nog ang niet uit fghanistan 3oeren Peru zien strijd als enige uitweg s| Portugal weert 'extremisten' Een zwaargewicht in de porseleinkast Skomo wil siïstel van irkiezingen Treurig begin van ontwapeningsoverleg Massale gijzeling in San Salvador Ook Zuid-Molukkers slachtoffer Verklaring over Afghanistan Onderzoek naar misdaden sjah Lawine doodt vier toeristen van irc Frankrijk roept diplomatieke staf terug uit Libië INSDAG 6 FEBRUARI 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET SKOU. NEW DELHI (Reuter. AFP. AP) De Russen zijn j lang niet weg uit Afghanistan. Dit valt op te maken uit commentaar van het Russische partijorgaan de Prawda. trin gezegd werd dat de opstandelingen tegen de regering Kaboel nog geen aanstalten maken hun wapens neer te gen en dat dus de door de Russen gesteunde oorlog tegen islamitische bewegingen zal worden voortgezet. SAN SALVADOR (AP. AFP. Reuter) Militante studenten in de Midden- Amerikaanse staat El Salvador heb ben gisteren het ministerie van on derwijs in de hoofdstad bezet Zij houden enige honderden gijzelaars vast Korte tijd later werd de Spaan se ambassade bezet door leden van de linkse massabeweging LP-28. On der de gijzelaars bevindt zich de Spaanse ambassadeur. Volgens ooggetuigen zijn de bezetters van het ministerie in bezit van machi negeweren. waarmee zij de gijzelaars in bedwang houden. Volgens sommi ge berichten houden ze vijfhonderd mensen gegijzeld, andere ooggetui gen spreken van minstens tweehon- derd De bezetters, leden van de Re volutionaire Studentenbeweging (MERS). eisen dat de regering het hele onderwijs openbaar maakt en de toelatingsvoorwaarden afschaft. Ook eisen zij het ontslag van een aantal functionarissen op het ministerie. Ook de minister wordt vastgehouden. Zijn vrouw zit al enige dagen opgeslo ten in het hoofdkwartier van de chris ten-democratische partij, dat ook is bezet. De bezetters van de Spaanse ambas sade in San Salvador hebben geëist dat Spanje breekt met het huidige regime in El Salvador. De bezetting zou vredig zijn verlopen. Vorige week vielen er veertig doden in de Spaanse ambassade in het buurland Guate mala. dat na een bezetting door de politie werd bestormd De beweging LP-28 zei in een verklaring dat de actie ook gezien moest worden als een daad van solidariteit met het volk van Guatemala. In beide landen neemt het gewapen de verzet tegen de militaire overheer sing met de dag toe. In Guatemala kwamen gisteren dertien soldaten om het leven bij een aanval op een mili tair konvooi. Jprawda-commentator (die bin- Wt adjunct hoopt te worden) tode de strijd van de opstandelin- feen ..niet-verklaarde oorlog van (Westen. China en de Arabische - i4je" vanuit bases in Pakistan. _e oorlog ls maar op een manier te (idigen en wel door middel van adelijke nederlaag van hen die zetten tegen een onafhanke- I democratisch en vrijheidslie- I Afghanistan," aldus de Prawda. Jande op uitlatingen van leiders fde opstandige moslembewegin- ^al dat nog wel even duren. In het |se New Delhi kondigde een uit- jken leider van de Afghaanse so- lemocratische partij, Amin man. aan dat op 8 maart een id" (heilige oorlog) tegen de Sow- |jnie wordt verklaard, tenzij de t-troepen voor die datum het Jhebben verlaten. ..Wij zullen hen ind uitgooien. Wij beschikken zestien miljoen mensen en ieder- heeft een geweer." aldus Wak- X die verder liet weten dat zijn Etij zich zal aansluiten bij de in "istan opgezette coalitie van op- dige bewegingen, het „Islami- i Front voor de Bevrijding van inistan" k|ere krachtige taal was te horen in slec|ève. waar de voorzitter van de apknfcaanse nationale revolutionaire meeid, Zia Khan Nassy, steun tracht te nistijven voor ce Afghaanse zaak. Hij dat zijn raad in het zuiden *1 Alghanistan vier provincies on- wil)haar gezag heeft en