DOE RECHT AAN CHRISTENEN UIT TURKIJI stop de uitzettingen Aan de staatssecretaris mej. E. A. Haars, n n Giften en financiële steun: postgiro 44 70 200 t.n.v. Aktie 41 ADVERTENTIE Reeds meer dan vier maanden zitten christelijke vluchtelingen uit Turkije ondergedoken in Nederland. Hun positie wordt steeds benarder; vooral geestelijk kunnen zij het moeilijk volhouden. Zij hebben moeten onderduiken omdat hun asiel is geweigerd in Nederland. Zelfs de uitslag van hun beroep op de Raad van State mogen zij hier niet afwachten. Als de politie hen vindt worden zij onmiddellijk uitgezet naar Turkije, het land waar hun een leven wacht van angst en vervolging. De gevluchte christenen behoren tot twee volken met een eigen cultuur en taal: het Armeens en het Aramees. Zij worden door de Turkse regering gediscrimineerd en door de islamitische meerderheid vervolgd: afpersing, roof van vee en land, ontvoering van meisjes, mishandeling en moord komen veelvuldig voor. Dit blijkt uit de verhalen van vluchtelingen en ooggetuigen en is bevestigd door een diepgaand onderzoek van de Europese kerken. De Nederlandse regering houdt zich echter doof voor deze stemmen. Zij kiest ervoor het beleid te baseren op enkele gesprekken met kerkelijke leiders in Turkije. Deze kerkelijke leiders kunnen niet vriji spreken, want kritiek zou represailles uitlokki i basis van dergelijke gesprekken worden gevluc e' christenen teruggestuurd. Wij vinden dit onverantwoord en daarom onaanvaardbaar. Christenen uit Turkije moeten in aanmerking kof^ voor erkenning als vluchteling, en voor zover ei twijfel bestaat moeten zij hun asielverzoek tot in»' hoogste instantie kunnen bepleiten zonderang voor uitzetting. Giis van Aarie Hatlem. muziekkonsulent P Abbmk. Amstelveen, evang stud bcw ..Ichtus Actvokatenkollekt.ef. Tiet Zr E Agterof Egmond a/d Hoef Aig Studentenvereniging ASVA. Amsterdam A Aitena en J A H Altena-Overweg. Bennekom Mananne Amelink-Verburg. Amsterdam, verloskundige P van Amstei. Bemoien. pastor Zr Andeia. Uithuizen. F. Apotheker. Bennekom ARP-Amsterdam F van Asten w p Boxtel, missiona ris Ton Augustm. Nieuwe Pekela. logopedist Br Augustan. Oudenbosch Zr Trees Averbeek, Amerstoort Piet en Nanko Baane AJphen a/d Ri|n A M van Baar. Leidschendam Henk Baars. Beverw jk pastoraal werker Drs H Baas. Amersfoort. Ted Badeau. Amsterdam, advocaat B Baeters Szn. Arnhem, em predikant Mevr G J G Baeiens. Arnhem J. U Bakker. Moerkapelle. leraar Prof dr C O Bangs. Kansas City. Missouri M van Baren-Schiichter. Boxtel Henk van Barthotomé. Heerlen Basisgemeente Apeldoorn Basisgemeente Helmond Basisge meente Laren Basisgemeente ..de Werkplaats Zwolle Basis groep ..de Groep Amersfoort. Basisgroep Kampen. Basisgroep Rotterdam-Capeiie Basisgroep _'t Sticht Utrecht. Basisgroep .de vier handen Groningen Basisgroep Tilburg. E. A. Bastiaan- sen. 8reda N de Beer. Maastricht. P Bekker, Megen, hoofdon- derwiizer Ype Bokker. Amsterdam, studentenpredikant. Zr Ruti- na Bekooy. Bergen, algemeen overste J van Belois. Zwolle Benediktusgroep temogen Walter Benarren, proiektgroep Soc Akad de Horst Driebergen K Bense. pastor. Zaandam J. Berendsen. Amsterdam Nel en Jan de Berg, huisvrouw en leraar. Harderw.,k Zr Ancilia v d Berg. Carmeiitosse. Egmond a/d Hoef Jan v d Berg. Vervay M R v.d Berg, Groningen F v d Berg. Dordrecht Zr vd Berg. ondorwiizeres. Purmerend E van Bergen Leidschendam Hartwig Berger, docent wi|Sbegeerte. Amsterdam K van Berkel. Nuenen Magdalena Berkers. FranciS- canesse. Wageningen Zr Felicitas van Berk urn. pastor. Haarlem Zr Wigboria Bernson. gepens onderwijzeres. Amsterdam Laura Bertens. Amsterdam Joan Bedrand, pastor. Heiloo J W Besse- Imk. pasfoor. Ravenstem H N Beugel religieuze, Leidschendam R. D Beukoma. predikant, Rotterdam H Bezuyer. onderwiizeres. Gromngen E J v d Bi|. Arnhem J J Bijlsma, Oldehove Hans Biimans. pastor. Niimegen F W Bisschop, lid Prov Staten PvdA. Warffum (Gron Janme Bisschop Arnhem Johan Biaauw, predi kant. Amstordam Zr Blandme Benneöroek Jan Bunkers, stu dent. Amsterdam M M Blonanus Oudewater Ds W Biey. president v d synode v d evang. luth kerk. Amstelveen Frits Bloemkolk, de Meorn W M van Blokland. Oudewater Herman Blom. student. Gronmgen Os F 8obeldi|k. Zwolle. H. Boekhorst, religieuze, Loidschendam Kiekie Boelaars, werkgroep jongeren pastoraat Tilburg. E. M Boer, EPV, Zaandam Ger de Boer. Bedum M de Boor, predikant. Emmeloord Th de Boer. hoogle raar, Amsterdam A do Boer-Terpstra. Zwolle C M. Boorma. gerof prodikant. Huizen Fam Boers. Bennekom Ria Boerakker, Rosma'en Ds K Boers ma. predikant. Hoogeveen F. H Boes- senkooi. Arnhem Rita Bolgers Arnhem M J Bolle. Emmeloord Hans Bolscher. Berkel-Enschot G N Boft. Geldrop H W Bon. Deventer Riet en Frans de Bondt, stede bouwkundige Zaandam L Bongers. secretaresse Witmarsum. Rion vd. Boom-Elffers Arnhem P Boomsma. d«rekteur Youth for Christ. Leersum K Boonstra. Haren (GrH Boonstra. Zuidhom. A Bor, Ede W Rorgdorff Doorn, ned geref predikant Drs Jan Borghuis. Den Bosch, pastor C A Bos. Zwolle, leraar Mr. E Bos. Capene a/d tJssel Wil van don Bos. Gouda, wethouder P. C van den Bos- Plemp, Gouda, bibliothecaresse