er naar uit dat zij voortaan loonbelas ting zullen moeten betalen over de vergoeding die zij van de werkgever de overheid krijgen voor de ziektekostenregeling Bij werkne mers in het particuliere bedrijf wordt de werkgeversbijdrage voor het zie kenfonds bij het inkomen geteld Daar wordt dus loonbelasting over betaald. Voor ambtenaren is deze werkgeversvergoeding echter belas tingvrij Het „fiscaliseren" van deze premie vergoeding was al opgenomen in Be stek '81. maar dan voor doorvoering na 1981 wanneer de bekende salaris- kortingen zijn voltooid. Het is echter vrij zeker dat het kabinet toch nu al wil overgaan tot deze fiscalisering, een andere mogelijkheid is dat de Bestek-kortingen worden versneld. Ook op pensioengebied hangen de ambtenaren nog bezuinigingen bo ven het hoofd. Het kabinet wil echter liever wachten totdat de commissie- Bosman, die hierop studeert, klaar is. Dit rapport had vorig jaar al zullen komen. Het schijnt nu toch in aan tocht. Mede als motivering van halvering van de aangekondigde vier miljard bezuinigingen wordt de laatste dagen in krijgen van kabinet en regerings- partijen gewezen op het uitgelekte OESO-rapport He secretariaat van de OESO—orgaan van samenwer- king van 24 westerse industriestaten vindt dat Nederland tot de econo misch sterkere landen van de OESO behoort, en daarom Juist niet zou moeten bezuinigen maar de bestedin gen op peil zou moeten houden. An ders zal de Invoer van Nederland te ruglopen, en verminderen dus de af- zetkansen voor zwakkere OESO-lan- den, die naar Nederland exporteren Dat zonder bezuinigingen het finam cierlngstekort van de overheid hoog zou blijven, is volgens dit OESO-rap- port minder op. PvdA-leider Den Uyl waarschuwde gisteravond op een partijbijeen komst in Harderwijk ook voor de effecten van forse bezuinigingen op bestedingen en werkgelegenheid. Hij deelt de kritiek van de OESO. en denkt dat met een stimulerend beleid een economische groei van een twee procent gehaald kan worden in 1980, Honlek gisteren tijdens een open- A. bmmissievergadering over de [e Z [snota „ontwikkelingssamen- itter1 in wereldeconomisch per- Imelf" In de nota staat hoe de 11e. fiten voor de arme landen in ernationale economisch ver- beste kunnen worden wegge- Jitgangspunt daarbij is dat de (elingslanden zich op den •ledionomjSCh geheel zelfstandig £antl ontwikkelen, ldaajr £>e Koning volgt daartoe een de en tweesporenbeleid, dat zo- ard«cht is op die verzelfstandiging de bestaande economische en) als op de directe bestrij- |rk(in de armoede in de derde t wcjDe verenigde Naties hebben n°eJ oe twee zittingen aan de nieu- net mationale economische orde en in augustus komt er weer zou dan een aanzet moeten >t globale onderhandelingen nieuwe wereldorde. A-Kamerlid Pronk noemde [van De Koniong nogal mager. onder meer aandacht voor en die noodzakelijke veran- l in het internationale econo- jyerkeer zullen hebben op de [ndse economie. Evenals het merlid mevrouZ Blsschof- iskerk vond hij de nota te [aan van het westerse econo- verkeer. Het D'66-Kamerlid pt een visie achter de nota |kt. Er wordt volgens haar idelijke keuze gemaakt voor we economische orde. er is [eld waar naar toe wordt ge- berg die baarde een muis. |jsje dat klem lijkt te zitten in n de bestaande internationa- f' aldus Bisschoff-van Heems- houdend Pronk vond zij dat de rege- h te terughoudend opstelt erf het accent legt op de rol van rijfsleven. Zij miste in de nota neer aandacht voor de gevol- Lme^ chip op de economie in de die lelingslanden. lit i Hij >ordvoerder Aarts zei dat De vo< in zijn nota wel gedurfder uit ij di( had kunnen komen. Hij vond odei kiering van de nieuwe econo- ,opstorde te voorzichtig. Niettemin s vaJ hij een motie in waarin het rschfPPelde beleid wordt onder- 1 Pfl iet Ifnota wordt ondermeer uitge- ,,H<dat Juist in de huidige econo- col situatie de grote voorrang ma ontwikkelingssamenwerking ing£0fden gehandhaafd. Volgens in I#6 moeten de opbrengsten van eei «lstoffen voor de ontwikke- enoifrten worden vergroot (door stabilisering van inkomsten en lokale verwerking). Verder moet er een bete re internationale arbeidsverdeling komen, onder meer door herstructu-, rering van het Nederlandse bedrijfs leven. De motie pleit voorts voor ver groting van de overdracht van geld naar ontwikkelingslanden. Dat kan door de westerse kapitaalmarkten meer open te stellen. De CDA-fractie wil dat