c inist NÜ aktie l FAMILIEBERICHTEN Avondopleiding Economie Opleidingen ffH Bedrijfstrainingen tegen de kernwapenwedloop - MAANDAG 11 FEBRUARI 1960 TROUW/KWARTET kunnen van maandag tol en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeli|k van 18 00 20 00 uur Wij Arie Groen en Anita van Niekerk willen u onze verloving bekend maken. Papend recht. 10-2-1M0 'k Zal dan gedurig bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn" Psalm 73 12 De Hecre heeft tot Zich genomen mijn geliefde man. onze lieve vader, schoonvader en opa Dirk Kersbergen op de leeftijd van bijna 69 jaar J. G. Kcrsbcrgcn-Hartvelt kinderen en kleinkinderen Voorburg. 8 februari 1980 Van Montfoortstraat 53 Geen bezoek aan huls Geen bloemen Gelegenheid tot bezoek in dc rouwkamer van het Diaconessen Ziekenhuis Voorburg. Fon- teynenburghlaan 5. dagelijks van 15.30-16.30 uur. De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 13 februari om 12.00 uur in dc aula van de Oosterbcgraafplaats aan de Rodciaan te Voor burg. waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Vertrek vanaf de familicwoning om 11.40 uur. God ts ons een toevlucht en sterkte. Heden riep de Here God tot Zich Zijn kind, onze geliefde broer, zwager en neef Dirk Kersbergen New Westminster K. Kersbergen F. Kersbergen-de Jong Voorburg: P. Kersbergen G. Kcrsbergen-Kcyzor Chr. Kersbergen J. M. Kersbergen-Vink C. J. E. Buytcndorp-Kersbergen G. H. Buytcndorp C Ph. F. Kersbergen J. Kersbergon-Buytcndorp Bilthoven: M. v. d. Wal-Kersbergen Voorburg: A. Thurmcr-Kersbergen A. Thurmer P. Kersbergen Voorburg, 8 februari 1980 Met leedwezen deelt de wijkkerkeraad van dc Wilhelminawijk van de Gereformeerde Kerk van Voorburg mee dat op 8 februari 1980 plotseling overleden is zijn medelid, de heer D. Kersbergen Hij heeft jarenlang onze gemeente als ouder ling in grote trouw gediend. Moge de God van alle vertroosting zijn vrouw en kinderen nabij zijn. Namens dc wijkraad. Ds A Westra. voorzitter H. Rcudink, secretaris. Mijn tijden zijn in Uwe hand Psalm 31 16 onberijmd Met droefheid geven wij kennis dat de Here uit ons midden heeft weggenomen na een kort stondige ziekte, voor ons toch nog onverwacht, mijn geliefde man. onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Johan Karei Krijgsman op de leeftijd van 68 jaar. A. Krijgsman-van Vliet Nel en Jan Alma Hans Annemieke Wim en Joke Karin Wilma Leen en Ina 7 februari 1980 Nachtegaalplein 11a 3082 NJ Rotterdam Geen bloemen De overledene ligt huis opgebaard. Bezoek en gelegenheid tot condoleren maan dag van 19.00-21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 12 februari a.s. in de Oude Kerk aan de Chnr- loisse Kerksingcl om 12.30 uur. waarna de begrafenis zal plaatshebben op de begraaf plaats Charlois. Charloisse Lagcdijk 680 om plm. 13.15 uur Vertrek vanaf de kerk om 13.00 uur. De Here nam tot Zich onze lieve zuster en schoonzuster Siebrigje Mebius in de leeftijd van 78 jaar ..God is ons een schuilplaats" Groningen W Mcbius-Kooi Kollum A Watsweer Mebius M Walswccr Hcerde T van der Veen-Mebius Kollum F Mebius Hoogezand. 8 februari 1980 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. 