Jan Bosch. Zwolle, landmeet kundige J J F v/d Bosch. Jipkesbeltweg 18. Nijverdal A G Bosma. Schoemda. geref predikant Judith Bossert. Langen- boom H G Boswi|k. Amsterdam, predikant Zr Gabriel Bot. Egmond a d Hoof Hans Bouma. Uirecht. auteur J Bouma. Oud- Loosdrecht. ned geref predikant F. Bouma. Dronten. leraar Mw H K Bouterse-do Weger. Amstelveen, secretaresse Raad v Kerken A veen/Buitenvetaert Jo Bouw ons Eindhoven J Bou wers. Eckeirade M vd Bouwhui jsen, Eindhoven, huisvrouw v d Brand. Boxtol, witte pater C v Brand, Schi|ndel. voorzitter MOV H P Brandsma Orachten, chr gerei predikant Fam. Brandsma-Oonkor. Doesburg, onderwas Wim van Breemen, Waddinxvoon Gorrit en Rini Breman, Bennekom, onderwijs M C. A Bresser-do Rover, Bennekom, onderwijzeres L Bressers, Nuonen. leraar Ton Bressers, s-Hertogonbosch. officiaal Bisdom Den Bosch J Breugem. Zwoilo, leraar G Breukelaar-Grosheide, Amstelveen Nanno Bnnk. Goonchem. leraar Eddy van den Brink. Leersum Verorvca van den Bnnk-Wenk. Leersum. J M v/d Brink. Enkhuizen, predikant Joke van den Bnnk. Bennekom W J van den Bnnk - ksambtenaa' Dmand en Mari|ke ten Bnnke, Ni|ver- daf. Jan Brcersen. Zaand'jk deken van de Zaanstreek. Rook# Broersma. Burme. leraar p a B van Br ook horst Venray. pastor Loms Broos Boxtol witte pater A Brounné. Veldhoven Hans de Brouwen Wageningen Arjan de Brouwer Breda, raadslid D 66 Jeroen de Brouwer. Tilburg Annemane Brugman. Arnhem, pasto raal medewerkster H J Bruning, Rotterdam, predikant Rob Bruning. Amstelveen, student Ir G. F. Buisman, Zwolle, leraar. Mart Buitenkamp. Hintham, natuurgeneeskundige M H Buizert. Ameide W G Buntsma. Beverwijk J. J Buskes, Amsterdam. Herv Prod M M Buler. Amsterdam, pastor Annie G van Buuren. Arnhem Catechesanten van paaskerk en adventkerk. Amstelveen C Cats, Amsterdam. Bestuurslid RPF Centraal Missionair Beraad Religieuzen, Den Haag Charismatische Bi|bef- k'mg Akersloot De groepen voor Charismatische vermeuwmg Charismatische Werkgemeenschap Hengelo Chr. Gereformeer de kerk Kornhoven Direktie en docenten Chr Streeklyceum. Ede L Cladder. Amsterdam. Bestuurslid RPF M J J Coeleman. Oudewate' Zr G Cotlard Bergen, Bestuurslid Zrs Urseimen Convent Zr vd Voorzienigheid Heemstede N Coppoolse-v Oosten. Hogcrheide N Cornelisse. Eek en Wiel, predikant N. Cormps. Zutondaal D Corporaai Leerdam. ARP P J Cortooms. Tilburg J M J Cremers Zeist C J Cail, Breda. PvdA- qemeenteraadslid J G van Dalen. Amstelveen J. C. van Dam. Driebergen Y N vd Deen. Harkstede Jan van Deenen. Deventer. Jezuwt Dagelijks bestuur Dekanaat Amsteliand, Am stelveen Drs A H Darrenberg Amstelveen Voorzitter Raad van Kerken Amstelveen De Oekens van Amsterdam. Amsterdam N P Oekker Badhoevedorp Zr Johanna Dekkers. Egmond a d Hoef O 66 Subregio N O Brabant. Cuyk Bestuurleden D 66 afd Vetzen A Oenkers Amsterdam, pastor Th Deniers Geleen Mw L Dercksen-vd Ptoeg Arnhem A H M Derks. Oudewate» Dirk-Jan Oeunn Amsterdam Van Deursen Maastricht Diakonale Schn|fgroep Herv gem Vredeskerk Utrecht Oakonie herv gem Vredeskerk utrecht M A Diegnia. Bunmk J H Diepers- toot. Wagenmgon studentenpastor Matlhi|S van Di|k Amsterdam B van Di|kon Bergsenhoek predikant Chr Di|kma-Di|kstra. Zwolle C Dijkman. Bei en Er*-Jan Di|kman. Amstelveen, stu dent Man|ke Di|kman-Wrtteveen. Amstelveen studente P>et Oijfcman Castncum Godsdienstleraar Margriet Dskman-v Gunst. Amsterdam wijkverpleegkundige Mw R M Dijk-Nieborg. Tilburg Henry Di|ksterhu« PPR-gemeenteraadsM Gromngen M 0'|kstra. Oegstgeeet Stal en medewerkers vh Diocesaan Pastoraat Centrum Haarlem Diocesane missieraad v h bisdom Haarlem Heemslede O Dirrs Lanaken (B). Bediende Eduard Oisch. Maastncnt. soc werkor Valence D'sch-Sonnen. Maastricht, logopediste A C S Dixon Amsterdam P en M Dogge. Breda Anneke Dotoers. Rotterdam Oom Kerk gem Utrecht. Werkgroep mensenrechten. Utrecht J W Donders Ravenstom pastor CMS van Dongen. Koog a d Zaan lerares J van Dongen Groningen Hoofdbestuur Doopsgezinde Vredesgroep Amsterdam Fam Douker-Stoffels. Warmond Zr A S v Doom Amerstoort C M v Doom Oudewater 9 Doomebat. Leersum l Dresen-Jonge Geieen j van Onef. Bennebroek A Dnesen. Espei Ld RPF C r J Duynhouwer. Hoevelaken Petra den Duik Nijmegen Mr Ebos Capene ad Ussei N C van Eek Oude*.aie- Henk Eckhardt Maastricht, vedogenwoortkgrr W van Ee. Twefto. art) deskundi ge Jan v Eekeien. Den Dungen. Soootoog L-es en Rob v d Eelaart Hemo Memdert Eendhuizen, Rotterdam, landbouwdes kundige Wim vd Eerenbeemt. Den Bosch, stafmedewerker Bisdom Den Bosch w Eikelboom. Ede. stalmedewerker ARP N J Eke-van Es. Breda, gemeenteraadslid PvdA. Sjouk Elbrecht. Zwolle Auke Elve. Alkmaar, jeugdbibliothecaris Bewoners Em- mastraat 15 Tilburg. Emma us CommunauteiL Langeweg NB T A. V Emmerik, Amerstoort. Broeder Jan Erkamp, Oudenbosch Groep „Erkenning" 's Hertogenbosch Epitropi. Tilburg. E.P V Utrecht. Maarssen J van Es. Geldrop Mark Euwema. Voorscho ten. econoom L Evelein. Zwolle, leraar Irene Evers. Uitgeest. Ds Jan v d Eyk. Assen Mw N H Eykman-Bont. Arnhem. Fam. Faber-Oouker. Hoofddorp. M. C. Fakkelbq. Leidschendam. religi euze J W Falkenburg, Delft, predikant. Dr Hans