Krampachtige ernst en soepele speelsheid Komieken ondermijnen eigen mogelijkheden Voorzichtig drama in herinneringsheelden Verberne nieuwe secretaris VARA PACTOLAN HOESTTABLETTEN 4 De symfonie is dood, leve de symfonie Lodewijk de Boer regisseert bij Haagse Comedie Boeiende concertuitvoering van Tsjaikowski's Mazepa VOOR MAZDA Globe speelt 'De Kwekeling' van Ger Thijs Nieuwe boeken Modelbouw van schepen Prima koorwei: voor jubilererf, Collegium Sjj MAANDAG 11 FEBRUARI 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET =feic door R. N. Degens ROTTERDAM Sinds Relnbert de Leeuw in zijn symbolisch „Abschied" getitelde werk voor groot orkest in 1973 de doodsklok over het symlonie-orkest luidde, lijkt de belangstelling bij de Jonge Nederlandse componisten daarvoor aanzienlijk te zijn toegenomen. Peter Schats Eerste Symlonie. geschreven voor het Jubilerende Concertgebouworkest is daarvan niet het enige, maar voorlopig wel het meest spectaculaire voorbeeld. En omdat Schat zich naar zijn aard heftig en emotioneel voor een idee of een ideaal pleegt in te zetten, werd zijn symfonische eersteling een door krampachtige ernst gekenmerkt stuk van klassieke opzet en omvang. De oorspronkelijke speelduur van on geveer vijfenveertig minuten Is na de Amsterdamse première een minuut of vijf verkort door coupures, maar het bleef toch een werk dat in een avondprogramma alle ruimte voor of na de pauze voor zich alleen ppeist. Het Rotterdamse Philharmonlsch Orkest had het vrijdagavond onder het overkoepelende motto ..De sym fonie ls dood. leve de symfonie" vóór de pauze geplaatst; erna kwam de tien jaar oudere ..Sinfonla" van Luci ano Berlo. Dramatisch David Zinman heeft van Schats sym fonie met het Rotterdamse orkest een aanzienlijk dramatischer lezing gegeven dan Colin Davis destijds met het Concertgebouworkest. De felheid van de agressieve thematiek in de snelle delen werd door een scherpere ritmische profilering extra aangezet, de lyrische bewogenheid van het Adagio pakte breder en forser uit. en de slotmaten klonken duidelijker en nadrukkelijker als een onderstrepen de afsluiting. Kortom een ..potiger" Interpretatie die naar mijn mening helemaal in overeenstemming is met het karakter van het stuk. Maar die er tegelijk door het ontbre ken van de noodzakelijke ontspan ning tussen de dicht opeengestapelde dramatische effecten nog duidelijker als een gebrek laat ervaren. Dat geldt vooral voor het naar verhouding nog steeds te lange eerste deel. ondanks de aangebrachte wijzigingen. Jam mer dat Schat de mondharmonica geheel nog eens duidelijk liet uit komen. Ontspanning Reinbert de Leeuw passage aan het eind van het langza me deel niet herzien heeft; het blijft een goedkoop sentimenteel trekje, ze ker wanneer het zo banaal-hard ten beste wordt gegeven als in deze uit voering. £jie overigens de indrukwek kende kwaliteiten van het stuk als Afwisseling van spanning en ont spanning ontbreekt bepaald niet in Berio's bekend Sinfonia, die met me dewerking van de Swingle Singers na de pauze werd uitgevoerd. Maar het is uiteraard niet alleen dit element dat Sinfonia een van de boeiendste stuk ken van het hedendaagse symfoni sche repertoire doet zijn. Berio han teert hierin met soepele speelsheid de vaak gebruikte citaten-techniek, waarbij hij zowel fragmenten uit an dermans muzikale composities als li teraire citaten verwerkt. Met name in het derde deel heeft hij daarmee een steeds weer verrassend en meesle pend resultaat bereikt. Het derde deel uit Mahler Tweede Synfonie fun geert hierin ..als een rivier, stromend door een voortdurend veranderend landschap" waarin, in een ononder broken vloeiende beweging fragmen ten van composities van zeg maar Bach tot Stockhausen opduiken, in combinatie met gesproken en gezon gen citaten uit Beckett. Joyce, met „instrumentaal" gebruikte stemmen. Het