2 Tim 4:7 Bedroefd, maar dankbaar dat hij voor nog verder lijden bespaard is gebleven, berichten wii u dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader en opa Hendrik Willem Hofmeester em. hulppredikant op de leeftijd van 80 Jaar T. J. Hofmeester-van Voorst M. Boerema-Hofmeester G H. Boerema Erik en Loes Ilona 8 februari 1980 ..De Boomberg'' Vaart weg 42a 1217 SV Hil versum De overledene is opgebaard in de aula van het bejaardencentrum „De Boomberg", Vaartweg 42a te Hilversum. Gelegenheid tot condoleren aldaar op dinsdag 12 februari van 20.00-20.30 uur. Liever geen bezoek aan huis De rouwdienst, welke geleid zal worden door de Weleerwaarde Heer Ds J. Smit. zal worden gehouden op woensdag 13 februari om 13.30 uur in de Grote Kerk aan de Kerkbrink te Hilversum, waarna de teraardebestelling om 14.30 uur zal plaatshebben op de begraafplaats Zuiderhof" aan de Kolhornseweg aldaar. In plaats van kaarten Psalm 4:7 onberijmd Na een zeer liefdevolle verpleging in „Huize Salem" nam de Heere tot Zich onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Neeltje vin der Bent weduwe van Pieter Durieux in de gezegende ouderdom van 91 jaar. Rijnsburg: T. Pi 'asschier-Durieux O. Passchier Valkenburg ZH; N. Bol-Durieux C Bol Ede: P. Kerpershoek-Durieux P. Kerpershoek klein- en achterkleinkinderen 2225 RT Katwijk aan Zee, 9 februari 1980 „Huize Salem", Duindoornlaan 34. Correspondentie-adres: Burg. Mciboomstraat 31c, 2231 LA Rijnsburg. Dc overledene is opgebaard in de aula van „Huize Salem", Duindoornlaan 34 Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condole ren, dinsdagavond van 7.30-9 uur. De rouw dienst zal gehouden worden woensdag 13 fe bruari a.s. om 2.00 uur nm. in de Ned. Herv. kerk aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aldaar. „Evenals een moede hinde" Na veel ziekte is heden ingeslapen onze lieve zuster, schoonzuster en tante Teuntje Cornelia Sohl in de leeftijd van 68 jaar. Purmerend: C. T. Sohl Nieuwegoin-Z: Joh. J Sohl Warmond: J. Vreeken-Sohl C. Vreeken Fam. Gmelig Meijling 's-Gravenhage, 9 februari 1980 Campanulastraat 6 Correspondentie-adres: 2360 AA Warmond. Postbus 5. De teraardebestelling zal plaatsvinden woens dag 13 februari om 14.30 uur op de algemene begraafplaats „Westduin", Ockenburghstraat, Loosduinen. Heden is van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom Gerrit den Boer emeritus-predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk Leiden: W. den Boer A. J. den Boer-Backer Dirks Dordrecht: N. A. N Broere-dcn Boer Dordrecht: A. den Boer T. L. P. den Boer-van der Tholen Baara: A. Stam-den Boer J. J. Stam Papendrecht: J K W. den Boer Dordrecht: A. den Boer S. den Boer-Lanser Breda: M. S. Overwater-den Boer C. Overwater Grocsbeek: N. M. den Boer Eindhoven: W. A. B. den Boer W. M. den Boer-Hijbeek Bunnik: M. N. Otto-den Boer L. Otto neven en nichten 9 februari 1980. Heden is van ons heengegaan onze lieve man, vader en grootvader Gerrlt den Boer emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde kerk, op de leeftijd van 63 jaar. E. den Boer-Cieremans Wlm en Francien en kinderen Breda, 9 februari 1980 Sterrebos 248 De rouwdienst zal gehouden worden op woens dag 13 februari a.s. te 15.00 uur in kapel van de begraafplaats „de Bieberg" te Breda. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kapel van de begraaf plaats. Ps. 27:7a (oude berijming) Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. mijn God, tiaar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. ,Uit dit lied leefde hij" Heden ging zacht en kalm van ons heen mijn innig geliefde man. onze zorgzame vader en grootvader Johannes Adrian Jongsma op de leeftijd van 85 jaar. Zijn liefde voor zijn vrouw, kinderen en klein kinderen, voor elk medemens, jong of oud, was zeer groot Amstelveen, H. Jongsma-van der Stelt Apeldoorn: I. H. van Koeveringe-Jongsma A. W. van Koeveringe Marleen en Henk Jolien Willem Amstelveen, G. A. Klingeman-Jongsma Freek Paul Canada, H. J. Jongsma M. Jongsma-van den Assem Edward Annette 8 februari 1980 ,,'t Huis aan de Poel", Populierenlaan 21 1185 SE Amstelveen De rouwdienst zal gehouden worden woens dag 13 februari om 11.45 uur in ,,'t Huis aan de Poel", waarna om 13 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats Zorgvlied, Amsteldijk 273, Amsterdam-Zuid. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Heden nam de Heere tot Zich, onze innig geliefde moeder, groot- en overgroot moeder Gieltje te Velde geb. Veninga in de gezegende ou derdom van 84 jaar. Sedert 18 mei 1978 weduwe van Geert te Velde. Gasselter- nijveenschemond, 8 februari 1980 N.Z. 95 Ps. 116:1 Familie te Velde Condoleantie-adres: N. te Velde. Z.Z.52, 9515 PK Gasselter- nijveenschemond Moeder en oma is op gebaard in het uit vaartcentrum H. J. Kniggekade 124, Stadskanaal De begrafenis is be paald op woensdag 13 februari om 14.00 uur te Gasselternijveen. Zij, die haar de laat ste eer wensen te be wijzen worden ver zocht om 13.15 uur aanwezig te zijn in de Ned. Herv Kerk te Gasselternijveen. Gelegenheid te con doleren na de begra fenis in de leerkamer naast de kerk. t behoeft geen Atheneum of Gymnasium te hebben ge>olgd om een economie-studie te kunnen sotgen. Met ISH verzorgt tl sedert 1931 voor degenen die zich na hun dagtaak verder willen schoten opleidingen op verschillend niveau. Zo kunt u beginnen met: Overige economische opleidingen: Assistent-Econoom b.ij«7f Tt.inpc .ipit.j.np«..rdtnomicr Redri jfscconomie meer behandeld koslcncülculuiie. econo- m.«l* poliiKk r-J- en .nkomnn,- J" "n" «"I* de commcrcwci hnk.d rinonccnn,. T" fEEÜ" pl.inmn, enpr opr.. mmr ring dc org. ni.jlHT MAVO/MUIOoJiplonr. hebhen Praktijkdiploma planning en programmering van de onderneming Na een jaar kunt u reeds het diploma Economische Trainee behalen Vooropleiding, minimaal MAVO- of M U LO-diploma Deze opleiding wordt gegeven in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag. Haarlem, Leeuwarden, Roermond. Rotterdam. I trechl en Zwolle. De opleidingen starten weer in april. Vn M.O.-Economie Dit is een voorbereiding op hel officiële cvamen M O.-staathuishoudkunde en Statistiek Bedrijfseconoom Dit betreft een praktijkgerichte be handeling van dc bedrijfseconomische theorie zoals die in een aantal standaard werken aan de orde wordt gesteld. ig vrijblijvend nadere informatie. Bel voor Inlichtingen f070) 2640 81, of zend de i in naar het ISW. Antwoordnummer 40. 2500 XP Den llaag. Postzegel hoeft niet. N aam Adres: Postcode plaats Instituut vihh Sociale Wetenschappen. Wjssenuarseweg 39-41. Den Haag. Tel. (0701 2h 40 81. Voor bloemrijke zaken en een goed stuk antiek INGANG VOOR BEIDE: Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOOMADESEWEG, LEIDERDORP. Tol. 