=e Een orgel in Dokkum en een uitschieter van Bert Wisgerhof Ook dominee Maarten Vreugdenhil treedt af Uit brieven van lezers Hervormde zending: tekort van vier ton Trouw Conferenties 'Concilium' over arbeid en religie Ontmoetingskerk Vikaris of Bijstand in het Pastoraat Hebt u een hele Bijbel? VANDAAC VOORBIJGANGER DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 I TROUW/KWARTET door A. J. Klei We beleven schokkende dagen Nauwelijks ben lk bekomen van de aankondiging van koningin Juliana's troonsafstand, of lk moet het nieuws verwerken dat ook dominee Maar ten Vreugdenhil aftreedt Het bericht stond afgelopen vrijdag zwart- omlljnd op de voorpagina van Waarheid en Eenheid: dominee Vreugdenhil houdt op. eindredacteur te zijn van dit blad van veront ruste gereformeerden. Evenals bij onze vorstin is het bij dominee Vreugdenhil de leeftijd die het em doet. Aan het eind van deze maand hoopt Maarten Vreugdenhil 77 Jaar te worden Hij heeft dus een behoorlijke tijd meegedaan. Ik zal hem missen. Ik ga er niet aan voorbij, dat hij af en toe de pen nog ter hand zal nemen, maar 't is niet meer zo dat ik elke verse aflevering van Waarheid en Eenheid kan oppakken ln de vaste overtuiging: hierin spreekt dominee Vreugdenhil tot ons. Dat ls onherroeplljk voorbij. Ik las hem graag, omdat hij als geen ander de kunst verstond om op onderhoudende toon over het diepste verval bij de gereformeerden te schrijven. Niet dat hij de boel niet ernstig nam. maar waarom zou Je saai moeten zijn om Je misnoegen over de gang van zaken in de gereformeerde kerken kenbaar te maken"» Hij vertelde maar wat en zodoende zal hij meer mensen bereikt hebben dan menig scri bent met een doorwrocht betoog. Soms overwoekerden de anecdotes de schrij verij van dominee Vreugdenhil. dan sleepte hij ons van een strandtafereeltje uit zijn eerste standplaats naar een hem opbellende ontstelde zuster der gemeente en vódr Je 't wist, was Je bij 't gironummer aangeland. Wat me ook altijd heeft getroffen in de bij dragen van dominee Vreugdenhil ln Waar heid en Eenheid ls. dat hij zijn tegenstanders op zo'n aardige manier op hun kop gaf. Ster ker nog. hij deelde standjes uit aan mede standers. die niet gehinderd door deskundig heid om zich heen slaan. In dit verband is typerend zijn opmerking dat hij liever met mensen als Kuitert en Wiersinga op een onbe woond eiland zou zitten dan met een collega, die niet de moeite neemt zich op de hoogte te stellen van de i verkeerde) opvattingen van de genoemde theologen. Meermalen heb lk dominee Vreugdenhil ge sproken en zijn conversatie was steeds even gezellig als zijn stukjes, ook al wees hij grove ketterijen aan. Ik heb hem ook eens geïnter viewd en de eerste zin die ik van hem opte kende. luidde: als de kerk trouwt met de tijdgeest, is zij heel gauw weduwe. Ik vond dat fraai uitgedrukt, maar toen dominee' Vreugdenhil zag dat lk deze woorden noteer de. begon hij vrolijk te lachen en zei. dat hij ze niet van zichzelf had. maar opgepikt uit een of ander Engels boek. Dominee Vreugdenhil ls begonnen als „be zwaarde dat wil zeggen dat hij zijn stem bleef verheffen tegen de synodale besluiten, die in 1944 geleid hebben tot het afzonderlijk bestaan van vrijgemaakte gereformeerde kerken. Later ls ln Waarheid en Eenheid het accent verlegd naar de strijd tegen nieuwere theologische opvattingen en nog later klon ken niet slechts verontruste, maar ook be- houdzieke geluiden ln het blad. Dit laatste geschiedde ondanks dominee Vreugdenhil. Hij was (en is) niet behoudzlek. Hij heeft echter niet kunnen verhinderen dat „verontrust" voor velen