"Voor ons is de Renault 18 GTS méér dan 'n middenklasser" Mee eens?" Koning pas op de troon met 21 jaar Rechter adviseert bij gratieverlening RENAULT 18 yy Trouw OPEN SCHOOL Minder ^er Procent minder dan eind 197c concurrentie Daling koopkracht in tuinbouw bij middenstander^ Renault Nederland n.v. Auto Haag b.v. g csJverda !.p Regeringsvoorstel herziening grondwet Een goede dealer bij de prijs inbegrepen. voorbereidingsbesluit CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP „DE POPULIER" JS WOÉNSDAG 6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET Van onze parlementsredactie DEN HAAG De regering wil de leeftijd waarop de koning kan beginnen met de uitoefening van zijn ambt van achttien tot 21 jaar verhogen. Dit blijkt uit een voorstel tot herziening van de grondwet, dat premier Van Agt en minister Wiegel van binnenlandse zaken gisteren bij de Tweede Kamer hebben ingediend. Volgens de bewindslieden Is de uitoe fening van het ambt zo zwaar dat iemand van achttien jaar daarmee niet mag worden belast ZIJ menen, dat verhoging van de leeftijdsgrens in het belang is van zowel de troonop volger ais van de staat ..Niet in alle den die aan het koningschap zijn verbonden, aldus de ministers. De bepaling dat de koning meerder jarig is wanneer hij de leeftijd van achttien Jaar bereikt, is gehandhaafd. Verhoging van die grens zou volgens de regering niet passen bij het vorig gevallen is immers te verwachten, dat Jaar Ingediende wetsvoorstel om de een achttienjarige voldoende is opge- meerderjarigheidsgrens van 21 tot wassen tegen de verantwpordelijkhe- achttien jaar te verlagen. De regering wil de bepaling schrap pen. dat bij de erfopvolging zonen voorrang hebben boven dochters. Zij meent, dat het in overeenstemming is met de eisen van de tijd voor de vervulling van ambten in beginsel geen onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. De Tweede Ka mer sprak zich reeds in 1971 uit voor het opheffen van dit onderscheid in zake de troonopvolging. Voorgesteld wordt verder, een bepa ling in de grondwet op te nemen die het mogelijk maakt in uitzonderlijke omstandigheden een of meer kandi daat-troonopvolgers van erfopvol ging uit te sluiten. De overweging is. dat de grondwet zo tot in dp ounties de erfopvolging regelt dat niet kan worden voorzien tot welke complica ties dit kan leiden. Niet aanpeduid wordt wat onder uit zonderlijke omstandigheden moet worden verstaan. De uitsluiting moet worden geregeld in een wet, die met tweederde meerderheid door de Tweede en Eerste Kamer te zamen dient te worden aangenomen. Een vierde wijziging betreft de beper king van het aantal gevallen waarin de Raad van State het koninklijk gezag uitoefent. Voorgesteld wordt onder meer dit gezag in handen te geven van een regent voor het geval na overlijden of afstand van de ko ning een opvolger ontbreekt. BLEISWIJK (ANP) Voor de dgffTmr Nico Jörg Gratie ls het kwijtschelden, verminderen of wijzigen van een gerechtelijke straf en kan onder voorwaarden plaatsvinden. Jaarlijks wordt ruim vijfduizend maal naar aanleiding van bij de koningin binnengekomen gratieverzoeken, een gratiebeslissing genomen. Bij 70 a 75 procent van de verzoeken wordt gratie afgewezen. Wanneer een gratieverzoek binnen acht dagen na het onherroepelijk worden van een rechterlijk vonnis wogjlt ingediend, wordt de straf niet teu uitvoer gelegd zolang niet op het verzoek ls beslist. Een hoogst belang rijk rol bij het gratieverzoek wordt gepeeld door het advies van de rech- tej^le de straf heeft opgelegd Tezamen met Informatie van het par ket van de officier van justitie en van de politie wordt dit aftvies naar het ministerie van justltlt. afdeling gra tie, «utourd. Daat. wordt slechts ln cira zevea. procent van de gevallen van het gra tte-advie* van de rechter afgeweken. Ook .wanneer de straf reeds wordt onderdaan, kan een gra tieverzoek wordt gediend, dat dan echter de tenuitvoerlegging van de straf niet opschorv In de plaats van de poMtierap porta ge, wordt dan door de strafinrichting.