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). ^ZAKENFLITSE^ Het bespaart U veel geld'M Onze BONTMANTELS gaan nu weg voor zeer lage pakmee-priizen'M Het Bontpaleis. Hoogstraat 153 (voetgangersgebied). Rolterdam- C Vrijdags lot 21 uur geopend. Onze laatste BONTMANTELS moeten weg! Nu div bontmantels v. halve pri|zen Volle garantie. De Bontkoning. Hoogstraat 97. Rotterdam-C Vrijdag tot 21 uur geopend Parkeerterrein direkt t/o zaak In plaats van kaarten Hij is het die ons Zijn vriendschap biedt Op Zijn tijd en met haar instemming nam God tot zich mijn lieve vrouw, onze lieve moe der en oma Dina Brunsveld-Westerveld op de leeftijd van 59 jaar IJzerlo: Antoon J. Brunsveld Ina Hoftijzer-Brunsveld Henk Hoftijzer Anne-Lize, Bertram, Andrea Voorschoten: Ton Brunsveld Margriet Brunsveld-Haak Marthe, David, Ruben IJzerlo: Wim Brunsveld Hanny Brunsveld-Vriesen Els, Hans Culemborg: Theo Brunsveld Corry Brunsveld-Kappers Luc, Dinand IJzerlo: Rudolf Brunsveld Gerda Brunsveld-Hengeveld Hanneke, Annemarie Aalten-IJzerlo; 9 februari 1980 Dinxperlosestraatweg 110 U wordt uitgenodigd tot bijwoning van de dienst van Woord en Gebed, die zal worden gehouden in het uitvaartcentrum, Romienen- diek 2a te Aalten op woensdag 13 februari, aanvang 14.00 uur. Voorganger Ds. P.C. Koster, gereformeerd predikant. Daaraan voorafgaand is er gelegen heid tot condoleren van 13.30-13.50 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor gesprek en af scheid. De graflegging zal in intieme kring plaats vinden. - NDA „Mijn genade is u genoeg", (2 Corinth. 12 In deze zekerheid is heden rustig van florl? heengegaan onze lieve moeder, schoonmoedf* oma en overgrootmoeder Neeltje Adriana Berger Weduwe van M. K. Mudde, in de leeftijd van 80 jaar. Amsterdam: J. M. Mudde G. Mudde-Bakker Lopik: B. Mudde P. G. Mudde-de Jong M. Waardenburg-Mudde C. L. Waardenburg Amstelveen: A. Mudde Slied recht: M. K. Zwart-Mudde J. Zwart Mijdrecht: A. Gortenmulder-Mudde T. C. Gortenmulder Bodegraven: W. J. Braam-Mudde L. Braam Klein- en Achterkleinkinderen Lekkerkerk, 8 februari 1980 Kerkweg 30 A Corr.-adres: J. M. Mudde. Anske Lammingaslraat 33 huis, 1065 OE A sterdam. Gelegenheid tot rouwbezoek op dinsdag lj( februari van 19.30 tot 20.30 uur in de Rouwl. mer. Burg. v.d. Wllligenstraat 37b te Lekk kerk. De begrafenis zal plaatsvinden op woensf e 13 februari a.s. op de Algemene Begraafplr" te Lekkerkerk om 14.00 uur. Aanvang rouwdienst in de Geref. Kerk Lekkerkerk om 13.00 uur. K>r F :ne at Vl iet Tai szir te r oor bl e. r on v din et v r oi ts. c op da' leerl die n. 1 dicl ran Rectificatie Onze lieve vader en grootvader Gerhardus Alco Jansen sedert 1967 weduwnaar van Anna van Gellicum legden wij in overeenstemming met zijn wi in stilte in het graf bij het „Groene Kerkje' Oegstgeest. Hij overleed onverwacht 4 februari 1980 in i huis te Rhenen op de leeftijd van 84 jaar er gaai Monster: J. H. Janssen H. A. J. Janssen-Ferwerda Gerard Thijs, Anneke en Alko jitt* s in bee hel in. 1 war zev Doorn: M. J. van der Kraan-Janssen J. W. van der Kraan Willem, Aleid, Irene, Annemiek en Janke Liesbeth, Gerard en Claas Hakkenbe de en in ;tei aar lebl ien. t TT 1 d< ge tot iu ei atsl uch ge ga ïlegi »n r nhu f. Ir n ir le v en 1 ooi Durban (Z.A.): .N. J. M. Janssen N. Janssen-Daniëls Marjo, Wilma, Eric en Astnd 8 februari 1980 Correspondentie-adres: Rijnweg 198, 2681 SV Monster. I, d g€ fcgi' i in iie froi kei ik Voor de vele blijken van medeleven ons betoi het overlijden van on2e lieve moeder, schooni en grootmoeder PetronelU Cornelia Jungerius-Zandbergen betuigen wij onze oprechte dank. n Uit aller naam [e H. Jungel Rijnsburg, februari 1980 