Feddema. Woubrugge. docent VU G Feenstra-Smit. Geldrop R W. Feen stra. Geldrop Hans Fens, Zeist. André Fyan. Delft Zr H. Filipa. Eindhoven E M G Fonti|n, Bennebroek. Bestuur Franciscanes sen „Mater Der. Breda Bestuur der Franciscanen. Utrecht. Zusters Franciscanessen, Bennebroek 5 handtekeningen Fran ciscanen Mozeshuis. Amsterdam. I H. Fransz, Arnhem Bestuur Fraters v Utrecht, Utrecht. J. J. Gans, Houwerzijl. Gastarbeiders werkgroep Wereldwinkel Venlo, Venlo. José Gariz, Nijmegen, studentenpastor N Garritsen. Breda, raadslid PSP. Gebeds groep. Haarlem Comy Geelhoed. Kamperland Jan Geersing, PaterswokJe. wet medew. UN. v Groningen H. G. Geertsema. Eek en Wiel, wet medew. G J v.d. Geest. Kudelstaart. W A v.d. Geest. Kudelstaart W van Gemert. Assen. geesteli|k verzorger Geret Kerk Pijnakker. Nootdorp Geref. Studentenpastoraat, Amsterdam F Gergers. Heerten. verpleegkundige. Els Gertofs. Bennekom H J de Geus. Krommenie. Herv predikant. J. Geuvermk. Ni|verdal W Gianotten. Tilburg. Marjan Gianotten- Segers. Tilburg Jan H. E. Giezen. Groningen, architect. Joep Gilissen, Vught Ada van Ginket. Utrecht, soc. kult werkster Frater J. v Gmneken. Den Bosch. Aalt v.d. Glmd. Woerden, doe godsdienst/mi| leer Marie Glissenaar, Montfoort, vormingswerk ster Jan Glissenaar, Montfoort, publicist. J. de Goede. Drachten. L. Gom mans. Venlo. onderwijzeres. A H. M. Goosens. Amers foort Wiel Goossens, Harderwijk, welzijnswerker Eva Gosschalk. Breda, raadsmedew PvdA. Z. L Goudszwaard-van Helden. Oegstgeest. huisvrouw Prof. dr. J. de Graaf. Heemstede, oud hoogleraar Tineke de Graaf Woerden, lid Alg Bestuur CDA. W de Graat. Rotterdam Vincent Grauman, Breda. B. v.d. Gnend. Nagele, lid RPF A. van Gneuwen. Weert. RK Pnester A. Gnffioen. Rotterdam. predikant Marie-Louise v. Gnnsoen, Hint ham, medew. Waa/WSW. E. Groenenberg, Rotterdam, predikant. P L Groeneweg. Woudenberg. Groep Missie, onhv. en vredes werk. Moergestel. Groep 22, Part.opl. v. Be eek, Amsterdam. Annemiek en Jasper Groot. Oldenzijl. A. Th. de Groot, Nibbix- woud, pastor Zr Rosa Grootenboer. Egmond a.d. Hoet. M. Groothuismink, Zaandam, ouderling NH-kerk. Ana Groothuis- stunk-v Buuren, Zaandam. C. Haas. Vleuten. NH-predikanL J. Haasoek, Moerkapelle. tuinder Jacqueline Hamers. Wijk aan Zee J K Hammer en S Hammer. Zaandam Zr. Etsebeth Handgraaf. Nijmegen, verpleegkundige T Harder. Amersfoort, predikant Janneke Harmsen. Deventer Dick en Anneke Harmsen. De Bilt. werkers Hame en Greetje, Zwolle L Hausmans. Kerkrade, pastoor M. C van der Haven. Wageningen H E. Havennk, Zwolle F A Hazenberg. Emmeloord, kd RPF J M G. Heerdmk. Otdenzaai M. J. van Heiningen. Leidschendam, religieuze. H J. P Hekman, Zeist. Ir A Hekstra. Harderwijk, lid RPF. G. J. van Helden. Groningen, lid Prov Staten PvdA. Frank van Helmond. Tilburg Denis Hendnkse, Tilburg, raadslid PPR. Jan Hendriks, Venray, maalsch werker. Joop Hendriks. Velsen-Noord. J. Hen- d rik sen, Breda, raadslid PvdA M. Henken. Breda. A Hermans. Geleen H W Hermans. Umuiden. pnester Herv Jeugdraad A'veen-Buitenvaldert, Amstelveen Herv geret Federatie. Uit- geesVAkerskxK Komm. Herv. Stud. Pastoraat. Wagenmgen H. Hessels. Thesmge. Gerei predikant Mw E. HeuzevekJt. Drach ten Ds. J. J van Hitte, Amsterdam. Rem.pred. P en J. van Hinsbergh. Heino Ben Hoegemans. nwe Pekela, maatsch. wer ker J. van Hoek. Heerlen, pastor. Klaas Wybo v.d. Hoek. Groningen, vormingswerker. Th. v.d. Hoek. Kudelstaart. J. Hoe ker», Amstelveen, NH-gemeente. A. Hoekstra-Douker, Geldrop, huisvrouw Mw Liza Hoelen, Leusden. Y. Hoenders, Groningen Lucien v Hoesel, Oldenzijl. Mirjam v. Hoesel, Oldenzijl. Theresla Hoeve. Langenboom. H en M. Hofman, Ens. F Holman, Moerka pelle. Hans Holman, journalist ..Het Vrije Volk L. Hogenbirk. Bennekom Erna Hogeveen. Zaandam. T A. A. van Holslel|n, Leidschendam Th. H Holthuis. Bennekom. D. Holwerda. Zuid- horn Henk Homburg. Dnehms Bert van Homser. Utrecht. J K. Hondius. Arnhem Ambro van Hoof. Nijmegen A Hoogerwert, Enschede. Hoogleraar. A. Hoogerwerf-Schingenga, Bennekom. huisvrouw Cnr Hoogeweegen. Dordrecht. RK-pastor E. en J Hoogteybng, Basisgroep Bennekom. P. G. van Hooijdonk, Am sterdam jan Hooimeyer. utrecht Lammert de Hoop. Groningen. Ellen Hooykaas. Blaricum Han Horstmk. Utrecht Dré Houben, Vught Mananne Houben-Feldbrugge. Vught. C H. J. Houpst. Vleuten H J van Hout. Den Bosch, Secr Wlillibrordvereniging Janneke Hugenhotts. Amsterdam Jan Huige, Den Bosch. H. Huivene. Utrecht, agoog W Huisman-Wierda, Zwolle S Huizm- ga. Groningen. E Hurenkamp-Rasker, Groningen. Hans Huren- kamo, Arnhem. Henk Huyzer. Utrecht L G. Ykel. Heemskerk, predikant I K V kern. Bennekom I.K.V. kern. Utrecht Interkerke lijke Vormmgsdienst Alkmaar P Janse. Ni|verdaJ Ad Jansen, Druten. districtscathecheet Maiden H Jansen. GekJrop. Louis Janssen, N.imegen, secr SBCN H Jiskoot-v.d. Vegt, Terneuzen. H de Jong. Amsterdam, predikant H. de Jong, Amsterdam. Statenlid PvdA Kitty de Jong, Nijmegen. A de Jonge, Boxtel, missionaris Frater J jongen, Den Bosch Jongerenvereniging SSRA, Amsterdam Mr G F de Jongh, Arnhem E. 0 de Jongh, Borne, leraar Godsdient/mi| leer. Ds J. de Jongh, Enschede E D G de