Bezuiniging op de helling bedrijfsauto rai Richting Kies uw kado ito gaat hteruit ïbrengst miljoen Telebingo gulden IIJKSTRA 1A.MPEN Amerikaanse druk op premier Israël 1 Meubelfabriek Oisterwijk In deze krant Kabinet aarzelt over nieuwe looningreep Oud zilver nu goud waard Nu ook per post tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zonnig HET WEER Iran verdeeld over gijzelaars Gesprek tussen arm en rijk mislukt menwonende ongehuwde :Jn ook 'Pas 65' krijgen Amerikanen bestellen 13 Fellowships IJs onder zonnetje 7tml6februari overplaatsing dienst eerst van directie' f» Begin houdt voet bij stuk Trouw Duidelijk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee toonaangevend in eiken Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR 10873 DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 r~ Droog wee' en enkele perioden mei zon Middagtemperatuur rond tien graden. Matige zuidwestenwind Morgen en overmorgen: Korte ti|d regen en vrij zacht Morgen zon op: 07.59 maan op: 05.41 zon onder: 17.46 maan onder 14 31 Deze krant laat zich vier weken lang op proeflezen. 24 nummer» voor f8,00. Bel: 020-65 93 88. LOSSE NUMMERS 65 CENT SRADO (AFP. Reuter. AP) zondheidstoestand van de Joe- rische president Tito is plotse- - 'brsiechterd In regeringskringen •ado maakte men ich gister- grote zorgen over de toestand 87-jarige president wiens lin en ongeveer drie weken geleden eamputeerd. Een medisch bul- prak gisteravond van verzwa an het hart" en „problemen bij nctioneren van de nieren". Dit ibarende communiqué kwam mededeling van zondag dat er grjlijkheden" waren ontstaan in rstellingsproces van de Joegos- t inhe president. Volgens het acht ellende medische team dat pre- Tito onder zijn hoede heeft de „onvermijdelijke medi- tappen" genomen worden. kk luc kof! rigi f sje bekent brand Amsterdam te 5E >en aangestoken .vaier en onzer verslaggevers fSSERDAM Een 16-jarig meisje Vi,el tegenover de Amsterdamse po kkend zondagmorgen de brand ?n aangestoken in de Buiten- irstraat, die aan drie mensen J-en kostte. Het meisje; dat gis- Jebre wercj aangehouden, weiger- ant"'jler een noemen. Vol- )S, Ro e politie heeft ze mogelijk uit i bos< e gehanflefd. Haar vriend, die woiie. eerste etage woonde, zou regel- v) pngang hebben gehad met an- •ouwen. De vriend was op het it van de brandstichting niet pand aanwezig. PAGINA 2: Ds. Vreugdenhil eindredacteur af PAGINA 3: Kamer: dring rol van auto terug Eerste doel Reizende School is Turkije PAGINA 4: Jaap de Ruig PAGINA 5: Grafzerken te vaak „taartendozen" Parlementsrubriek PAGINA 7 PAGINA 8 De Kleine Krant PAGINA 9 Boek over oorlog naar schooljeugd PAGINA ECONOMIE PAGINA SPORT: Ausputzershow PAGINA SERVICE: Autofubrlek over „spookrijders", strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzlcht Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Het kabinet overweegt de aangekondigde bezuiniging van drie tot vier miljard gulden voorlopig slechts voor de helft door te voeren. Daarnaast is er grote aarzeling binnen het kabinet of het een looningreep voor de rest van het jaar zal wagen die ook de laagste inkomens iets door de nullijn van de koopkracht zal laten zakken. Were Wen 1AAG (ANP) Twee duurzaam samenwonenden, van wie een van Deveten minste 65 jaar is en de ander ten minste 60, zijn gelijkgesteld met htpaar voor het kunnen verstrekken van de „pas 65". De samenwonen- 'ereidi oeten we' a' een P*ar jaar op een adres vertoeven. smate lerruiming van de mogelijkheden om een „pas 65" af te geven, is winkel ven door de veranderde maatschappelijke onvattingen. nkel. I esterv^5" kan in het vervolg ook worden verstrekt aan een (gewezen) sm. Diander die in het buitenland woont. De persoonsgegevens van de ten TÈFcr moeten dan °°k worden nagegaan bij de Nederlandse gemeente, n gezfc aanvraKer het laatst stond ingeschreven. C. »P p^i—i— Strfl ire W Werk ■ensst «Jieuw wer f Werkt Ge Zr. A ja. A n, Zaï I St t :m (ANP) De televlsle-actle Bos^go ten bate van de Olympi an voor gehandicapten i Pa is) heeft