Brouwerstraat 40. De werkgroepen van het Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom - Stop de Kemwapenwedloop hebben zaterdag 9 februari 1980 vanuit een gezamenlijke vergadering te Amsterdam de volgende verklaring doen uitgaan: Zo er ooit actie nodig was tegen de kemwapenwedloop, dan is dst nu het geval. Terecht klinkt in brede kringen van ons volk ongerustheid door over de gevaren die de wereld bedreigen als gevolg van de verslechtering in de internationale toestand. Er dreigt een nieuwe golf van bewapening over ons heen te komen, die de bereikte akkoorden op losse schroeven zet. De strijd om invloedssferen in het Midden-Oosten levert ernstige gevaren op voor de ontspanning tussen Oost en West. De nieuwe escalatie gaat gepaard met een terugval in het vijand denken in termen van militaire macht en Koude Oorlog. Neer de achtergrond gedrongen plannen tot invoering van de neutronenbom, duiken weer op. Er worden voorbereidingen getroffen om het arsenaal aan atoomraketten in Europa uit te breiden. Ons Samenwerkingsverband, dat de grote volksbeweging tegen het neutronenwapen In beweging zette. Is In het bijzonder opgeschrikt door berichten uit de Verenigde Staten, die gewag maken van een nieuwe op handen zijnde poging om te komen tot introductie van het reeds door meer dan één miljoen Nederlanders veroordeelde en als ontoelaatbaar afgewezen wapen. Het 'Stop de neutronenbom' geldt ook voor nü en voor de toekomst. Wij staan klaar voor een nieuwe actie!!! Geen nieuwe dreiging, maar dialoog dient leidraad te zijn voor de betrekkingen tussen de volkeren. Het vredesbewustzijn is sterker dan de bewapenings- en koudeoorlogspsychose. In deze geest zal het Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom Stop de Kemwapenwedloop zich doen gelden en een appèl doen op allen, die reeds getoond hebben in Nederland een grote vredesfactor te kunnen vormen. Wat is nodig? INFORMATIE over de ontwikkeling van nieuwe massavernietigingswapens, die in feite behoren te worden uitgebannen. HETDEBA Tover de gevaren van da kemwapenwedloop en over de middelen om deze te keren. In zoveel mogelijk plaatsen in ons land. Wij doen een beroep op de regeringen van Europa en Noord-Amerika om geen stappen te ondernemen die een verdere escalatie inhouden. Wij treffen voorbereidingen voor een groot aantal manifestaties, die aan de verontrusting en vredeswil uitdruk king geven. Dat is onze plicht nu. 35 jaar na de eerste atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Onze generaties kunnen niet zeggen: 'Wij hebben het niet geweten. In deze dagen wordt iedereen nog eens geconfronteerd met de reële bedreiging ven vrede en veiligheid en de even reële gevaren van de geperfectioneerde massavernietigingswapens. Wij zeggen met nog meer overtuigingskracht dan voorheen: Stop de N-bom. stop iedere poging om dit wapen de wereld binnen te loodsen. Geen atoomraketten, niet in Nederland, niet in Europa. Daarop richten wij nu onze acties. Neemt eraan deell STOPde neutronen p DvL'Pn Secr. N. Schouten - Bureau-adres: Walraven v. Heilweg 17,1063 TB Amsterdam, Tel. 020-113342. Steun de campagne, stort op giro nr. 1956719 t.n.v. N. Schouten, Amsterdam. nc gen bez he I mu era: de het )ev< ien Wa et I »rd le I en ini( ka a ten edi n or en. t z d< In urg het lag gro ord ti i ett fcg] n c Itna uk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6