VS schorsen boycot van Iran !NV weigert politieke :ties tegen regering bedrijfsauto rai Hoog Kiesuwkado Keiier Geister Van Agt overweegt splitsing Postbank deze krant Films en dia's opuwtv! Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Einde bezetting ambassade in Teheran lijkt nabij Amerikanen al drie maanden in gijzeling it levert Oost-Groningen geen werk op' FNV schort medewerking op to kan nog een week open blijven Ider, oudst Oekraïne 7tml6februari Minister bepleit kleinere bemanning op marineschepen Deel wellicht naar Leeuwarden Trouw Een krant met diepgang Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 10870 - VRIJDAG 8 FEBRUARI 1980 Veet bewolking en af en toe wat regen Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Vrij krachtige zuiden wind. Morgen en overmorgen; Perioden met regen maar ook enkele opklaringen en zacht weer. Zon op: 08.07, onder: 17.38 Maan op 01.29. onder 11.37 Bij een goed TV-programma, natuurlijk GOLO EXTRA koel. wit, sprankelend LOSSE NUMMERS 65 CENT AGINA 2: Charismatische studie an occultisme IAGINA3: potheekhoudende Is in taak beperkt mro, Indonesisch xpressionist PAGINA 7: Raad wil VS tegen Europa uitspelen PAG NA 8: Gevangene in VS heeft onzeker bestaan PAGINA 15: Filmrubriek PAGINA ECONOMIE: Van Gelder toonde te laag verlies PODIUM: Iran en Afghanistan bewijzen juistheid van sanctiewet PAGINA SERVICE Rubriek toerisme, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's WASHINGTON, IRAN (AP, Reuter, AFP) De Verenigde Staten hebben gisteravond het Minachi weer op vrije voeten gesteld, handelsembargo tegen Iran opgeschort. De Koeweitse krant Al Khadaf meldde gisteren dat Ook mogen de bezetters geen gebruik vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars in Teheran „voor de deur staat". meer maken van radi0 en televisie woordigers van vrouwenorganisaties ls er louter om zich over de revolutie te informeren, aldus de bezetters, die de groep zelf hebben uitgenodigd Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken maakte bekend dat het de „formele toepassing" van de economische sancties tegen Iran zal opschorten, in de hoop op een snelle beëindiging van de gijzeling ln de Amerikaanse ambassade in Teheran. De Amerikaanse regering zei dat er tekenen zijn die wijzen op een spoedi ge bevrijding van de gijzelaars. De 49 Amerikanen zitten inmiddels al meer dan drie maanden vast. Volgens de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken, Hodding Carter, zijn de Verenigde Staten bereid het econo mische embargo op te heffen „zolang de diplomatieke activiteiten" voort duren. Waarnemers maken hieruit op dat er de laatste dagen weer diploma tieke contacten bestaan tussen de VS^ en Iran. Carter wilde hierover echter geen bijzonderheden verstrekken. De schorsing van het embargo is een van de aanwijzingen dat vrijlating van de gijzelaars op handen is. Eerder £-<}e dag had in Koeweit de krant Al Khadaf bericht dat een einde aan de gijzeling zeer nabij is. De Amerikaan se onderminister van buitenlandse zaken Warren Christopher toonde zich optimistisch, maar ontkende dat er al duidelijke afspraken waren. Hij baseerde zijn optimisme op de aan wezigheid van een (niet-diplomatie- ke) Amerikaanse delegatie in Tehe ran en de scherpe veroordeling van president Bani Sadr aan het adres van de bezetters. Bani Sadr verweet gisteren een aan tal leden van de Revolutionaire Raad slap optreden ln het verleden. De Raad. op dit moment het hoogste orgaan ln Iran. zou te vaak bezweken zijn voor de verlangens van kleine pressiegroepen. Zorg Slap Bani Sadr haalde woensdag fel uit naar de studenten wegens hun eigen gereid optreden. Zij hadden via de televisie bevel gegeven de minister van informatie Nasser Minachi te ar resteren. Op bevel van de Revolutio naire Raad. die sinds kort onder lei ding staat van president Bani Sadr. ls Overigens is het aantal studenten dat de ambassade bezet inmiddels terug gebracht van enige honderden tot vijftig. Ook dat is volgens Washing ton een gunstige ontwikkeling Zij hebben echter laten weten dat de groep linkse Amerikanen, die giste ren na enige moeilijkheden op het vliegveld bij Teheran