Jongh. Wageningen, studentenpastor G de Jongh- Boustra. Borne, medewerker TUT Drs. H. R. Juch, Bennekom. predikant Ir A Kadijk. Dronten. Ad| -dir. chr Hogere landbouw school S F van de Kamp. Winschoten, lid Prov Staten PvdA. C. Kamphof. Wotvega L. Kamps. Nijverdal J Kappers. Zwolie. leraar J G Kapsenberg. Biithoven. lab arts P J C. Kar Breda Kar.tasgemeente. Zwolle Best der land. Oss Konvent Karmelieten. Amstelveen Harderwijk Katholiek Vrouwengilde. Heerlen Irma van Kats. Amersfoort Sybe Keegstra. Amsterdam. Mary en Men no Keizer. Nijverdal Leden van de Keizersgracntkerkgemeente te Amster dam C de Kemp, Heerwi|k-Otnther. C. W Kempenaar. Utrecht Kerkbestuur „Woord Gods'Swalmen Hoofdbestuur Kerk en Vrede. Amersfoort A A. Kerssies. Hardenberg J. Kersten. Maastricht, maatsch werkster Koos Keus. Zaandam, docent Ineke Keus-Dekker. Zaandam, vormingswerker Han en Leny Keus. Balk. vormingswerker W Keijzer. Amsterdam, pastor St Armaparochie J T do Ketjzer-de Jong, Arnhem. N de Kiefte-van Dam. Den Haag Manna de Kient. Rotterdam J van Kiisdonk. Amsterdam, studentenpastor Sam Kiapwi|k-»er Horst, Alphen a/d Rijn Atie Klaus Rotterdam J Klaver-Schouwvtieger, Heerhugo- *aard huisvrouw Herman Klijn, Amsterdam, psycholoog. J Kleef. Breda, gemeenteraadslid PvdA R. Khjnsma. Zoetermeer, predikant. Dr L van Klinken. Haarlem, econoom Ri|ksunrv. Leiden A P Klop, Klundert. C N. van de Klugt, Den Haag. religieuze Jan Knaapen, Rosmalen. Ds M. H. Knijff, Amhem, herv predikant Ds M J W Kmpscheer, Amhem. hrn/ predikant T Knuvers, Nijmegen A Kodde, Ni|verdal J B Koekmann. Amsterdam, pastor G M Koelemeijer, Purmerend J Koelman Zwolle Frans Koets. Den Bosch, wttie pater. ad| secr M.ss«secr b-sdom Den Bosch C H Koetsier. Amsterdam T C Koetsier- Korvmus. Amsterdam J H. Kok. Amsterdam. Zr Mane José de Kok. Alkmaar, bestuurslid zrs Ursiimen W Kok. Capette a/d Uasef. predikant WJfneq Kok. Tilburg Ineke Kóliier. Utrecht, lerares Mw drs J G Ko*. Vetp Mana Kómng. Heemstede, mmiesecr Bisdom Haarlem Irmgard van Korxngstxuggen. Am sterdam Conen Konijnenoefl. Zwo"e. lerares C J Koning Ronerdam. prediken! Jaap Kooiman. Dein. J. Kooenan, Doorn. R Kooistra. Ede, leraar C. A. de Koof, Ridderkerk A. Koomneef, Krommenie, predikant. Hans v. Kooien. Assen, kult werker H M. Kop. Oudewater Joke Koppenol. Groningen, lid Prov Staten PvdA. Kees van Kortenhot. Amsterdam, onderwijzer. Ans J. M. Korver-Hoogewerf, Midwoud, huisvrouw B Korver, Oudenbosch. C. Korver. Schagen, lid Gedeputeerde Staten N.H. M. A. Kos. Oudewater A. Kossant, Geleen. Henk Koster, Nijverdal. M. Kothuis. Breda. Jansje en Jan Kouwenhoven, Zaandam, huis vrouw - leraar G. P B. Kraan. Groningen, biochemicus P. Kramer w p.. Boxtel, missionaris. J Kranenburg. Rolde, Ned. geret predikant. N. de Krefte-van Douw, Den Haag. Henk-Jan Krikker. Zwolle. Kritiese gemeente IJmond. Velzen-IJmuiden. Dr. A If ons Kroese, Hazerswoude. Provinciaal orde v/d Carmelieten. H J van Kroft. Amersfoort. D Kronemeijer, Utrecht Ir j Kroon. Zwolle, architect G. Kruithof. Strijen, musicus J G. Kruithof, Velp. groepsleider. Hans Kruse. Swammerdam A. Kruijswi|k, Benne broek. maatsch. werkster C. v/d Kruijt, Driebergen. Chr M. Kuipers. Breda, St. Willibrord religieuzen. L. G. van der Kuijl, Amersfoort Z. Elvie Kuijpers, Amsterdam, huiswerk op pastorie. G. Kwant, Winschoten, boomkweker. C. A. Kwast, Amsterdam, docent wijsbegeerte. Dr H. C. Laan, Haarlem, pastor A F. M. Lageweg. Leidschendam, religieuze. Arthur Lambrechtse. Gronin: gen, docent E. de Lange. Hardenberg. Ds. H. de Lange. Arnhem, herv. pred S de Lange, Amsterdam, studentenpredikant. Ds J L. Langeveld. Goulum, luchtmacht predikant Miet Langeveld, Gel drop. Dr A F. Lascans. Huissen. red.-secr. weekblad ..De Bazuin Leefgemeenschap de Dam. Nederhorst den Berg Leef groep „Het KlaashuisUtrecht. Leefgroep Theoiogie-studenten. Amsterdam. Religieuze Leefgroep. Arnhem W van der Leek, Winschoten, leraar. Annie de Leeuw-Laan. Eindhoven. A. Th. van Leeuwen. Gendt (GkJ), lector KU Nijmegen Ds mr. J. van Leeuwen. Lochem, em. pred. ned. herv. Herman Leker. UtrechL leraar. Zuster Leonarda. Amersfoort. Gijs van Liempd, 's-Hertogenbosch Anneke van Lieshout. Spaarndam H de Ligt, IJmuiden. Mevr. J. A. de Ligt-van Haren, IJmuiden. H. van der Linde. Berg en Dal. J. C. vxf. Linden, Wijk aan Zee. pastor. H. Linnemann, Leidschendam, hoogleraar VU. Harry en Hiltje Lodenstein, Zwolle, catecheet. P. Lomissen. Venray, pastor. G. L van Loon, Dnebergen G. Looijenga. Veenendaal. lerares. Broeders van St Louis, Alkmaar M. Lou- werso, Bennekom. secr. PPR-Bennekom. N. Louwerse, Benne kom, raadslid gem. Ede. J. A. Lugtigheid, Nijmegen. A. van Lutsenburg Maas. Bussum. leraar. Sjanie van Maanen, Sleeuwijk, jeugdwerkadviseur. St. Maarten kommuniteit, Tilburg. L. C. Maas, Wageningen, sociologe. Zr. Gertrudis Maassen o-s.a., Werkho ven, secr. stichting Mondialen Beraad. Prof. dr. Ir. C. Maclean, Amsterdam, hoogleraar VU. W. Mak. Aalten, leraar. M. Mangnus w p.. Boxtel, missionaris. Frank Manie, Hintham, maatsch werker i.o Man/vrouw-groep Dominicus, Amsterdam, H. A. H. Mattijssen. Bennekom. H v.d. Marck. Twello, financieel