rm-rijk-gesprek in India breekt op kernpunt looneisen nog leeds bovenmatig Splitsing VFW en Fokker een feit Beurs in teken van gezonde produkten terika verkoopt wel [aan aan Oost Europa Portugese escudo zes procent opgewaardeerd ngrijpen in wereldeconomie of niet? CW: 'Vakbeweging speelt kiekeboe' Geen nadelige gevolgen voor werkgelegenheid Spaarbrief KoIIektief Patria 1 maart definitief dicht Vermogen v. Gelder niet kleiner door vonnis 'Glijdende' devaluatie gaat door Reukloze sigaar doet het niet Bakkers ontevreden Roka 1980 in Utrecht SDAG 12 FEBRUARI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 11 RHS 13 or Nico Kussendrager ÉN HAAG Jarenlang al praten de ontwikkelingslanden en de (lustrielanden over veranderingen ln de wereldeconomie, over een (uwe economische orde. Dat overleg ging met vallen en opstaan, maar j zelden uit op volslagen mislukkingen. conferentie over industrialisatie die de jelopen weken in India is gehouden, heeft iter wel helemaal gefaald. Nog niet eer- j kwam het voor dat alle westerse landen als blok tegen ólle voorstellen van de ïwikkelingslanden stemden. Het westen zelfs niet meer bereid op onderdelen jt de derde wereld te onderhandelen. Dat kiet zo vreemd. ete brij iet langdurig om de hete brij heendraai- iginnen Noord en Zuid nu door te n tot de kern van de zaak, tot waar het de talrijke conferenties van de twee nlijk om gaat. Een aantal ontwikke- ilanden en zij hadden in New Delhi overhand wil een ingrijpen in. of ;rs gezegd sturing van de wereldecono- Die werkt in het voordeel van de wes- landen en dat moet naar het idee van erde wereld veranderen. ens de Unido kwamen de ontwikke lenden met kernpunten, waarop uit- elijk de hele conferentie is stukgelopen. lerde wereld wilde een verdere ultwer- van het doel dat vier jaar geleden ns de Unido in Peru is gesteld, name- dat in het jaar 2000 een kwart van de ldindustrieproduktie in de ontwikke- landen moet plaatsvinden. gaat natuurlijk niet zomaar: er moeten elijke afspraken worden gemaakt. De erse landen moeten een deel van hun Ijvigheid overhevelen naar de derde ld. inken valt aan de bekende voorbeelden •xtlel en leer, maar ook de auto-indus- tne en de scheepsbouw. Om dat proces van overbrenging van industriële nijverheid naar de derde wereld te begeleiden, wilden de ontwikkelingslanden het regelmatig overleg over bepaalde industriesectoren (er is ai gepraat over kunstmest, ijzer en staal, leer) omzetten in echte onderhandelingen De westerse landen zouden bij voorbeeld moeten toezeggen dat regelmatig een stuk van de leerindustrie hier wordt afgeschild, en wordt overgeplaatst naar ontwikkelings landen. Het rijke noorden voelt helemaal niets voor een dergelijke werkwijze. Deze zou een di rect ingrijpen van de overheid betekenen, en een aantasting van de vrijheid van de ondernemers. Inderdaad, een sturing van een stukje wereldeconomie en dat willen de westerse industrielanden niet. Bestendiging Als puntje bij paaltje komt willen zij uitein delijk een bestendiging van de heersende economische orde, en geen nieuwe, zoals de ontwikkelingslanden bepleiten. Wat betreft overheveling van bedrijvigheid van hier naar de derde wereld, willen de meeste regeringen niet verder gaan dan het bevorderen van herstructurering van de in dustrie, bij voorbeeld door bedrijven te hel pen die een deel van hun produktie over brengen naar de derde wereld. Een dergelij ke herstructureringsbeleid is echter noch in Nederland, noch in de andere westerse lan den goed van de grond gekomen. De taak van de overheid blijft beperkt tot het schep pen van een kader voor het bedrijfsleven; regeringen willen bedrijven niets opleggen. Er zijn tal van andere terreinen waarop de locomotief of een machine die Derde We reldlanden hier moeten kopen duurder, dan mogen landen meer rekenen voor de grond stoffen die zij naar het westen