toch werd toe gelaten. geen contact mag maken met de gijzelaars. De groep journalis ten. hoogleraren, vakbondsfuncUo- narissen, geestelijken en vertegen- |onze sociaal-economische redactie pTERDAM-STADSKANAAL Het CNV organiseert in Groningen demonstratieve inkomsten tegen het kabinetsbeleid, maar het verbond weigert om in navolging van de I vakbondsleden op te roepen het werk in de bedrijven neer te leggen. W J indsraad van het CNV is van mening dat vakbonds- eu politieke acties in bedrijven loeten worden vermengd. Onze zeggen ja tegen acties voor werkgelegenheid, maar ze wei- in hun bedrijven politieke ac- fgen het kabinet te voeren, al- 2NV-voorzitter Harm van der tn gisteren in een toelichting op isluit om geen stakingsparolen n uitgaan. d plan nodig op een demonstratieve bijeen zit in Stadskanaal keerde Van der en zich gisteravond tegen het leke karakter van demonstraties it noorden. „Een politieke strijd de hoofden van de werknemers st-Groningen heen levert geen isplaatsen op. Daarom vragen et kabinet op zeer korte termijn oed plan voor werkgelegenheid noorden. Een plan, dat duide- maakt, dat het kabinet uw euw om hulp heeft verstaan, Van der Meulen tot de demon- nde CNV'ers. bekend heeft de FNV haar le- randaag opgeroepen in de stad gingen te' demonstreren tegen de lte werkgelegenheidssituatie in •oorden van het land. Deze de- Itratie zal worden „omlijst" met onderbrekingen in verschillende Pelijke bedrijven. s het CNV hebben deze acties ■uidelijk politiek doel. „We zou- tBan acties voor het behoud van Belegenheid bij bedrijven als l en Philips meedoen, maar de {oproep om het werk neer te leg- jeldt ook voor bedrijven waar" I aan de hand ls. Onze leden Van een onzer verslaggevers GRONINGEN De FNV-vertegenwoordigers hebben gistermiddag voor tijdig een vergadering van de regionale raad voor de arbeidsmarkt in1 Groningen verlaten.Volgens woordvoerder Teun Jan Zanen zal de FNV haar vertegenwoordiging in deze raad opschorten. Oorzaak is dat een meerder heid van de raad niet bereid was haar goedkeuring uit te spreken over het verbreken van het contact door de provincie Groningen met de regering. Ook was men niet bereid het eigen werk op te schorten zolang het contact tussen Groningen en Den Haag niet is hersteld. Zowel de werkgevers als de CNV-vertegenwoordiging en de kroonleden wezen het FNV-voorstel van de hand. De FNV heeft inmiddels ook stelling genomen tegen het CNV dat weigert om mee te doen aan werkonderbrekingen in verschillende noordelijke bedrijven. De FNV-Noord zegt het onbegrijpelijk te vinden dat het CNV geen stelling durft te nemen. De federatie, die overigens het CNV nimmer heeft uigenodigd voor voorbereidende besprekingen, zegt:nu dat het had gehoopt op samenwerking met de christelijke vakbeweging. voelen er niet voor om daar aan mee te doen." aldus Van der Meulen. Het CNV houdt het op demonstratie ve bijeenkomsten met leden en op gesprekken met kabinet en parle ment. Op die manier wil het CNV proberen het kabinetsbeleid om te buigen. Dat geldt zowel voor het werkgelegenheidsbeleid als ten aan zien van de loonmaatregel. „Uitgaande van de parlementaire de mocratie zullen we het kabinet onder de grootst mogelijke druk zetten, maar als kabinet en parlement niet op onze pleidooien reageren blijft er weinig over. Binnen het CNV wordt nu eenmaal zeer genuanceerd ge dacht over de scheiding van de ver antwoordelijkheden in de politiek en in het bedrijfsleven," merkte Van der Meulen op. Hoewel het CNV niet tot acties op roept, verwacht de vakcentrale overi- Spoedberaad ADVERTENTIE I HAAG De Winschoter kar- Ibriek Okto kan ook volgende I blijven draaien, terwijl de be roerder onderzoekt of er nog ^vingskansen zijn. Een gesprek de minister van economische Van Aardenne, en de bewind- voerder,mr. Hamminga, heeft giste ren enige „duidelijkheid geschapen" aldus de laatstgenoemde. Dat betekent niet dat Van Aardenne onverhoopt toch steun wil verlenen. Volgens het ministerie heeft „een na dere berekening geleerd dat het bedrijf nog even kan blijven functio neren met het al verleende boedelkre diet. In Groningen gingen gisteren geruch ten dat het om meer dan