adviseur, J. v.d. Marck-Visser, Twello. huisvrouw. C. v.d. Mark, Doorn. Mich. Marke. Amsterdam C. vd Mee-Roes. Breda A. v.d. Meer. Geldrop J W. M v d Meer. Haarlem, pastor Th. J. v.d. Meer, Leidschendam Johan Meester. Hilversum, leraar H Meeuwis, Helmond. Ir G. H. Meier. Soest, leraar, lid RPF. Albert Mei|er, Nijmegen, studentenpastor T. Meints. Assen. Mw W Melius. Drachten Cor Menderts. Groningen. Reneé G. E. Mensink, Amsterdam, psycho-therapeut/NCPA J. H J Meyer, Drachten. Henriétle van Meijningen, Geldrop. W. Meijs, Hoensbroek. deken Ans Mertens, Tilburg T. Meurts, Assen, administrateur Ds. H. B. Moyboom, Amhem, Herv Predikant. Drs. A. C. M. Mei|er, Driehuis, raadslid CPN Velsen. C. T Meynen, Amsterdam. W Mei|S. Hoensbroek. deken. N. G. van Middelaar, Wageningen, studentenpastor G. R Mik. Heerhugowaard. voorganger Pink stergemeente T H. E. M. Miltenburg. Amersfoort. Minderbroe ders. Megen Peter Minnema. Amsterdam, student Staf Missio nair Centrum. Heerlen. S. B. Modderman, Arnhem. Soro en Ineke Moehander, Zwolle, arts Ds. J. Moerland. Nijverdal Fred Mol, Venray. pastor. Jan Mot. Boxtel, witte pater br Prosper Mol. Oudenbosch, A. J v.d. Molen, Wijk bij Duurstede, Honk Molt, Groningen, leraar, M. Montforts, Geleen V Montjewertf-van Hut, Breda, raadslid P. v.d. A. H. Mooibroek, Cothen, architect. Th. M. Moonon, Oudewater. Jan Mors, Opmeer. Rob Mors, Opmeer. Leden van M O V. werkgroep missie ontwikkelingshulp Schijndel. Staf Mozeshuis, Amsterdam, vormingswerk. Han Mul-, Rotterdam. R Mulder, Amsterdam, consulent gemeente Utrecht. Meindert Mufler. Bom. direkteur Missionair Centrum te Heerlen. Trijntje en Wim Munters. Zaandam, ltd C O.C /G.H Z. Bruno Nagel, Bussum. Docent Wijsbegeerte H. Nartens. Breda. Gemeenteraadslid PvdA Nederlands Gereformeerde Kerk. Wormer Nederlands Hervormde Gemeente Hengelo. Eliza de Neet. Raaite A. P. Neef|es. Nibbixwoude, Sekretans Kerkbestuur. P P. J. Negens. Leidschendam, Religieuze. P. Nelen. O S S.R.. Roermond. Se- kretaris Vormingswerk B I S. J. Neuteboom. Wageningen R. van Nie. Utrecht. Hr. B. Nieborg, Hoogezand. Mr. F van Nierop. Utrecht Nieuwe Levensstijl, Nijmegen-Dukenberg, Nijmegen W. W Nijdam, Klundert, predikant. Leny Nijhuis-Prins, Ni|verdal. W. Nijmijer, Zwolle. Drs. H. Nolles, Vijfhuizen. Adj. Dir. Ped. Acad., Amsterdam A Nolles-van Dijk, Vijfhuizen C. K. Nonnekens. Den Haag P H. Noppers, Bergentheim. Truus Norder, Nijverdal. K. en W. Obdei|k v Welie, Weurt. wet medew.. arts. Oecumenische beweging Badhoevedorp Oecumenische Basisgroep Deltt Oecu menische Basisgroep Het Kompas, Amsterdam. Oecumenische groep Nieuw-Vennep Oecumenische Werkgroep Nieuwe Le vensstijl Zaltbommel Oecumenische Werkplaats Zaandam Zr. Elizabeth Ogterol, Egmond a.d. Hoef H J. van Oogtrop, Amster dam. pastor. H. Olde. Zwolle, predikant Zr. Agaath Oldenburg. Egmond a d Hoef Ine en Willy Olffen, Bovensmilde, Past centr Groningen. C J. Olman, Groningen, lid Prov. Staten PvdA C. H. H Olmer, Bennebroek J. P. Oomen. Breda, raadslid PvdA J G. van Oordt, Dnebergen. L. Oost, Someren, maatsch werker reclassering. K. van Oosten. Amersfoort. P. E. R. Oosterhoff, Zwolle, diakonaal konsulent Herv kerk. Ton van Oosterhout. Megen. RK pastor G Oosterop. Zaandam, agent Ruud en Ria v Ooyen, Haarlem Open Wereldhoek. 's Hertogenbosch. C. J. Ornt. Breda. raadsJid PvdA W. J. Ossewald. Nwe Pekela. leraar A Oudshoom. Apeldoorn Zr. J. Overbeek. Amersfoort. G Overeem. Amerongen H Overeem. Leersum. Piet Overman, Alkmaar, hoofdonderwijzer Monica Overmans. Den Bosch Drs. J. D. Overstegen. Amsterdam, wet medew VU Heieen Overstegen. Amsterdam RK en J Oving, Bennekom. Betty Ozinga Franeker W van der Paard. Winschoten, lid. Harry en Gerda Pais, Zwolle. Zr. Sebastiana Paree, Haarlem, Kleuterleidster. Grietie Pasma, Groningen PPR Parochiebestuur, Haarlem. PvdA afd Heerlen. Zr Paschalis. Eindhoven Pastoraal Centrum. Boxmeer. Martelaren van Gorcum en Christus Koning. Amstordam Pastorale Bestuurs raad, Amstelveen Pastoresteam. Bussum Pastoresteam Hei- kant-Ouinjnstok. Paters Assumptionisten, Vught A. Paul. Utrecht. Lucie Paulussen. Breda. Wethouder PvdA. Louise Peelers, Hint ham. Psychotherapeute Mr P. Pel, Kampen. Notans Wim Piels, Cuyk. Ds A v Pi|pen, Wi|he. Dhr en Mw Papers. Boxmeer J Piantmga. Leeuwarden, predikant Mevr D van de Plas. Arnhem. H. Ploem, Waalwi|k C. P. Ptooy. Ede E. G. van Poecke. Amsterdam Politiek Avondgebed. Utrecht Politiek Leerhuis. Til burg Jetje van Poll. Opmeer Ds. Roel Pomp, Heemstede, industriepredikant. Fam A Poppe, Amersfoort. Jan en Fieke Popfa, IJsselmuiden. Fa. Post, Assen. E Posthumus-Canei|. 