ls gaan betekenen: tegen alles zijn wat niet precies zo is als vroeger. Ik vermoed dat ook hem dit spijt. Deze rubnefc is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, adiketen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas rue! corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretans hoofdredactie Trouw, Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bi| pubiikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Synode (8) Is de hiërarchische bevoogding door het Vaticaan ook niet een aantasting van het vrije geweten, en de vrijheid van godsdienst? Het is maar een vraag Raamsdonkveer J. Ruytenberg-Smith Synode (9) Stammend uit een solide reformato risch gezin ls het er mij van Jongst af aan ingestampt, dat „Rome onbe- keerlljk ls." Vele Jaren kon lk daarme de van harte instemmen totdat het optreden van mensen als bisschop Bekkers en Johannes XXIII mij een andere kijk op Rome gaven. Ik begon oog te krijgen voor de veranderingen ln de r.k. kerk. Maar de bisschoppen synode, die zo Juist achter de rug Ls. heeft mijn laatste restje vertrouwen ln Rome doen verdwijnen. Goedwil lende prelaten, die graag naar de ba sis luisteren, zijn daar ingepakt op een wijze die men ln deze tijd niet voor mogelijk zou houden. Het gewo ne kerkvolk komt er niet bij te pas. Pas na enkele weken verscheen voor het eerst de naam Christus ln de dagelijkse bulletins, terwijl daarin helemaal niet naar de bijbel werd verwezen. Uitsluitend naar allerlei Vaticaanse documenten als enige en laatste norm Door ervaring wijs ge worden houd lk het maar weer op wat mij in mijn djeugd voorgehouden ls. „Rome ls onbekeerlljk". Maar ten diepste heb lk het gevoel een ervaring rijker maar een illusie armer te zijn geworden. Kruistocht In Trouw van I februari verwijt Van Dam aan Goudzwaard en aan het IKV een krulstochtenmentalitelt. Het schijnt dat deze beschuldiging prettig ln het gehoor ligt, want lk heb hem de laatste maanden vaker ge hoord. Men mag van de heer Van Dam wel zeggen, dat men Iets tegen atoombommen heeft, maar men mag niet zeggen, dat God het niet wil, want dat is „annexeren van Gods wil", en men mag er vooral de naam van Jezus niet bij halen. Dat ls „krulstochtenmentalitelt". Ik zou twee dingen willen opmerken: Als lk bij een atoombom, die tienduizenden mensen ln één slag vermoordt, niet mag zeggen, dat God dat niet wil. en als ik niet mag zeggen, dat moderni sering van deze atoombommen een smaad is voor de naam van Jezus, wanneer mag lk dat dan wél? Moet lk bij elke zonde, hoe afschuwelijk ook, zeggen: U mdg er ook anders over denken!? Als Iemand met een.beroep op het evangelie de totaalwapenen zonde noemt, en over bekering spreekt, moet men niet beledigd roe pen „Denkt u dat fk geen christen ben?", maar dan moet men dat be roep op het geweten en op het evan gelie toetsen. Daarvan heb lk ln het artikel van dr. van Dam niets gelezen. Rotterdam M. Broerssc Am. waarin opgenomen: De Rotter dammer. met Dordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga Directeur mg O Posima HOOFDKANTOOR PostDuü 859 1000 AW Amsterdam W>tMufsi'aaf <31 Amsterdam lei 020-913456 iew> 13006 Pot tg-o 66 00 00 San* Ned Crer*ett>*n* Re*enmgnr 73 00 12 REGIO ROTTEROAM-OORDRECHT Postbus 946 3000 AX Roller dam iel 0l0-H5SM(#t en bezorging) tei 010-115568 (redact*! lei 115700 (w REGIO OEN HAAG'tEiOEN Postbus 101 2501 CC Oen Haag tei 070-469445 (abonnementen en bezorging) lei 070-469445 (redactie) lel 070-466864 (urtskniend voor advertenties) Park straal 22 Oen Haaq «EGO NOORD OOST NÉOERtANO lebonnemenien en bezorg^ Postbus 3 8000 AA te» 05200-17030 Mem mar tl 56 zmo*e Abonnementsprijzen eer mm t ic.ee Pw >mwi ftees Nr heN war 101.