ADVERTENTIES 020-936868 020-936868 randstad helvetia Agam Amsterdam administratie boekhoudkundig medewerker Medewerker/ster Data-typiste Kassière administratief medewerker/ster Worst Van Haersolte steno-typiste secretaresse administrateur (m/v) Telefoniste/telexiste secretaresse secretaresse assistent(e) Receptioniste A kantoorbediende (m/vr) uitzendbureau khk tempo team vraagt: part-time bejaarden- en gezinshelp(st)ers Zo tikje nog eens een baantje op de kop. Informatie: 020 - 936868. schade-expert motorvoertuigen PERSCOMBINATIE N.V postkamerbediende(n) m/v Waarom is het voor magazijnmedewerkers aantrekkelijk bij ,w, de handelsseótor van Rath Doodeheefver te werken? Rath DoodeheefVer Het Parool bezorgers ":e Snel geld Li ft MAANDAG 11 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET Dage»t|ks m Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag lot en met vri|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13 45 uur) in ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schrifteii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle b>|kantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen m Nederland onder wie bi|na de helft van alle mensen m Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom m kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden ol regels 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte met keuze uit een ol meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen firmaI naamvignet 4,18 per mm- hoogte per kolom Bewiisnummers. uitslu'tgnd op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3 - Alle pnizen zi|n exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakeii|kheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door hel met. met ti|dig of oniuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach len of over fouten ontstaan door ondmdeli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Handels- en kantoorpers. gevraagd Mercedes-Benz dealer voor Amsterdam en wijde omgeving In ons meuwe en moderne bednjf waar all-in plm 100 personen werken hebben wi| diverse vrije banen opleiding tenminste MEAO afd bedrijfsadministratie en enke le jaren praktijkervanng Belangstellenden voor computerver werking Leeftiid tot plm 26 taar opleiding MAVO leeftijd tot plm 30 jaar Eventueel voor halve dagen 20-25 jaar Accuratesse en emge ervaring z>jn beslist noodza kelijk Wi| werken met IBM computer-systeem 34 Opleiding MAVO Leefti|d lot plm 26 iaar Het dageii|ks behouden van de kas. afrekenen met cliënten die contant betalen en licht administratief werk behoren tot Sollicitaties, welke vertrouweli|k behandeld worden richten aan Agam Amsterdam Donauweg 11. Havens West Tel nr 020-13 46 31 Wilt u vooral meer informatie, belt u dan even met onze heer W Th Poelman, toestel 419 Nederlandse Basketball Bond Fredenkspiem 21. Amsterdam Wij zoeken op korte termen een voor de finance® administratie op het bondsbureau Nodig is wei MAVO en interesse voor boekhouden, typevaar digheid gewenst Leeftijd lot 20 jr Indien u belangstelling hebt. verzoeken w»j u telefonisch contact op te nemen voor een afspraak of schnftekjk te solliciteren Tel 020-221227, vragen naar de hr Muller Advocatenkantoor vraagt voor indiensttreding op korte termijn een en een U kunt uw sollicitatie richten aan Worst Van Haersolte Keizersgracht 364 1016 GB Amsterdam, t a V M A Nicoiat U kunt ook betten voor het