's- Hertogenbosch J. J Postma. Harderwijk, gedeputeerde Prov Gelderland Fieke Postuma, Beverwi|k Henk Potman, Eemnes. lid Prov Staten Utrecht Partijbestuur PPR. Amsterdam PPR Akiiecentrum, Amsterdam PPR, Apeldoorn. PPR. Delft. PPR Aktiecentrum Dordrecht PPR Akiiecentrum. Beilen PPR Aktiecentrum. Eetoe PPR Aktiecentrum. Emmen PPR Aktiecentrum. GekJrop P P R Aktiecentrum. Gromngen P P R. Akiiecentrum. Hengelo P P R. Aktiecentrum. s-Hertogenbosch PPR Aktiecentrum. Hilversum. P P R Haarlemmermeer, Hoofd dorp PPR Aktiecentrum. Hoogeveen PPR Aktiecentrum. Leiderdorp PPR Aktiecentrum. Lelystad P P R Aktiecentrum. Middelburg. P.P R. Aktiecentrum. Montfoort P.P R. Noord Hol land. P P R. Aktiecentrum Nuth-Wijnandstade en Omgeving. P.P.R. Aktiecentrum Rolde. P P R. Aktiebestuur. Soest. P P R., Tilburg. P P R. Aktiecentrum. Uithoorn. P P R. Provinciaal Aktie centrum. Utrecht. P.P.R. Aktiecentrum. Vries. P.P.R. Aktiecen trum, Zwolle Br Prasper Mol. P.S.P., Alphen a/d Rijn. P S P., Arnhem. P.S.P.. Assen. P S P Bijlmermeer. P.S.P., Doetinchem. P S P Enschede. P.S.P.. Gewest Groningen. P S P 't Hoge- land. P.S.P., Kampen. P S.PKrimpen. Capelle a/d Ussel. P.S.P., Leiden. P.S.P., Gewest Noord Brabant. Tilburg. P S P.. Gewest Noord Holland Noord. Beverwijk. P S.P Oostelijke Mijn streek. Heerlen. P.S.P.. Opmeer PSP.. Smallingerland PSP. Sittard-Geleen. P.S.P Federatie. Utrecht. P S P Velsen. P.S.P Zaanstreek. P.S.P.. Zwolle. P S P., gewest Zwolle. Leo van der Putten, Heemskerk. Christine van Putfelen, Dordrecht, maat schappelijk werkster. P v d A., afd Heerlen. P v.d.A.. 23 leden v/d Statenfractie. Drente. J M. Raadschelders, Kudelstaart. Mw. M. R. Ras, Amsterdam. Anneke Raven, redaktie secretaresse Neder lands Gedachten. A.R.P. Redaktie Kruispunt, Nijmegen. Redaktie Relief, Haarlem. Redaktie Speling, Nijmegen. M. Reeder-van Swigchem, Geldrop. huisvrouw. Mr. P. B. J Reeling Brouwer, Oostzaan, burgemeester Oostzaan. Engel Reinhoudt, 's-Heren- kerk. I. Reinhold, Geldrop. Mw. A. P. Reith, Holten, oud gemeen teraadslid P.v.d.A. M. Rekelhof-Zandvliet, Aalsmeer. Zr. Repara- tnce Grégorie. Maastricht, lid prov. bestuur Zr. Reparatrice Grégorie. Maastricht Jan Ropko. Bennekom, basisgroep F J van der Reijden, Utrecht, leerlmg-yerpleegkundige. J. J. van der Reijden-Lems. Utrecht, ziekenverzorgende J. M P. Resenk. Breda, priester Mevr J Reiienga-Wesseis. Amhem. Ineke Reu- vekamp. Zwolle. Manan Rhebergen. Bedum. maatschappelijk werkster. W Rhebergen. Aalten, bedrijfsleider. J. W Fibbels, Meedhuizen. Joke Ridder. Swammerdam. Harrie van der Riet. Boxtel, pater. W. G. Rietkerk, Nederlands Gereformeerde Kerk, Utrecht. T. Robbemont. Terneuzen. J. J. Rodenburg, Nijverdal. Mariet van Roekei. Den Bosch. J Roest, Drachten, leraar. Mr. J. L. Roland. Amstelveen, secretans C.D.A. Kamerkieskring Haar lem. D. F. Romeyn, Doorn. Margo Ronde. Breda W. Roodenburg. Bennekom. bankdirecteur. Ph. Rooijmans. Tilburg, pastor Mej. C. J. D. Roosjes. Groningen. F. de Rooy, Doorn. Jos van Rooyen, Amsterdam. J. Roos-Kruimer. Utrecht. Mirjam Rovers, Tilburg. M. P van de Ruym, Bennebroek. J Ruysink, Amhem. C. van der Ruyt, Maastricht. L de Ruyter, Winschoten, predikant Th. J M. Ruyters en Mw. M. C. Ruyters-Stijnen, Dordrecht. C. de Rijk, Maren-Kessel, onderwijzeres. Wim de Rijk. Delft, student. A. v.d. Rijt-Ouwens. Megen, onderwijzeres. Mw. Saelman-Boelen, Bre da, raadslid D'66. R. Samwel. Boxmeer, Soc. werkster. M v.d. Sande, Venray, R.K. Pastor E, M. Sanders, Bilthoven, jurid. medewerker G M Sanders, Bennekom scheikundige. C P van Santen, Groningen medewerker ARP. M v.d Sande. Venray, R.K. Pastor. C. Schakel. Rotterdam. C. Schalk. Oud Castel, arts. W J. van der Schans-den Duijf, Bennekom. diaken. A. Scharten, Zaandijk. I. Scharten, Zaandijk, ouderling herv. kerk J. vd Scheer. Zwolle. J. Schelhaas-van Brussel, Haarlem T. N Schel haas. Haarlem, jurist. A. L. v Schelven. Hengelo, lector T H T C. A. v. Schelven-v. Nierop. Hengelo H en H Schimmel. Alphen a d. Rijn, organisatieadviseur. H. K. Schlössen. Geleen A. Schoep. Zaandam. G. Scholle, Utrecht, dienstweigeraar Zr W A. Schoon. Coevorden. pastoraal werkster. S. Schotanus, Zwolle. G. H. Schouten, Delfzijl, predikant. J. Schrama, Heemstede, missie- secr. bisdom Haarlem. J. Schreurs, Geleen. Anja Schrik. Roden. H. N. C. Schrijner, Rotterdam. H. Schulpen. Roermond B. Schuurman. Zaandam. N. Schuman, Zaandam. J. Schuurman- Riksen. Amhem. Dr. L. Schuurman, Arnhem, Geref. predikant. K. Schuurmans. Krommenie, godsdienstleraar. Mr. T. R Seinstra. Amstelveen, secr Evan. Lutherse kerk A Selderijk. Amsterdam, lerares. H. van Sevenster. Bedum. SGP afd Gouda. Gouda. G. Sierksma. PPR-voorzitter Groningen. M. B. Sies-Oostervetd, Delft, lerares. J. H. Sijpkes-Kamphuis, Bennekom. leidster gezins zorg. Drs. H. Sijsling. Leiderdorp, vertaler. K. Simons, Venlo. P Simons, Den Bosch, missiesecretaris. R. Smkoldam, Haarlem, onderwijzeres. T. Sleeking, jurist PPR, Groningen. M. Slingerland. Moerkapelle, stoffeerder. G. J. van 't Slot, Amsterdam, predikant. K. v.d. Sluy9. C. Smale, Nijverdal. C. Smallenbroek, Utrecht, fysiotherapeut. E. Smedema v. Zaane, Geldrop. Ds. J. M. Smelik, Eindhoven, legerpredikant. A. Smits, Tilburg. W. Smulders-v. Mlerlo, Drunen D. Sneltuig. Opmeer. T. en W. Snijders-Otten. Zwolle. J. R. Snoeck Herkemans, W A Snoeck Herkemans- Bruynes. Veendam. lid prov staten PvdA E en E Somer. Basisgroep Bennekom. Zr. J. Sontrop. Amersfoort. M Spanjers, Zwolle. H. Spaniers-Pleyzier. Zwolle. H Spee, Valkenburg A van der Spek. Moerkapelle. landbouwer. B Spekschate, Nwe Pekela. onderwijzer. Staf J. Speykercentrum, Amsterdam. A. Spierings. Schelle