daar beschikt 15.000 manschappen, „allen ge ide strijders". Nassry zei gisteren ivairot hij de Arabische olie-produceren- landen hadvoorgesteld om de denijs van een vat olie met een dollar Ie "werhogen, om zodoende twee mil- dollar bij elkaar te krijgen voor (J8BURY (Reuter. AP) Joshua een van de leiders van het riottisch Front, wil uitstel van de ^lezingen in Rhodesië wegens ,,in- Idatie en verschrikkelijke gevech- De Organisatie van Afrikaanse (heid (OAE) komt vandaag in een lzitting bijeen naar aanleiding de problemen in Rhodesië. [J^Kens'efn woordvoerder van de zullen êe ministers van buiten- Sse zaken van de bij de organisa- aangesloten landen vandaag •ot-Brittannië veroordelen. De ïkktten. die Rhodesie tijdens de over- in jBsperlode besturén, bevoordelen ,lf. kandidatuur van de voormalige rte premier Abel Muzorewa, aldus eer woordvoerder. Dit zou ten koste al i van de twee partijen van het iottisch Front. De OAE heeft in verleden deze voormalige guerril- tganisatie altijd gesteund in de noe d tegen het blanke minderheids- hed< nng van Ian Smith, uur hafymo kondigde gisteren aan dat hij ijdelljke Britse gouverneur. Lord iantmes zou vragen de verkiezingen to®* 27 februari uit te stellen. „De ordajatie in het oosten van het land is en gespannen. De mensen daar zijn idsbenauwd. Er wordt zwaar ge- to %ten". aldus Nkomo. Hij zei dat nog van de kandidaten van zijn partij ïshujit gebied door gewapende man- erzo| was ontvoerd en dat een groep hangers van hem aan de grens m Zambia was teruggestuurd, 1 ees ivemeur Lord Soames deed giste- Y een dringend beroep op alle par- dri(h het bloedvergieten te staken, isho leen militaire hulp aan de islamitische be vrijdingsbewegingen in zijn land. Hij zei dat Egypte. Saoedi-Arablë „en an dere naties" al steun toegezegd had den. Ook dacht hij dat er binnen enkele maanden moderne wapens ge leverd zouden worden aan de opstan dige bewegingen. Diplomaten in New Delhi meldden gisteren harde gevechten in de noord oostelijke Afghaanse provincie Ba- daksjan. waar gedisciplineerde op standelingen met buitgemaakte wa pens de Russen verliezen zouden toe brengen. Ook zou een fundamentalis tisch islamitische groepering een groot deel van de oostelijke provincie Nangahar in handen hebben. De be richten uit India hebben het steeds over 100.000 man aan Russische troe pen, in plaats van de ongeveer 85.000 die in het Westen worden aange houden. Moskou heeft inmiddels berichten over de moord op ruim duizend inwo ners van het dorp Kerala, aan de grens met Pakistan, als laster en anti- sowjet-propaganda van de hand gewezen. Van onze correspondent LISSABON De Portugese regering heeft gisteren de deelname van buitenlanders aan een internationale bijeenkomst van bevrijdingsbewegingen in Lissabon verboden. De bijeen komst zou het komende weekeinde gehouden worden en is georganiseerd door een ad hoc- comité dat nauw verbonden is aan majoor Otelo en de arbeiderseenheidorganisatie OUT. Op de bijeenkomst zijn onder meer vertegenwoordigers van de Palestijn se PLO, de sandinisten (Nicaragua), het Frelimo (Mozambique) en de Chi leense MIR genodigd. Een groot deel van deze landen en organisaties on derhielden tot nog toe vriendschap pelijke betrekkingen met Portugal. De Portugese regering is van mening dat „het overgrote deel van de uitge nodigde bewegingen organisaties zijn die een gewapende strijd voeren en geweld gebruiken tegen de wettige instellingen en regeringen van demo cratische en Portugal vriendschappe lijk gezinde landen." De Portugese regering baseert haar besluit verder op in de Verenigde Natieé aangeno men resoluties tegen het terrorisme. Volgens rechtse kranten in Lissabon, die het besluit toejuichen, zou de regering zich baseren op de mogelijke komst van de Basklsche ETA en de Ierse