maken van een afspraak ons telefoonnummer is 220115 Nederlands Instituut van Psychologen De landelijke beroepsvereniging, vraagt voor haar bureau te Amsterdam. Nic Maesstraat 122 (omgeving Concertgebouw) wegens hel overk|den van de desbetreffende functionaris, een Deze veelzijdige en zelfstandige functie omvat o m. de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het voeren van de centrale- en de deeladmimstraties. het (doen) boeken van alle administratieve beschéiden. het opstellen van de begroting en de iaarstukken het voeren van de salarisadministratie, het adviseren van de directeur in financiële en organisatorische vraagstukken. Binnen het bureau zal de administrateur, na een mwerkperio- de een algemene organisatonsche taak t a v de dagelijkse gang van zaken, als CHEF DE BUREAU, ter ontlasting van de directeur kunnen vervullen. Gevraagd wordt een functionaris met ervaring op het niveau van M B A -opleiding Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure De vereniging telt ruim 3400 leden, wier activiteiten onder meer in zeven secties en twaalf werkgroepen plaatsvinden Daarnaast kent de organisatie diverse commissies, raden en colleges Het bureau waar een twaalftal medewerkers in teamverband actief is verzorgt de secretariats- en fmanciëel administratie ve begeleiding en heeft de zorg voor eigen uitgaven, zoals het maandblad DE PSYCHOLOOG, boeken en brochures, als mede voor de organisatie van een jaarlijkse serie van 20 post-academische cursussen Sollicitaties schriftelijk aan genoemd adres inlichtingen wor den verstrekt door de directeur mr A. M. Stuyling de Lange (020-791526) Engels/Duitssprekend, eventueel schrijvend HERENMODEBEDRUF „MEN s CLUB' Jan Voermanstraat 155. 1006 AJ. Amsterdam-Slotervaart Telefoon 020-117755 Jonge vrouw tot ong. 45 jaar voor afwisselend nauwkeurig kantoorwerk (event wat korter dan 8 uur per dag) op kleine afdeling. Goede inwerkperiode (o.a. voor schriftelijk en telefonisch kontakt met derden) wordt gegeven Tel. 020-242903 maar bij voorkeur schriftelijk. Fa. Wijtman, de Clercq Warnaars. Assurantiemakelaars. Ao. 1870, Oudezi|ds-Voorburgwal 101, 1012 EM Amsterdam, nabij Dam en C S Mok, Hesseling en Kollen Advocatenkantoor in de Wibautstraat 135 (t.o. het Amstelsta- tion) vraagt op korte termijn (voor 5 hele dagen per week) (voor 2 hele dagen per week) De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het typen van correspondentie en processtukken, het bijhouden van de agenda en het archief, alsmede uit telefonisch contact met onze kliénten. Bij het verrichten van de typewerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van o.a. moderne tekstverwerkende apparatuur (beeldscherm), waarmee wij u gaarne vertrouwd maken. Wij zoeken voor ons klein en gezellig kantoor (8 advocaten, een jundisch medewerker en 3 sekretaresses) medewerkers van wie het verantwoordelijkheidsgevoel voor ons belangnjker is dan leeftijd en ervaring. Voor nadere inlichtingen en voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen met mevrouw H Knjnen Tel 020-936999 Milieu-organisatie GREENPEACE zoekt voor zo spoedig mogeli|ke indiensttreding een voor de boekhouder, voor een periode van een half jaar. Het praktijkdiploma boekhouden en een goede kennis van de Engelse taal zijn gewenst. Salaris en werktijden worden in onderling overleg geregeld Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Balvers 020-277762 Schriftelijke reacties kun je richten aan: international GREEN PEACE COUNCIL, Damrak 98, 1012 LP Amsterdam Euromotel Amsterdam Oude Haagseweg 20 Amsterdam Tel 020-179005 Zoekt voor spoedige indiensttreding Functie-eisen: Min leeftijd 20 jaar Middelbare schoolopleiding Woonachtig m Amsterdam of omstreken Sollicitaties mondeling zowel schn|ftelijk aan de directie van bovengenoemd bedrijf Ruppenthal Nederland BV GROOTHANDEL IN EDELSTENEN ROKIN 9-15. 