ISpookr i j der s-ver schi j nsel ^verdient nadere studie Radio- en televisieprogramma's [ini-auto-salon Meer eerste en tweede auto's HET WEER döor Hans de Jong Weerrapporten ft REISDAG 12 FEBRUARI 1980 VARIA TROUW/KWARTET P 15 RHS 17 B: laat automobilist er op verdacht zijn ASTERIX EN HET GESCHENK VAN CAESAR mi [n België, in november JiMiop de E 10, twee maal 395Whter elkaar een cht .spookrijder", In Ne- Ierland, eind januari, 6 bp de A 44 ook twee- __lnaal zo'n autosnel- qo weggebruiker die te- ?a| ;en de rijstroom in- Jeed. Tussen Antwer- jen en Brussel werden iet twee ongevallen men net dodelijke afloop, erai jok voor het Neder- 220 andse lid van het Eu- opees parlement tnne Vondeling; in lederland ging het om één zo'n ernstig ge- fal, terwijl de politie een andere be schonken spookrij der van de weg haalde. De vergissingen zijn mede door onvoldoen de duidelijke ver keerssituaties ln de hand gewerkt. Er ia nog t* weinig bekend over „spookrijders". De Al gemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie te Drieber gen is daarom begonnen materiaal te verzamelen over de toedracht van onge vallen door het rijden op de verkeerde rijbaan van snel wegen en voor zover mo gelijk over het grotere aantal malen dat het won derwel goed afloopt. „Ei genlijk komt het niet zo Ijk met de BedriJfsauto-RAI is afgelopen donderdag in rijs een mini-autotentoonstelling geopend. Het is meer i expositie van kunstwerkjes van kinderen, die zelf omodellen mochten bouwen in het Atelier des Enfants het Centre Georges Pompidou, het befaamde Franse vstcentnim. De expositie wordt tot 3 maart gehouden in t Magasln Citroen aan de Champs Elysées. Centre Georges Pompidou, ook wel Beaubourg ge- md. leidt jonge artiesten op tot alle mogelijke richtin- in vormgeving en ontwerp, waartoe de automobiel zich ifent. Zij het dat daarbij de aërodynamica niet vooropstaat i dat de kinderen mochten uitgaan van alle mogelijke thelfterialen en van bestaande modellen. Zoals de „Eend" op foto. vaak voor dat we met dit type ongevallen van doen hebben." aldus een woord voerder van de politie dienst. die de voorvallen wijt aan slecht weer. mist, onbekendheid met de om standigheden, onoplettend heid en ook wel overmatig alcoholgebruik. In landen als Amerika en de Duitse bondsrepubliek is men al verder met de analy se van het spookrijdersver schijnsel. De conclusie is dat er weinig tegen te doen valt. Zelfmoordpogingen, waarbij ook gelijk het leven van anderen in gevaar ge bracht wordt, vormen daar met dronkenschap de voor naamste oorzaken. Het komt zelfs voor, dat het om weddenschappen met bra- vour gaat: als bij een Russi sche roulette. In België blijkt dat de door politiepatrouilles klemgere den spookrijders doorgaans te veel gedronken hebben. Ingeval het om een vergis sing bij vrachtwagenchauf feurs gaat. Is vermoeidheid vaak de oorzaak. Een derde categorie vormt die van meest bejaarde automobi listen, die anders zelden of nooit op snelwegen rijden, en de vierde groep bestaat ook volgens de Belgische in drukken uit degenen die naar zelfmoord zoeken. Volgens de Belgische Tou- ring-Wegenhulp is het bij zonder de moeilijk de afrit ten van de autosnelwegen tegen het oprijden door spookrijders te vrijwaren. „Er bestaat geen pasklare oplossing voor: wie merkt verkeerd te zitten moet maar op de vluchtstrook