later toegevoegde zeer korte vijf de deel is een wat overbodige samen vatting van de voorafgaande delen die het stuk in zijn oorspronkelijke vorm al volledig aanspraak gaven op het predikaat meesterwerk. Het werd door het orkest en de Swingle Singers (aan wie het is opgedragen) onder Zinman op een bij een meesterwerk behorend niveau tot klinken ge bracht Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De verenigingsraad van de VARA zaterdag mr. Tom Verberne (44) uit Kortenhoef gekozen j secretaris-penningmeester. Hiermee is een van de drie vaci res in het dagelijks bestuur van de omroep vervuld, verenigingsraad koos hem met 81 tegen 49 stemmen. Teg kandidate was Milly van Stiphout, die hoofdbestuurslid de VARA en wethouder van Soest is. Verberne, tot nu toe secretaris en juridisch adviseur van het dagelijks bestuur, had niet de steun van de ondernemingsraad. Jan Nagel, voor zitter van de ondernemingsraad, haastte zich na de verkiezing van Verberne echter de nieuwe secretaris penningmeester zijn loyaliteit te be tuigen. De discussie over de procedure bij deze verkiezing duurde anderhalf uur langer dan was voorzien, omdat het huishoudelijk reglement van de VARA voorziet in het kandidaat stel len van drie inplaats van twee perso nen bij vacatures in het dagelijks bestuur. Over de opvolging van Kloos, de af tredende voorzitter die zaterdag de vergadering leidde, werd niets meege deeld. Waarschijnlijk komt de benoe ming van een nieuwe voorzitter op de agenda van de vergadering van de verenigingsraad van 28 en 29 maart. De verenigingsraad aanvaardde za terdag enkele uitgangspunten 1 het toekomstige beleid. Als doei ling van de VARA werd genoemd} functioneren als een zelfstandig, tisch en progressief massamef hetgeen slechts met de A-staf worden verwerkelijkt. Voor I vangen van het groeiende personj bestand wil de VARA de overhei<| financiële steun verzoeken. Cees Linnebank in „Komiekeb". door Dirkje Houtman door Jac. Kort ADVERTENTIE DEN HAAG Komieken, zoals die centraal staan in het gelijknamige stuk van Trevor Griffiths, dat zaterdag bij de Haagse Comedie in première ging, kennen wij hier nauwelijks. Het zijn conférenciers die in een half uur tijd een scala aan racistische, seksistische en schoonmoedermoppen in razend tempo vertellen en zij doen dat voornamelijk in plaatselijke cafés of buurthuizen. EN ECHTE SERVICE AMSTERDAM De geschiedenis heeft aangetoond dat het schrijven van opera's voor een componist be paald niet de zekerste weg is die naar succes leidt. Zelfs beroemde opera componisten als Rossini en Verdi hebben sommige van hun geesteskin deren als een baksteen zien vallen, zelfs nadat andere theaterwerken van hun hand een geestdriftige ontvangst te beurt was gevallen. Tsjalkowskl. van wie zaterdag op de VARA-matinee de opera „Mazepa" in concertvorm werd uitgevoerd, had In 1878 met zijn „Jevgenl Onjegin" veel succes gehad Van de overige negen opera's, die hij schreef is slechts „Schoppenvrouw" (1890) op het re pertoire gebleven. „Mazepa". die in Moskou in première ging op 15 febru ari 1884. hoort niet tot de favorieten. Er bestaat zelfs geen grammofoon opname van. Toch heeft dit werk. waarvoor Poesj- kin het gedicht „Poltana" schreef en dat de zeventiende-eeuwse kozakken- leider Mazepa als hoofdfiguur heeft, voldoende dramatische kwaliteiten. Speciaal vandaag Freebie and The Bean is een Amerikaanse speelfilm uil 1974. Beide figuren lijn werk zaam bij de stadspolitie, en ze zitten al een jaar lang achter een beruchte onderwereldfi guur aan. Maar als ze eenmaal bewijsmateriaal hebben, staan ze voor een grote verras sing. Ned. 1-20.20 Telebingo voor de laatste keer Ned. 2/20.27 Televiziermagazine be steedt aandacht aan de sleehte economische situatie in oost- Groningen en biedt een uitge breid overzicht van de ontwik kelingen in de afgelopen jaren. Verder