1012 KK AMSTERDAM vraagt een ENTHOUSIAST ter verrichting van alle voorkomende administratieve werk zaamheden Accuratesse en prettige omvangsvormen nood zakelijk Typevaardigheid en kantoorervaring gewenst Handgeschreven soli brieven te richten aan de Directie met opgave leeftijd, opleiding, ervaring etc. Zo mogelijk met recente pasfoto Inl 020-247927 Stenotypiste Ned. met typevaardigheid in de moderne talen voor hele da gen 2 mnd Bi| een recla mebureau m Badhoevedorp AMSTELVEENSEWEG 101 (bi| Zeilstraat) 020-766661 Typiste Ned. voor een bednjf vlakbij het Concertgebouw voor het ty pen van correspondentie op de afd Incasso FuM-feme evt 6 uur p d mogeii|k Het gaat langere tijd duren LEIDSEPLEIN 1-3 C20-220055 Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr bij oude dame een HULP in de huishouding. Kun koken, zeer goede meerdere hulp aanw Zitk.. slaapk badk beschikb. Tel. 01751 78356 I v m zwangerschap van onze huidige hulp zoeken wi| iemand, die in ons gezin, waar beide ouders buitens huis werken, de HUISHOU DING wil verzorgen en onze 3 schoolgaande KINDEREN mee wil opvangen. Tel. 02943-3524 (Vreeland) Huish hulp/BABYOPPAS gevr voor jong gezin. Miner- vaiaan. enkele middagen p w Tel 020-763680 voor 12 00 UW MINI-ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA HEEFT EEN MOOIE KANS DOOR 1 2 MILJOEN MENSEN GELEZEN TE WORDEN WANT ZOVEEL MENSEN WORDEN ER BEREIKT DOOR HET PAROOL. TROUW EN DE VOLKSKRANT Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd aankomend aktieve slager Tol 21 jaar ma.-midd en zat. vrij KEURSLAGER J MEESTER ABR. STAALMANPLEIN 8 t/o Slotervaartziekenhuis Tel. 020-151646 of 02963 3607 MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13 45 UUR IN ONS BEZIT ZIJN GEVRAAGD voor onze fotohandel een JONGEMAN als leerling-, aankomend of 1e verkoper en een JONGEDAME als assistente. Enthousiasme is voor de fotografie een eerste vereiste FOTO FRANSEN BEUKENWEG 31 - AMSTERDAM - TEL. 020-650471 (Para-)medisch personeel gevraagd uilzerdorqanisatie Voor haar afd gezondheids zorg. med. dictafoniste radiol. laborante B-verpleegkundige Nachtdienst ziekenverzor genden Late diensten. Bel of kom even langs. ROKIN 24 TEL 020-220245 WILLEMSPARKWEG 112 Tel. 020-733434. BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LIJNEN) DIREKT gevraagd voor inval-, weekend-, dag- avond- en/of nachtdiensten VERPLEEGKUNDIGEN A/B (ook met O K.aantekening of een C.C.U. aantekening; ZIEKENVERZORGENDEN met beperkte behoefte voor halve dagen EVR. VERPLEEGHULPEN Bij vertrek of vakantie ont vangt u over hel totaal ver diende loon 21.62% vakantie geld. Kom eens praten INTERFACT. Ceintuurbaan 149, t/o Rialto bioscoop. Am sterdam. Tel. 020-724700 of 641411 'Urtzendburo vraagt per direkt: MED DICTAFONISTES ZIEKENVERZORGENDEN Kom langs of bel; Cenluurbaan 318 - 731111 De Clercqstraat 33 - 124724 AAN DE BAAN Uitzendkom- binatie zoekt mei spoed gedi plomeerde DOKTERSASSIS TENTE voor 3 dagen per week. Heeft U interesse? Bel of kom langs bij Aan de baan. Wetenngschans 143, A dam. Tel. 020-238476 Of 238477. 