F 3 l^^Egyptisch leg 'ffPI |L -• \ï- HOE BEGIN EN HISTORIE STAAT NOG NIET IN GESCHIEDENISBOE] WEL IN DE DE KRANT. LEREN ZE WAT VJ FAMILIEBERICHTEN v. r DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 12 RH kunnen van maandag lot en met vrijdag lelelo- msch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeii|k van 18 00-20 00 uur Jan en Corrie gefeliciteerd 't komt in de bus „Hoe zalig is het volk. dat naar Uw klanken hoort." Ingegaan in de eeuwige rust mijn geliefde man, onze lieve vader en grootvader Jan Katerberi echtgenoot van Aaltje Meijering, geboren 21 febr. 1896 Zuidwolde Dr., 8 febr. 1980. Zuidwolde: A. Katerberg-Meijering Hoogeveen: J. Katerberg Zuidwolde: W. Katerberg A. Katerberg-Zijlstra Groningen: L. Katerberg Veendam: M. Scheper-Katerberg G. Scheper Zuidwolde: A. Lindemeuder-Katerberg B. Lindemeuder Zuidwolde: Joh. Katerberg F. Katerberg-Zijlstra De dienst van Woord en gebed wordt gehouden op woensdag 13 febr. om 13.30 uur in de Geref. Kerk, Zuideresweg 24' te Zuidwolde Dr., waar na de begrafenis plaatsvindt Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdag 12 febr. van 19-20 uur in de aula van de begraafplaats. Meppelerweg, Zuidwolde Dr. Voor de kerkdienst eveneens gelegenheid tot condoleren. Correspondentie-adres: A. Katerberg-Meijering. Zuideresweg 10, 7921 JE Zuidwolde Dr. Zij is verlost, God heeft haar welgedaan. Onze zo geliefde en zorgzame schoonzuster en tante Bardina Margaretha van Uitert echtgenote van Jacob Borg werd heden op de leeftijd van 87 jaar door God thuisgehaald. Schiedam: G. Wicherts-Borg Appingedam. A. Borg Hilversum: J. Schaap-Borg L. Schaap Soestdijk: N. Pott-Borg P. M Pott Californiè A. Vink te Kulve eerder gehuwd met M. Borg Rotterdam: M. C. Vink-Borg P. J. Vink Neven en nichten Rotterdam. 11 februari 1980. De Hemelse Vader nam bij Zich onze zeer geliefde, oudste broer en oom Johannes Adrian Jongsma Geliefde echtgenoot van H. van der Stelt Hoofd der christelijke school te Stellendam tot zijn 47ste jaar. Oud-lid (soms waarn. voorzitter) der kerke- raad. oud-voorzitter der A.R.-Kiescentrale Goeree en Overflakkee. Ernstige doofheid, die zijn latere leven over schaduwde en zeer beperkte heeft hij in Chris tus' kracht voorbeeldig gedragen. Door merk waardig moedige omscholing blééf hij werk zaam in de maatschappij. Veel heeft hij tot in hoge ouderdom voor ons betekend door zijn liefdevolle hart en zijn gebed. Hij werd bijna 86 jaar. Naarden: J. J. Jongsma S C. J. Jongsma-van Westen Nichten en neven Amersfoort: G. Schmidt-Jongsma J. G. Reinink-Jongsma A. J. Reinink Amstelveen. 8 februari 1980. En nu. wat verwacht ik. o Here Mijn hoop. die us op U." Psalm 398 Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat de Heren ons in hem gegeven heeft, geven wij U kennis dat in zijn Heer en Heiland is ontslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa. onze broer, zwa ger en oom Peter Quartel op de leeftijd van 82 jaar. uit aller naam: C. A. Quartel-Buitendijk 10 februari 1980 Raadhuislaan 45. 