één week zou gaan, mr. E. H. Toxopeus sprak zelfs van vier tot vijf weken. Er wordt in Groningen gespeculeerd over de mogelijkheid van schuldsanering. De miljoenenlening van de Nederlandse Investeringsbank zou dan moeten ko men te vervallen, wat een geheel nieuwe financiële situatie zou schep pen. Het KNP papierconcern zou dan gelegenheid krijgen de enige eigenaar te worden. Haal nu uw films of dia's uil de kast en laat ze door ons vakkundig overzetten op videoband Elk systeem mogeli|k Vrijblijvend inlichtingen en demonstratie Video D,esign Overtoom 272 1054 JB Amsterdam vin Tel.020-1844 38 ADVERTENTIE kan m'n grootje u wel Éllen 100* „A, TINTOOMSTEUING Geopend van 10-17 en 19-22 uu*. zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 7.50 - v zaïeruag en zonoag io-i uur. toegang r.oo ^re,nI°e9an9biljetten bij NS -stations AMSTERDAM F»! De vertegenwoordigers van de ambtenarencentrales waren gisteren opnieuw bij minister Wiegel om te praten over de korting op de ambtenarentoeslag. De minister bleek bereid de voorstellen tot korting in te trekken. Foto: Minister Wiegel groet voorzitter Wieringa van de Christelijke centrale van overheids en semi-overheidspersoneel. Rechts op de achtergrond ABVA-voorzitter Dutman. Meer nieuws op pag. 9 Volgens niet bevestigde berichten overlegt secretaris-generaal Kurt Waldhetm van de Verenigde Naties met Iraanse autoriteiten over de vor ming van een Internationale commis sie. die de misdaden van de sjah moet onderzoeken. Peru heeft gisteren be kend gemaakt gevraagd te zijn in die commissie plaats te nemen In Panama ls bevestigd dat de sjah inderdaad te verstaan is gegeven het land niet te verlaten ln afwachting van dit onderzoek. Oplossing personeelstekort Van onze parlementsredactie DEN HAAG Varen met een kleine re bemanning is een betere oplossing dan marineschepen afstoten of stil leggen. Op deze manier kan de mari ne haar taak binnen de NAVO blijven vervullen. Minister Scholten (defen sie» heeft dat gisteren geantwoord in de Tweede Kamer op vragen van de WD over het personeelstekort bij de marine. Een verminderde bemanning bete kent niet. dat de veiligheid voor schip en bemanning geweld wordt aange daan, aldus Scholten. HIJ vindt het belangrijk dat de marinemensen blij ven varen om hun kennis en ervaring te behouden, „en dat kan alleen op zee,". Bovendien raakt de bemanning van een schip, dat maar enkele dagen vaart, sterk gedemoraliseerd, aldus de bewindsman. De minister schat het globale perso neelstekort bij de marine op het ogenblik op twintig procent. Onder bemanning is een tijdelijke maatre gel daartegen. Op korte termijn wil Scholten meer kortverband vrijwilli gers aantrekken. Van het personeelstekort hebben vooral te lijden de fregatten van de Wolfklasse en de Jagers van de Fries landklasse Van drie fregatten wordt de bemanning teruggebracht van 78 naar 62 koppen. Op de Jagers „Gro ningen" en „Utrecht" gaat de beman ning per 1 april terug van 218 tot 153 man. Meer nieuws op pag. 5 gens niet dat de leden in het geval van werkonderbrekingen tegen heug en meug blijven werken. Het CNV adviseert leden die niet kunnen wer ken, niet te provoceren en naar huis te gaan. Die leden zullen moreel en zonodig financieel worden gesteund. De CNV-voorzltter heeft gisteroch tend in een spoedberaad met premier Van Agt geëist dat het kabinet op zeer korte termijn een plan op tafel legt voor meer werkgelegenheid in Groningen. „Het moet toch tot het parlement en regering doordringen dat de politiek opnieuw aan geloof waardigheid inboet als men de af braak van de werkgelegenheid ln het noorden laat doorzieken en niet met eigen plannen tot opbouw komt," zei hij. Vervolg op pag. 3, kol. 1 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM/DEN HAAG Minister-president Van Agt overweegt een splitsing van de Postbank in een beheersafde- ling, die onder de PTT zou blijven vallen en een beleidsafde ling, mogelijk in de vorm van een NV, onder verantwoordelijk heid van het ministerie van financiën. Die beleidsafdeling van de nog steeds niet gerealiseerde Postbank zou, volgens de plannen van Van Agt. in Leeuwarden moeten komen en niet ln