gaan rijden, de noodknlp- perlichten aan doen en het veilige moment afwachten om rechtomkeert te ma ken," stelt deze organisatie. De Duitse ADAC schrijft een deel van de keus voor de foute rijrichting op het con to van slechte wegmarke ring. Dit naar aanleiding van een onderzoek in Beie ren, waar in 1977 maar liefst 385 maal voorkwam; in elf gevallen met ongevallen als afloop. Herhaaldelijk meldt de Duitse radio wanneer er een spookrijder gesigna leerd is. Cijfers In Nederland hebben we geen cijfers beschikbaar: de dienst Verkeers-Ongeval- len-Registratie te Heerlen telt wel alle ongevallen op de verkeerde weghelft, maar dat gaat natuurlijk meestal om gewone wegen zonder vangrail in het mid den. Hooguit één op de dui zend verkeersongevallen zou kunnen worden toege schreven aan spookrijders. Of het om tientallen of hon derden gaat is niet duide lijk. Maar als een dergelijk onge val zich voordoet is de klap hard: wanneer twee auto's al met tachtig kilometer per uur tegen elkaar botsen dus samen met 160 kilome ter per uur is de overleve ringskans bijna nihil. Moet er niet meer gebeuren, bij voorbeeld nu de situatie langs de A 44 bij Sassen- helm tot vergissingen kan leiden? Daar schijnt ook de verongelukte spookrijder, die geen alcohol gebruikt had, de weg opgekomen te zijn. „Het kan zijn dat een klein aantal afslagen nog niet past in het systeem, maar in het algemeen is de kwaliteit van ons autosnelwegennet ook wat deze structuur be treft goed," antwoordt ir G. R. de Regt chef van de ver- keersafdeling van de ANWB. Naar zijn mening valt het probleem nooit ge heel uit te bannen: „Vergis singen vormen zeker niet de meerderheid van de rede nen, waarom spookrijden voorkomt." Er zijn wel technische hulp middelen denkbaar - daar op wordt ook in Duitsland gestudeerd maar de vraag is in hoeverre toepas sing van elektronische sig nalering voor dit ene euvel financieel een haalbare kaart is. Kan dat niet beter elders worden geïnves teerd? Een plaatselijke oplossing heeft zin, waar inderdaad de af- en opritten overzichtelij ker te maken zijn. maar „ik geloof dat we Alle wegge bruikers beter kunnen wij zen op wat Je moet doen wanneer er een spookrijder opdoemt," aldus lr De Regt: „Het gaat er om dat de au tomobilisten niet turen op de achterbumper van hun voorligger, maar dat men ver voor zich uitkijkt. Dan kun Je zo'n onverwachte te genligger nog tijdig zien aankomen. Want rijden bei den 100 km per uur, dan is honderd meter zó afgelegd. Men moet vooruitzien om ten allen tijde snel te kun nen reageren." Die twee, die elkaar met 200 kilometer per uur naderen, leggen de honderd meter, elk voor de helft, binnen twee seconden af. Minder dan één derde van alle Nederlandse gezinnen en minder dan een kwart van het aantal volledige gezinnen heeft nog geen auto. De groep met meer dan één auto breidt zich langzaam uit en ligt nu op rond tien procent. Deze cijfers heeft Shell onlangs bekendgemaakt. In 1976 had van alle volledige gezinnen dat waren er 3.545.000 28 procent nog geen auto. 62 procent één auto en tien procent meer dan twee auto's. BIJ de eenpersoonsgezinnen nam het autobezit af: van 76 procent naar 71 procent DE FOSDYKE SAGA niet doen jonó6N het spijt he DAT IK ZO CCCB IAXTRD' ÖGBN DICHT, VICKY gift FERD'NAND egejT BELOOFDE LAND notaf zorg-ta voor f Dit 93 deling N