uitvoeren. ZIJ gaan er dan niet langer in koopkracht op achteruit. Breekpunt Dergelijke eisen zijn voor het westen onaan vaardbaar. en als de ontwikkelingslanden voet bij stuk houden wat betreft het ingrij pen in de wereldeconomie zou de Unido best eens een breekpunt geweest kunnen zijn in het Noord-Zuid-overleg. De volgende vuurproef komt in september van dit jaar in New York. als de partijen weer rond de tafel komen voor het derde ontwikkelingsdecennium van de Verenigde Naties (1980-1990). Bij een aantal westerse landen bestaat de hoop dat de ontwikke lingslanden tegen die tijd wat zullen in binden. Tijdens de Unido-conferentie werd de toon VorGiSSinG sterk bepaald door een aantal radicale lan den als Algerije, Cuba, Iran. Irak en ook Mexico. Daarbij speelden duidelijk politie ke overwegingen een rol. Enkele van deze landen hebben zich nadrukkelijk uitgespro ken tegen de Russische inval in Afghanis tan. en zouden daarom nu een kritisch geluid ten aanzien van het westen willen hebben laten horen. Daarnaast is in de Derde Wereld een strijd gaande over het leiderschap, waarbij ondermeer India en Mexico elkaar proberen te overtroeven. man van de Nederlandse delegatie, nodig was in New Delhi een „signaal" te geven aan de ontwikkelingslanden. Onder meer om die reden heeft ons land „ongaarne" mee- gestemd met de overige westerse landen, tégen de voorstellen van de Derde Wereld. Oewezen wordt op de onverzoenlijke hou ding van de ontwikkelingslanden, die naar het idee van de Nederlandse delegatie, niet bereid waren water in de wijn te doen. De voorstellen zoals afgevaardigden van de Derde Wereld die eerder hadden opgesteld tijdens een vergadering in Havana moesten hoe dan ook worden aangenomen. Rijst de vraag waarom van westerse zijde niet ook voorstellen zijn gedaan. Nu is het initiatief helemaal overgelaten aan de ont wikkelingslanden; die hebben de vergader stukken gemaakt. Voor het westen bete-, kent dat een bij voorbaat verdedigende houding, van waaruit het moeilijk onder handelen is. Bij overheveling van bedrijvigheid uit de industrielanden naar de ontwikke lingslanden moet niet langer alleen worden gedacht aan bekende voorbeelden als textiel en leer, maar ook aan de scheepsbouw en de auto-industrie, zoals hier op Madagaskar. Van westerse zijde bestaat de hoop dat aan deze politieke haarkloverijen over een paar maanden een einde gekomen zal zijn. Een aantal ontwikkelingslanden (Brazilië onder meer. waar de vrije markteconomie hoogtij viert) waren in New Delhi al wat soepeler geworden. ontwikkelingslanden een ingrijpen van bo venaf zouden willen. Twee voorbeelden nog. De derdé wereld bepleit het verder beper ken van de kunstvezelindustrie hier, zodat zij haar textiejprodukten op de westerse markten kan slijten. „Katoentjes" uit de ontwikkelingslanden, in plaats van Dralon- overhemden uit een fabriek hier. Een ander verlangen van de ontwikkelings landen is de koppeling van de prijzen van hun grondstoffen aan die van onze indu- strieprodukten. Wordt bij voorbeeld een Signaal Nederland vreest dat ook de VN-blJeen- komst zal mislukken als dezelfde radicale landen die tijdens de Unido de rest van de Derde Wereld „meetrokken" de toon blijven aangeven. Vandaar dat het, aldus een zegs Naar bulten toe ten slotte is het beeld van de Unido-vergadering sterk bepaald door de financiële verlangens van de ontwikkelings landen. Aanvankelijk vroegen zij 600 mil jard gulden voor de komende tien jaar, wat haalbaar is als het westen zijn toezeggingen nakomt 0.7 procent van het bruto nationaal produkt te besteden aan ontwikkelings hulp. Op die eis kwam echter volgens sommige westerse landen door een „vergissing" nog eens de els van de Cubaanse president Castro, die eenzelfde bedrag voor de lerde Wereld had gevraagd. Dat betekende dat de ontwikkelingslanden uiteindelijk in New Delhi 1200 miljard