de regering bij de EG-partners en de overige OESO- lidstaten gaat aandringen op een be leid voor economische verzelfstandi ging van de ontwikkelingslanden. Minister De Koning bestreed de kri tiek van de oppositie dat hij tevel zou uitgaan van het bestaande economi sche verkeer. Hij zei dat je niet an ders kunt doen dan daarvan uit te gaan. „Als wij binnen de huidige eco nomische structuur willen werken, dan houdt dat nog geen erkenning van die structuur in. Maar dan bete kent het dat er gewoon geen andere voorhanden is," aldus De Koning. Hij reageert positief op een* suggestie van Dronk om de positie van de olie producerende landen (OPEC) op lan gere termijn bij het ontwikkelingsbe leid te betrekken. Het PvdA-Kamer- lid indt dat die landen niet de dupe mog n worden van het feit dat ze nu ten behoeve van het westen veel meer olie produceren dan zij zelf no dig hebben. Als de olie op is dan moeten de OPEC-landen toegang krijgen tot nieuwe energiebronnen, aldus. Pronk. Minister De Koning was het met het Kamerlid eens dat er iets zal moeten worden gedaan om de ontwikkeling van deze landen straks v.ilig te stellen. Maar hij zei dat dat »en moeilijke zaak zal worden. Het PPR-Kamerlid Waltmans dien de. met steun van de PvdA. een motie in over de betrekkingen tussen arme en rijke landen op het gebied van de wapenproduktie en wapenhandel. De regering moet daar haar visie maar eens op geven, vindt de PPR. Van onze parlementsredactie DEN HAAG In de Zuidmolukse gemeenschap in Nederland blijkt enige onrust te zijn ontstaan over de plannen over de Zuidmolukse voorman ds. Metyari om een reis naar Indonesië te maken. De Zuidmolukse beweging Badan Persatuan, waar van Metyari voorzitter is, heeft gisteravond een speciale verklaring uitgegeven, waarin wordt ontkend dat Metyari reisplannen zou hebben. land in verwarring te brengenaldus de verklaring van de Badan Persa tuan Uit de verklaring blijkt, dat de oriëntatiereizen die tegenwoordig vanuit Zuidmolukse kring naar Indo nesië worden gemaakt om te kijken, hoe het op Molukken ervoor staat, nog steeds een gevoelig punt vormen binnen de Zuidmolukse gemeen schap. Ondanks de ontkenning van de Badan Persatuan, valt uit be trouwbare bron te melden, dat ds. Metyari wel degelijk heeft overwogen dit jaar met een groep Molukkers naar Indonesië te vertrekken. Hij zou dit onder andere samen doen met de voormalige leider van de Zuidmoluk se jongeren Etty Apponno „De berichten over een mogelijke oriëntatiereis dienen slechts om de, vele Molukse ingezetenen in Neder- Grote vraag naar driekleur In de Dokkum- mer Vlaggen Centrale wordt nu hard ge werkt aan de produktie van de Hollandse vlag. Na de aan kondiging van de inhuldiging van de nieuwe koningin Bea trix op 31 april, stroomden de bestellingen binnen. door Barend Mensen ARNHEM Een groep van dertien jonge mensen is druk bezig met de laatste toebereidselen voor een studiereis naar Turkije. Doel van deze drie maanden durende onderneming is zich op de hoogte te stellen van de politieke, culturele en sociaal-economische situatie in dat land. De dertien reizen met een opgeknapte autobus. Die zal niet alleen als vervoermiddel maar ook als onderdak dienen. Het vertrek is bepaald op zaterdag aanstaande. De groep heeft zich vier maan den onafgebroken met Tur kije en de tocht daarheen be zig gehouden. Zij heeft niet alleen cursussen gevolgd om zichzelf allerlei praktische vaardigheden bij te brengen maar ook de thema's opge steld die in Turkije worden bestudeerd. Zo gaat zij onder zoeken hoe het met landbouw en industrie is gesteld, hoe de positie van man en vrouw in de Turkse samenleving is, hoe die gemeenschap in het alge meen in elkaar zit en waar de voornaamste knelpunten liggen. Er is contact gelegd met een Turkse projectgroep waarmee zij enkele weken gaat samen werken. Gedacht wordt aan een met hoofd en handen te leveren bijdrage tot de bouw van een school. Na terug komst in Nederland blijft de groep nog eens drie maanden bijeen om de opgedane erva ringen te verwerken en de toe stand in het derde-wereldland Turkije te vergelijken met die in Nederland. Voorbereiding Vier maanden voorbereiding, drie maanden op reis en nog eens drie maanden voor het opmaken van de balans ma ken samen één cursus van de in Arnhem gevestigde Reizen de School Nederland De reis van de dertien pioniers moet gaan bewijzen dat deze vorm van open onderwijs