DEke zijn dwaze, harde woorden eurs,1 moest vergeten. Dat het angst 961 toet verlies was, die hem al die it in had laten zeggen. Dat hij haar >69$on missen en om die reden niet v p elf was geweest. Dat kon hij nog laai zeggen en hij nam zich voor bn naar de Kok, waar ze woon- >e te stappen en haar te spreken 1 fegen. Openlijk. Voor de laatste rfHij kon met Jan praten en vra- w deze haar vrij wilde laten. Of \pp enegen was Johanna achter te voor hem. Hij zou de prijs kun- toemen en die zou hem niet te zijn. Maar zou hij aan het woord m bij die man Of 2ou het weer net als die woordenwisseling in Was het bij Jan de haat die 'rhand had en die hem hardnek- VLOEeed vasthouden aan het bezit meïgenlijk niet van hem was. Al- m' v< naar voor de domme wet. Dat Rijnse papier, dat wettig maakt wat verdwenen is. Een stuk kniste- japier als een laatste herinne- lan wat misschien toch eens tfJfjpSSSïir 'i" door Henk Krosenbrtnk mm—m Uitgave A. J. G. Strengholt-Naardena ate pa igpohc5 begonnen was. Maar zou hij 0. nu7erstgeboorterecht' om zo eens te noemen, willen verko- Het was de laatste strohalm waar Derk Jan zich aan vast kon klampen. Het geluk was hem gunstig. Zijn va der had stenen nodig; Vonderman zou weer worden opgebouwd Derk Jan moest naar Te Winkel toe, die in Ekeler een steenbakkerij had. Hij zou een oven vol stenen moeten bestellen een brand, zo&ls dat heette. En zijn vader had er niet bij stil gestaan, dat de Kok zo dichtbij was. Of hij ging van de veronderstelling uit dat zijn dwaze gelal van zaterdagavond op waarheid berustte. Waardoor hij meende dat zijn zoon van zijn dwaas heid genezen was nu hij alle vrouwen zo luid over één kam had geschoren. Was dit een blijk van vertrouwen. Een teken, dat hij geloofde dat Derk Jan in staat was zijn gezonde ver stand weer te gebruiken. Derk Jan vroeg er maar niet naar. Hij liep over de Bocholtsedijk naar de steenoven. Bij het Hogenbekenvonder bleef hij even staan. Geleund over de brug keek hij naar het snelstromende wa ter onder zich en dacht na. Hij moest nu zijn gedachten goed ordenen. Zich niet driftig maken, wat Vonder Jan ook mocht zeggen. Zijn zaak duide lijk en rustig bepleiten. HIJ hoopte, dat hij hem kon overtuigen, dat hun beider geluk van hem verwachtte, dat Johanna hier bleef. Met haar dochter tje en met het kind, dat van hem was. Er kwam weer twijfel in hem op, toen hij daar zo stond. Twijfel ook of Jo hanna dit wel wilde. Ze was te zeker geweest ln haar uitlatingen, maar misschienAls hij zijn boodschap goed deed en financiële steun beloof de. Het was zijn laatste hoop. Derk Jan kon zich eenvoudig niet inden ken, dat Johanna weg zou gaan en hij haar nooit terug zou zien. Hij ging eerst naar de steenbakker toe. Ze waren druk bezig een nieuwe lading rauwe stenen ln de oven op te stapelen. Te Winkel, een zoon en een paar knechten. Derk Jan bracht zijn boodschap over. Het Vonderhuls moest weer worden opgebouwd en zijn vader wilde stenen hebben. En kele duizenden want door de brand hadden ook de overgebleven stenen veel geleden. Er waren er heel wat gescheurd en de meeste muren moes ten vernieuwd worden. Ze praatten even over de manier waarop beide branden waren ontstaan. Kort en za kelijk. Het was een betreurenswaar dig ongeluk geweest, dat de scholte van het Kreyl veel geld gekost zou hebben en de familie van