Spruyt. medewerker land. buro maatsch werk, Amster dam. Sri Lanka into werkgroep. Santpoort. SSR-Wagenmgen. Wageningen M. Starmans, Eysden, pastoor W vd Steeg, Bennekom. Conrector. Drs. H Steendam. studentenpastor, C. van Steenis, Vleuten. J. van Steenis. Vleuten. P. J van de Steenoven, Breda, raadslid PvdA O Steggink, Nijmegen, Hoog leraar KU T Steking, junst PPR. E. Stemes-Helmich, Geldrop R. Stevens, Utrecht Stichting Advocaten Kollectief. Den Bosch. Stichting tot behoud v.d. Duit, Amsterdam Stichting Elid. Con vent.. Zaandam. Geref Stichting voor kerk en samenleving „SpanbergSantpoort. Slichting „Roestige pot" Santpoort Stich ting School en Wereld. Santpoort A M Sti|nman. Oudewater M. Stoffels-Paul, Leersum A Stol, Oen Haag. journalist. B. P Storm. Zwolle, leraar E Stoter. Arnhem. A. van Straaten, Witmarsum. R K Pastor M. Stokman, Bennebroek J v.d. Straaten, Tilburg J. v.d Straaten, Tilburg. K v Stralen, Harderwijk, welzijnswerker M. en H. Stroband. Bennekom. M. B. te Stroete, Boxmeer, provinciaal v.d. 25 julie. Drs. G. H. Stuart, Poortugal, hervormd predikant. Studentenekklesia Amsterdam, J. Beishuizen. Studentenhuis Tri as. Utrecht Convent van Studentenpastores. Utrecht. Studenten van „Abelard" v.d. H.T.P. Heerlen. Eindhovense Studentenkerk. De Groninger Studentenpastores. Herv Studentengemeente Am sterdam Zr Stumpel. Heiloo. religieuse J C. Stulleling-Edeling. Breda, raadslid PvdA H en M. Swart. Zwolle Jules van Swot. Amstelveen, leraar maatschappijleer. R. Stuttenheim. Castricum. J Tangelder. Aalsmeer, pnester A. Tas. Papendrecht J. Tas. Papendrecht, soootoog M en W Teeuwen. Woerden, leraar E. Terpstra, Amsterdam, groepswerker. E. Teulings-Van Agt, Am sterdam. C. Teulmgs, Amsterdam. W Teunissen, Assen, leraar HTS. Cauillus v Tilbors. Oudenbosch, Overste Broedercongrega tie P Timmermans. Heerhugowaard, analist. P Timmermans. Venray. kleuterleidster W. Timmers, Heesch. Prof. Jan Tinber gen, Den Haag. em. hoogleraar W Tinke. Oosterbeek, leraar. H. Toeber. Groningen. D v Toledo. Heemskerk P W Tollenaar, Bloemendaal Drs. H. Tollenaar-Groen, Bloemendaal H Ton. Geldrop. Ds. H van Tongeren, Spakenburg H Trimp. Amster dam, wetenschappelijk medewerker Mw M Tromp, Hollen (Ov gepens. lerares J en H Tijhot, Nijverdal Bewoners Uilenstede 54, Amstelveen K Uiterwaal, Scheltinkhout. leraar Zr Ursulinen, Haarlem R. Vaanhold, Nijmegen, Pron O.S.C. H. Vaarties. Winschoten, predikant M J Valentijn Utrecht H en A. vd Valk, Bennekom. T de Valk. Nijmegen, missiesecretaris Utrecht. J van Veelen. Leersum A J van Veelen-Vis. Leersum A Veen, Schijn del, secretans M O V. P v.d. Veen, Beek, nachthoofd St. Franc. W K v.d. Veen Coender, Groningen. E. Veenstra, Wageningen. W Veenstra, Drachten, leraar Ds G v.d. Veeze, Drachten De Veersma-Dijkstra, Zaandam A. v Veghel, Schijndel, pennmgm VON J vd vegt. Harderwijk K. va Velden. Utrecht. A. v Veldhoven-v d Werf, Eist A D v Veldhoven, Zeist F en J. Veiiema. Bennekom T v Venhoven, Rosmalen, hoogleraar wijsbegeerte A vd Ven, Den Bosch, pastor Cor Venhuizen. Amsterdam. M Verbeke, Eindhoven 0 Vertxaeken. Westzaan W Verburg. Amstelveen, student. A Verdonk. Opmeer G Verdonk, Opmeer M Verduyn, Nuenen Vereniging van Christelij ke studenten Amsterdam Vereniging v Gereformeerde Studen ten Delft J. A. Verkerk. Den Bosch, predikante Vereniging Rosenstock-Huessy Huis, Haarlem. J Verkuijl, As bouwer. Evert Vermeer Stichting. Heerlen D Vern Ir ker. Drs. J. H. Vermeulen. Amersfoort, rector. T Vei B. Verreijt, Den Bosch, pastor M Verri|ts, Utrecht, L Versluis, Apeldoorn. A. Verstallen, Assen, pedagoa C. Versteeg-de Lange, Assen, em predikant. Z 8ilthoven. S. Viet, Vaassen. M. H. Vink, Oudewaier. en Hoofddorp. G. J. Visser. Doorn. P Visser. Amsierda ipr A. van Vliet-Boers, Apeldoorn, lid Prov Staten CDaJ,^ Delft. J. M. P. van Vliet, Rotterdam T van Vin pastor. A. M Vollebregt, Apeldoorn Ad Vonk, Vonkeman, Utrecht A Voogd, Amsterdam. Thefbe Amsterdam. Vormingscentrum VU. Amstelveen J. je nendaal. leraar. Mananne Vos. Tilburg. J W de V .ei Vos. Groningen, lid Prov. Staten PvdA. B Vredebre bei studentenpastor Mej. O. A. de Vries, Amsterdam, ver Amsterdam. H. de Vries, Elburg. predikant J lc Culemborg, legerpredikant. Jan Marlen de Vries, Ra e Vries-Romkes, Wageningen J. Vrijburg, Den Bosi e 1 Zwolle, oud archivaris R Vroom-v Oosten, Zwolle (eer Waals, Leiden, bibliothecaris R E van der w ojr analiste. Chr de Waard. Bergen, priester. M Waardhuizen. Heemskerk, kleuterleidster w. van Heemskerk, onderwijzer T van Wageningen, ApeK Mevr A H. van der Wal. Amersfoort H van der V" lid R.P.F G. van der Wal. Drachten. C. A van Walj ten. organist. E. L Wamelmk. Hyken. projektleider mes. Arnhem. Ch Wannemakers. Oosterbeek r Oudenbosch, drs Pedagogie Wim en Elly Wassei 1 huisvrouw. Harderwijk H. M Weber, Oudewater G Lutten. K Weerkamp, pastor. Heerlen w Weersml Nwe. Pekela Frans v d Weijst. Boxtel, witte pater i Heemskerk. F J. van Wehe. Oudewater WerekJwm i Wereldwinkel Assen. Wereldwinkel Bellen. Wereld op Zoom Wereldwinkel werkgroep. Beriicum Were groep. „Den Durjjhsherd". Beriicum (N-Br). Wer^A Haag Wereldwinkel. Deurne