*0 Adrenemwreneren pp aanvaag iz-e adressen boven) Opgave lamawbenchien 9-19 30 van maandag I'm v.dag Op zondag van i ê- 20 uur iele! 020 913456 Opgave mm.-»dvertenees tei 320 936668 ol scf* f-eNt aan Wmi-Adv aldf-ng postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adres*izg>ng*n u'tsKAtend sc*'KeS* aan onze Amsierdamse ad es sen Mijn tweede opmerking: De kerkge schiedenis bewijst, dat de kerk veel heeft gesproken over de „rechtvaar dige oorlog". Daarbij werden de strij dende partijen aan strenge beperkin gen onderworpen. In géén geval mocht aan onschuldigen leed worden toegebracht. Alleen de kruistochten, dóér mocht alles! Met de kruis toch- tenleuze God-wil-het! zijn zo in de geschiedenis Joden, ketters. India nen meedogenloos omgebracht. De meedogenloos vernietigende atoom bom ls een regelrechte uitloper van de krulstochtenmentalitelt. Het is dan ook werkelijk de dingen volko men op zijn kop zetten, als men „uit gerekend" die mensen, die zeggen: „God wil geen kruistochten!" een krulstochtenmentalitelt verwijt, en zelfs een verband suggereert met het Qott-mit-uns op de Duitse koppelrie men. Dat ls toch te gek om los te lopen! Middelburg Ds W. M. de Bakker Olympische Spelen Wat voor toekomst heeft de jeugd, wanneer Jonge mensen niet meer met elkaar de sport kunnen beoefenen? Ouderen zitten meestal vast in hun verleden. Mogen jongeren daarvan de dupe worden? Gun de Jeugd dan toe komst en stuur de machthebber naar de dokter! Gun de Invaliden iok een kans op sportprestaties. De meeste van hen werden Invalide door de sa menleving. Poeldijk J. C. Kohier Postzegels politici Van „ronde" getallen gesproken! Dr. A. Kuijper was niet alleen oprichter van de 100-jarige VU. bovendien ls het dit jaar 60 jaar geleden dat hij overleed. Dr. Kuijper overleed name lijk ln 1920. Dus nog een reden te meer om op een postzegel te staan. Amsterdam J. E. Vink PTT-verhuizing Ik stel voor. dat de regering gratis grond beschikbaar stelt voor bedrij ven die naar het noorden willen. Dan zal je zien hoe daarop wordt gerea geerd. Dan kan de PTT ln Den Haag blijven en binnen twee Jaar ls de werkloosheid ln het noorden opge lost Nootdorp G. E. van 't Wout Centen Jaren geleden deed lk tijdens mijn vakantie boodschappen in Denemar ken. Alle prijzen waren daar niet af gerond. maar als de kassabon op het eind 1 of 2 aangaf, rondde men naar beneden af op 0. Een kassabon die op het eind 3 of 4 aangaf werd afgerond op 5. Voor zover ik weet een door de overheid verplicht systeem, dat ge makkelijk en eerlijk was en waar le dereen tevreden mee was. Nu er te weinig centen zijn is dit een systeem dat voor iedereen begrijpbaar is en direkt in te voeren! Waar wachten we eigenlijk op? Zaandam P. J. Ransijn OEGSTGEEST (PNHK)De hervormde raad voor de zen ding heeft het jaar 1979 afgesloten met een tekort van vier ton. Op de begroting van 1979 stond 10,4 miljoen, er is echter in dat jaar maar 10 miljoen gulden binnengekomen. De hervormde zendingsraad vreest dat ook dit jaar de begroting, die gesteld is op 10,6 miljoen, niet gehaald zal worden en dat de verplich tingen die in het buitenland zijn aangegaan, niet kunnen worden nagekomen. Veel zal daarom afhangen van het resul taat van de voorjaarszendingsweek die gehouden wordt (van 24 februari tot en met 2 maart). ADVERTENTIE Gezinnen met één ouder: onvolle dig? voor één-oudergezinnen. 21-23 maart, 't Dackhues. Huissen (teL 085- 259105) Integratie kleuter- en lager onder wijs, voor onderwijzers en bestuurs leden. 