gulden van het westen wilden, en dat was een volstrekt onhaalbaar verlangen. Maar over dat geld valt uiteindelijk wel te praten, en dan zal er wel een bedrag uit de bus komen. Of echter over ingrepen in de wereldeconomie óók onderhandeld kan worden, is een heel andere vraag. Het zal in New York moeten blijken; waarschijnlijk is het niet. Ons commentaar staat op pag. 5 onze sociaal-economische redactie IURG „De vakbeweging is niet bij machte, in de Ige moeilijke economische situatie een daaraan aange- beleid te voeren. Zij speelt kiekeboe." ponclusie dringt zich volgens ïtter S. J. van Eijkelenburg van Nederlands Christelijk Werkge- lerbond op. Op een bijeenkomst ne Brabants-Zeeuwse werkge- f.reniging in Tilburg verweet 3Eijkelenburg dat de vakbewe- aan de ene kant bezuinigingen |t, maar dat ze verzwijgt dat het van die afwijzing een daling koopkracht zal zijn. „Ander- vijst de vakbeweging een loon- regel af, maar zij blokkeert in de voorwaarden voor een vrij eleid." aldus de NCW-voorzit- e vakbeweging vrij wil onder- len, moet zij de looneisen van orig jaar aanpassen en zij moet n meewerken, dat de manier p lonen bij de overheid, de soci- gq tkeringen en de lonen in het (sleven aan elkaar zijn gekop- wordt doorbroken. Werkt de weging daaraan niet meer dan J zich zelf buitenspel," aldus Iwoorzitter. enverlies is Van Eijkelenburg speelt de voor ledenverlies een belangrij ke rol in de opstelling van de vakbe weging. „In het dilemma tussen le denverlies en economische terug gang. kiest de vakbeweging en met name de FNV nog steeds voor boven matige looneisen. Looneisen, die de economische teruggang zullen ver sterken, de sociale zekerheid onbe taalbaar zullen maken en de werkge legenheid zullen verminderen." Van Eijkelenburg vindt het een te gemakkelijke uitspraak als de vakbe weging de werkgevers verwijt, dat zij zich verschuiven achter de overheid en een mogelijke loonmaatregel. „Wij voeren een eigen beleid. Een beleid dat uitgaat van de economische reali teit, zoals deze zich voor 1980 aan dient: de bedrijven gaan er zo'n 30 procent in rendement op achteruit en hun afzetmogelijkheden nemen iede re dag af." De tegenvaller in de economische groei en de belastingontvangsten ma ken volgens het NCW eigenlijk een ombuiging van de overheid tussen zes en acht miljard noodzakelijk. Van onze redactie economie AMSTERDAM/BREMEN Het Fokker-concern is gisteren in tweeërlei opzicht in het nieuws gekomen. In de ochtend werd bekend gemaakt dat orders werden ontvangen voor in totaal dertien F-28 Fellowships, en in de middag kwam het bericht dat Fokker en VWF definitief uit elkaar gaan. Gigantisch Dat is een gigantisch bedrag en vol- S. J. van Eijkelenburg. gens de NCW-voorzitter zullen de po litici dat dan ook niet halen. „Dat zal tot gevolg hebben, dat de ingreep in de lonen aanzienlijk zal moeten vol gen." Van Eijkelenburg wees erop dat, behalve over het niet doorgaan van de automatische prijscompensa tie, nu ook al wordt gediscussieerd over een niet-doorgaan van periodie ke verhogingen. „Dat laat zien, dat in feite bijna over het failliet van de overheidsfinanciën kan worden ge sproken." Van Eijkelenburg pleitte voor een aantasting van de prijscompensatie met daartegenover ielijktijdige be lastingverlaging. Dat levert een aan merkelijke kostenverbetering op en op langere termijn zo'n 40.000 ar beidsplaatsen. De „ontvlechting" van Fokker en VWF, die allang in de pen was, zal 29 februari officieel worden bekrach tigd. Hierna zullen het Nederlandse en Westduitse concern hun activitei ten zelfstandig voortzetten. De ontkoppeling wordt een noodza kelijk gevolg genoemd van de door de Westduitse regering nagestreefde herstructurering van de Westduitse lucht- en ruimtevaartindustrie. Voor dat een definitief besluit werd geno men. is aan Nederlandse kant een uitgebreide analyse van Fokker uit