een reportage over een omkoopschandaal in Amerika en het gebruik van isoleercel len in Nederlandse jeugd huizen. Ned. 2/21.50 De storm is de titel van de vijfde aflevering van Een rui ter rijdt voorbij. De verhou ding tussen de hoofdfiguur Paul Craddock (gespeeld door Nigel Havers) en Grace Loveli (Fiona Gaunt) zijn echtgenote, wordt met de dag slechter. Ned. 222.30 Als een donderslag hij hel dere hemel is een Duitse tv- film over een eigentijds the ma: vervreemding tussen ou ders en hun drugs gebruikende kinderen. Dtsl. 2/21.20 Tijd van eenzaamheid is een Hongaarse speelfilm uit 1975 over het onzekere leven van een zeemansvrouw. Dtsl. 123 00 NCRV's Literama-maandag gaat over A. den Doolaard llilv. 221.30 die een opvoering op de planken aan trekkelijk zouden kunnen maken. Het ls weliswaar een werk, waarin het krijgsbedrijf een belangrijke rol speelt, maar het emotionele element, vertegenwoordigd door Marija (Maze- pa's geliefde) en haar moeder geven daarvoor voldoende tegenwicht. Men had voor deze uitvoering een vijftal Russische vocalisten geënga geerd. De titelrol werd gezongen door de bariton Wladimir Klnjajef, die zijn partij met een prachtige stem en een Indrukwekkende voordracht ver tolkte. De bas Wladimir Pankratof deed als Kotsjoebjej nauwelijks voor hem on der wat technische en artistieke pres taties betrof. Zeer fraai was ook de mezzo-sopraan Irina Arcalpova als Marija's moeder. Eveneens vol gloed en bezieling zongen de sopraan Ines- sa Prosolofskaja en de tenor Wladis- laf PJafko. Onze landgenoten Henk Smit. bas en Wouter Goedhart, tenor, sloegen in dit voortreffelijke gezel schap een goed figuur in de kleinere rollen. Dirigent Hans Vonk leidde het uitste kend spelende Radio Filharmonisch Orkest en het prachtig zingende Groot Omroepkoor op overtuigende wijze, zij het. dat de sterkte van de orkestklank mij veelal te groot was. Tsjaikowski moet mijns inziens in zijn partituur meer piano's en pianis simo's hebben geschreven dan er deze middag uitkwamen. Sam v Houtanttr. 199 A'dam Gauzenveld Bi) hal CBR Tal. 135103-113016 SPFC.IAAI VOOR GROTE WAGENPARKEN Engeland kent ruim vijfduizend van stand houden. Om succes te krijgen dergelijke komieken. Ze komen bijna zijn ze vaak bereid de in een grap allemaal uit arbeidersmllieu's en vor- verpakte eigen waarheid in te ruilen men de stem van de onderdrukten, voor ongevaarlijke onpersoonlijke De witz als uitlaatklep voor angst clichés die het publiek wenst te onvrede en verlangen, zoals Griffith horen, het noemt. Ook Griffiths komieken worden voor Met dit stuk heeft de schrijver willen de keus gesteld. Het is een dilemma tonen dat komieken zelf het systeem, dat opdoemt vlak voordat ze hun dat hun minimum-bestaan bepaalt in conférence aan de Londense talen- door André Rutten DEN BOSCH Vrijdagavond ging in de Casino-schouwburg „De Kwekeling" in première, een toneelstuk van Ger Thijs, zelf regisseur bij Theater, onder regie van Gerardjan Rijnders gespeeld door het zuidelijk toneel Globe Het is een stuk. dat is opgebouwd uit herinneringsbeelden, die een eigen bestaan hebben gekregen. Beelden van allerlei kleine voorvallen, die Ger Thijs in zijn eigen geboortedorp heeft waargenomen, toen hij drie, vier jaar was. gemengd geraakt met beelden van elders, tot een min of meer sa menhangend geheel gecomponeerd, meer door voorzichtige suggesties dan door concrete lijnen. In die herin- Zo'n zesduizend Jaar geleden wer den er al scheepsmodellen ge maakt* bij opgravingen In Egypte is een klein exemplaar van een scheepje gevonden, vervaardigd van aardewerk. Uit latere tijden zijn modellen aangetroffen in de graven van farao's en in Chinese tempels ontdekt men schepen op schaal uit de oude tijd. Deze scheepsmodellen geven in veel gevallen een goed beeld van de scheepsbouw uit die tijd. al zijn ze in details en maten vaak nauwelijks