bedrijfsauto ral Moskou vriendelijk tegenover Teheran Kiesuwkado IOC praat dag later Drie doden bij brand Groningse gedeputeerde -il daden van regering __w Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Opklaringen HET WEER Geen maaltijd meer op korte vluchten eer verlies or Kennedy Brand verwoest lijnzaadfabriek 7tm16februari W Doorgaan Spelen Moskou weer ter discussie Na berichten over troepen aan grens Iran Tito heeft nierproblemen België naar half miljoen werklozen Oranjeverenigingen willen inhuldiging van Beatrix vroeger Vrouw valt in put en verdrinkt Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw RH 38STE JAARGANG NR 10872 MAANDAG 11 FEBRUARI 1980 Droog weer met opklaringen Middagtemperatuur ongeveer 9 graden Matige westenwind (windkracht 4). aan de kust af en toe vri| krachtig (tot windkracht 5) Morgen en overmorgen. Zonnig en droog Later mogelijk regen. Vrij zacht. Morgen: Zon op 08 01 onder. 17.44 Maan op: 04 43 onder 13 33 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Vrouwen: steun Argentijnen PAGINA 3: Rector vindt school nauwelijks een gemeenschap PAGINA 4: Komieken ondermijnen eigen mogelijkheden PAGINA 5: Bonn bang voor de milieuverbeteraars PAGINA 7: Carla de Nedorost, de bloemenvrouw van 'De Tangh' PAGINA SERVICE: Moderubriek, puzzel, feuilleton, radio- en tv-programma's, weer- overzicht, strips. SCHIPHOL De KLM. Bri tish Airways en Air France zullen met ingang van 1 april geen maaltijden meer serve ren op de vluchten tussen Am sterdam, Londen en Parijs. Dit is in onderling overleg be sloten. Ter toelichting zei een woord voerder van de KLM dat het, gezien de toenemende bezet ting van de stoelen op deze korte vluchten, het bijna on- mogelijk wordt deze service te blijven geven. De maatregel zou geen verband houden met overwegingen van kosten. Het besluit van de drie lucht vaartondernemingen moet nog nader worden uitgewerkt. Intussen blijkt ook een discus sie op gang te zijn gekomen of de verstrekking van maaltij den op andere korte trajecten bij voorbeeld Amsterdam- Hamburg en Amsterdam-Dus- seldorf kan worden gehand haafd. De woordvoerder van de KLM merkte hiervover op dat „In algemene zin tussen de luchtvaartmaatschappijen hierover een discussie op gang is gekomen." rlsl een onzer verslaggevers ININGEN „De tot nu toe door premier Van Agt ikondigde maatregelen voor oost-Groningen staan naast rkelijkheid van vandaag", aldus gedeputeerde C. Hoog- :n van Groningen. Hij verwacht niet dat provinciale van Groningen er aanleiding in zullen zien het vorige verbroken contact met de regering te herstellen. Eerst regering met een pakket maatregelen moeten komen moeite van het bespreken waard is. !cr Hoogstraten hoopt dat de tegde verhoging van de vesti- jremies voor bedrijven in Gro- i en versnelling van het kolen- ssingsproject in de Eemshaven lis premier Van Agt die vrijdag indigde slechts het „topje e ijsberg" zullen zijn van wat de ng te bieden heeft. Op zich is de e vestigingspremie belangrijk dat geldt voor de langere ter- Je schept er geen werkgelegen- tnee op dit moment. „En het t is dat er mensen op straat n te staan die juist zo graag aan willen. aas Hoogstraten zouden betere ^jkheden voor de exploitatie bedrijven veel meer soelaas „Ik had gehoopt dat we eens :er profijt konden trekken van dbasbel, waar we bovenop zit- [ir Wisman, directeur van de lelijke Ontwikkelings Maat- pij (NOM) meent ook dat de I premie geen grote wending zal :stelligen, zo liet hij zaterdag radio weten. De Groningse fesaris mr Toxopeus meent dat Jpgionale stimuleringsbeleid te Jerwaterd is. •rspronkelijk exclusieve maat- tn zijn algemeen toepasbaar ge in in de rest van het land. Vol- ictieleider Fré Meis schuift pre- an Agt de problemen voor zich BS Ms je als arbeider nu akkoord net ontslag, kun je over vijf Jaar riien weer aan het werk. Ten- e als de heren ondernemers zo lijn zich door een hogere premie in lokken," aldus Meis. ter igt heeft gezegd dat de aange- gde maatregelen deel uit ma an een groter pakket. De heer itraten vindt het spijtig dat hij liet wat meer over dat totale USTA (Reuter) Senator Ed- Kennedy heeft ook de tweede legen Jimmy Carter om de De- atische kandidatuur voor het ientschap van de Verenigde n verloren. Toen vannacht 21 nt van de stemmen