2651 DA Berkel en Rodenrijs Geen bloemen De dienst der vertroosting wordt gehouden D V donderdag 14 februari om 14.30 uur in „Hergerborch", Raadhuislaan 7. waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 15 15 uur op de algemene begraafplaats te Berkel en Rodenrijs Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in ..Hergerborch". Psalm 89: m'K zal eeuwig gingen van Gods goeder- t ierenhtin." Op de leeftijd van 72 jaar, gesteund door een sterk geloof in God, is in volledige overgave van ons heengegaan onze lieve zorgzame moe der en oma Leeatje de Vries- van Elswijk S»r>d» 2 juni 1960 weduwe van Jan de Vries. Amsterdam: A. de Vries J. de Vries-Allijn Zaandam: N. van der Meer-de Vries S. van der Meer Amsterdam: P. de Vries A. de Vries-Zantman kleinkinderen en haar achterkleinkind Bart je. Amsterdam februari I960 Zuiderakerweg Si Correspondentieadres ZuMerakerweg 66, 1069 MJ Amsterdam. Gelegenheid tel afscheid nemen heden dins dagavond van 20.09-20.30 uur in het uitvaart centrum Dunweg, Achterweg 40 te Hoofddorp. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op woensdag 13 februari ovn 14.30 uur in de aula op de begraafplaats „Wes tg aarde", Ookmeer- weg 278 Ie Amsterdam-Osdorp, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Na de be grafenis is er gelegenheid tot condoleren in een der ontvangkamers op de begraafplaats. Geen toespraken. Geen bloemen. tlc heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4 7 In vol vertrouwen op haar Heiland, ging van ons heen, onze lieve vrouw, moeder en oma C6TMIU Dingen* Kant echtgenote van Hendrik Dirk Molenaar ih de leeftijd von 50 jaar. Breukelen: H. D. Molenaar Nieuwegein: Ria en Hennie Robert Breukelen: Jan en Margriet Breukelen: Nelleke 3621 CD Breukelen, 9 februari 1980 Van Couwenhovenstraat 10 Geen bloemen De dienst van Woord en Gebed zal plaats vinden, D.V. donderdag 14 februari a s. om 13.00 uur in de Gereformeerde Kerk. Straat weg te Breukelen. waarna om 14.00 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan het Zandpad te B reukelen. Gelegenheid tot condoleren woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de consistoriekamer van de Gereformeerde Kerk ingang Willink van Colknitraat Heden overleed geheel onverwacht in het zie kenhuis in Zutphen onze dierbare medebroe der, Pater Mircbetm (J. H.) Reinders O.F.M. Hij was 85 jaar oud, 64 jaar minderbroeder en 57 jaar priester. Moge hij rusten In de vrede van zijn verrezen 7251 LD Vorden. 11 februari 1980 Ruurloseweg 99. Sigismund Verheij O.F.M. Gardiaan. Woensdagavond 13 februari a.s. zal om 19.30 uur in de parochiekerk van Vorden-Kranen- burg een Eucharistieviering plaatshebben voor de overledene. Donderdag 14 februari zal in dezelfde kerk om 15.00 uur de plechtige uitvaartdienst worden gehouden, waarna begrafenis op het kerkhof Uit onse familiekring werd weggenomen onze jongste schoonzuster Dien Westerveld Echtgenote van onze broer Anton Brunsveld. Zij ging ons voor naar haar Heiland. Familie Brunsveld uit: De Wijk (Dr) Winterswijk Halle (Old) Ede Dwioo. Heden nam de Heer uit ons midden weg. na een langdurig lijden onse zuster, schoonzuster, tante en nicht Hcnrütt* Rotlofje vu Muiswinkel weduwe van Tij men Kos oud 66 jaar. Ttol Familie Grisel-van Muiswinkel Huizen: Familie Kos II februari 1880. Kapittehveg 443. Hilversum. Correspondentieadres: Familie J. Kos. Kerkstraat 17. 