te vergelijken met de echte sche pen Pas in het begin van de zeven tiende eeuw werden schepen op nauwkeurige wijze in het klein na gemaakt Reconstructies van oude vaartuigen zijn dan ook in hoofcT- zaak mogelijk van schepen uit de zeventiende eeuw en later. Over die beginperiiyie gaat het boek van Rolf Hoeckel, die Jaren lang naspeuringen deed. Bij het sa menstellen van „Modelbouw van schepen" legde hij zich de taak op niet alleen de scheepsmodelbouwer historische gegevens te verstrek ken. maar ook geeft hij diegene die in de scheepsbouw is geïnteresseerd een flink stuk informatie over de scheepsbouw uit de zestiende en zeventiende eeuw. Het werken aan scheepsmodellen ls een dankbare bezigheid, waarvoor Je wel veel geduld en handigheid, maar weinig geld en een geringe werkruimte nodig hebt „Model bouw van schepen" ls ook samenge steld. omdat de scheepsmodelbouw een steeds meer verbreide hobby is geworden. In het boek worden be grippen en vaktermen uit de model bouw uitgelegd en zijn tal van af beeldingen opgenomen om de tekst te verduidelijken. „Modelbouw van schepen" in de 16e en 17e eeuw, door Rolf Hoeckel. 128 blz. Ui tg. P. N. van Kampen en Zoon b.v. Prijs 35,-. ADVERTENTIE bij hoest en verkoudheid snelwerkende makkelijk in te nemen Haal ze nuuitsluitend bij drogist of apotheker lees eerst de gebruiksvoorschriften neringsbeelden blijft Ger Thijs waar nemer. lijkt mij. iemand die niet zich zelf ziet. maar in andere dingen her kent. die ook in hemzelf aan de gang zijn, of zijn geweest. Hij becommen tarieert niet. laat alleen kijken en luisteren. Mensen Alle beelden zijn samengesteld uit mensen: twee schooljongens, een ver vroegd gepensioneerde vrijgezel-on derwijzer. drie mijnwerkers, en vooral het gezin van de slachter, diens twee de (Duitse) vrouw, een dochter uit een vorig huwelijk, zijn broer, die kap persbediende is En de kwekeling zelf. die een kamer krijgt bij het slachters gezin. De eerste scenes spelen op straat, het straatje waar de slachter woont, naast de gepensioneerde onderwijzer, een achterbuurtje eigenlijk, tegen de steenberg van de kolenmijn, toen (het stuk speelt in 1952) nog in bedrijf. De huizenwand bestaat uit zinken platen (decor Paul Gallis), waarin deuren en een raam open kunnen. Meer de aan duiding dan de nabootsing dus: de volle aandacht gaat naar de mensen. Je leert hen op straat kennen en je komt bij het slachtersgezin binnen ais de kwekeling daar een kamer ge kregen heeft. Mensen die een beetje met de nek aangekeken worden. De slachter zelf. (Joost Prinsen), een man die uit slachten gaat. is een tamelijk ruwe. maar geen kwade kerel, com munist ook nog. Zijn broer (Huib Rooymans) ls kappersbediende, met de allures van een heer. heeft bij de vrouw van zijn broer een kindje ge maakt, dat een paar maanden oud sterft. Die vrouw (Guusje van Til- borgh), een jonge, wat wankelmoedi ge. sterk in zichzelf gekeerde blonde Duitse, die zich graag uitdagend kleedt, heeft al een paar keer gepro beerd zichzelf te verdrinken. De kwe keling (Theo de Groot) is een onzeke re jongen, die zichzelf niet kan hand haven in dat gezin, en vooral bij de vrouw, min of meer ondergedroken De dochter (Babette Mulder), sukkelt met haar neus, heeft alles om een gewoon hulssloofje te worden. Aller lei wrijvlnkjes tussen die mensen, die zich in korte zinnetjes uiten, wat ru- zieën, weer hun gang gaan. Het onge noegen met het dorp de mijnwer kers spitst zich toe, als de slachter en zijn broer er als Sinterklaas en Zwarte Piet op uit gaan. zoals ze ai jaren doen. De slachter hééft de schoenen van de twee jongens, die ze voor zijn huisdeur gezet hadden, in gepikt, en iü daarna, op de brommer, gaan Sinterklazen. De drie mijnwerkers dringen dan het huis binnen en nemen alle schoenen die zij vinden kunnen mee. vrouw, dochter en kwekeling verbijsterd achter latend. De