pe hond heeft het nog beter' glas gooien we voortaan in de glasbak! arkse vereniging "llicht dekmantel p 'Grijze Wolven' Hagenaars, laten we één ding afspreken: Er is altijd een g inuwbuurtygebi Jasbak ruik'm. Voordelige verrassing voor u! Hofnar wil inkrimpen KOUD Iverda Dienst der Gemeentereiniging FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET H 11 fHenk Wolzak het kruispunt van de 58ste graad noorderbreedte en de 58ste graad oosterlengte oosten van de stad Perm, ligt aan de rivier de Tsjoesovaja het Sowjet- Ische werkkamp Stantsia Weswjatskaja. Het bevat de Inrichtingen VS 389/35 en VS verbeteringskampen met streng regime. jnp als Inrichting VS 389 ls verdeeld In kampblokken. k 35 bevinden zich ongeveer illtieke gevangenen. Onder i bekende Joden die geen ming hebben gekregen raël te gaan. Voormalige gevangenen als Altman, i, Tsjnoch en de Oekrale- retlitsnji en Antonjoek •r gezeten. In blok 36 zit- dermeer MendelewitsJ, ,ko en FJodorow van de ;aping in Leningrad. De Semjon Gloezman en lestudent Vladimir Boe* i in het westen, kennen chting beter dan hun lief ren dat zij op bezoek mogen ko men. Rondom het kamp liggen de uitgestrekte wouden van de Oeral. Opvoeding De Sowjet-Unle beschouwt haar gevangenen niet alleen als men sen die een misdrijf hebben ge pleegd, maar ook als mensen die heropgevoed moeten worden. Vrij heidsberoving als zodanig wordt niet als een voldoende straf be schouwd. De gevangene staat bloot aan vele beperkingen, zowel voorwaardelijke, op grond van de wet, als aanvullende, naar goed dunken van de kampleiding. De Sowjet-wetgevlng geeft gevan genen of familieleden geen moge lijkheid zich met klachten over de behandeling in de kampen tot de rechter te wenden. Dergelijke klachten worden alleen langs ad ministratieve weg afgehandeld. Het beleid van de kampleiding kan dan ook makkelijk ontaarden in willekeur. Zulks temeer daar succes dan wel mislukking bij de heropvoeding van de gevangenen bepalend zijn voor de promotie kansen van de leiding. Een van de heropvoedlngsmaatre- gelen in de kampen is het regelma tig houden van „een politiek uur", dat gewijd is aan gesprekken over de binnen- en buitenlandse poli tiek van de Sowjet-Unie. Schurken In kamp VS 389 zijn de medische verzorging, de behuizing, de werk omstandigheden en de behande ling erbarmelijk. De voorzitter van de Helsinki-groep in Moskou, Joeri Orlow, ls er als bijkomende straf in een isolatie-cel geplaatst. Regelmatig worden er hongersta kingen gehouden, waarbij soms ook doden te betreuren zijn. Ge vangene Opanasenko uit kamp VS 389/36 bij voorbeeld pleegde zelfmoord. Op een briefje schreef hij: „Ik heb geen kracht meer om het vol te houden, weest ver vloekt, schurken!" Van de vijfen twintig Jaar had hij er nog drie moeten uitzitten. Het bestaan van alle dag in het kamp is koud, hongerig en sto ïcijns. Gloezman: „Iedere dag en ieder uur is men bezig mij als persoon en als levend wezen te vermoorden. De hond, die tegen me gromt vanaf de andere kant van het prikkeldraad, krijgt nog beter te eten dan ik. Hem geven ze geen verrotte kool of stinkende vis. Ik ben kaalgeschoren en ik heb altijd honger. Ik verrek van de kou op de betonnen vloer van de strafceL" Kampcommandant Pimenow ver klaarde eens: „Als ik het wil, dan kan ik Jullie op Je hoofd laten staan." Het is een tak van sport die op de Olympische Spelen niet zal worden bedreven. iiiiiiiiiiifiiiumiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Drie foto's die dezer dagen het Westen hebben bereikt, geven een beeld van kamp VS 