Vonder man, die hier had gewoond. „Ze zijn woensdag weggegaan." zei Te Winkel, terwijl hij Derk Jan aan keek. Hij wist wat er aan de hand was geweest. Dat was een open geheim geworden. „De anderen gaan pas in het midden van de volgende week. Maar zij moeten nog verschillende inkopen doen en dat kan beter in de stad dan hier. Hier liggen de prijzen veel hoger en ze hebben geen nagel meer om hun gat te krabben." „Woensdag vertrokken," zei Derk Jan, „en ik dacht „Ik zeg al net. Zij zijn eerder gegaan. De reis naar Rotterdam is lang en ze willen het grootste gedeelte te voet afleggen. Proberen om bij de boeren te overnachten. Zoveel bagage heb ben ze niet en het spaart de reiskos ten uit. De anderen gaat men de boot vanaf Arnhem, maar zij willen tot Rotterdam lopen. Het is anders een heel eind. Ze hebben nog aangeboden hen voor niks mee te nemen, maar dat wilde Jan niet. Het is ook nog een trotse donder, die zijn hand niet wil ophouden. Wordt vervolgd Radio vandaiag HILVERSUM I (298 m) 06.02 (S) Muziek en verkeersinformatie (07.03-07.10) en 08.03- 08.15 AVRO's Radiojournaal). 09.03 Tekst en uitleg. 09.08 (S) Concertant. 10.02 De zandbakshow. 10.10 (S-i-M) Arbeidsvitami nen. 11.02 Lord Zeepsop, hoorspelserie. 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. 13.05 AVRO's Radiojour naal. 13.20 (S) De AVRO Diligence 13.55 Beursplem 5. 14.02 (S) 'n Middagje AVRO. 16.02 Hersengymnastiek. 16.30 De zand bakshow 16.38 Kat in de zak. 17.02 (S) Gas terug. 18.11 AVRO's Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19X12 (S) Natafelen. 20.03 (S) Operettemuziek 20.30 (S) Van Broadway tot Carré. 21.02 Met voorbe dachte rade, hoorspelserie. 22.02 AVRO's Sportpanorama. NOS: 23 02-24 00 (S) Met het oog op morgen. VARA: 00.02 (S) Elpee- tuin 01.02 (S) Groot licht 05.02 (S) Truck. 402 m en FM-kanalen: KRO: 07.00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 Het leven de woord. 07,30 Nieuws. 07.36 Echo (08.00- 08.10 Nieuws). 08.30 Nieuws. 08.36 Amuse mentsmuziek. 08.50 Postbus 900. 09.00 Gymnastiek voor de vrouw. 09 10 Water standen. 09 15 Scheepspraat 09 20 De let. ter M. 10.30 Ouder worden we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten 11.30 Ratel. 12 16 OVERHEIDS VOORLICHTING: Uitzending voor de landbouw. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 GoaL 13 30 Lange vin gers. 14.30 Open school. 15.15 Opvoeden in geloven. 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Het praatprogramma 17.24 Medede lingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18.10 Ver kenning. 18.20 HUM VERBOND Na vij- ven en zessen. 18.50 P.P.: Uitzending van de PSP. 19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Radioportret van een componist. 21 15 Spektakel 22 20 Overweging 22 30 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 23.30 (S) Muziek op het spel (64). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m> VARA (Van 7 00-18.00 Aktualiteiten via Dingen van de dag) 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holland se zeggen 10.30 (S) Typiach Jansen. 11.30 (S) VARA's zoek plaatje 1330 (S) Spits beeld. 