21-22 maart. Den Alerdinck, Laag Zuthem (tel. 05290-541). Kiezen of delen in de klinische gezondheidszorg 1980-2000, studieda gen stichting studiecentrum voor zie kenhuiswetenschappen. 29 februari. 28 maart. Congresgebouw. Churchill- pleln 10. Den Haag. Inl. tel. 020-728405. Katechese: zaak van de kerke- raad, maar hoe? m.m.v drs. A. L. RIJken-Hoevens en ds. H. R. Juch, zaterdag 15 maart 10.15-16.30 uur. Toerustingscentrum. Leusden (tel 033-43244) van een onzer redacteuren AMSTERDAM— Het internationaal r.k. theologisch tijdschrift ..Concili um" is de laatste tijd nogal in het nieuws geweest omdat het Vaticaan een campagne aan het organiseren lijkt tegen topmedewerkers als Schil- lebeeckx. Pohler, Boff. KQng en Metz. Toch verschijnt er zo'n tienmaal per Jaar een nummer ln het Frans. Duits. Nederlands. Spaans. Engels en Itali aans. Het laatste nummer gaat over „arbeid en religie" en sluit daarmee aan niet alleen op actuele problema tiek. maar ook op allerlei publicaties, laatstelijk de vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen. Met medewerkers uit zowel de eerste, tweede als derde wereld vraagt Con cilium zich al of in de huidige samen leving nog voor alles gestreefd moet worden naar volledige werkgelegen heid. of dat de kerk een geestelijke Instelling moet gaan bevorderen die mensen ln staat stelt gezond te blij ven ook als zij niet werken. In onderschelden artikelen wordt deze vraag zowel theoretisch als con creet uitgewerkt. Ten slotte wordt het thema vanuit theologisch ge zichtspunt behandeld. Daarmee kan deze uitgave van Gooi en Sticht in Hilversum nuttig zijn in de vele stu die en gesprekskringen die zich met dit onderwerp bezighouden. In dit Jaar wil Concilium ook nog speciaal nommers uitbrengen over onder meer: vrouwen in een ..mannenkerk plaatselijke kerk en bisschopskeuze, christelijke gehoorzaamheid, ethiek en economie Oe Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland (deelgemeente) zoekt voor zo spoedig mogelijk een: Full-time of part-time. Opdracht: samen met de predikant pastorale arbeid te verrichten, speciaal onder de vele jonge gezinnen in onze enthousiaste gemeente, kontakten op te bouwen met de jongeren, te helpen in de catechese en het kringwerk. Preekbevoegdheid strekt tot aanbeveling. Oud-Beijerland (in de Hoeksewaard) ligt een kwartier per auto vanaf Rotterdam-Zuid. Er is een frequente busdienst naar Rotterdam en Dordrecht. Reacties graag binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad aan de scriba van de kerkeraad. mevr. W. H. Weerman-Meenks. Plaete 13. tel. 01860- 5376 Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de scriba of tot de predikant: Ds. W. Rads take, van Ohentstraat 30. tel. 01860-3417. De hervormde kerk begint nog dit jaar een uitwisselingsprogramma met kerken, waarmee tot nu toe al leen zendingscontacten bestonden. Afgevaardigden van de kerk van de Mlnahassa op Noord-Celebes, van de protestants christelijke kerk op Ball en van de presbyteriaanse kerk ln Ghana zullen eind van dit jaar een bezoek aan Nederland brengen en geruime tijd de gast zijn van (een classis van) de hervormde kerk. Ge durende die periode zullen ze Inten sief kennis kunnen maken met het kerkelijk leven in Nederland op plaatselijk niveau. Enige tijd later zullen afgevaardigden van de gast vrije classis naar Indonesië of Ghana gaan om daar op dezelfde wijze ter plaatse kennis te maken met het ker kelijk werk in de gemeenten. Beide partijen De nadruk ligt bij dit uitwisselings programma op de gelijkwaardigheid van beide partijen. Zending is, aldus de hervormde raad voor de