organisatie IRA. De organisato ren ontkennen echter dat deze groe pen als zodanig uitgenodigd zijn. Wel zouden de Baskische politieke partij en, waaronder Herri Betasuna alsme de de politieke organisatie van de IRA, de Sinn Fein, aanwezig zijn. Andere buitenlandse genodigden, die nu door de Portugese regering ge weerd zouden worden, zijn de Egypti sche econoom Samir Amin, de Zuid- amerikaanse socioloog Andre Gun- der Frank en de Braziliaanse eco noom Rui Mauro Marini. Samir Amin sprak vorig jaar op uitnodiging van president Eanes op een conferentie over een nieuwe economische wereld orde. Uit Nederland is de Zuidmoluk se regering in ballingschap van inge nieur Manusama en de bevrijdingsbe weging van West-Irlan (Nieuw Gul nea). Organisatie Papoea Merdeka (OPM), genodigd. De Portugese autoriteiten konden gisteren nog niet zeggen welke maat regelen zij zullen nemen om de aan wezigheid van al deze buitenlanders te verhinderen. Vorig jaar mei werd een soortgelijke eerste bijeenkomst, door hetzelfde comité georganiseerd zonder veel belangstelling van de kant van de pers of de toenmalige regering van Mota Pinto gehouden. Het Portugese ministerie van buitenlandse zaken werd zaterdag in grote verlegenheid gebracht door de publikatie van een brief van president Carter aan president Eanes in een Portugees weekblad. De brief was volgens het weekblad zoekgeraakt nadat de Amerikaanse ambassade hem op het ministerie had afgegeven. De brief, gedateerd op 21 januari, bevatte het verzoek van de Amerikaanse president mee te werken aan een boycot van dc Olympische spelen in Moskou. De Portugese regering liet gisteren weten dat ook zij pas via het weekblad van het bestaan van de brief op de hoogte werd gesteld. Het ministerie zou een onderzoek naar de affaire instellen. De manier waarop het zoekraken van de brief bekend werd is tekenend voor de verslechtering van de betrekkingen tussen het ministerie van buiten landse zaken, geleid door de christendemocraat Freitas do Amaral en dc Portugese president. Amaral sprak vorige week in de raad van Europa van een radicale wijziging van de Portugese buitenlandse politiek. Inplaats van een „tweeslachtige" plaatsbepaling tussen de twee machtsblokken en de derde wereld in waar president Eanes voorstander van is wil Freitas do Amaral een eenduidig „Europees en Atlantisch" stempel op zijn politiek drukken. De Franse en Westduitse minis ters van defensie, Yvon Bourges (links) en Hans Apel (rechts) wis selen documenten uit waarin een overeenkomst tot de geza menlijke bouw van tanks is op genomen. Bondskanselier Hel mut Schmidt (links) en president Valéry Giscard d'Estaing kijken toe. Vervolg van pagina 1 TEHERAN (AFP. Reuter. AP) De Iraanse Revolutionaire Raad heeft gisteren besloten een internationale commissie te vormen, die een onder zoek moet gaan instellen naar de mis daden van de verdreven sjah. Een CERVINIA (AP. Reuter) Een sneeuwlawine in het Italiaanse win tersportplaatsje Cervinia heeft gis ternacht aan vier Britse toeristen het leven gekost. Het plaatsje werd volle dig van de buitenwereld afgesneden, doordat de sneeuwmassa de wegen blokkeerde. Een tweede lawine ver nietigde enige huizen en bedolf ge deeltelijk een hotel. Acht personen raakten gewond. Volgens Italiaanse autoriteiten bestaat er gevaar voor meer lawines in de Alpen en de Dolo mieten. aangekomen om te helpen bij de or ganisatie van het onderzoek. Volgens een plan van secretaris-generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties moet een dergelijk onderzoek uitein delijk leiden tot de vrijlating van de 49 gijzelaars in de Amerikaanse am bassade. De vorming van een internationale commissie werd gisteren na afloop van het beraad van de Revolutionaire Raad bekend gemaakt door de minis ter van buitenlandse zaken