389. Op de foto links het ge bouw van de staf. De schut ting voor de benedenverdie ping dient waarschijnlijk om bezoekers het uitzicht vanuit de spreekkamers te beletten. De foto rechts boven is het uitzicht uit het bureau van de chef van de operationele afde ling, Nikomarow. Achter de omheining is de woonzone, die alleen te bereiken is via de arbeidszone. De derde foto, hiernaast rechts, geeft het uitzicht weer vanuit de hoofdwacht. Het is de verboden zone tussen schutting en prikkeldraad aan de ene kant en schutting en prikkeldraad aan de ande re kant. 's Nachts is deze zone hel verlicht en patrouilleren er wachten met honden. Auto's of karren worden door de buitenste poort binnenge laten. Dan wordt deze geslo ten waarna de auto grondig wordt doorzocht. Daarna gaat de binnenste poort open, die toegang geeft tot de arbeids zone. En daarachter ligt pas de woonzone. In die woonzo ne zijn de isolatiecellen nog apart beveiligd met extra prikkeldraadversperringen. iiminmiiitmtiiiiintuniiiiiiiimiiiniiimiiiMimii 1 raadsleden twijfelen aan aard i onzer verslaggevers De CPN en PSP in Delft achten het niet uitgesloten rTurkse Islamitische Vereniging, die met andere isla- (en gebedsruimte in Delft krijgt, een mantelorganisa- de ultra-rechtse groepering de „Grijze Wolven" at de werkelijke aard van Islamitische Vereniging is, lang geworden nu de ge- faft een voorbereidingskre- toegezegd voor een gebe- [oor islamieten in de Pieter feool aan de Koommarkt. wijze zal worden gebruikt dan hij bedoeld is, namelijk als verzamel punt van „een vereniging" en niet als gebedruimte. Dood gevonden man levoorzitters, F. VeldmeiJ i j co i 1 n n Notenboom (CPN), slachtoner geweld t te beschikken over enig ide Turks Islamitische Ver ponen in zich herbergt, die i zijn bij „De Grijze Wol- zeggen wel aanwijzingen idat de vereniging zich dui- **5 van het midden opstelt. frd door de berichten rond frisse praktijken van de blven" de afgelopen jaren, raadsleden dat b en w de In de vereniging gaat door- feet dat dat nou zo gek veel .kant als ze van de „Grijze |ljn staat dat er toch niet in, ii het enige dat we kunnen lis Notenboom. RIJSWIJK (ANP) De man wiens stoffelijk overschot zondagmiddag in het Rijn-Schiekanaal in Rijswijk werd gevonden, is met geweld om het leven gebracht. Sectie wees uit dat' hij is overleden nadat zijn schedel op twee plaatsen was ingeslagen en hem zeven messteken waren toegebracht. De identiteit van het slachtoffer, dat een week in het water moet hebben gelegen, is nog onbekend. Dit heeft de Rijswijkse politie gisteren meege deeld. De mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer, dat vermoedelijk tussen de 30 en 35 Jaar oud is, afkomstig ls uit een zuidelijk land. Waarschijnlijk is het lichaam van de man in Leid- schendam of Rijswijk in het kanaal- gegooid. Maximaal 150 mensen VALKENSWAARD (ANP) Bij de sigarenfabriek Hofnar in Valkens- waard zullen de komende Jaren maxi maal 150 arbeidsplaatsen verdwij nen. Dat is nodig in verband met de stagnerende sigarenmarkt. Dit heeft de heer F. Beerenpoot van de Unie BLHP meegedeeld. >£ij Hofnar werken nu 350 mensen. Het inkrimpingsplan is opgesteld door een werkgroep van staffunctio narissen met een externe deskundige. De vermindering van het aantal ar beidsplaatsen zal een geleidelijk ver loop krijgen. Er zal naar worden ge streefd gedwongen ontslagen te ver mijden. Bk&t de gemeente Delft zou De reorganisatie moet samen vallen Bten als zou blijken dat de met de opbouw van een nieuwe fa- ■femitlsche Vereniging een briek op het