zending, géén eenrichtingverkeer meer. Tot nu toe was het echter wel zo dat er geen overleg bestond tussen kerken en kerkleiders onderling, maar tussen de secretarissen van de raad voor de zending in Nederland en kerkleiders van „overzee". Bij dat overleg ging het dan vrijwel altijd over hulp die door „hier" geboden kon worden aan „daar." Omdat alle contacten altijd gelopen hebben via de raad voor de zending bestaat „ginds" ook een een scheef beeld van de Nederlandse kerk. Van het doorgeven van Infor maties over onze kerken naar de part- nerkerken overzee was vrijwel geen sprake. Door dit uitwisselingsprogramma hoopt men de gelijkwaardigheid van de Nederlandse kerken en de kerken overzee te benadrukken. We hopen, zegt de raad voor de zending, „dat er een meer wezenlijke betrokkenheid van kerk-tot-kerk en van gemeente tot-gemeente tot stand gebracht zal kunnen worden" en „dat het zal mo gen lukken op deze wijze echt als zusters en broeders in de Heer met elkaar te leren omgaan, elkaar te le ren kennen, en zodoende ook Iets wezenlijks voor elkaar te kunnen gaan betekenen." advertentie in luxe uitvoering, met ritssluiting en duimgreep, voor 100.- of meer? Hebt u dan geen 2,63 over voor een eenvoudig Nieuwe Testamentje voor één van de 200 000 schoolkinderen van Brazilië? Giro 901 000 van In de Rechte Straat te Velp. met vermelding NTBr. door dr. Ewald Kooiman Op 20 augustus van het vorige Jaar werd ln de hervormde Grote Kerk van Dokkum een nieuw orgel in gebruik genomen. Het werd gebouwd door Flentrop Orgelbouw te Zaandam in een bestaande historische kas. Deze kas bevatte oorspronkelijk het orgel dat de Groningse orgelmaker Jan Helman ln 1688 voor Dokkum had gebouwd. Tot 1893 deed dit orgel dienst. In dat jaar plaatste de orgelmaker Van Dam uit Leeuwarden een nieuw binnenwerk in deze kas. Geheel ln de lijn van de toen heersende smaak, hield Van Dam nauwelijks rekening met de oorspronkelijke opzet. Bij de nieuwbouw van 1979 keerde men grotendeels terug tot de situatie van 1688. Ter gelegenheid van deze nieuwbouw/restauratie verscheen er een alleraardigste monografie van de hand van Herman S. J. Zandt, organist van de Grote Kerk te Dokkum. Het 67 pagina's tellende boekje is getiteld De Orgelgeschiedenis van de Orote of St. Martinuskerk te Dokkum 1584-1979. Het is te bestellen door storting van 12.40 op postglrorek. nr. 85.80.91 t.n.v. kerkvoogdij her vormde gemeente te Dokkum. Interessant Op een speciaal hiervoor belegde bijeenkomst op 17 november 1979 werd dit boekje gepresenteerd, waarna Herman Zandt een hoogst Interessant programma speelde van componisten die op een of andere manier ln relatie stonden met zaken die in het boekje aan de orde komen. Op het program ma van deze avond wordt steeds verwezen naar de desbetreffende pagina's uit het boekje. Een idee dat navolging verdient. De monografie zelf bestaat uit twee hoofddelen: ln zes paragrafen geeft Herman Zandt een zeer gede tailleerde bespreking van de Dokkumse orgelge schiedenis. Het waardevolle van deze studie is. dat Zandt hier de resultaten meedeelt van zelf standige bronnenstudie Als zodanig heeft deze monografie veel meer dan alleen locale betekenis. Uit een literatuurlijst van drie dichtbedrukte pa gina's blijkt dat Herman Zandt zijn zaken grondig aanpakt Een tweede hoofddeel is gewijd aan „Organisten. Orgelspel en Kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme". Het ls een hachelijke onderneming een zo breed onderwerp in 14 pagina's enigszins bevredigend te behandelen: de stof is hier noodzakelijkerwijze erg gecomprimeerd; lk zou me dan ook goed kunnen