Ghotbza- deh. Hij zei echter niets te weten van de komst naar Iran van Andrew Young, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in de Verenigde Naties. Eerder was de reis van Young door de Amerikaanse televisie aangekondigd, maar dit werd later weer tegenge sproken. Wel zal vandaag of morgen een vijftig leden tellende delegatie Amerikanen in Teheran aankomen om te praten over de misdaden van de sjah. tan te beleggen. Een dergelijke top zou in Londen. Brussel of Bonn ge houden moeten worden en de deelne mers zouden de Verenigde Staten, Canada. Japan. Groot-Brittannlë. Frankrijk. West-Duitsland en Italië moeten zijn. Nederland, dat daar niet bijzit, is tegen zo n conferentie en vindt dat dit soort kwesties in de NAVO of in de Europese Gemeen schap besproken dienen te worden. De Socialistische Internationale, voor twee dagen bijeen in Wenen, veroordeelt de Russische ingreep in Afghanistan, maar wil wel voortzet ting van de dialoog tussen Oost en West. De ontspanning tussen Oosten West is niet beëindigd door de invasie in Afghanistan, aldus de leiders van partijen die lid zijn van de Socialisti sche Internationale. Mensen als de Oostenrijkse kanselier Bruno Kreis- ky. de leider van de Britse Labour- partlj James Callaghan, de Westduit se socialistische leider Willy Brandt en Joop den Uyl vonden wel dat de ontspanning een zware klap gekregen heeft. WASHINGTON (AP. Reuter) „Het heeft ook positieve kanten", zo verdedigt het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zich tegen de kritiek die is losgebar sten op de missie van Mohammed Ali naar Afrika. De ex-bokser is door president Carter naar dat werelddeel ge stuurd om bijval te krijgen voor het Amerikaanse voornemen de Olympische Spelen in Moskou te boycotten als de Russen zich met spoedig terugtrekken uit Afgha nistan. Maar een regeringsfunctio naris, die liever niet met name wordt genoemd, wilde ook wel kwijt dat sommige van Ali's uitla tingen de Washingtonse ambtena ren op hun zenuwen werken. „Nou nou." begon het officiële ver slag dat de Amerikaanse ambas sade in Tanzania aan het ministe rie uitbracht over Ali's bezoek. Maar de ambassade noemde het bezoek niettemin nuttig. AU doet het op zijn heel eigen manier, zei Jody Powell, de woordvoerder van het Witte Huis. En dat betekende dat „de grootste" meedeelde nooit aan de missie te zijn begonnen als hij geweten had hoe het officiële Afrika-beleid van de Amerikanen in elkaar stak. Journalisten had den hem voorgehouden dat de Amerikanen in 1976 niets van een boycot wilden weten toen de Afri kanen thuis bleven vanwege de Nieuw Zeelandse sportcontacten met Zuid-Afrika. Daar Tanzania Ali niet heeft laten merken dat zijn missie geen zin heeft, gaat hij er mee door In Kenia, dat zich inmiddels achter de Amerikaanse president heeft gesteld, zei hij echter al wel dat de Amerikanen en de Russen de slechtste blanken uit de geschie denis zijn. Ook de Russen zitten met de reis in hun maag. De vroegere wereld kampioen is in de Sowjet-Unie zeer populair en werd anderhalf jaar geleden door Sowjetleider Le onid Breznjew benoemd tot „offi cieus ambassadeur voor de vrede" tussen beide wereldmachten. De afgelopen dagen hebben de Rus sen het stilzwijgen over de missie doorbroken en nu maken de me dia uitgebreid melding van de kri tiek van All aan het adres van Washington. Daarbij wordt ver klaard dat de Amerikaanse autori teiten AU in het avontuur hebben gelokt om hem op zijn gezicht te kunnen laten vallen. Merkwaardig genoeg wordt die ge- dachtengang gedeeld door de Britse pers. „Hij wordt gebruikt als de kop van Jut. De arme kam pioen, hij weet niet waar hit. de klappen vandaan krijgt. HIJ wördt boos als men hem de Oom Tom', van Uncle Sam noemt en is ver rast als hij van de Amerikaanse politiek in Afrika hoort. En zo