ongeveer 27 miljoen netto opgebracht. Naar ver- ig is eenderde van dit bedrag («foor de organisatie van de spe- van 21 juni tot en met 5 juli in en Veenendaal worden ge- Het overige geld gaat naar ionaal Fonds Sport Gehandl- voor de uitvoering van diverse in in Nederland. ADVERTENTIES w 1,1 V W ic, med r Verke achtefg L. if Wil !wï» A. stelve ei Halfwt an. Malt an Lu ee, S jr Laf erdairr» Dudsff S middel van spelletjes geld bij elkaar schrapen om iets te financieren dat bovendien tegen de integratie van de gehandicapten indruist," vroegen de betogers zich in pamfletten af. Het Nederlandse volk heeft in totaal ruim 24,5 miljoen Telebingo-kaarten 1,50 gulden per stuk gekocht. De tv- programma's trokken overal veel be langstelling. In sommige gevallen werd letterlijk on- de kaarten ge vochten. Zo was de stand van zaken toen het kabinet gisteravond om half tien bij eenkwam met de bedoeling de kno pen door te hakken voor het pakket economische maatregelen. Het was toen de bedoeling dat vandaag de kabinetsbesluiten worden neergelegd in een brief voor de Tweede Kamer en „sociale partners" (werkgevers, vak beweging). Donderdag zal dan het nieuwe cen trale overleg van het kabinet met de sociale partners moeten worden ge houden. De kans dat er dan alsnog een centraal loonakkoord komt dat het fiat van het kabinet kan wegdra gen. wordt klein geacht. Komt er geen akkoord, dan zai het kabinet vrijdag de beslissing moeten nemen over het afkondigen van een loomaat- regel voor de rest van het maar. Daar is namelijk een wijziging van de loon wet voor nodig, die uiterlijk 10 maat. als de loonpauze afloopt, vankracht zal kunnen worden. Het wetsontwerp zal zo spoedig mogelijk na eenmlsluk- Van onze redactie economie WASHINGTON Fokker heeft uit de Verenigde Staten orders gekregen voor de levering van totaal dertien F-28 Fellowship-toestellen. Een van de opdrachtgevers heeft bovendien nog eens een optie genomen op zes vliegtuigen. De levering van de der tien Fellowships zal in 1980 en 1981 plaatsvinden. De luchtvaartmaatschappij Altair heeft drie F-28 Mark 400 toestellen besteld en een optie genomen op zes. Empire Airlines boekte drie vliegtui gen. Zij zijn de eerste twee Ameri kaanse luchtvaartmaatschappijen die met een F-28 gaan vliegen. De derde en grootste order, die acht toe stellen betreft, komt van een niet nader genoemde, maar volgens Fok ker belangrijke maatschappij. Fokker en de Duitse vliegtuigindus trie VFW zullen op 29 februari defini tief uit elkaar gaan. Aan de „schei ding" van de twee ondernemingen werd al geruime tijd gewerkt. Meer nieuws op pag. 11 king van het overleg van donderdag moeten worden ingediend, om Twee de en Eerste Kamer de benodigde tijd voor afhandeling te verschaffen. De gedachte bij het kabinet om het bezuinigingspakket voorlopig te hal veren. sluit aan bij de kritiek dat de sombere economische ramingen ei genlijk te onzeker zijn om daar nu al zulke forse bezuinigingen op te base ren. Daarom zou later in het jaar nader bezien kunnen worden of er niet alsnog meer bezuinigingen dan voor anderhalf twee miljard gulden nodig zijn. Het WD-kamerlid De Korte, dat steeds had betoogd dat „tenminste vier miljard" bezuinigd moest worden, vlndtnu „twee miljard voldoende als het voor een half Jaar is." Door voorlopig niet verder te gaan dan twee miljard, zou het kabi net ook tegemoet komen aan de op vattingen van CDA-fractlelelder Lub bers. die eerder twee miljard voldoen de had genoemd. Het kabinet zou met halvering van het bezulnigingspakket wel de one nigheid binnen de coalitie van CDA en VVD voor zich uitschuiven. De kans bestaat evenwel dat nieuwe ra mingen van het Centraal Planbureau, in Juni of Juli, dan een uitweg zullen bieden. Onzekerheid Groter was gisteravond de onzeker heid over wat het kabinet gaat doen met de lonen. Het kabinet houdt de mogelijkheid van een loonakkoord open De brief, die vandaag of mor gen zal moeten uitgaan, zal daarom nog geen definitieve maatregelen en voornemens bevatten, maar slagen om de arm houden. Er