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton NOS: 18 03 (S) De Avond- spits met de Nationale Hitparade. VARA: 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashville 22.02 (S)and all that jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. HILVERSUM IV TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Er staat een orgel in Vlaardingen 9.30 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Specialitei ten k la carte. 13.00 (S) De meest verkochte „klassieke tien". 13.30 (S) Koren-korpsen 14 00 Nieuws. 14 02 (S) De hoge "c". 14.30 (S) Guitariteiten 15.00-17.00 (S) Belcanto- num. TV vandaag NEDERLANOI 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 N08: Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 18.00 NOS: W K. Schaatsen 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort voor Joegoslaven en Italianen 18.55 Journaal 18.50 EO: EO-Kinderkranl 19.30 Het kleine huis, tv-serie 20.15 Here, leer ons bidden 20.35 Orgelimprovisaties 20.45 EO-Aktief 20.50 Tijdsein 21.24 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 21.56 NOS: Panoramiek 22.15 NOS-Kultuur: Hindoeïsme, een manier van leven en denken 22.45 Journaal 22.50 IJshockey NEDERLAND II 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Microprocessors II. Ie cyclus, les 14 18.55 NOS: Journaal 18.59 KRO: Sinbad de zeeman, tekenfilmserie 19.25 DeMuppetshow 20.00 NOS: Journaal 20.27 KRO: Buddenbrooks. tv-sene 21.30 Brandpunt 22.05 Drie hoog achter, tv-serie 22.30 'n Nieuwe wi|k," nieuwe kerk? 23.15 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 (z/w) Das Teufels General. Duitse speelfilm. 12 25 Umschau. 12.55 Persoverzicht 13 00-13.10 Journaal 16.10 Journaal. 16.15 Reportage 17 00 Kinder programma. 17.20 Kinderserie. 17.50-18 00 Journaal (Regionaal programma NDR 9.30-10 00 Kleuterserie 18 00 Mike Andros- Reporter der Grossstadt. tv-serie. 18 30 Ac tualiteiten. 18.45 Kleutersene. 18.55 Mike Andros Reporter der Grossstadt. tv-aerie (2) 19.25 Regionaal magazine 19.59 Pro grammaoverzicht. WDR: 8.05 t/m 11.55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterserie) 18 00 Kriminalerzahlung, tv-sene 18 30 Licht programma 18.40 Zimmer frei UNO Nihe, tv-serie 19.15 Actualiteiten 19.45 Reporta ge) 20.00 Journaal. 20.15 Kwia. 21.00 Repor tage. 21 45 Die Spezialisten, misdaadserie. 22 30 Actualiteiten 23.00 Zwei himmliche Töchter, tv-serie. 24.00-0 05 Journaal DUITSLAND II 18.00 TV-cursus Duits 16.30 Programma voor ouderen 17.00 Journaal. 17.10 Kinderserie. 17.40 Actuali teiten en muziek. 18.20 Tekenfilmserie 19 00 Journaal. 19 30 Der Kiebitz, volka- stuk. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Olympische Spelen. 22.30 Olympiache Spelen. 0.45 Journaal. DUITSLAND NDR 7.55-8 05 (z/w) Infor matief programma. 8.05 t/m 13 05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterpro- gramma. 18.30 Filmreportage 19.30 Film- reportage. 20.00 Journaal. 20 15 Filmrepor- tage 21.00 Filmreportage. 21.45 Gespreks programma. 22.30-23.45 Filmmagazine BELG1C NEDERLANDS 14.00-16.00 Schooltelevisie. 17.00-18.00 Schooltelevisie 18 00 Tekenfilmserie 18 05 Kleuterpro gramma. 18.30 Open School. 19.0Ó Korte film. 19.05 Gastprogramma. 19.35 Medcdc lingen en Morgen 19.45 Journaal. 20.10 Amusementsprogramma 20.55 Informa tief programma 21 45 Kwis. 22.10 Jefta. oratorium. 22.40-22.55 Journaal NET II Van 14.00 tot 20 10: Zie NET I 20.10 Documentaire serie. 20.30 De collega's, tv- serie. 21.10-23.05 Frenzy, speelfilm vraagt dienst ave. ^Pintaal. 