slachter en zijn broer komen dronken terug en spelen Sint en Piet voor de kwekeling. In de laatste scene wordt de vrouw begra ven: zij heeft zich dit keer echt ver dronken De kwekeling vertrekt ij ling. Alsof het allemaal zijn schuld is. Eigenlijk laat Ger Thijs je een heel drama zien. zonder er een drama van te maken. Hij laat je kijken naar korte stukjes uit het doen en laten van die mensen, waarin het een van zelf op het ander volgt, en daaruit groeit ook de atmosfeer, waarin zij leven, en die in het decor eigenlijk alleen maar even wordt aangeduid, en die zich niet in woorden laat be schrijven. maar die Je wel ondergaat, alhoewel dat ongetwijfeld van eigen herinneringen zal afhangen. Het le vert een nogal ongewone toneelerva ring op. Al die figuren worden heel helder voor je. in wat je ziet kun Je vermoe den wat er in hen omgaat, in hun karige woorden zeggen zij daar wei nig over een bewuste keuze van Ger Thijs, die hen weliswaar niet na tuurgetrouw laat praten, maar toch. in die korte zinnetjes zó dat je denkt: zo praten ze natuurlijk. En Je blijft je wel voortdurend bewust, dat Je naar toneel zit te kijken, toneel dat met kleine middelen gemaakt wordt, met toch gedurfde, bijna groteske ele menten er in: de werkelijkheid is soms absurd. Dat hele Slnterklazen- gedoe. bij voorbeeld, waarin de wer kelijkheid navrant wordt, en waarin toch ook de climax verborgen zit. Je kunt dus ook zien. met hoeveel zorg de voorstelling gemaakt is, zo trouw mogelijk aan de schrijver, denk Je. met misschien iets er in van een soort discussie tussen de regisseur, die hier schrijver is. en de regisseur, die de voorstelling gemaakt heeft. tenjager Challenor moeten voorspe len. Dit optreden vormt de afsluiting van de cursus die ze de maanden ervoor bij de eertijds beroemde ko miek Eddy Waters hebben gevolgd. Voor de zes is dit een essentieel ge beuren, omdat het hun leven kan veranderen. Is Challenor tevreden dan opent hij de deur naar de show- blss, wat de mogelijkheid schept bo ven het huidige bestaan uit te stijgen. Challenor heeft echter andere ideeën over het conférencierschap dan hun leermeester Waters. Hij wenst de cli chés in plaats van de eigen waarheid achter de witz. Ais de cursisten dit horen hebben ze nog enkele minuten om hun act waar ze de laatste drie maanden aan gewerkt hebben, te ver anderen. Een kortstondige verwar ring die voorafgaat aan het optreden ln het nabijgelegen buurthuis, waar de bingo onwillig wordt gestaakt. Conférences De conférences heeft Griffiths knap uitgewerkt. Ze weerspiegelen stuk voor stuk afkomst en werkelijkheid waarmee de komieken kampen en die ze in grappen hebben omgezet. Een enkeling probeert hier krampachtig van los te komen, probeert de eigen achtergrond te ontkennen om aan de succesformule van Challenger tege moet te komen. Een methode die de gevestigdheid bevestigt en het pu blieke denken volgt. Eén van hen is Sammy Samuels (Wim van Roöy). Zijn oorspronkelijke act vol jodenhumor verlaat hij om de gewenste Challengertoon te pakken te krijgen. De gebroeders Murray (Gaston van Erven en Lucas Dietens) raken tijdens hun optreden in de clinch. De een wil de lijn van de impressario volgen, de ander blijft trouw aan Waters' uitgangspunten waardoor de zaak misloopt. Van de twee Ieren gebruikt Mick Connor (Pieter Lutz) de onwelwillendheid van de Manchester bevolking tegen over zijn afkomst voor zijn moppen. George McBrain (Wim van den Heu vel) vermijdt dit en neemt huwelijk en sex als uitgangspunt waarmee hij in tegenstelling tot zijn landgenoot wel succes heeft bij Challenger. De laatste. Gethin Price (Cees Linne bank). die de lijn Waters tot in het extreme volgt, heeft de haat tegen de bourgeois ln zijn act verwerkt. Zijn kansen zijn nihil, maar dat wist hij bij voorbaat. In de regie van Lodewijk de Boer zijn de conférences tot ln detail