1271 RJ Huizen. De overledene is opgebaard in het Algemeen Uitvaartcentrum Huize „Den Huil", Utrechtse- weg 11 te Hilversum. Bezgrk aldaar van 10.30 tot 12.00 uur en van 18 30 tot 1830 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 14 februari om 10.00 uur op de algemene begraafplaats ..Zuider- hof' aan de Kolhornseweg te Hilversum. Heden is in haar Heer en Heiland ontslapen onze lieve zuster, schoonzuster, tante en oudtante Janna Smallenbroek op de leeftijd van 85 jaar. Assen, 11 februari 1980 „de Slingeborgh", Slinge 1, 9406 EA. C. Smallenbroek Assen: W. L. Smallenbroek-Smitshuysen Assen: M. van Houten-Smallenbroek neven en nichten. De rouwdienst zal plaatsvinden D.V. op vrij dag 15 februari a.s. om 13 uur in de Marturia- kerk, Thorbeckelaan 197, Assen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14 uur op de begraafplaats de Boskamp. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Marturiakerk. In stilte is overleden onze oud-predikant, ds G. den Boer na zich 3 jaar in de Hervormde Gemeente van Zoelen ingezet te hebben voor de verkondiging van Gods Woord, moest hij zijn dienstwerk verlaten: „Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait." Joh. 4:37 Mog»"- zijn vrouw en kinderen de ware troost vinden. Namens de kerkeraad: Ds C. L. de Rooij, praeses Drs P. J. de Weerd, scriba Zoelen, 9 februari 1980. God nam tot Zich onze lieve man, vader en grootvader Jan Schepel op de leeftijd van 67 jaar. Hij is verlost. God heeft hem welge daan" 11 februari 1980 Brinkstraat 37, 9411 KK Beilen. S. Schepel-Strijker Riek Binie en Joop Alexander, Erik-Jan Leny Jan en Hilly Arjan, Ellen De dienst van Woord en Gebed-zal plaatsvin den in de Geref. Kerk te Beilen op donderdag 14 februari a.s. om 13.15 uur, waarna de begra fenis zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condo leren na afloop van de begrafenis in een van de zalen achter de Geref. kerk. Geen bloemen. In Jezus ontslapen onze lieve zoon, broeder, zwager cn oom Jan Schepel geliefde echtgenoot van S. Strijker in de leeftijd van bijna 68 jaar Heerde: L. Schepel-Lalkens G. Schepel Assen: B. Schepel J. Schepel Veenoord: W. Pot H. Pot-Schepel Wim Dordrecht: K. Schepel J. H. Schepel-Hamhuis Beilen: 11 februari 1980 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morpen en u'onen in een veilig huis. (psalm 4:3) Na een kortstondige ziekte heeft de Heere tot Zich genomen mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en beppe Sybrich Mebius echtgenote van J. W. Wiechers eerder gehuwd geweest met Popke L. Bakker in de ouderdom van 78 jaar. Hoo gezand: J. W Wiechers Janneke en Bouwe Mulder Lammert en Elly Bakker Speulde* Afke en Henk Kiezenbrink Lemmer Annie en Bouwe van der Laan Lemmer: Pietie en Frank van der Laan Cambridge (Ont. Canada): Romke en Adri Bakker Hoonhorst: Sjoerd en Riemke Bakker kleinkinderen en verdere familie Wiechers. 8 februari 1980. -Van Heemskerkstraat 54 9601 HE Hoogezand. Thuis geen bezoek. De rouwdienst zal gehouden worden op woens dag 13 februari a.s. om 2 uur in de Gerefor meerde Kerk, Noorderstraat 27 te Sappemeer. waarna de begrafenis in familiekring zal plaatsvinden op de begraafplaats te Augs- buurt-Lutjewoude. Gelegenheid te condoleren voorafgaande aan de rouwdienst. Diep verslagen namen wij kennis van het over lijden. als gevolg van een ongeval tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht, van onze neef René Robin van der Meer in de leeftijd van 24 jaar. Abcoude, C. van der Meer, H. P. van der Meer-de Goey Rijswijk (ZH). A. Burger-van