ook hier kans van slagen eeft. De idee -van de Reizende School is van Deense oor sprong. In dat land houden drie „Tvind-scholen" al meer dn twintig cursussen per jaar. De belangstelling en de waar dering ervoor bewegen zich in stijgende lijn. Het Deense mi nisterie van onderwijs is er dan ook toe overgegaan de „Tvind-scholen" te steunen met subsidies voor gebouwen en met studiebeurzen. Hier is het zo ver nog niet. De mensen achter de Reizende School hopen echter dat. als de reis naar Turkije succesvol verloopt en een bundel erva ring en kennis op tafel kan worden gelegd, ook de Neder landse overheid bereid is er aan mee te helpen dat dit nieuwe initiatief zich verder kan ontplooiien. De kosten van één cursus, waaraan maximaal twintig mensen ongeacht leeftijd of opleiding kunnen deelnemen, bedragen circa londerddui- zend gulden. Dat komt neer op vijfduizend gulden per deelnemer De eerste reis is mogelijk ge maakt door een supporters- groep. die de door onderwijs mensen opgerichte school steunt. Voorts door een aantal vrijgevige donateurs en met eigen bijdragen en met tijdens de voorbereidingspe riode buiten de school ver diend loon door de deelne mers zelf. Onderzoek Doel en opzet van de cursus is de deelnemers de gelegenheid te bieden zich op indringende wijze op de derde wereld te oriënteren. Op reis gaan maar vooral echt op onderzoek uit gaan, is de beste manier om op de hoogte te komen van de levenswijze van mensen in an dere landen en over de om standigheden waaronder zij hun veelal povere bestaan lei den. Daardoor ontstaat een betere kijk op hun wereld en wordt het mogelijk het leven daar objectief te vergelijken met de situatie in het westen, met name in Nederland. De cursisten leren bovendien sa men te leven en samen te wer ken in een groep, wat noodza kelijk is voor een op studie gericht verblijf in het vreemde land. Tegenstellingen Op wat noodzakelijke regels na is het vrijheid blijheid bij de Reizende School. De deelnemers kunnen dan ook zelf hun reisdoel bepalen Voor deze reis is het Turkije geworden Het had echter even goed Marokko of India kunnen zijn. als het maar een land in de derde wereld was geweest „Het is bepaald niet de bedoe ling een snoepreisje te ma ken", aldus Jan Konings, die lid is van de supportersgroep „Het gaat erom in landen die het moeilijk hebben met eigen ogen de omstandigheden daar te zien en die met hier te ver gelijken. de wisselwerking er tussen te doorgronden en zich af te vragen wat er ook persoonlijk aan gedaan kan worden om de bizarre tegen stellingen uit de wereld te helpen." Zaterdag dus verlaten de der tien eerstelingen het huis aan de Parkstraat (62) in Arnhem waarin zij vier maanden heb ben samengewoond om zich op het grote avontuur voor te bereiden De supportersgroep staat achter hen en zal voort durend met de reizigers con tact houden. Maar zij zullen het onderweg en tijdens hun verblijf in Turkije allemaal zélf moeten klaren. Het zelf doen namelijk Is een van de dingen die de Reizende School haar cursisten juist wil bijbrengen De heer Apanno zet gisteravond des gevraagd: „Er zou eind januari een groep van dertig man naar Indonesl vertrekken Ds. Metyari zou daar wel licht deel van uitmaken De reis is echter uitgesteld We hadden van de Indonesische autoriteiten via de am bassade In Den Haag groen licht ge kregen voor het bezoek, maar het ministerie van CRM (dat moet de reis betalen) had nog geen bevestiging uit Djakarta, aldus de heer Apponno. die zei. er zeker van te zijn. dat de reis later dit Jaar door zou gaan. Hij weet de aarzelingen van CRM eerder aan problemen met de kosten van zo een groepsreis dan aan politieke moeilijk heden in Djakarta Ambassadeur Anderzijds zouden die politieke moei lijkheden rond de reis ook aanwezig kunnen zijn aangezien het feit. dat de berichten over Metyarl's oriëntatie- bezoek opdoken samen met de mel ding. dat de Indonesische ambassa deur in Den Haag Sumpono Bayuaji door Djakarta uit Den Haag zou wor den teruggeroepen. Meningsverschil len over het beleid ten aanzien van de Zuid-Molukkers en, mede in verband daarmee financiële onregelmatighe den. zouden hiervan de oorzaak zijn. De Indonesische ambassade zou deze week. na terugkeer uit Djakarta, een officiële verklaring uitgeven over de gebeurtenissen „Kan iemand zeggen waar mijn nieu we bretels gebleven zijn?"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3