doet hij meer kwaad in het eigen kamp dan In dat van de tegenpar tij." schrijft de Daily Mail. Een woordvoerder van de zwarte Amerikaanse organisatie Trans- afrika ziet in Ali's uitverkiezing! bovendien een schoffering van dej Afrikaanse staatshoofden. Als de. Amerikanen zaken willen doen met Europa of India stuurt Carter ervaren afgezanten als Clark Clif ford of Warren Christopher, stelde Transafrika-zegsman Randall Ro binson. Maar het ministerie ver-, weert zich met de stelling dat het» bewerken van Afrika niet aan All wordt overgelaten. In de Verenig de Naties bijvoorbeeld probeert ambassadeur Donald McHenry steun te krijgen voor de boycot van de Spelen. In een reactie op de verklaring van Schmidt en Giscard zei de Neder landse minister van buitenlandse za ken, Chris van der Klaauw, dat hij een essentieel onderdeel, namelijk een verwijzing naar de rechten van de mens in de Sowjet-Unie miste. Vol gens de minister komt de Frans-Duit se verklaring in het beraad van de ministers van buitenlandse zaken van de negen EG-landen nog nader aan de orde. Frankrijk en West-Duitsland hebben tijdens de top tevens een bilateraal akkoord gesloten over de gezamenlij ke bouw van een tank, die als opvol ger moet dienen van de Westduitse Leopard en de Franse AMX-30. Met de bouw moet nog dit Jaar begonnen worden en de nieuwe tank zal in de jaren negentig operationeel zijn. Intussen bestaan er nog steeds Ame- rikaanse-Westduitse plannen om in de tweede helft van deze maand een conferentie van de belangrijkstg wes- groep Franse advocaten is gisteren terse industrie-landen over Afghanis- Peking haalt uit naar Moskou GENEVE (Reuter. AFP. AP) De Volksrepubliek China heeft van de eerste keer dat zij in Genève deelnam aan besprekin gen van de ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties nadrukkelijk gebruik gemaakt om stevig uit te halen tegen de Sowjet-Unie. China's onderminister van buiten landse zaken. Zhang Wen Jin. zei te gen de afgevaardigden van veertig landen dat een bepaald land overal in de wereld marionetten-regimes in stalleerde, eigen troepen naar het buitenland stuurde en zijn ware be doelingen verborg achter allerlei mooie frasen. De Chinees noemde de Sowjet-Unie niet bij naam. maar toen hij het over „de gewapende inval in Afghanistan" had meenden sommi gen dat het wel eens over Moskou zou kunnen gaan. In ieder geval vond de Russische ambassadeur. Viktor Iss- raelyan. dat het over zijn land ging en hij interrumpeerde de Chinees twee maal om zich te beklagen over „be paalde formuleringen" en drong er bij de Chinese minister op aan contro versiële en niet ter zake doende uit spraken achterwege te laten. China heeft begin vorig jaar als kern macht een permanente zetel gekre gen in de commissie, maar had tot gisteren geweigerd aan de besprekin gen deel te nemen. De algemene teneur in Genëve was gisteren dat het met de toegenomen spanning tussen Oost en West er ze ker niet gemakkelijker op geworden is vruchtbare resultaten te behalen in de komende gespreksronden ..Het voorzichtige optimisme zoals dat in januari vorig jaar nog bestond ont breekt nu volkomen", zo zei gisteren de Canadeze voorzitter Donald McPhail. VN-secretaris-generaal Kurt Waldheim had nog wèl een boodschap gestuurd waarin hij zei dat dat er bij de kernwapenrace geen winnaars, alleen maar verliezers wa ren en dat hij graag een alomvattend programma zou zien over wereldwij de ontwapening. deur Richard Fein vond ook dat „deze ongelukkige gebeurtenis" (de Russische inmenging in Afghanistan) het werk van de Geneefse commissie bemoeilijkt Hij zag nog wel een licht puntje en noemde de Chinese deelna me aan het overleg „een van de wei nig bemoedigende gebeurtenissen van de laatste tijd". De Russen zullen daar ongetwijfeld anders over den ken. Volgens