perfect uitgewerkt wat dit tweede bedrijf tot een hoogtepunt van de voorstelling maakt. Dat klopt structureel omdat hier de botsing tussen waarheid en cliché, tussen afgaan en succes, kort om tussen uitzichtloosheid en toe komstperspectief optimaal ls. Maar de introductie tot die botsing is te zwak. Het eerste bedrijf mist de zin derende nervositeit als constante on dertoon voor de niet te stuiten wens tot succes. De gespannen irritatie, als bij voorbeeld de oefeningen vlak voor het optreden verstoord worden, is er niet. Wim van Rooy is een van de weinigen die die spanning wel vast houdt. In alles wat hij doet blijft die fanatieke hang naar succes zichtbaar beheerst maar constant. En zijn bleek, verwrongen gezicht in afwach ting van de uitslag is een pijnlijk scherp getekende reactie op het voor afgaande. De nieuwe secretaris-p meester van de VARA, mr. berne. Van Daan Manneke kal ter door Franz Straatman AMSTERDAM Vijfenveertig worden en dan je veeleisende leumconcert afsluiten met een g( *kl nieuw stuk, psalm 117 van Daanl de neke, betekent dat het Collegium erc sicum Amstelodamense een le Ff. en veerkrachtig koorgezelschap nd Opvallend Een opvallende rol is ook die van Allard van der Scheer als Eddy Wa ters. De teleurgestelde komiek die als Het springende ritme, de lange roepen (zeer sprekend ln de r< akoestiek van de Westerkerk] massieve zetting van gecombinu hoge en lage stemmen in unison! de oosters aandoende melodisch nen, gaven duidelijk de herkomst1"1" het begrip psalm aan. En wiePai twijfelde kreeg geheel zekerheid rv het gebruik van het Hebreeuwfer voertaal. j22 PP Geschenk IS De antieke sfeer (ook herinnerd 1 aan de oudste west-europese miW kwamen bovendrijven) werd ge| den door geheel eigentijdse kir/: bordjes voor orgel en hoorn. Als li stuk een prima geschenk van de ponist aan dirigent Kees de Wij- zijn zangers. r Kees de Wijs nam de leiding zo'i> jaar geleden over toen oprichtd leidsman Toon Vranken overleef/ deze Jaren is het koor flink verjer* Het vrouwenkoor trekt zeker de l dacht door de fris en glanz( klank; het was geheel terecht deze sectie apart te etaleren in'(£ gezangen voor vrouwenkoor, opiPbi van Brahms. De Wijs benadrrc vooral de lyrische kant ln deze" mantische sfeerstukjes van wer#n inhoud, waarin twee hoorns enj* harp een belangrijk aandeel hetff" Fijne stukken die bijzonder goec^ gewerkt werden Jve Gegoten Uiteraard greep dit jubileumcofli ook terug op de rijke jaren valt 1 polyfonie, om welker herleving ïoi Vranken zijn zangcollege 45 Jaar|b£ den oprichtte. Hasslers dubbelkoot Missa sine nomine uit het Collef dan ook als gegoten, evenals beroemde motet „Lobet den alle Heiden". Verrassend hoe licit helder De Wijs zijn koor laat zin ook de mannen. Alhoewel flinj aantal (ongeveer twintig op eei taal van vijftig) blijft de stemkt teit achter bij die van de vrou| Met name de bassen hebben i kern. Het gedeelte na de pauze was gei gewijd aan Nederlandse componi (bravo), per traditie een Sweell drie delen uit de achtstemmige pi 150, een hels karwei dat hier en wat schrammetjes opleverde. Vrf" twee sprekende en mooie liedk van Flothuis op teksten van B. I- jes, een solo van H. Andriessen I orgel en sopraan (zeer muzikaal gedragen door 'n soliste uit het 1 Greet de Voogd, begeleid door J de Wijs en nog twee sobere p composities van Manneke. Kaï koorjubileum zinvoller gevierd? P een vader over zijn pupillen v Teleurgesteld omdat het niet lijk bleek met zijn moppen de v te veranderen. Volgens zijn beste leerling Pric dat hij niet hard genoeg was.| heeft hij met zijn detonerend den ln het buurthuis willen toneel zo de methode Waters ter disci stellen. Dat leidde aan het tot een pijnlijke confrontatie evenwel onvoldoende werd lijnd, zodat de theoretisch get al oog te weinig reliëf kreeg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4