der Demo- n in de staat Maine was geteld. Carter een comfortabele voor- ig van 53 procent. Kennedy bleef 28 procent flink achter. Derde gouverneur Jerry Brown uit Ca- iè (16 procent). De overige stern- gingen naar gedelegeerden die niet voor een der kandidaten en uitgespoken. r verloor Kennedy al soortgelij- causus-verkiezingen" in Iowa. e gold altijd als „de achtertuin Ie Kennedy's". Deze eerste twee ezingen gelden min of meer als Imeters voor de reeks voorver- ïgen. die op 26 februari begint in Hampshire. pakket heeft gezegd. Minister Van Aardenne heeft zaterdag overigens laten weten dat de regering hier nog niet helemaal rond mee is. Over meer noordelijk profijt van het aardgas zei de bewindsman, dat de tarieven aan internationale regels gebonden zijn. Met elektriciteitstarieven ligt dat an ders, maar omdat elektriciteitsbedrij ven doorgaans een provinciale aange legenheid zijn heeft de regering geen verantwoordelijkheid voor de stroomtarieven. De minister ging overigens voorbij aan steeds herhaalde verzoeken om het Gronings-Drentse elektriciteits bedrijf financieel te steunen. De rege ring is namelijk medeverantwoorde lijk voor de bouw van een nieuwe centrale bij de Eemshaven. Die is gebouwd onder politieke druk maar toen de verwachte industrialisatie uitbleef moest het bedrijf extra kos ten in de tarieven verwerken. Daar door zijn deze tarieven de hoogste in het land. Hoogstraten heeft de Twee de Kamer inmiddels verweten min der belangstelling te hebben voor het noorden dan voor de Antillen, waar een kamerbrede delegatie een reisje naar toe heeft gemaakt. Fré Meis beleeft intussen een terug keer van zijn gloriedagen van weleer. In een volle zaal in Oude Pekela gaf hij zaterdag niet alleen de regering er van langs. Over de aftakelende Phi- lipsvestigingen en de kartonfabriek OKTO zei hij: „Die rotzakken zijn hiér met veel gemeenschapsgeld heen gehaald. Nadat ze fors aan ons heb ben verdiend gaan ze weer weg. De regionale FNV-bestuurders noemde hij „kippen zonder kop." Hij vond ook dat looneisen moeten worden ge steld. Van een onzer verslaggevers MAASSLUIS Een brand heeft za terdagavond voor enkele miljoenen guldens schade aangericht in de lijn zaadfabriek De Ploeg te Maassluis. Ongeveer een derde deel van het soja- verwerkend bedrijf is volledig ver woest. Vier mensen, die op het moment dat de brand uitbrak aan het werk waren, konden zich tijdig in veiligheid bren gen. Uit voorzorg werden enkele ge zinnen uit omliggende huizen tijde lijk geëvacueerd. De brandweer van Maassluis had. met assistentie van de korpsen van Vlaardingen en Schie dam. het vuur binnen twee uur onder controle. Het uitgebrande pand. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Drie mensen zijn gisteren om het leven gekomen bij een brand in de Buiten Wieringer- straat in het centrum van Amster dam. De politie gaat er van uit dat de brand aangestoken is. Met inzet van vrij veel materieel was de brandweer na veertig minuten de brand meester. Tegen half zeven gistermorgen brak de brand uit op de eerste etage van het pand. De bewoners van die etage wisten aan het vuur te ontkomen. Twee andere bewoners van het pand ontkwamen aan de brand door uit het raam te springen. Zij liepen daarbij ernstige verwondingen op. waaraan één van hen. de 23-jarige Mary Jans, gisteravond is overleden. De bewo ners van de zolderetage, de 22-jarige Marleen Bas en haar 27-jarige Austra lische vriend kwamen om door rook- verstikking. Getuigenverklaringen en de aard van de brandhaard, hebben de Amster damse politie er van overtuigd dat de brand is gesticht. Volgens een woord voerder van de recherche heeft men een verdachte op het oog. Ook zovj- den motieven voor de brandstichting bij de politie bekend zijn. ADVERTENTIE 100e«»i^~ TINTOONSTELUNS i Geopend van 10 17 en 19 22 uur. v j||p zaterdag en zondag 10 17 uur. toegang 1 7.50 Trein - Toegang - biljetten bij NS-stations 1,7 AMSTERDAM mali ks onder druk van idingsindustrie Van onze sportredactie AMSTERDAM Het doorgaan van de Olympische Spelen van Moskou is dit weekeinde weer uit gebreid onderwerp van gesprek geweest. In Nederland, tijdens het congres van de VVD, maar vooral ook in Lake Placid, waar de Ame rikaanse minister van buitenland se zaken, Vance, het IOC-congres