5» STICHTING PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM sektor Gezinsverzorging Wij vragen van 17 lot 55 jaar in diverse stadswijken voor 2 tot 5 ochtenden per week om huishoudelijke en verzorgende taken te verrichten bij bejaarden, alleenstaanden of in gezinnen waar de moeder (langdung) ziek of afwezig is. Wij zoeken zelfstandige mensen, die andere mensen willen helpen. Een speciale opleiding is niet vereist deelname aan interne kursussen is mogelijk. Het bruto uurloon bedraagt 10,54 v.a. 23 jaar. De vakantie toeslag is minimaal 8%. Voorts is de welzijns-C A O. van toepassing. Regeling van werktijden tijdens de schoolvakanties is moge lijk. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Personeelsza ken. Herengracht 402-Amsterdam. Tel. (020)-252424 of 225150 Technisch personeel gevraagd Voor een Firma in Amster dam-Oost (industriegebied) zoekt UITZENDBUREAU CONTENT een BOUWKUN DIG BEREKENAAR met een MTS. opleiding of daarvoor studerend Je gaat o a sterk teberekeningen maken. Je kunt bij dit bedrijf voor een onbepaalde tijd aan de slag Hel salaris voor iemand van 23 jaar is 13 10 bruto p u exclusief reservering 21 62% vakantie-, feest- en vrije da gentoeslag. Kom voor meer informatie vandaag nog langs bij UITZENDBUREAU CON TENT. N Z Voorburgwal 322 Tel 020-251061 Met spoed gevraagd electr. monteurs met LTS of MTS-diploma. Bel of kom langs bij Elektra BV, Nic Beetsstr 152 Tel 020- 162706-182890 na 18 u.: 02526-3516 PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES? BEL 020-936868 EN INFORMEER NAAR ONZE KONTRAKT- MOGELIJKHEDEN. ONGEVALLEN Keizersgracht 572. Amsterdam-C Middelgrote Zwitserse Verzekering Maatschappij zoekt ter versterking van haar expertisedienst een vakbekwaam voor het rayon Amsterdam en omgeving De sollicitant dient over een gedegen technische kennis en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid te beschikken Ook zij die ruime ervaring in de werkplaats hebben opgedaan, zo mogelijk in een leidinggevende funktie komen in aanmer king Leeftijd tot 35 jr Woonplaats bq voorkeur in genoemd rayon Met de hand geschreven sollicitatiebrieven voorzien van pasfoto worden gaarne ingewacht bij afd Personeelszaken A DE KEIZER ELECTROTECHNIEK AMSTERDAM BV Wi| vragen voor ons bedrijl eerste electromonteurs en uitvoerend electromonteurs Sollicitaties te richten aan ons kantoor Sumatrakade 29 Amsterdam-Oost. of telefonisch onder nummer 020-232537 of 226221. Divers personeel gevraagd Internationaal SPRINTTEAM vraagt voor haar koerierdienst en sneltransport NETTE CHAUFFEURS voor de auto en bromfiets. Voor auto i.b.v. rijbewijs BE. Sollicitaties na telefonische afspraak. Tel 020-842425. Gevraagd FREE-LANCE ver koper/vertegenwoordiger in autobenodigdheden. omg. Utrecht/Adam. bij voorkeur ervaring in de branche. Hoog inkomen mogelijk. Van Os Handelsmij. 010-621144. Als SPORTFOTOGRAAF be paal je zélf hoe vaak en wan neer |e werkt. Vakatures door hel hele land Voor informatie Foto B. J den Hertog. Post bus 15, Wilnis; GEZOCHT: iemand die enige tijd met mij mee wil naar dé Dordogne voor het opknap pen en inrichten van cara vans. huisjes, enz. Tevens ie mand die bij ons in de Dor dogne enige tijd HUISHOU DELIJK werk wil doen i.v.m. bevalling. R. Smeets. Tel. 0tS-143080 4 is de uitgeefster van de dagciaden Hèt Parool, de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huis-aan-Huisbladen, mei name in de regio N Hofland zoekt op korte termijn twee in de leeftijd van 18 jaar. Deze medewerkers zullen met 19 collega's moeten zorgdra gen voor zowel interne als externe service activiteiten, zoals' het sorteren, frankeren en bezorgen van de post etc. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18 00 uur en éénmaal per 3 weken ep zaterdag tussen 7.00 en 10.45 uur (gemiddeld 40 uur per week). Enige ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeve ling. In onze organisatie kennen wij o.a. de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden: 23 vakantiedagen per jaar 8% vakantiegeld gratis abonnement op een van,onze dagbladen korting op Parool- en Volkskrantreizen. Uw sollicitatie kunt u richten aan de personeelafdeling van Perscombinatie N.V.. Wibautstraat 1314 1091 GL Amsterdam t.a.v de heer N. Burgers, onder verméltJifl^ van |Sjp/77. Oris telefoonnummer is (020) 92 68 70. toestel 504. W.B.V. Eigen Haard. Te huur voor leden, welke voldoen aan de Regeling Wo ningtoewijzing van de Ge meentelijke Dienst Herhuis vesting BRINKSTRAAT (Water- gr meer) 2. ie verd.; 4 kam 261.90. J v WEESENBEKESTRAAT 34. beneden; 2 kam 134,75 (Geuzenveld, voor boven 60 laar). CH DE BOURBONSTRAAT 33. 2e verd.; 3 kam. 159.65 (Bos Lommer). Gerenoveerde woningen Zeeheldenbuurt met Ind. C.V. uitsluitend voor leden met ur- genliebewijs, datum huurin- gang 15 februari 1980 ROGGEVEENSTRAAT 161. 2e verd 1 kam 211.35. ROGGEVEENSTRAAT 167. 2e verd 1 kam. 211.35. ROGGEVEENSTRAAT 169. 3e verd1 kam. 211.35. Gerenoveerde woningen Spaarndammerbuuri met Ind. C.V., uitsluitend voor leden met urgentïebewijs, datum huijfingang 15 februari 1980 OOSTZAANSTRAAT 15. 1e verd.; 3 kam. 246.95 OOSTZAANSTFAAT (Urgen tie MB) 29. beneden.; 2 kam. 231,50. .OOSTZAANSTRAAT 31. 1e verd 2 kam. 236.00 OOSTZAANSTRAAT 33. 2e verd.; 2 kam. 236.00 Te hyur in Bijlmermeer, voor leden mei min. ink. 2.400,00 bruto per maand. KRUITBERG.: 4 kam. 600,65 (ind. C.V. Serv.kst. Bezichtiging uitsluitend na op roep Briefkrt. zonder lidno. worden niet in behandeling genomen Leden wonende van Labor en Arbeiderswon. dienen de da tum v/h huurkontrakt te ver melden. Omdat zij in onze magazijnen als allround medewerkers alle taken verrichten verbonden aan de opslag en distributie van behang en andere wandbekleding. Dat betekent dat zij niet één soort magazijnwerk doen. maar zich bezighouden met het gereed maken van de bestelling van al onze artikelen, klantenbediening, zorg voor tijdige aanvulling van de voorraad en meer. Een veelzijdige levendige baan dus. waarvoor zelfstandig heid, een aktieve instelling en gezond verstond nodig zijn Het is ook mogelijk in gedeeltelijke werktijd (6 uur per dag) te' werken. BELANGSTELLING? Bel dan onze afdeling personeelszaken (020-239292, toestel 247) BEHANG*WANDBEKLEDING lóschr. per briefkrt. voor elke woning apart onder vermel ding van lidno. en gezmssa- menst. aan WBV Eigen Haard. Postbus 80060. 1005 BB Amsterdam. Inschr. die nen véór WOENSDAG 13 fe- m J pruart a s. voor 12.00 uur bin nen te zijn. vraagt (VS iQrc z.