der Meer J. Burger Amersfoort, A. M. van Ommen- van der Meer J. van Ommen Jezus-Eijk, (België), G. I. Prillevitz- van der Meer Leiderdorp, P. A. van der Meer M. J. van der Meer-Wynia Bunnik. M. I. B. te Velde-van der Meer E. R. te Velde Amsterdam, G. L. Kloosterman-van der Meer J. J. Kloosterman New York, G. L. van der Meer T. van der Meer-Hendershot Neven en nichten 1 februari 1980 Hij die roept is getrouw" Door een ongeval is plotseling van ons wegge nomen onze lieve zoon en mijn broer René op de leeftijd van 24 jaar. P. van der Meer M. L. van der Meer-Burger Menno 8 februari 1980 Tsjaikofskilaan 13 3055 KP Rotterdam Geen bezoek en geen bloemen De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 14 februari a.s. op de algemene begraafplaats „Crooswijk". Kerkhoflaan 1. Aankomst aan de kapel circa 14.20 uur Gelegenheid tot condoleren uitsluitend na de begrafenis in de kapel. Met droefenis en verslagenheid geven wij ken nis dat, tengevolge van een ongeval, van ons is weggenomen ons aller René van der Meer op de leeftijd van 24 jaar. C. Burger-Landwehr E. C. van den Hooven-Burger C. van Ruitenburg-Burger C. van Ruitenburg J. Burger A. Burger-van der Meer Neven en Nichten De Here is mijn Herder Bedroefd om zijn heengaan maar dankb: dat hij zo lang actief mocht zijn en zoveel vi ons heeft betekend delen wij u mede dat C tot Zich heeft genomen mijn dierbare m onze zorgzame vader en lieve opa Gerrit Natzijl op de leeftijd van 75 jaar. Sassenheim: M. Natzijl-Groot Sassenheim: H. Natzijl M. E. Natzijl-Westhoek Gert-Jan, André, Peter. Purmerend: J. C. Natzijl E. Natzijl-Lugtigheid Lisse: N. Nieuwenhuis-Natzijl J. B. Nicuwenhuis Annemieke, Alfred, Gerard, man, Pieter Haarlem: G. Natzijl jr Zwanenburg: K. Kuijper G. Kuijper-Wijnja Margreet, Jelle, Jacqueline, Da\{£ Den Helder: A. M. Ellermeijer-Kuijper J. A. H. Ellermeijer Hans, Marty, Bob Heiloo: J. Kuijper C. A. Kuijper-Dijkhuizen Christa, Ingrid 2171 GN Sassenheim, 9 februari 1980 Molenstraat 10. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 12 febnjzt ri 1980 van 19.30 tot 20.30 uur in het rouwe trum „Vliem" Jacoba van Beierenlaan 4, S» I senheim. lft er De rouwdienst, geleid door Ds J. van Dijk en Christelijk Gereformeerd predikant te Li zal D.V. worden gehouden op woensdag toi februari 1980 om 14.00 uur in de Nederlani ju; et Hervormde Kerk te Sassenheim waarna begrafenis zal plaatdiebben plaats aldaar. op de begra ori Liever geen bezoek aan huis. Vei Wij zeggen u hartelijk dank voor ge zeer vele van medeleven, die wij mochten ontvangen f j1 overlijden van mijn man, onze vader efl opa Aart Rens Uw reacties in woord en geschrift zijn ons to%n< steun geweest. N. Rens-Sanders Kinderen en kleinkinderen. 8071 TL Nunspeet, februari 1980 Zeeweg 55. In plaats van kaarten Onze hartelijke dank voor de vele bewijze m deelneming tijdens de ziekte en na het overlijd x onze lieve zorgzame man, vader en opa Abraham Pieter Wouters W. Wouters-v.d. Bossc kinderen en kleinkinderen. Middelburg, februari 1980. Langs deze weg zeg ik u hartelijk dank medeleven gedurende de ziekte en na het c van mijn man Ph. Dijs C. Dijs-v.d. Nadort Mijdrecht, februari 1980 Stadhouderlaan 89. bf !h' be l v tan 1 .E t r jstr l o P EIS VAN CAIRO BIJ OYEKLK 5 v,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14