Amsterdam, de vestigingsplaats van de Postbank volgens het wets ontwerp van oud-minister Duisen- berg. Het zou gaan om achthonderd banen bij de beleidsafdeling. Het feit dat de minister-president zich momenteel persoonlijk met de Postbank bezighoudt, zou te verkla ren zijn uit berichten dat er een ge schil is in de ministerraad of de op te richten Postbank nu zal vallen onder de centrale directie van de PTT. zoals nu al de postgiro en de postspaar bank. of dat het een zaak wordt van het ministerie van financiën. Van Agts plannen wijzen op een com promis. Evenmin schijnt men het er namelijk in de ministerraad over eens te zijn of de Postbank bedrijfskredie- ten mag gaan verstrekken Er zou zelfs gesproken worden of er bedrijfs- kredieten tot een limiet van 25.000 gulden. Ongerustheid In Amsterdam is enige ongerustheid ontstaan over de Jongste berichten over de Postbank. Burgemeester en wethouders van Amsterdam ver klaarden gisteravond desgevraagd dat zij de betrokken ministers een brief hebben geschreven waarin zij onder meer aandringen op een ge sprek op korte termijn. Verder schrijft het Amsterdamse col lege de betrokken ministers in deze brief dat er indertijd volledige over eenstemming is bereikt tussen het Rijk en Amsterdam over de vesti gingsplaats van de geïntegreerde gelddiensten van de PTT. Amster dam namelijk. Deze overeenkomst dateert van eind 1979 en is onder meer vastgelegd in artikel 2 van het fusie-contract tus sen de Amsterdamse gemeentegiro en de postgiro. Volgens b en w kan „daar niet meer aan getornd worden". „Bij de onder handelingen en besluitvorming", schrijft het gemeentebestuur, „over de per 1 januari 1979 van kracht ge worden integratie van de Amster damse gemeentegiro en de post cheque en girodienst, hebben voor het Amsterdamse gemeentebestuur de vestigingsplaats van het hoofd kantoor van de geïntegreerde geld- diensten en de mogelijke uitbouw tot de toekomstige Postbank een zwaar wegende rol gespeeld". Het jemeentcbestuur verwacht dan ook dat deze toezeggingen, zoals ze ook werden vermeld in de memorie van toelichting op het wetsontwerp van minister Dulsenberg van Juli 1977, gestand worden gedaan, aldus het college. Amsterdam wil dan ook een gesprek met de ministers voordat er een beslissing over de Postbank wordt genomen. Dat is niet zo vreemd als men be denkt dat net twee maanden geleden op de Haarlemmerweg in Amsterdam een gebouw in gebruik is genomen door de staven van de postgiro, de gemeentegiro en rijkspostspaarbank. De verbouwing heeft enkele tiental len miljoenen gulden gekost. In dit gebouw zitten bovendien sinds heel kort een paar honderd ambtenaren die uit Den Haag zijn verhuisd. Als de plannen van Van Agt door zouden gaan, zouden deze mensen weer moeten verhuizen, en zouden enkele tientallen miljoenen gulden weggegooid zijn en de werkgelegen heid in Amsterdam voor achthonderd topambtenaren. Harer Majesteits oorlogsbodems liggen hoog op het water. Zorgelijk hoog. De minister van defensie heeft de bemanningen uitgedund, want de marine werkt met twintig procent vacatures. Maar de minister zorgt dat het moreel niet zinkt, en dat is ook heel wat. Boetsecrset (A) Authentiek Slavisch Boelseerklei met vertin 3 kleuren en Lleedie (O nenveellif \lnnll 7nnili»r m.-n penscelije Wordt zonder oven uvenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en knmkopschroeve- draaier in Ccn Handgreepje mei mei fraai dicrmoliel Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhoufcn hang- misl.igim't.tuniek voor éxrra gemak. plm «ndloperlje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over- luiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een Min deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam: bw adres -Giro Pbsicode en plaats: .Tel Voor hei kwartaalabonnement geldt \oor de eerste betaalperiode een welkomstkoning Min ƒ7.50 Kado naar keuze DA. DB. DU DD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. AntwTxirdnummer 2792.1000 PA Amsterdam )f bel 020-659188 (uitsluitend voor opgaven» Voor bczorginformatie 020-91.3456. Lees een krant met overtniging: TrOUW 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1