officieel opende. Hij deed dat met een politiek zo geladen rede, dat het IOC-establishment aanvanke lijk met stomheid was geslagen. Vances rede leidde gisteren trou wens ook tot uitstel van de discus sie over Moskou in de algemene vergadering van het IOC. Deze zou oorspronkelijk gisteravond zijn gehouden. Het dagelijks be stuur verdaagde de discussie tot vanavond „om zoveel mogelijk le den de gelegenheid te bieden hun mening naar voren te brengen". IOC-woordvoerster mevrouw Ber- lioux reageerde gisteren tijdens de persconferentie fel op de uitspra ken van Vance. „Het is," zei zij, „voor het eerst in de geschiedenis van het IOC. dat de toespraak bij de opening van een algemene ver gadering een zuiver politieke toe spraak was Het is duidelijk dat het IOC niet gelukkig is met deze nieuwigheid bij het begin van zijn 82e algemene vergadering Me vrouw Berlioux onderstreepte het politieke doel van Vance met De stoelen van de Russische delegatie worden kort voor de opening van de IOC-vergadering verwijderd nadat bekend is geworden dat de Sovjets niet de rede van Cyrus Vance willen aanhoren over de inval in Afgha nistan de woorden: „De minister heeft nagelaten dat te doen waarvoor hij feitelijk was gekomen, name lijk de vergadering officieel openen." De sport zélf leverde dit weekein de weinig verrassingen op Eric Heiden won 'thuis' in West-Allis zijn vierde sprint-wereldkampi oenschap. dc Oostduitse Karin Enke presteerde dat voor de eer ste keer en dc Nederlandse afvaar diging faalde zoals dit feitelijk al het gehele jaar geschiedt. Ajax bleef in het betaalde voetbal de onbedreigde leider met AZ en Fey- enoord op de volgersplaatsen. TEHERAN (AFP, AP, Reuter) De Sovjet-Unie heeft vriendelijke en verzoenende geluiden in de richting van het buurland Iran laten horen. Dat gebeurde nadat geruchten de kop opstaken over Russische troepenconcentraties aan de grens met Iran. De Russische ambassadeur Winogra- dow kwam minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh verzekeren dat Iran op geen enkele wijze door de Sovjet-Unie wordt bedreigd. De am bassadeur sprak de berichten over troepenconcentraties tegen. Dat deed ook het Russische persbureau Tass, dat meldde dat de Sovjet-Unie wat betreft Iran gevoelens van vriendschap en goede nabuurschap koestert. „De Sovjet-autoriteiten wijzen Ame rikaanse berichten over troepenbe wegingen aan de noordwestelijke grens van Iran volstrekt van de hand," aldus Tass. Het persagent schap beschuldigde de Verenigde Staten ervan met dergelijke berich ten „druk" op Iran te willen uitoefe nen. De Russische president Brezj- new tenslotte wenste de Iraanse lei der, ayatollah Khomeini, geluk met de eerste verjaardag van de Iraanse revolutie, en zei daarbij dat de be trekkingen tussen de twee landen ge baseerd moeten zijn op „niet-inmen- ging". Volgens de Amerikaanse be richten zijn er op het ogenblik tien Russische divisies gelegerd in het Russische deel van Azerbeidzjan, dat zich aan beide zijden van de grens uitstrekt. In dat deel van de Sovjet-Unie wonen veel islamieten, van wie de Iraanse president Bani-Sadr juist dit week einde heeft gezegd dat zij cultureel en historisch veel meer Iraniërs dan Russen zijn. „Ik zou willden dat zij de vrijheid zouden krijgen uit te spre ken, of ze met ons of met hen willen leven," aldus de president in een ge sprek met een Arabische krant. Bani Sadr noemde de Russische vrees dat de islamitische revolutie in Iran zou overslaan naar de islamieten in de Sovjet-Unie een van de oorzaken van Moskou's ingrijpen in Afghanistan, dat ook overwegend islamitisch is. BELGRADO (Reuter. AFP) Presi dent Tito van Joegoslavië kampt met spijsverterings- en nierproblemen: Deze vertragen het herstel na de am putatie van zijn linkerbeen, aldus Ti to's artsen. Voor het eerst sinds de operatie van 20 januari Is er nu sprake van ver slechtering in de gezondheidstoe stand van de 87-Jarige president Vol gens medische kringen in Ljubljana moet Tito's toestand zeer zorgwek kend zijn als belangrijke organen als de nieren nu problemen gaan ople veren. BRUSSEL (ANP) De kans bestaat, dat er In 1985 in België ongeveer vierhonderdduizend werklozen zijn en wellicht zelfs een half miljoen. Dit staat in een gisteren gepubliceerd rapport van het Belgische