is echter aid een wetsontwerp achter de hand dat het kabinet tijdelijk, voor de rest van 1980, bevoegdheid geeft lonen en an dere Inkomens vla loonmaatregelen vast te stellen. Een verlenging voor een of enkele maanden van de loon pauze ls niet meer mogelijk, want dan had daarvoor al een wetsontwerp voorbereid moeten zltn. Wat de Invulling van de loonmaatre gel betreft, werd gedacht aan afzien van de automatische prijscompensa tie voor de tweede helft van het Jaar. Die zou dan gedeeltelijk kunnen wor den vervangen door een belastingver laging. Er was een plan ontworpen waarin ook voor de laagste inkomens minimumloon en laagste sociale uitkeringen de koopkracht dit Jaar niet meer behouden zou worden. Over dit plan was gisteravond echter nog grote aarzeling. Daarbij speelt een grote rol de „oorlog" die dc FNV min of meer aan het kabinet heeft verklaard. Botsing FNV Deze week openden de ledenbladen van de FNV-bonden met een vraagge sprek met FNV-voorzitter Kok. „Ne derlands grootste vakcentrale maakt zich op voor een grote botsing. Met de regering, met de werkgevers, en zono dig met het parlement." aldus de be geleidende tekst. Kok vertelt dat straks de steen van het FNV-protest aan het rollen zal zijn. „Die rolt als het parlement spreekt Ik ga die niet tegenhouden als een loonmaatregel uitkomt. Ik speel geen politieagent in dienst van regering of werkgevers. Onze parlementaire democratie is een groot goed. Maar dat is onze vakbondsvrijheid ook. Vrije CAO-on- derhandelingen zijn ons eerst-geboor- te-recht. Dat staat op het spel." Een mogelijkheid die gisteravond in het kabinet werd besproken was het toestaan van een „onderhandelings- marge" aan werkgevers en vakbewe ging binnen het raam van een loon maatregel. Binnen die marge zouden dan toch CAO-onderhandelingen kunnen worden gehouden. Ook zou. In de lijn van de halvering van het bezulnigingspakket. deze marge later ln het Jaar eventueel kunnen worden verruimd, wanneer gunstiger econo mische vooruitzichten dat mogelijk maken. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE Hallo Kamerleden! De Stichting „De Ombudsman" moei bli|ven. Toonzalen: AMSTERDAM Weteringschans 84a L DEN HAAG Stationsweg 102 I HEEMSTEDE Cruquiusweg 37 m Ook verkrijgbaar in de betere verlichtings zaken Onder een „lentezonnetje" en een temperatuur van elf graden was de afgelopen dagen in Ne derland toch nog ijs te zien. Zoals hier op de foto, kruiend ijs langs de Afsluitdijk bij Korn- werderzand. Ie kosten van de Paralympics 3 begroot op vijftien miljoen Het bedrijfsleven betaalt de zes miljoen gulden, ihem, waar de Paralympics gehouden, werd gisteren de Telebingo-uitzending opgeno- JJrnkele tientallen demonstran- ler wie mensen uit de gehandi- ;emeenschap Het Dorp bij demonstreerden gisteren schouwburg tegen Telebingo. wij anno 1980 onze ogen niet :op schamen wanneer wij door u. Zo Gen I. N Gi 1 Itte S 73 erbsd "err™ n onzer verslaggevers INOEN - Bij de overplaat sen. 'n de centrale directie van de i GerrCl de „top" van deze directie Kiuijt moeten gaan en niet de lagere zoals tot nu toe. Dit zal lelijke delegatie vandaag len aan de kamercommissie spreidingsbeleid. Bovendien ^•érnJde commissie op het hart ge niet mee te gaan met FNV- Wlm Kok. die zich laatdun- - -T de spreiding heeft uitgela- erop heeft gewezen dat de svrounoodzakelijk is om dc Stan ur van het noorden op te krik- aist. commissie praat vandaag de dienstenbond van de zich ongetwijfeld zal verzet- n brandbrief van de regering 5n'an8s tot massale protesten Zee **"ers die 11101 naar het noor- 'wei 'en Tenslotte praat de kamer- vle ook nog met de staatsse- deVisen Koning en Smit-Kroes. 