de Nederlandse afge vaardigde heeft het afsluiten van een akkoord waarbij alle proeven met kernwapens, ook ondergrondse, wor den verboden, de grootste prioriteit En daar was de Chinese minister het weer niet mee eens Volgens hem zal zo'n verbod de wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de Sowjct Unie niet verminderen en hij voegde eraan toe dat dc kleinere kemmach ten niet moesteri beginnen aan een vermindering van hun atoom poten tieel voordat de grote mogendheden dat deden. Ongelukkig De Nederlandse afgevaardigde In de ontwapeningscommissie, ambassa or Wim Jansen ï- t gif 3* Peruaanse boerenleider Andres Luna Vargas heeft geen enkel vertrou- 1 in de komende verkiezingen, die de democratie in zijn land terug eten brengen. Hij is eeh van de kleine boeren die tien jaar geleden hun ter beschikking stelden aan de landhervorming, maar bedrogen wamen. „Alleen de gewapende strijd blijft nog over uur 2!.'; knj ,7' oon^ioni ,e lIke K%nd. strijd, die de laatste maanden al enige tallen doden ln heeft geëist. De Peruaan- xing heeft een speciale legereenheid id. om de toenemende onrust onder de n in te perken en een algemene opstand 'oorkomen. Aanleiding voor de gevechten iedere keer bezettingen van land door ~'n. die vervolgens door het leger worden Ireven. kunt niet spreken van bezettingen." ver ft Andres Luna, inmiddels secretaris-ge- »al van de Peruaanse boerenorganisatie P „In 1971 bepaalde dc hoogste gerechtc- Instantie in Peru dat de landbouwgrond persoonlijk eigendom was. Grote multl- lale bedrijven werden verplicht ons die :en terug te geven. Wij bezetten geen 'om van een ander, wij keren terug naar grond Andres Luna, die het afgelopen weekeinde in Nederland was. komt uit het dorp San Juan Ondores. waar drieduizend boeren na de uit spraak van de rechter weer een stuk grond voor zichzelf kregen. Het lot van deze boeren is tekenend voor de aftakeling van de land hervorming in Peru. die aan het begin van de jaren zeventig gold als een goed voorbeeld voor heel Latijns-Amerika Nadat de boeren twee jaar van hun privé-bezit de vruchten hadden geplukt, bezweken zij voor de aan trekkelijke plannen van de regering. Die wil de hun grond kopen en daar één groot en efficient staatsbedrijf van maken, waar zij allemaal werk'zouden vinden. „We kregen een lage prijs voor de grond, maar we hadden vertrouwen ln de opzet pn werk was op die manier verzekerd. De rege ring beschikte over weinig contant geld. Daarom kwamen we overeen dat we 95 pro cent uitbetaald kregen in tegoedbonnen, die later in termijnen zouden worden ingewis seld." In totaal kregen de drieduizend boeren slechts duizend gulden in handen voor hun 15.000 hectare grond. Toen ze eenmaal lid waren van het staatsbedrijf bleek dat alle arbeiders gezamelijk verantwoordelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Dat bete kende dat de boeren het resterende bedrag van de grondaankopen aan zichzelf moesten uitbetalen. Het g'eld dat zij als loon kregen uitbetaald, was gelijk afbetaling voor de grond. Bovendien had de staat het bedrijf uitgebreid door grond te kopen van groot grondbezitters tegen hoge prijzen En deze last drukte ook op de boeren die daar werkten. Andres Luna: „In plaats van geld voor de grond kregen we een schuld die zes maal zo hoog was als dat bedrag Na elke oogst zou de opbrengst worden verdeeld, maar met zulke schulden bleef er natuurlijk geen cent over. Ook van de beloofde tractoren en voorzienin gen zoals scholen en wegen kwam niets te recht. We waren nog armer dan vroeger Het gevolg was dat de boeren begin vorig Jaar uit protest de SAIS. het staatsbedrijf, verlie ten. Ze zaten nu helemaal zonder werk en land. De meesten sloten zich aan bij de CCP. die de regering onder druk zette om de boe ren van San Juan Ondores hun land terug