gevoerd. Daarbij is gebleken, dat de toekomst van Fokker als zelfstandige onderneming er duidelijk positief uitziet. Door deze „ontvlechting" komt VFW- Fokker tegemoet aan de in Europa levende trend tot internationale sa menwerking in programma's door sterke nationale industrieën, zoals te zien is bij het airbus-, tornado- of het spacelab-programma. Tot de fusie tussen VFW en Fokker werd op 8 mei 1969 in Düsseldorf besloten. De omzet van het concern in 1979 was in de Bondsrepubliek circa 1000 miljoen Duitse mark en in Nederland circa 950 miljoen gulden. In het zelfde jaar bedroeg het aantal medewerkers in de Bondsrepubliek 11.000 en in Nederland 7.900. De deling van het concern in de on dernemingen VFW en Fokker laat de samenwerking in de huidige gemeen schappelijke programma's onge moeid. De beide ondernemingen zijn bovendien vastbesloten, om ook in toekomstige internationale program ma's nauw samen te werken. Het uiteen gaan van de twee onderne mingen heeft geen nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid bij Fokker. De woordvoerder voegde hieraan nog toe. dat de toekomst met „veel zelf vertrouwen en optimisme" tegemoet gezien wordt. Bestuurder A. van der Veen van de industriebond FNV zei. dat hij „een beetje een zucht van verlichting" heeft geslaakt toen hij maandag hoorde, hoe de „ontvlechting", waar een paar jaar aan is gewerkt, nu uit eindelijk is geregeld. Van der Veen maakt zich ook niet veel zorgen om de werkgelegenheid van de ongeveer negenduizend personeelsleden van Fokker in Nederland. Daarbij ver wees hij ook naar de nieuwe orders voor dertien Fokker F-28 Fellow ships. Het aantal verkochte F-28 toe stellen is door de Amerikaanse op drachten op 159 gekomen. Volgens Fokker hebben de Amerikanen de F-28 gekozen wegens het gunstig eco nomisch gebruik, de goede milieu- eigenschappen en de uitstekende vliegprestaties. ADVERTENTIE voor betrouwbare verzilvering a contant Verzilvert al jaren tussentijds uw spaarbrieven tegen de hoogste waarde. Berekening per computer. Eindhoven, Mecklenburgstraat44. tel. (040)437124 Apeldoorn, J. van den Vondellaan 41tel (055) 2557824* Den Haag-Rijswijk, Haagweg 85. tel. (070) 907871 q Amsterdam, Keizersgracht 99 (Gebouw Euro Center) Discretie verzekerd. tel. (020) 265749 iIPAIGN (Reuter) De Verenigde Staten zijn bereid l te verkopen aan landen in Oost-Europa en maken zich Jzorgen over de mogelijkheid dat dergelijke leveranties delijk in de Sowjet-Unie terechtkomen. eft de Amerikaanse minister kibouw. Bob Bergland, op een Uerentie verklaard. Hij zei geloven, dat landen als Polen mogelijkheden beschikken verder te transporteren )e Sowjet-Unie. I Bergland heeft de Sowjet- i Oosteuropese landen in het [en najaar laten weten, dat zij t geen Russisch graan zullen P- Daarom heeft een aantal van SAAG (ANP) De minimum- br /foor uiker is gisteren met één brffrho°gd tot 1,75 gulden per [H heeft het Centraal Bureau middelenhandel gemeld. De :ing is een gevolg van de (prijs, die de industrie aan de rekening brengt deze landen de Verenigde Staten be naderd voor leveranties Door als graanleverancier op te treden kunnen we deze landen nauwer aan ons bin den, meende Bergland. De minister liet doorschemeren, dat de Verenigde Staten er niet wakker van zullen liggen, wanneer de Sowjet- Unie niet bereid is de dit jaar aflopen de vijfjarige graanovereenkomst te verlengen. Volgens dit akkoord is de Sowjet-Unie verplicht per jaar min stens acht miljoen ton mais en tarwe uit de VS te importeren. Naar de mening van Bergland zijn andere lan den. met inbegrip van China, bereid een dergelijke overeenkomst met de VS af te sluiten en zal het eerder een probleem worden dt soort leverings verplichtingen na te komen in het geval van bedreiging van de binnen landse graanvoorziening in de VS als gevolg van een slechte oogst AMSTERDAM (ANP) De Amster damse biscuitfabriek