%' min. leeftiid 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 51 Tel. 02Ö-267054 (tussen 15 30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 Onroerend goed te koop aangeboden Watergraafsmeer Te koop aangeboden met ca. 7500 eigen geld een heel pand bestaande uit twee ver diepingen, waarvan de eerste etage en de hierbij binnen door bereikbare zolderverdie ping per direct leeg te aan vaarden zijn. Huuropbrengst benedenhuis ca. 1600 per jaar Ind 3 kamers, keuken, toilet en balkon Koopsom 115 000 kk Hy- potheeklasten na aftrek huui en fiscaal voordeel ca. 550 per maand. METROPOOL-DOERGA BV Brediusweg 37. Bussum Tel. 02159-10151 Prachtig vrij aan de rand van TERPDORPJE gelegen voor malig winkel-woonhuis met tuin op het zuiden. 0 a. voor zien van woonkamer, keuken- 3 slaapkamers, beneden, douche, toilet, bijkeuken, slaapzolder, bergzolder, cen trale verwarming etc. Prijs slechts 79 500 k.k. tel 05193-1519. Tolstraat Heel pand te koop met ca. 20 000 eigen geld. Begane grond is vrij te aanvaarden van eig /bew Ind 2 kamers, keuken, toilet kelder plus tuin op het zuiden Overige huren per jaar ca. 3 600 Koopsom f 75 000 k k METROPOOL-DOERGA BV Brediusweg 37. Bussum Tel 02159-10151 Zaandam Thyssehof 3. luxe bungalow ie koop Tel 075-169316 Te koop 2-3 KAMERAPPAR TEMENT met keuken, dou che, toilet, waranda Econo mische binding vereist Koopsom 56 000 k k Inlichtingen MAR J HEULE, Makelaardii B V De Laires- sestraat 16. Amsterdam Tel 020-766633 EGMOND aan Zee. 100 m. v h strand, pradhtig ondertv woonh. plus groot dubbel- sleens zomerh Type 2/1 dak Ideale ligging7 vdOr- vérhuur Verdere int.:' Errimastfaat 27; Tel. 02200-2775 T.k. heel pand in de Jprda^n, mei leeg le aanvaarden eta ge. bevattende woonkamer, douche, keuken, toilet Huur opbrengst overige etages 4 608 p/j. Koopsom f 85 000 k.k. Inl. Mar J Heu- le. Mak B V., de Lairesse- straat 16, A dam Tel. 020- 766633. Makelaardij T vd STEEGE ZEEVANG Ié Obéthuizen en T vd STEEGE te Mohmckendam verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02991-1808 of 02995-4451 Joh Hüizirigalaërl 108-110, winkel opp 55" rtt*. magazijn 23 m'. dagverblijf èfl 5-kamer- woning- leeg te aanvaarden Koopsom f 29 7 500 k k Mak Bakker- en dé- JOrtg." Tèl 02908-1112. na 18'00 uur 075-166036 Zeer interessant, te huur in A dam bij vestiging. 230 m' vn stenen gebouw Niet voor garage. Huur mnd. Kleine overnan voor opslag, atebe plaats, studio enz. 470010 Onroerend go woonruim f— te huur gevi J*8 Jongeman zoekt wc in A dam tot 300; JEl gentieverklanng. 020-188095. We ECHTP. ZKT. f 900 Bur. 020-921002. jnne 3"mo< >1J rb JONGE NETTE LIST ZOEKT WOOf 10e IN A DAM TEL 030 dl Het SIKH zoekt b en woonruimte voor alk p de en samenwonen* g ren. Bel 020-231390 ""fetal Woningri ,en reel Aang. gr. 5 kam-wo i kl stad met c.v ligtopjlst balkon, berging e geen tuin, dichtbij wmkelcentr. huu GEVR A dam of on 4 kam won. met dou ctinj met tuin of gr. 03200-46443. Aangeb. 3 kam.w STAD. Gevr. te kam won. Tel. 03200-45579. Zaken e transacts de Telefoonbeantwoord mm f 350. Ook huurkoo mm sing. H. F. Erb, 023| en A'( wee en lerd TEL. BEANTW0 M f 485. aut. numi 650. Prijzen excl.J A. Hazelzet. tel.. en 020-433698. Kunt u altijd telefoj reikbaar zijn op i telefoonnummer tei zelf niet aanwezig t de doorschakeleerff geen toekomstdrc doch simpele realité den. Tel. 020-96161 Verzekeringen, hypotheken, zaken Fiba gebeld! Gratis thuisgebracht bemid deling FIBA B.V. 072-127203. SNEL CONTANT GELD lage atl. Lange loopt Overn. lop len. 020-139412. White-Intermediar. Ook 's av. BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 21.30 UUR. 2e