6. v is is groot dat er deze week nog, ers begin volgende week. een kamervergadering aan de ^•atsing van de PTT-Directie ^Bewijd. In Groningen wordt er op gelegd dat de noordellj- ^Katie alleen praat met Kamcr- niet met de regering, waar- Vn het contact immers heeft op pag. 9 TOOe..,-': TENTOOMSTEIUN6 x Geopend van 10-17 en 19-22 uui. rAR zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 7.50 -* AMSTERDAM I Trein - Toegang - biljetten bij NS-stations Klinkende munt voor oud goud en zilver bij Gerritsen Zilversmeden Oude of beschadigde zilveren voorwerpen zoals lepels, lijsten, theepotten, guldens, rijksdaal ders e.d. kunt U bij ons inleveren voor klinkende munt of als tegen waarde voor nieuw waardevol 100% zuiver zilveren bestek. Oud goud veel waard Ook oude gouden voorwerpen zoals trouwringen, sieraden, munten e.d. worden door ons in genomen. Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur ook op zaterdag 16 en 23 februari kunt U terecht in de showroom van de Sola fabrieken, Van Reenenweg 155 te Zeist. Nu ook per post Is de reis naar Zeist bezwaarlijk, zend dan Uw artikelen goed ver pakt, aangetekend aan ons toe. Wij betalen U snel per bank. giro of postwissel Controleer wel goed of alles van echt goud of zilver is en dus niet verzilverd of doublé. zilversmeden Sola Fabriek MJ Gerritsen NV. Van Reenenweg 155, Zeist, tel 03404 13677 TEL AVTV (AFP, Reuter) De Amerikanen hebben hun druk op de Israëlische premier Begin vergroot om met Egypte tot overeenstemming te komen over de toekomst van 1,2 miljoen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en in de Gaza- strook, die door Israël bezet worden gehouden. Premier Begin heeft gezegd dat zijn land niet verder kan gaan dan het heeft gedaan. Liberalen verwikkeld In een ideologisch debat, dat zie je niet elke dag. Fractievoorzitter Rietkerk betoogt dat zijn geestverwanten ten tijde van zijn voorganger Oud links waren. Staatssecretaris Smit-Kroes verdedigt Iets dat aan „lood om oud ijzer' herinnert. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boclsccrklci mei \erf in .1 kleuren en (Jeedjc (C) HIJ beschuldigde de Amerikanen er van zonder hen met name te noe men dat zij Israël gebruiken om de Arabische landen te sussen. Minister van buitenlandse zaken Vance heeft geopperd de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Islamitische wereld kan verbeteren en de invloed van de Sowjet-Unie in het Midden- Oosten verder kan afremmen. De Israëliërs willen voor de Palestij nen ln de Gazastrook en op de Jor daanoever nauwelijks zelfbestuur, terwijl de Egyptenaren daarmee juist zo ver mogelijk willen gaan. DE Ame rikaanse bemiddelaar Linowitz heeft bereikt dat het overleg nu wordt ver plaatst naar Londen. In deze „neutra le plaats", aldus een Amerikaanse zegsman, zullen de onderhandelingen tussen Egypte en Israël 26 februari worden hervat. Overigens heeft ook de Israëlische onderhandelaar, minister van bin nenlandse zaken Burg, gisteren nog eens herhaald, dat er wat hem betreft geen speling zit in de Israëlische voor stellen. Eerste minister Khalil van Egypte zei dat zijn land blijft staan op vergaande vrijheden en bevoegd heden voor de Palestijnen. Van Israëlische zijde werd gisteren ln bedekte termen de haast gehekeld die bemiddelaar Linowitz achter de besprekingen zet. Volgens de akkoor den die Israël en Egypte in Camp Davld hebben besloten, moet het overleg over de Palestijnen in mei zijn afgelopen maar naar het idee van Israëlische zegsleden moet een uit loop tot de mogelijkheden behoren. penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierscf (B) Cirote. kleine en kruiskopschrocvc draaier in ëcn Handgrecpje met met fraai diermolicf Als onder legger ol voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhoulen hang- vllil.ihllmllllllilllvjl.llvi'ii mis» - iimslilgmv-vhunick.lom«Ir.igvnwk plank"; p,u'' "n '•?™)'°p<nK garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw het ochtendblad met een over tuiging. L il erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats L w naam l'w adres _Giro Postcode en plaats .Tel ADVERTENTIE Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 1*7. Kado naar keuze DA. DB. DC. C3D (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 27(>2.1000 PA Amsterdam Ol bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456 X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1