1. zeden, 4. foei, 5. spil n wiel, 7. snuiftabak, 9. paarde- 11. gehoororgaan, 12. danspar- paard, 16. vogel, 18. bevel, 19. sl toornaamw. 20. Chinese lengte- -i21. voorzetsel, 22. oude lengte- 23. voorzetsel. 25. muzieknoot, arkrul, 29. vierhandig dier. 31. iloop, 33. roofdier. 35. slot- 37. muzieknoot, 39. rund, 40. andkt 10x2 i0 291 r CAI it cai ineken ALLE ial. 1. omslag, 2. rondhout, 3. enat, 4. vaartuig, 6. meisjes- 7. radio omroep (afk.). 8. afne- "itij. 9. sus loco (afk.), 10. mets- 11. muziekinstrument, 13. een wiel, 15. ontvangkamer, - rgweide, 18. bitter vocht, 23. 24. water in N.-Br. 26. oor- 28. rivier in Rusland, 29. '8, 30. familielid, 32. voeg- 34. water ln Utrecht. 36. lnsek- 38. voorvoegsel. ip< at; ig vorige puzzel dia. 3. keten, 4. moker. 5. 6 gaper. 7. staar. 8. pas. 9. p. 7I?PAAP Lichtverschi j nselen „Een helder licht met stralen er van boven uit schijnend, op en neer bewe gingen en ook van links naar rechts Dit is de leschrijving van een licht verschijnsel dat zondagavond gedu rende drie kwartier een uur is waargenomen door de familie Verma ning ln het Friese Joure. Benny van der Wetering van de UFO-wacht Friesland gaf het bericht aan me door met het verzoek het via Radio Fries land mee te delen. Dat ls gisteravond gebeurd, met de kanttekening erbij, dat ik alleen maar als doorgeefluik fungeer en dat de UFO-mensen er zelf maar eens flink op moeten studeren. Zelf sta Ik huiverig tegenover dergelijke waar nemingen. Een paar maanden geleden belde een mevrouw uit Drente mij op met een soortgelijke waarneming, het was ook een lichtobject waaruit vlammen schoten. Na gezamenlijk beraad en raadpleging van de Sterrenglds kwa men we beiden tot de conclusie dat het de heldere ster Sirius moest zijn. Door een steeds veranderende licht breking als gevolg van sterke afwisse ling van warme en koude luchtlagen (refractie) kan de waarnemer een zeer onrustig beeld op zijn netvlies krij gen. Dit kan inderdaad de suggestie van „vlammetjes" wekken. Een week of vier daarna zijn op twee vooravonden achter elkaar de ge kleurde navlgatielichten van een hoog vliegend straalvliegtuig aange zien voor Iets geheimzinnigs. Het was in die periode zeer droog in de boven lucht en het vliegtuig voerde bij uit zondering geen witte condensatle- staart. Dat bracht een tweetal waar nemers op een dwaalspoor. Zij zagen het ding maar flikkeren en vrijwel stilstaan in de lucht. Achteraf heb ik hen ervan kunnen overtuigen, dat dit gezichtsbedrog was. Als een vliegtuig Je gepasseerd is en naar de horizon wegzakt, lijkt het alleen maar zo. En zo zou lk door kunnen gaan „Alles wat er in de atmosfeer gebeurt, heeft volkomen natuurlijke oorzaken." schrijft lezer E. S. Wrazlowsky in Castricum en dat ben ik volmaakt met hem eens. De mensen fabriceren geen strenge win ters en hittegolven. Daar zit de na tuur achter. Verder schrijft hij: „Als deskundige zult u kunnen vaststellen, dat de weersomstandigheden zeer normaal zijn. Eerst drie uitzonderlijk slechte zomers: die van 1977, 1978 en 1979 en verder een bijzonder strenge winter 1978/'79." (En dat ben lk nou niet met de briefschrijver eens: cijfermatig was het seizoen maar juist streng, veel raker is het te spreken van een strenge kwakkelwinter). „Nu ln febru ari 1980 ls er een temperatuur ver boven normaal. U begrijpt, dat nog nooit een mens Invloed op het weer heeft kunnen