hyp. tot 120%. theek en tophypothf tol ,30%. Rente v.a. (5 10 jaar vast): meer dan hypotht deling alleen. Begi koopacle bij de na fiscale nazort wenst analyse hypotheekvorm Ditj der bemiddelin GERTH. J VAN O) hypotheekadviseurs digheid sinds 1961 23. A'dam-West 020-1569 LID N.V I Woninginrichting Kamerbreed tapijt 400 cm., breed f 59 Dessotapijt in 3 mooie kleuren f 75 Gratis gelégd binnen 24 gur na aan koop, TAPIJTHUIS RENÉ, Mauritskade 100A. Adam Tel 940080. MAANDAGS GESLOTEN Koopavond tot 21uur. FRANSE KASTANJEVLOEREN 23 mm massief, messing en groef, f 39 per mJ Voor docu mentatie firma Rijnders, inl. 02908-3545. D\* MEUBELHUIS V. V. WOUSTRAA J Barok bankst<01T lederen banksttrijh eiken bankslvt^ kleinmeubel Voor prijzeh' die r c voor mogelijk WStS Kom. ziet en ovqQ<j( Dinsdag t/m zatu*. van 08 30 tot 17 MEUBELHUIS V a is 'n begrip in 'An V© Heeft u TAPIJT? La vakkundig leggen 136378. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende mi 60% korting Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm brj gelegd, f 79 p. str. m. Haartapijttegels v d bekent 50 x 50. alle kleuren 5.95 p. si. NED TAPIJTHAC, B.V Elandsgracht 92-94. tel. 020-240780 Alle d< van 10-18 uur en donderdag koopavond Onderhoud en reparatie ord I laar KLUSJES, goedkoop én goed gedaan, A'dam en omg. Bel. 020-101904 Nu gebeld, direct hersteld Glashandel ,.A tot Z" Telef. 020-024181 FA VERHAGEN Binnenhuisverbouwingen Schilderwerk Tel. 03200-47075 020-841210 Afbetaling mogelijk. f; mp' aar TEGEL- en/of zat FONDS vanaf Schild., witten, behf merwerk. Fa. Zwan, 964434. 189220. aar hl, tij 5 Structuur wit en self, or tegen billijk tanef. 100735. Reparatie gash., gt sautomaat. loodgn niet duur Geen Tel. 020-227365/27 Vraag en aanbod Wij betalen u de HOOGSTE PRIJS voor oud goud en zilver Juwehershop, Kinkerstr. 275 Juweliershop. Gen. Cron|é- straat 83. Haarlem Tik. degelijke TYPEMACHI NE. Triumph. Telf.: 020-863793. Henk koopt ALLES. Inboe dels. antiek, kleingoed en winkelrest Bel 020-237805 rad uig i3£e ik v irde ger l pc Te k. gevr. oude fblijl vleugel. Tel. 03200 boe telv it v Kunst en aj^ ANTIEKIMPORT land Regelmatige voor de handel Hoevelakenseweg schuur 03426-1381 03420-6181. (GW.) Éedei an i loot Huwelijk en kennismaking Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Adam POSTZEGELMARKT Th 4 kantoor-Zwoonunfts van eik 90 m' Combinaties moge lijk Inl 020-732266 Ik ben zeil gewoon maar wed. 69 jr. financ. onafh wil graag kennism met beslist net heer -td» 75 |r voor weekend en evt vakantie Ik woon m A'dam-W hou van muziek, wandelen, gezellig thuis zi|h Alle ser brieven worden be- antw Br ond nr. 45-17945 bur v d blad OP DIT MOMENT,Z -'.. MlSSCHfEN WEL EEN^. MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN NET ALS U PRIEVEN OP ADVERTEN- T'ES ondernummer die vol- ':--n of oordeel niel bona r op de mhoud lenlies worden niet doorgezonden Welke had man jjjj niv met chr. leven het fijn vinden o' nieuwe toekomst «tok met j.vr., 42 jr lerar j Ben I. sl Heb houd v muziek, le; gezelligheid thuis I iOE cv hl Br c bur v d blad - ie v Wij spannen ons i' JAARDE MENSEN se activiteiten te li eenzaamheid op Bent u één van hen voor inlichtingen 01 of schrijf onder pd 9322. 3007 AH Rd MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAÖ otse isch sn i all n li Br l ir v t al voet wa: [erk alii rde f'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14