*— Indien het gaat om een vrijheidsstraf over het ge drag vair de gedetineerde aan het ministerie gerapporteerd Naar aanleiding van de inwil liging van het gratieverzoek van Annie E., die in 1975 door het Arnhemse gerechtshof tot twaalf jaar werd veroordeeld, hierbij een artikel van onze juridische medewerker van Nico Jörg over gratie in het algemeen. ve gebruik. Een gratieverzoek ls het sterkst als het berust op feiten die niet bekend waren toen de rechter vonnis wees. of nt die onvoldoende aandacht hebben ï"f„*S„?,lv™,voor alcohollsme hem, is gratie soms meer een premie voor goed gedrag van de gestrafte. Wel zijn een deugdelijk reclasserings- plan voor beide categorieën en goede vooruitzichten in de vrije maatschap pij vereist, zij het dat het hof in Arnhem ten aanzien van voorwaarde lijke invrijheidsstelllng dit meer van de andere kant lijkt te benaderen door de vraag te stellen of er geen apert slechte vooruitzichten bij in- vrijheidsstelling zijn. Van belang lijkt ook te zijn de omstandigheid dat ie mand een dak boven zijn hoofd heeft als hij vrijkomt, dat hij naar werk wil zoeken of zich vrijwillig in behande- Tegen collectieve gratie worden in de regel superieure drogredenen aange voerd zoals: de straffen worden zo puntgaaf op de persoon van de ver oordeelde toegesneden en de tenuit voerlegging van straffen ln ons Hol lands gevangenisklimaat geschiedt zo Individueel, dat collectieve gratie, die geen rekening houdt met indivi- duele omstandigheden een veel te MOtlGVen grove maatregel zou zijn. Voorts wor den tal van administratieve moeilijk heden aangevoerd tegen een collec tieve gratie. gekregen ter terechtzitting, of die pas druggebruik enz. na het vonnis plaats hebben gevon den. Een voorbeeld van het eerste geval is een administratieve nalatig- heid of vergissing. Het tweede kan Huwelijk voorkomen wanneer een verdachte zichzelf verdedigde en een juridisch sterk verweer uit onwetendheid niet heeft gevoerd. Een voorbeeld van het derde is bij een boete financiële problemen, en bij vrijheidsstraf: de buitengewone hardheid van de lange gevangenisstraf voor deze gestrafte. BLEISWIJK (ANP) Voor de Nederlandse tuinbouw blijft er een grote markt. Van de concurrentie uit Oost-Europa wordt nauwelijks meer iets gehoord terwijl de meeste produkten uit Zuid-Europa en vergelijkbare gebieden niet tegen het Nederlandse kasprodukt opkunnen. Dat kan alleen in de winter als er in onze kassen maar weinig licht doordringt. Dat zei dr. W. H. Kemmers, directeur van het Centraal bureau van de tuin bouwveilingen. toen hij de tuin bouw vakbeurs NTV in Bleiswijk opende. Kemmers verwacht wel dat er tuin- bouwcapaciteit zal moeten uitvallen, hetzij in de Noordwest-Europese glas tuinbouw. hetzij in de tuinbouw on der plastic of in de volle grond in Zuid-Europa. Nieuwe methoden zul len namelijk de produktie per man of per hectare doen stijgen terwijl de vraag niet groter wordt. Volgens dr. Kemmers zal de inflatie de reële op brengsten van de glastuinders ongun stig blijven beïnvloeden. De stijgende kostendruk zal geleidelijk even zwaar worden als in andere landen in Noord-West Europa. Het voordeel van Nederlands grote gasvoorraad loopt langzaam af. Onze kracht, aldus Kemmers. ligt echter in de technische bekwaamhe den van de tuinders en hun personeel. Nederland is het grootste centrum van kasteeltonderzoek in de wereld, de grootste bron van uitvindingen en toepassingen van technologische en teeltkundige kennis van de kastuin- bouw. Van onze sociaal-economische redactie Jan DEN HAAG De koopkracht van de doorsnee middei der zal dit jaar gemiddeld vier procent lager liggen dar koopkracht eind 1973. De „modale werknemer" zag in diflINC jaren zijn koopkracht echter 15,2 procent verbeterenlenb cijfers geeft staatssecretaris Hazekamp (economische ireft in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Het (christelijke middenstand) ziet in deze cijfers nog meer om te pleiten voor verlaging van inkomstenbelasting perideli: ais alternatief voor de prijscompensatie. na en v NCOV-secretaris De Graaf deelde dit gaan. maar dan sterk afgeto] gisteren mee na een bestuursvergade ring van het NCOV. Voor een zelf standige in het midden- en kleinbe drijf met enig personeel in dienst, betekent de prijscompensatie van zijn werknemers een verhoging van zijn lasten, en dus een verlaging van het bedrijfsresultaat dat hem tot in komen dient. Komt er een belasting verlaging in plaats van de prijscom pensatie. dan blijft de middenstander gespaard voor deze vermindering van bedrijfsresultaat, terwijl wij dan de andere kant zelf ook voordeel kan hebben van de belastingverlaging. Dat laatste zou dan vooral midden standers met een laag inkomen be treffen. De Graaf gaat ervan uit dat een vervangende belastingverlaging voornamelijk op lagere inkomens zou worde^ gericht. >1 Geschrokken De NCOV-leiding is' „geschrokken" van opvattingen bij CDA-fracti«lei- der Lubbers over de prijscompensa tie per 1 juli. Lubbers zou die com pensatie in principe willen laten door- ting f 27-ja o« de re - Zestig procent van de gratleverzoe- Oratie wórdt in principe individueel ^en betreffen straffen weeens ver keersdelicten. Soms brengt graUe een verfijning ln een straf die de rechter niet heeft aangebracht of heeft kun nen aanbrengen, bij voorbeeld: ont zegging van de rijbevoegdheid, met uitzondering van de „gegratieerde" bromfiets, tractor, of het beroepshal- verleend. NiéUètaün zijn er voorbeel den van collectieve gratiêring: ln 1919 van dienstweigeraars, ln 1966 ter gele genheid van het huwelijk van Beatrix m Claus, ln 1975 naar aanleiding van overvolle gevangenissen en dienten gevolge lange wachttijden. Gratiebeslissingen worden naar men mag aannemen gemotiveerd, maar de betrokkene wordt daarvan niet op de hoogte gesteld. Dat blijft dus gissen, zo ook naar de invloed van publiciteit. Anders dan de voorwaardelijke in- vrijheidsstelling na het ondergaan van tweederde van de straf, dat meer en meer een recht van de gestrafte aan het worden is, en waarover hij kan procederen bij het hof in Arn- Ook de gezinssituatie kan van belang zijn: als een huwelijk nog gered kan worden door vervroegde invrijheid stelling. Een mooi voorbeeld dat „jus titie" geen welzijnsdepartement is: het opsluiten van mensen brengt hun huwelijks- of andere relatie onder grote spanning; niet zelden ls echt scheiding het gevolg. Soms neemt „justitie" zich de brokken ter harte. BIJ lang gestraften ls het „goede ge drag" dat valt te belonen geconcreti seerd in een behandelingsplan dat voor hen wordt opgesteld en waaraan deskundigen als psycholoog en psy chiater hun bijdrage kunnen leveren. Voldoet de gestrafte aan de doelstel lingen van het plan, dan kan dit door de directeur van de Inrichting worden gehonoreerd in een positief advies omtrent gratie. Cursus Schoonheidsspecialiste B Aanvang 14 februari 1980 Om 9.00 uur. Examen: oktober 1980 Inlichtingen: Erkende Stivas School Berber Hoogkamer Regentesseplantsoen 26 2801 CL Gouda Tel. 01820-14872. feent u dat wel 'ns tegengekomen in één atito: temperament, zuinigheid, komfort èn 'n fraaie esthetische lijn. .'Voorwielaandrijving die hem de bocht door tnc&t. 'n Solide veiligheidskooi voor JietgevaJ-dat. Met plaatstalen versterking in de karrosserie. U moet ook z'n bijzondere prestaties'ns leren kennen: z'n acceleratie. z'n extra-kracht om even snel te passeren. En let 'ns op de vele extra's. Zoals bij de Renault 18 GTS elektrische zijruit- bediening vóór, de koplampwissers en de elektromagnetische portiervergrendeling. Realiseert u zich tenslotte dat het verbruik bij 90 km/u slechts 1 op 16,4 is en bij 120 km/u maar 1 op 12,2. Wat dacht u van een proefrit? U bent welkom. Of't nu in de Renault 18 GTS is. Of in één van de andere Renaults 18. Dmnm,.h NaAartmH M U I n/Kr1mn««M<M 1 9^71 AA n*»n Maan Auto Ha3d B V Plelteri.kade 14, 2515 SE Den Haaq L7 Te| 07O-858C Renault Nederland N V., loosdmnseweg 1 2571 AA Den Haag Tel 070-643830-Gaslaan 2 (schade afdeimgi 2562 U Den Haag Tel 070-643830 Westdumweg 106 196 2583 AG Schcveningen Tel 070-552600-Dr Leiykade 36 (pal aan de haven) 2583 CM Scheveningen Tel 070-552600 Auto Haag B V.. Pletten,kade 14 2515 SE Den Haag Tel 070-858307 (tussen Spui/Rijswijksepiem) Werkplaatsen Calandplem 2.252"i AB Den Haag Tel 070-889255. Beeklaan 147. 