industrieterrein van Val- Blnlsatle ls. is medewerking kenswaard. Het plan zal deze week grond van het feit dat de worden besproken met de ondeme- BH* Opmeerschool op andere mingsraad en de vakbonden. len van de Delftse raads- le Turks Islamitische Ver mantelorganisatie van de Ijiven" zou zijn is minder k dan het zich laat aan- Prijze Wolven", zo ls de gebleken, opereren in tl meer onder het mom Iturele vereniging. van de „Grijze Wolven" let verheven. Zij gaan de li van landgenoten die lid onden of linkse sympa- teren. Niet zelden worden r de „Grijze Wolven" be- ïldeerd of afgetuigd, jt uit een fascistische ideo- j(jn basis vindt in de Turkse lUe partij MHP. ^itsland is de organisatie ichlllende terreurdaden n Nederland is dat echter 'val. Wel dringt al reeds jVakbeweging hierop aan, |lter De Ruiter heeft daar- i geen stappen onder- Dameskapsalon W. Freek Vermeer GEEFT VOOR ONVER SCHILLIG WAT VOOR HAAR EEN PRIMA PERMANENT OOK HET JUISTE ADRES VOOR ALLE SOORTEN DA MES- EN HERENPRUIKEN (TOUPET) EN HAARDELEN. MORSSTRAAT Lelden, tel. 071-126627 na 18.00 uur. Tel. 071-763836. Nieuwe KOPIEER MACHINES met 30-50% korting (de monstratiemodellen met ga rantie). Beperkte voorraad. PRINTSERVICE, HOOFD STRAAT 210, SASSEN- lEIM. TEL. 02522-15099. Na de laatste dure maanden, hebben wij pen verrassing voor u! Een knap geknipt kapsel en een natuurlijk op te drogen Natural Styling Permanent in de franse modelijn "Plume", voor f55,-. Wat doen wij voor u? geven u 't beste bij u past; 2. wij wassen uw haar met een speciale Natural StyEng shampoo om het klaar te maken voor uw permanent; 3. uw haar wordt geknipt in een perfekte snit; 4. hierna wordt het gepermanent op de vereiste sterkte; 5. dan krijgt uw haar nog een Natural Styling Balsam behandeling om het in de meest optimale konditie te houden, waarna het op de natuurlijke manier kan drogen. Een eventuele föhn- of watergolf- behandeling is hier natuurlijk niet bij inbegrepen. KNIPPEN IS ALLES!" bezuidenhoutseweg 203 (bij laan v. n.o.indlë) tel. 853532 (volop parkeren voor de deur) groot hertoginnelaan 64 (hoek waldeck pyrmontkade) tel. 631094 RUIME SORTERING BUT./PROP. KACHELS, INFRAROOD MET ZUURSTOFGEBREKBEVEILIGING. CATALYSA- TORS MET ZUURSTOFGEBREKBEVEIUQING. INDUS TRIE OF BOUWWERKSTRALERS, THERM. BEV. ALLE SOORTEN DRUKREGELAARS/SLANG, ENZ. ALLEEN 0W -tttctr. <tmpfng psuhop Sleutels bijmakenll Klaar terwijl U wacht! Voordeur- en autoaleutele, aiotan an beveiligingen voor deur en raam. Llpa- vertegenwoordiger. W. P. HartwIJk Voor bloemrijke zaken en een goed stuk antiek INCANO VOOR BEIDE: Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG, LEIDERDORP, Tal.'1 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). U heeft ze misschien al zien staan in Den Haag: de gele glasbakken waarin u al uw afvalglas (flessen en glazen potten) kwijt kunt. Het glas dat u in deze bakken doet, gaat weer terug naar de glasfabriek waar er nieuwe flessen van worden gemaakt. Op die manier besparen we grondstoffen en energie. Reken maar dat dat scheelt. Bovendien, als we het glas er uit halen, hebben we veel minder huisvuil. Want al die flessen en potten nemen veel ruimte in. En in de plastic huisvuilzakken kunnen ze nog gevaarlijk zijn voorde ophalers ook. Afgesproken? Stop dus dat glas niet meer bij uw huisvuil. Maar gooi 't gewoon in de glasbak in uw buurt. Newtonstraat 2, Den Haag. Inlichtingen: telefoon 070-654812. Dit is een publicatie van de Nederlandse Glasindustrie en de Gemeente 's Gravenhage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11