Wereldwinkel. Devt winkel. Doesburg Wereldwinkel. Drenthe Werel4,t. Wereldwinkel. GekJrop. Wereldwinkel, Groningen C Haarlem Wereldwinkel, Knmpen ad IJsel Wereld/^ wijk. Wereldwinkel. Nieuwe Gein. Wereldwinkel Oil Wereldwinkel, Roermond. Wereldwinkel. RosmaleT Wereldwinkel. Schouwen-Duiveland Wereldwinkel^® Wereldwinkel, Utrecht/Overvecht. Wereldwinkel, i Wereldwinkel, Voorschoten. Wereldwinkel, Westenfis" winkel, Zetten. Hr. P. B. van der Werf, Arnhem, Dian Werff, Voorhout. Experimentele Werkgroep ,i Heemskerk. Werkgroep CDA-leden voor Christen Tr:K Werkgroep voor Christen-Turkse vluchtelingen gezPc Buiten-Amstel centrum. Adam. Werkgroep E C. tus Parochie. Voorburg. Landelijke Werkgroep Theologie. Utrecht Werkgoep „Geweldloze St* Liturgische Werkgroep. Amstelveen Missionaire venstein. Werkgroep MOT. Piek. Uithoorn Wi Levensstijl Bennekom. Werkgroep Nieuwe Levensst v.d. Voorzienigheid. Adam Werkgroep „Spaamberg Santpoort Werkgroep ontwikkell king melania Limburg, Eys-Witten Regionale poort Werkgroep samen ombuigen. Adam. Werkt wmkel-Westiand, De Lier. Werkplaats Kritische Gi Bussum. Hanna en Henk Wesseling, Leusden. Zr Bergen Lerares. Mw. H. Westerhot-Wierslnga. v.d. Weijer. IJmuiden Anne en Maqa Wiegman. Zt A. A. v.d Wiel Santpoort Noord Tom Wiemers St de ..Ouif', A dam J A Wiersma Verkerk. Den Bos<|g0 J Wiersma. Theoloog, Den Bosch. Marten en Tl Serooskerke M van Wijk, Terneuzen Joep w Enschede. J. Wijker. Naarden Henk v Wi|k, med academie. THburg E. A. v.d. Weg, medew VerM ne Tilburg. E. A. v.d Weg. medew speciale opdrachteflg Heerhugowaard Wijkverpleegkundigen samenwrfoo: Amsterdam Bestuur secretariaat landelijke verenigi va winkels. R. Welschen, wethouder PvdA Breda L. W e mond. Willem Willems, pastor, Adam. Piet Wil t Bosch. Chr. te Winkel. Zwolle C. Wintert Leidschen Winters van Wissen. Kudelstaart Jan Willem Wis Amsterdam G A de Wit. Oudewater. J A VO( religieuze, Leidschendam Ds Woelmga, Amsteive tenburg. Leidschendam WOB Solidair, Haifwi Wolf. kleuterletoster. Leusen H Wolf. Geleen h Je Woudenberg. Baam Marnem Wolthuis. Amhem I n ters. Tilburg Zaanstad ecclesia. Zaandam. Jan Lu den, Amsterdam, student. W R. van der Zee, S predikant Dick de Leeuw. Bennekom. directeur Lai Onderzoek Drs M. C Zevenbergen, Amhem. Mw 'hei Arnhem Eric Zinger, Delft. Greet Zoete-van df gt Hertogenbosch J Zoutman, Heerhugowaard, tech Te naar, Zr. Zundwijn, Haarlem, religieuze Zusters J M ;nj^ Zusters Mondialen Redemplonstmnen, Grave Zu |e_ Voorzienigheid. Eindhoven. Zusters van de V Heemstede 4 Zusters van de Voorzienigheid. No »ei Ane Zuurmond. Hardenvijk J F Zwart. Amsterdanf1- Zwieten. Alphen a d. Rijn. Diaconie Aiphen/Oudsf SCl van Zwieten-Altona, Alphen a d Ri|n H Zwien n V, predikant. J W Aibbels. Meedhuizen (GrIkJ Prov ;op A Basisgroep Wageningen Hans Bax. Amsteiveer Beemer, Nijmegen, wetensch medew K. U f> Beenhakker, Utrecht Mr F H vd Bereken. Zaj medewerker P Beulens, Geleen H Biemans, Geia de Boer. Geleen. pastor F de Boer-Boessekool, n( Boesten. Geleen Annemiek en Gabe Bosma, Gi 1 pleegkundigen Zr Gerarda Brakenhoff. AmsterdaJ Mevr Breukers. Ittervoort R Coolen Kusters, Itteé raad Chr Geret kerk te Siegenswoude-de Wilp L S Nijmegen A. J. de Deugd. Alphen a d. Rijn 73 Domirvcusgemeente te Amsterdam G J. Gerbsc dam leraar geschiedenis VWO tr H Geut. Zoeferm n o J Groenevelt Broek op Langedi|k. predikant N J HL J Haefkens-Bakker, Nijmegen J Heijke, Nederasi medew K U Nijmegen K. J Hmzinga. Groningen. in C groep Dominicus. Amsterdam A Janssen van Gen tl t! M Kemmeren, Den Bosch, katechete J Kluijt mo deken. N. Korsten-Kunnen, Haler Chns de Leeum gen Lizeke van der Meulen, Groningen, huisvrouw )Qrc Amsterdam, dierenarts Dene van der Molen, Middi beeld kunst Kerkeraad Ned Geref Kerk, Zaanstrei e V de Nooij. Rotterdam, predikant Oekumeniscf 'l sl Alphen a d. Ri|n Ors A G Plooy-Verheule, Zoete^P dagoge G Postma-Gosker. Oostzaan P P. fl Mi nie P -atdetmg utrecht P de Puner en C de Pi Ier Nijmegen D J Ras. Andijk, predikant A L Rutge ver huisarts T. J Rutgers, Groningen, huisvrouw A pr Nijmegen, wetensch medew K U Nijmegen C Gaste. oud-hoo»d, A Segers, Maastricht, huisvrou (ss cc Bavel. provinciaal overste ss cc Zr Stan ur Amsterdam, onderwijzeres. Ad van Strien, Zeist, f 'e C Edith Stijn, Amsterdam, verpleegster Zr Annemi Pt Amsterdam, lerares Mr S J Suiker, Heemstede Ie zi W Thiissen inervoort H J van Tilborg. Arnha n medew KU Nijmegen C J Verheuie. Amstelveen )nja school Vincentiusverengmg, Amsterdam. S vieesi voort Marja Viiegenthart. Oudewater S vd Zee. e kant J Vrolijk. Grorvngen. techn medewerker We len Cewegmg Oommicus. Amsterdam D Wijnia. Roti ^te Frans G van Zandwijk. Nijmegen Zusters van de V sen Uttt (Gtd) Negen zusters v d Zusters v.d V l is UmuKJen irs k ftatsi o p/a de Duif, Prinsengracht 754,1017 LD Amsterdam, 020-24 15 66. Vandaag ook de volgende nummers: 020-90 97 75, 020-83 49 45. A I/Tin 41 I p/a de Duif, Prinsengracht 754,1017 LD Amsterdam, 020-24 15 Voor verdere informatie: MlV I IC I I Vandaag ook de volgende nummers: 020-90 97 75, 020-83 49 luk kat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18