Patria iaat 1 maart definitief dicht. Dat heeft het moederbedrijf Meneba bekendge maakt. Het merendeel van de 91 over het algemeen vrouwelijke werkne mers wordt ontslagen. Slechts een klein aantal komt in aanmerking voor vervangend werk. In overleg met de bonden is een afvloeiingsplan op gesteld. Meneba is maandag begonnen met de verkoop van de terreinen, gebouwen en machines en ook van de merk naam Patria. Patria zou aanvankelijk al ln november 1978 dichtgaan. Mede door een bedrijfsbezetting werd dat toen voorkomen. Er werd een studie opgezet naar de mogelijkheden van het bedrijf. Maar ook de vakbonden geven nu toe dat de zaak hopeloos is. AMSTERDAM De uitspraak van de Ondernemingskamer van het Am sterdamse Gerechtshof dat Van Gel der Papier ln de jaarrekening 1976 ten onrechte een belastingpost van 9,8 miljoen van het verlies heeft afgetrokken, brengt geen financiële gevolgen mee voor het concern. Dat stelt het bestuur van Van Gelder. Inderdaad zou een behandeling van de belastingpost overeenkomstig de uitspraak het verlies over 1976 37,7 miljoen) met 9.8 miljoen hebben vermeerderd. Maar, zegt Van Gelder, in 1977 zou het resuitaat volgens de voorgeschreven rekenmethode 4.0 miljoen beter zijn geweest en in 1978 5.8 miljoen. Het resultaat was dus nul. Voor het vermogen van Van Gel der waren er daarom geen gevolgen. door Jan Halkes LISSABON De Portugese escuso wordt deze week met zes procent opgewaardeerd. Deze maatregel volgt op prijsverho gingen van de belangrijkste levensmiddelen vorige week, en gaat gepaard aan andere economische en financiële maatre gelen die beogen de vicieuze cirkel van prijsverhogingen en devaluaties te doorbreken. De revaluatie van de escudo is niet veel meer dan een monetaire kunst greep, omdat tegelijkertijd de glij dende devaluatie van de escudo met 0,75 procent per maand gehandhaafd wordt. Deze glijdende devaluatie is in 1977 ingesteld na onderhandelingen met het Internationale Monetaire Fonds over een internationale lening ter verbetering van het grote tekort op de Portugese betalingsbalans. Dank zij omvangrijke internationale leningen, het buitenlandse toerisme en de overboeking van buitenlandse deviezen door Portugese emigranten is de betalingsbalans in korte tijd weer gezond geworden. Doorslagge vend daarbij is de spectaculaire stij ging van de goudprijs geweest. De Bank van Portugal bezit nog steeds grote voorraden goud. resultaat van de kruidenierspolitiek van dictator Salazar. Door de escudo tegelijkertijd te re- en te devalueren schept de minister van financiën. Cavaco e Silva, een ruimte die hij wil gebruiken voor het bestrij den van de inflatie en het afstraffen van sp'eculatie met buitenlandse de viezen. Hamsterpraktijken Een andere maatregel die het effect van de vorige week aangekondigde prijsstijgingen van ongeveer 15 pro cent moet verminderen is de bestrij ding van illegale hamsterpraktijken en andere economische misdrijven. Wie zich daaraan schuldig maakt, krijgt nu niet alleen een proces en een hoge boete, maar ook bezoek van een speciale brigade van de belasting dienst die de boekhouding van de verantwoordelijke aan een streng on derzoek zal onderwerpen. Dat is een zware straf in een land waar volgens sommige schattingen ongeveer de helft van de belastingopbrengst wordt ontdoken. Het ministerie van handel vult deze maatregelen aan met onder meer een versterking van de prijscontrole. Het ministerie van arbeid zal toezien dat de loonsverhogingen niet boven de produktlvlteitsstijging uit zullen gaan. Belangrijk worden ook de be zuinigingsmaatregelen genoemd op de uitgaven van de staatsbedrijven en de ambtenarensector. De maatregelen van Cavaco e Sllva komen ln de plaats van de financleel- economlsche politiek die de regering Pintasilgo wilde, maar niet meer kon verwerkelijken. Daarin paste een ver laging van de glijdende