uitoefenen." (Zeer ze ker. ln groot verband wel te verstaan.) Het contact met lezers ls. vind ik. bijzonder nuttig. Op die manier hou Je voeling met wat er leeft bij de consumenten. Om te zien, hoe het weer zich deze week gaat ontwikke len, ls voeling met het atmosferisch gebeuren onontbeerlijk. De kaarten geven te verstaan, dat het deze hele week zacht blijft. Tussen een hoge- drukgebled van 1.030 millibar boven de Pyreneeën en een diepe oceaande pressie (985 mb.) duurt de aanvoer van zachte lucht uit zuid tot zuidwest voort. De lucht ls enigszins vochtig en wordt nog wat vochtiger. Vandaar dat er van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen kan vallen, maar erg veel om het lijf heeft die neerslag niet. Ten oosten van New-Foundland ligt een nog dieper minimum van 970 mb. De temperatuur loopt op tot waarden van tien elf graden. Alleen waar later in de week de zon actiever wordt, kunnen er nog een paar gra den bovenop worden verwacht en dat zal voornamelijk in het zuidoosten zijn. Maar dan moet wel het Franse hogedrukgebied eerst wat verder naar het oosten opschuiven. In Scan dinavië en Rusland vriest het nog steeds twintig graden, maar in zuid- Zweden is het kwik voor het eerst sinds lange tijd op nul tot plus twee graden gekomen. Er ls nog geen enkel februari-etmaal geheel droog verlo pen. We beleven dus wel een opval lend vochtige aanzet van deze maand. Ook het aantal zonuren ls erg klein. De gemiddelde etmaaltempe- ratuur over de eerste decade ln Zuid- Beijerland ls 6.3 graden een veel ho ger cijfer dan ln de overeenkomstige periode van vorig Jaar. Woensdag 13 februari tussen 18.59 en 19.50 uur komt vla Nederland I een herinnering aan de sneeuwstorm van februari 1979 op de televisie. Jaap Andringa legde een tocht in die barre storm op 8 mm-film vast. Het leverde een film van twee uur op. „Van Ge west tot Gewest" zal een sterk inge korte versie van deze film uitzenden. Daaraan zijn toegevoegd berichten en mededelingen door Radio FryslAn, het medium waar destijds vrijwel alle Friezen naar luisterden HOOOWATER woensdag 13 februari Vliaatageo 1147. HanngvUeUluizen lift» Rotterdam 1.12- .13 39. Scheveningen 0 10-13 41, IJmutden 0S3-I3 33. Dei» Helder 4 00-14 40 Hartngen 6 28- 1» 04. Delfzijl ft J7 21 3» van |lilirav»a4 temp. nee ral ag 19 aur Amsterdam Meht bew 8 0 De Bilt licht bew 9 04 Dee ten hall bewolkt 8 0 Eelde geheel bew 8 3 Eindhoven hall bewolkt 8 0 Den Helder licht bew 7 0 Rotterdam licht bew 8 0 Twente half bewolkt 7 1 Vliasingen licht bew 7 0 Zd Limburg regenbul S Aberdeen zwaar bew. 0 Athene Ucht bew 14 0 Barcelona onbewolkt >e 0 BerUJn regen 8 1 Bordeaux zwaar bew II 0 Bruaael zwaar bew 8 0 Frankfort zwaar bew 8 0 Helsinki onbewolkt onbewolkt -16 0 Innabrück zwaar bew 1 Klageniurt zwaar bew 1 01 Kopenhagen zwaar bew 3 0 Lias a bon onbewolkt 18 0 Locarno onbewolkt 16 0 Londen zwaar bew 13 0 Luxemburg zwaar bew Madrid onbewolkt 14 0 Malaga onbewolkt 17 0 Mallorca onbewolkt 16 0 Manche n zwaar bew 6 3 Nice onbewolkt IS 0 Oslo sneeuw 6 a Perl Ja hall bewolkt 10 0 Rome zwaar bew Ift 0 Spilt zwaar bew 14 O Stockholm geheel bew -4 0 Wenen geheel bew 7 81 zoneh half bewolkt 8 03 Cue Blanca licht bew 18 9 Istanbul onbewolkt 0 Las Paimaa Ucht bew 34 0 Beiroet onbewolkt 16 0 Tel-Avtv onbewolkt 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17