voorstellen dat het belangstellende gemeentelid. tot wie Zandt zich blijkens zijn Voorwoord in eerste instantie richt, moeite heeft met verschillende vaktechnische za ken: de vakman anderzijds zou graag meer willen weten Het boek bevat verder het programma van de feestelijke ingebruikname van het orgel, compleet met de registratie van de toen gespeelde werken en nog 14 pagina's illustratie. Ik vind dit een voorbeeldige pubiikatie. en hoop dat andere kerk voogdijen en orgelcommissies in voorkomende gevallen zich aan het Dokkumse voorbeeld zullen spiegelen. Orgellandschap Onder de titel Utrechts Orgellandschap verscheen bij J. C. Wlllemsen (Amersfoort) een stevig kijk- en leesboek, geschreven door de Veenendaalse orga nist Bert Wisgerhof. Het kost 49 gulden en telt een 270-tal pagina's De auteur wil. blijkens zijn Woord Vooraf, de lezer een overzicht geven van het uiterst veelzijdige en afwisselende Utrechtse orgellandschap Onder Utrecht moeten we dan zowel de stad als de provincie verstaan. Het ls geen complete opsomming geworden van alle orgels die er ln Utrechtse kerken te vinden zijn; dat zou ook wel een heel boek geworden zijn, met ongetwijfeld een heleboel oninteressante in strumenten. Nu ls elke selectie uiteraard mede bepaald door persoonlijke voorkeuren; daarom had lk het leuk gevonden wanneer de auteur zijn selectiecriteria wat duidelijker had verwoord Het boek begint met enkele pagina's die faforma- MET DICHTE OGEN j 't Was zondagmorgen in de kerk. 1 ,e< was gepreekt en gedoopt, gebedei gezongen toen we aan de viering t waren. We zongen een tafelgebed, gt beurtzang met zanggroep en solis je Ineens drong een bepaalde regel i het gebed zich sterker aan mij opjjeu zongen: „Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. Gij alleen wéét wat dat betekent. Wij niet." set En toen kwam die regel: „Wij gaan de wereld door met dichte ogen." Dichte ogen. dat kan betekenen: tft g< binnen gekeerd. Heel sterk naar binnen en dan blijf je helemaal ln jezelf Misschien erg modieus tegenwoordig, maar ook niet zo erter vruchtbaar. Hier heeft het Iets vaij een beschuldiging. Wij gaan de wereld door met dichte ogen: wij s niet wat er te zien is. En dat paste oo; de preek die over het werk van Gogar ging. Namelijk dat werk dat Hij ni de opstanding van Christus ingezétus heeft. De wereld is sedertdien een andere wereld. Een wereld waarinhg: niet alleen maar de krachten van dood en duisternis heersen, maar ,waar iets nieuws op gang komt, od buiten de kring die wij kunnen aft alc Ook bij mensen die niet direct tot onze „groep" en tot ons geloof behoren. Als we de wereld doorgai met dichte ogen is het geen wonde i dat we't niet zien. of dat we't JOl hooghartig toeschrijven aan ijdel menselijk pogen. We zouden onze ogen eens open moeten doen. Het best. We hoeven niet bang te zijn. Levende is er. gin :1a pt ■ri NED. HERV. KERK ag Beroepen: te IJsselmuiden-Grafl J. A. van der Velden te Reeuwi; v, Aangenomen: naar Breda en Heijde (toez) F. J. Th. van Bov< LCi Gorinchem; naar Nijmegen (toe J. van Cruyningen te Rijswijk Bedankt: voor Harderwijk W. van der Sluys te5 Amsterdam; -i Stolwijk J. Wieman te Vlaardir |Q voor Grevelduin-Capelle M. B.