2562 AD Den Haag Tel 070-634854 Okkernootstraat 82. 2555 ZJ Den Haag Tel 070-233760. Pletteri|kade 14/ Gouwestraat 2 2515 SE Den Haag Tel 070-859870 Stadhouderspiem 47 2241EA Wassenaar Tel 01751-10682 Werkplaats Hotcampweg/ Stadhoudersplein. 2241 EA Wassenaar Tel 01751-17400 Voor bloemrijke zaken en een goed stuk-antiek INOArtS VOÖ'fBt iOE Garden Centre Bfoemendaal B.V. HOOGMADESEWEG, LEIDERDORP, r Tel. 0*1-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). Haarden en kachels NIEUW EN GEBRUIKT. PIJPEN. GLAS. ASBEST. GLOEIBLOKKEN. TERMO- KOPPELS EN ALLES VOOR UW HAARD EN KACHEL W. P. Hartwijk NWE. BEESTENMARKT 7-fi LEIDEN - TEL. 071-126627 ELKE ZATERDAG IN advertentie; pagina 's voor ONDERWIJZEND- VERPLEGEND- VERZORGEND EN HOGER PERSONEEL Inlichtingen Advertentie- exploitatie Tel. 020-913456 Toestel 794 resp. 783 en 750. hogere inkomens, en eventui ijtzet perkt voor bijvoorbeeld hoge ;n v; prijzen. Werknemers in het r ,jjst£ en kleinbedrijf zijn voor het g dat k deel lager betaalden. Zelfs piijk aftopping vanaf „modaal" gen. gulden bruto per jaar) zou dat tand effect hebben op de loonkost keru de gemiddelde middenstande »nt at D De vervangende belastingvi m h zou volgens het NCOV betaa ide nen worden uit het potje d naan kabinet in het najaar al in he n le1 verleg had aangeboden voor k he ging van belastingen, en verde rienc extra inkomsten uit aardgas. nen de belastingdienst op de „i j or mersverklaring" voor de loo ting kunnen vragen naar ev inkomsten uit nevenbetrek ph De Graaf wijst erop dat het g jan de werknemers alleen loonbe k wc betaalt, en dus niet te maken een met aangiftebiljetten voor se 1; stenbelasting. Het idee van c j1"'1 vullende vragen op het nieuw' he giftebiljet betreffende banksa spadrbiljettén: loZ Biels et ir t Maandag 11 februari. 20.00 uur no VOORLICHTINGS-UKi AVOND Lager economisch en Z' ministratief onderwijs-. 1 Lager Detailhandels.oi)1 wijs Middelbaar Detailharr onderwijs Leerlingstelsels OIO (winkel) ECABO (kantrtJ* Toneelzaal Wilhelminakerk I d Louise Henriëttestraat 1 (volop parkeergeleg-1 nh>:. bij Prins Bernhardviadu|^ tramlijnen 3 en 6. bussen 23. 26. 44, 45. 46. 47, 48 i Christelijke Scholengemeensch#en voor Handel en Administratie thahS nog Schenkweg 250, binnenkort Havi "e kamp 250 (Mariahoeve) fere ■jn; tar JL Ise ^gemeentejy \y voorschots De raad der gemeente Voorschoten heeft bij zijn besl 25 januari 1980 verklaard, dat an I voor diverse gebiedsdelen van deze gemeente, zo 1 st op de bij dat besluit behorende tekening nader zijn i in? geven, bestemmingsplannen worden voorbereid. II. het verboden is. zonder of in afwijking van een door I öe meester en wethouders te verlenen aanlegvergu met name genoemde werken of werkzaamheden llv Met ingang van heden ligt het raadbesluit met de d behorende tekening voor een ieder ter gemeente-se |eu rre,'afdeling bestuurszaken, ter inzage Voorschoten. 6 februari 1980 De burgemeester van Voorsch Dr J van der Haar LANG GEWACHT!!! Nu binnengekomen, gasfornuizen, wit of bruin. LET OP: VAN 598,- VOOR 549,- Met spit en grill van 798,- voor 698,- Ja. U hebt het goed gelezen. Alleen b<| gmt êlêctr. <*mpirg gauhop Ml 071176534 K it- «w •••'- r.'i Lyceum Havo Mavo Populierstraat 109 tel. 070-64 88 08 OP ZATERDAG 9 FEBRUARI A.S. r VAN 10.30 UUR-12.00 UUR stellen wij ons schoolgebouw Populierstraat 109 open voor ouders «f kinderen die nog geen school voor voortgezet onderwas hebben gekozeir U kunt met Uw kthd vrij rondlopen en vragen stellen aan docenten et schoolleiding. h r Wi/ houden voor U een voorlichtingsavond op vrijdag 8 februari om 20.00 u) in het gebóuwPopulier straat 109

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8