waardedaling van de escudo van 0,75 naar een half procent per maand. Vooral beoogde Pintasilgo echter een daling van de rentevoet met een procent. De hoge rente van de Portugese banken (21 procent) ls vooral voor de kleinere ondernemers een onoverkomelijk probleem bij de broodnodige moder nisering van hun bedrijf. Cavaco e Sllva wil echter door middel van selectieve maatregelen zelf bepa len welke ondernemers mogen mo derniseren en welke niet. Het succes van de nu genomen regeringsmaatre gelen zal speciaal afhangen van het vermogen van het ambtenarenappa raat al deze maatregelen zonder vriendjespolitiek of bureaucratische vertragingen naar behoren toe te pas sen. Dat vermogen werd tot nog toe niet hoog aangeslagen De koers van de escudo stond giste ren op 4.05-4.13 per honderd. Vrij dag was dat nog 3.80-3.88. Portu gees bankpapier is te koop voor 4.70 per honderd (was 4.50i en brengt bij verkoop aan de bank 3.70 (3.50) op. NEW YORK (AFP) De reuk loze sigaar is geen succes. En kele maanden geleden werd deze sigaar ondersteund met een reclamecampagne van zes miljoen gulden door de Con solidated Cigar Company bij wijze van proef in Detroit, Bal- timore en Washington ln de handel gebracht. General Cigar, het grootste ta baksconcern van Amerika, heeft nog niet besloten wat er nu verder gaat gebeuren. Een van de grootste sigarenwinke liers in New York ziet het met dit produkt niet meer zitten, getuige de opmerking „geen waar sigarenroker verwaardigt zich zo'n sigaar te kopen". AMSTERDAM De bakkers zijn niet tevreden, noch over de (gelijkge- bleven) minimum-broodprijs, noch over de Jongste broodprijsverhoging. Dit blijkt ut een artikel in het blad De Bakker. Vandaar dat de Nederlandse Bakke rij 8tichting om een gesprek heeft gevraagd met minister Van Aardenne (Economische Zaken). Dat zal volgen de week maandag gaan plaats hebben. De bakkers vinden dat de minister, door de minimumbroodprijs niet te verhogen, heeft gehandeld tegen de afspraken daarover Ten aanzien van de recente prijsverhoging met vier cent per brood wordt opgemerkt, dat die te laag is gezien de kostenstijgin gen waarmee de bakkers zijn gecon fronteerd. Van onze redactie economie UTRECHT Veel detaillisten en groothandelaar bezochten gisteren de openingsdag van de Roka, de internationale levensmiddelenbeurs die eens in de twee Jaar wordt georgani seerd. Evenals vorig Jaar is de locatie het Utrechtse Jaarbeurs gebouw, waar op een oppervlakte van 21.500 vierkante meter ruim 400 exposanten uit binnen- en buitenland voornamelijk levensmiddelen maar ook technische winkeluitrustingen ex poseerden. Opvallend is dat de beurs, zo moge lijk nog meer dan andere Jaren, in het teken staat van „gezonde" produk ten: zuiver biologische hoestsiroop, salades op natuurlijk basis, zoutarme groenteconserven. sojanootjes, scharreleieren, calorie-arm bier, blo- logische babyvoeding enzovoort. Ook blijkt dat fabrikanten voor het overbrengen van Informatie aan de Roka-bezoeker. steeds meer gebruik maakt van een hulpmiddel als video. Hier en daar werd ook al viewdata vertoond. Aandacht trokken vooral de stands van importeurs uit de derde wereld, en een door de Amerikaanse ambas sade gesponsorde stand waarin een aantal fabrikanten zich had verenigd onder de naam USA. Met name de Califronische wijnen oogsten hier succes. Amerika mag zich, sinds Al- bert Heijn zich met de import is gaan bezighouden, verheugen ln een toene mende belangstelling voor Califoml- sche wijnen, wat volgens een woord voerder vooral te danken ls aan ster ke prijsstijgingen van Franse wijnen De oppervlakte die dit Jaar door de exposanten ln beslag werd genomen was kleiner dan vorig jaar. Het aantal deelnemende firma's ls ruim honderd minder De Roka is nog voor de vak- handel toegankelijk tot en met don derdag aanstaande.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13