| den Akker te Rijssen. GEREF. KERKEN Aangenomen: naar Lelystad (her ref. federatie) als missionair d naai toeruster C. P. Sybranc Montfort, die bedankte voor B wijk-Velsen-Noord. Beroepen: te Papendrecht C. A. lemaker te Zwolle. Beroepen: te Driebergen-Rijseii A. J. van Nijen te Sneek. CnR. GEREF. KERKEN Bedankt: voor Enschede-West Graaf te 's-Gravenzande; voor venter E. E. Slofstra te Broei116 Langedijk. las GEREF. GEMEENTEN Bedankt: voor Haamstede R. aard te Leiden. Beroepen: te Apeldoorn P. Honfcek te Kampen; te Goudzwaard A. gerland te Krabbendijke; te drecht H. Hofman te Rotter! Zuid, die bedankte voor Almell. Borsele A. Bac te Oostkapelle. nte ierr Ds. G. den Boer keli Op 63-jarige leeftijd is overled&on hervormde emeritus-predikantror den Boer te Breda. Ds Den Boer) in 1942 predikant te Standdaafc-D ten. Vervolgens diende hij de^ vormde gemeente te Waardr Beesd en te Heinenoord, tot 1967 wegens ziekte met vei emeritaat ging. In 1971 echter kt weer dienstdoend predikant w< te Zoelen, maar eind 1975 m« opnieuw wegens ziekte met vroegd emeritaat. tie geven over een aantal orgelbouwers die in het Utrechtse werkzaam zijn geweest. Het daaropvol gende hoofddeel van het werk bevat, per plaats naam alfabetisch gerangschikt, van Abcoude tot Zeist, een bespreking van de door de auteur geselecteerde orgels. Van vrijwel elk instrument is er een zwart-wit foto, en steeds vermeldt de schrij ver dispositie en geschiedenis van het orgel in kwestie. Daarbij blijft het niet: ln veel gevallen ls er ook Informatie over de voorgangers van het huidige orgel en ook over veel kerkgebouwen worden gegevens verstrekt. Uiteraard neemt het rijke orgelbezit van de stad Utrecht een flink deel van dit boek ln beslag (zo'n 70 pag.). maar Amersfoort is ook goed voor 18 pagina's Een register van persoons- en plaatsna men besluit het boek. Ik moet zeggen dat lk met veel plezier in Wisger- hofs orgellandschap rond heb gedwaald; de zeer talrijke foto's, in kwaliteit variërend van goed tot redelijk, met een enkele negatieve uitschieter, dragen aan dit plezier niet weinig bij. De auteur maakt een verstandig gebruik van eventueel aanwezige Informatie die door anderen al is verzameld, en aarzelt niet dit door literatuur verwijzingen kenbaar te maken. Bij de bespreking van de wisselende lotgevallen die menig orgel in de loop der Jaren hebben getroffen weet Wisgerhof over het algemeen een vrij neutrale toon te bewaren. Dr. Tukker 81echts één keer schiet hij uit: zijn toorn treft dan de weleerwaarde en zeergeleerde dr. C. A. Tukker. Wanneer Wisgerhof vermeldt dat voornoemde dr. Tukker, tijdens zijn ambtsperiode te Kamerik de restauratie van het orgel in de hervormde kerk aldaar als adviseur heeft begeleid, het was in 1972, is hij kennelijk bereid dit voor één keer door de vingers te zien. Maar als hij, twee Jaar later, dr. Tukker weer adviserend ziet optreden, ditmaal te Westbroek, is de maat vol. Ik citeer (pagina 237): „Adviseur was dr. C. A. Tukker, predikant te Kamerik. Het ware te wensen dat deze adviseur zich uitsluitend met theologische vraagstukken zou bezighouden." Dr. Ewald Kooiman is organist van, en docent Franse letteren aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. Prof. dr W. C. fe* Unnik JJ' nee De Utrechtse nieuwtestamei1 de prof. dr W. C. van Unnik, die teli: maart 1978 overleed, zou dit rt met emeritaat gegaan zijn. Hij >°n de eerste voorbereidingen vo ln bundel opstellen, die hem bij dl( ha genheid zou worden aangebodei 'dei meegemaakt Die bundel „opaord van en over Willem Cornells valdij nik (1910-1978) is nu toch versct PP« onder de titel: „Woorden gaan 1 (uitg. Kok, Kampen, 317 pag., pd gulden). Het werk begint met 1 not pagina's tellende hoofdstuk „H<1 da king", met bijdragen van col van prof. Van Unnik. Daarna, °r een door prof. dr O. de Jong ing 'Ofd keuze uit het werk van Van (Jen Tegenover de titelpagina is ee#>dsi tret van deze theoloog opgenoi ider

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2