Planbu reau. In een tv-uitzending. naar aanleiding van dit rapport zei de (socialistische) minister Claes gistermiddag, dat de vakbonden hun eisen zullen moeten matigen en veel meer nadruk moeten gaan leggen op structureel-economl- sche zaken dan op sociale verlangens. De minister van economische zaken zei voorts, dat België boven zijn stand leeft. Hij zag onder de huidige omstandigheden slechts één priori teit, namelijk het behoud van werk gelegenheid. Luitenant-generaal Marcel de Smet. chef-staf van de Belgische lucht macht, voorspelt dat de luchtmacht de laatste vier maanden van dit Jaar op de grond zal moeten oefenen als er geen verandering komt in de finan ciële toestand Luchtmachtofficieren mogen nu al niet meer dan 150 vliegu ren per Jaar maken, honderd uur min der dan de NAVO verantwoord acht om vliegers op peil te houden. De luchtmacht moet dit Jaar voor brandstof 49 procent meer betalen dan vorig Jaar „Zodra mijn budget op is, zal er niet meer worden gevlo gen," aldus generaal De Smet. Wat betreft de Amerikanen In de am bassade in Teheran, die gisteren pre- Van een onzer verslaggevers AMERSFOORT De Confederatie van oranjeverenigingen In Neder land, het overkoepelend orgaan van ruim 1800 plaatselijke verenigingen, heeft minister president Van Agt za terdag na een dag vergaderen in een telegram gevraagd te bewerkstelligen dat het tijdstip van de inhuldigings plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 30 april een paar uur wordt vervroegd. Dit om tegemoet te komen aan de grote problemen waar voor de plaatselijke oranjeverenigin gen zich op het ogenblik geplaatst zien. Zoals gemeld zal de inhuldiging om streeks half drie/drie uur plaats vinden. De troonsafstand en de Inhuldiging hebben de al vastgestelde feestpro gramma's voor die dag in duigen doen vallen. „De contracten met ar tiesten, muziekkorpsen en andere in stanties voor optredens op die dag zijn al lang afgesloten, aldus confede ratiesecretaris Klaas de Boer. „Wij willen niet de Indruk wekken de boel te willen regelen maar we zijn er uiteindelijk toch ook om er in sprin gen als er problemen dreigen te ont staan. En dat is duidelijk het geval. De telefoon staat bij mij roodgloei end. Dit weekeinde hebben er meer dan 120 oranjecomités mij gebeld," zegt De Boer. cles honderd dagen gegijzeld zaten, zei Banl-Sadr dat voortdurend over leg gaande is, maar dat er nog geen beslissing is genomen. Onduidelijkheid bestond over minis ter Ghotbzadeh. die ontkende dat hij had gezegd dat zonodig geweld zal worden gebruikt om de gijzelaars te bevrijden. De Britse televisie heeft de opmerking echter op band staan. Die zal later worden uitgezonden. De ontkenning van Ghotbzadeh geeft het verschil van mening aan dat op het ogenblik bestaat tussen de Iraan se autoriteiten, en de gijzelhouders in de ambassade De laatstcn willen hun actie voortzetten, terwijl de autoritei ten op voorwaarden tot een compro mis bereid zouden zijn. Een groep vooruitstrevende Ameri kanen heeft gisteren vier uur doorge bracht in het ambassadegebouw, maar kreeg de gegijzelden niet te zien. Wel discussieerden zij met de bezettende studenten over hun doel stellingen en de Iraanse revolutie. SPRANO-CAPELLE (ANP) De 79 jarige, met een zoon samenwonende mevrouw C. Konings-Broeders uit Sprang-Capelle. Is zaterdagavond op haar erf In een drie meter diepe regen put gevallen en verdronken. In de één meter brede put stond onge veer 90 centimeter water De vrouw vertoonde een waarschijnlijk door de val veroorzaakte vrij ernstige hoofd wond. Boelseerset (A) Boeisecrklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven oven hard Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai dicmioiicf. Als onderlegger of voor de sier. Schroevedraaierset (B) Grote. kleine cn kruiskopschnteve- draaier in één Handgrccpjc met omslagmechanick. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad niet een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro Pastcode cn plaats:.Tel.: Voor hel kwartaalabonnement geldl voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze OA. DB. OC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven Voor bczorginformatic 020-913456. Lees een krant met overtuiging. TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1