te geven. Dat leek te lukken, want de Agrari sche Raad van Peru stemde er mee in. Met ingang van zes september kregen de boeren hun grond terug. Nog tijdens het feest dat de drieduizend boeren van Ondores vierden met hun vrouwen en kinderen op de dag van de teruggave, kwam echter het bericht dat de Agrarische Raad op zijn besluit was terugge komen. De feestvierders waren zo teleurge steld. dat ze besloten te blijven waar ze waren en het land niet meer uit handen te geven. „Begin november wilde de politie ons verwij deren. maar we hebben teruggevochten. Daarna kregen we ook steun van de andere grote boerenorganisatie CNA, en samen wis ten we bij de overheid de belofte af te dwin gen dat er met meer tegen ons zou worden opgetreden. Maar op 18 december kwam de „Sinchis". een speciale anti-guerrillagroep van het leger, met vijftienhonderd man sterk. Bij de bevechten werden twee van ons ge dood. veel boeren zlin gewond Ondores is een van de vele voorbeelden van opstandige boeren Meestal vallen er bij de gevechten geen doden, maar Andres Luna voorspelt een hardere strijd. In Huancavelica kwamen bij dergelijke gevechten onlangs vijf boeren om het leven De boeren in het Anaes- gebergte zijn goed georganiseerd en hebben aan het begin van de Jaren zestig door <en geslaagde opstand al van zich doen spreken. Kunnen de komende algemen verkiezingen geen uitkomst brengen? Andres Varga: „Nee. geen schijn van kans. De meeste politici ln de grote steden aan de kust interresseren zich nauwelijks voor de proble men van de boeren. Analfabeten hebben nooit stemrecht gehad, dus vielen er onder de boeren weinig stemmen te halen. Dit jaar mogen ze voor het eerst wel mee stemmen Er lieten zich zoveel analfabeten inschrijven voor de verkiezingen, dat de regering de kiesregisters geschrokken een maand eerder sloot dan was aangekondigd Daardoor heb ben veel boeren niet de kans gehad zich in te laten schrijven en hebben ze geen stemrecht meer." Andres Luna Vargas zegt moedeloos dat een algemene opstand zoals ln Nicaragua de eni ge uitweg is. Hij geeft toe dat de daarvoor broodnodige eenheid in het land nog ver te zoeken is. met de tientallen politieke linkse splinterpartijen die Peru telt. Deze week is er in Lima een congres, waarop de boerenbewe- gtngen de progressieve partijen proberen te interesseren voor hun problemen Maar voor de verkiezingen is dat eigenlijk al te laat. „Misschien gaan na de verkiezingen de ogen open en komt alsnog een gezamenlijke ac tie," zegt hij. Groot is die kans echter nieV China's onderminister van bui tenlandse zaken, Zhang Wen Jing, tijdens zijn toespraak. PARIJS. TUNIS (AFP, REUTER) - Frankrijk heeft zijn hele diplomatie ke staf uit Tripoli teruggeroepen. Te gelijkertijd heeft Frankrijk de diplo matieke staf van Libië in Parijs ver zocht Letland te verlaten. De stap kwam na de vernieling van de Franse ambassade In de Libische hoofdstad Tripoli, die maandag door betogers werd bestormd. Eerder had het Franse ministerie bekend ge maakt dat ook het consulaat in Ben ghazi tijdens anti-Franse betogingen is geplunderd De betogingen ln Libië waren gericht tegen de hulp die Frankrijk heeft geboden bij het af slaan van de aanval vorige week op de Tunesische stad Gafsa. Frankrijk zond toen op verzoek van de Tunesi sche regering helikopters en vliegtui gen voor het transport van Tunesi sche troepen. Tunis heeft Libië ervan beschuldigd de hand te hebben ge had in de aanval op Gafsa. waarbij 41 mensen om het leven kwamen. De Libische radio maakte geen mel ding van de vernieling van de Franse vertegenwoordigingen, maar sprak alleen van een demonstratie tegen de Franse ..interventie" In Tunesië Het ministerie van buitenlandse zaken in Frankrijk zegt dat de ln Libië wonen de Fransen tot nu toe nog geen hln der hebben ondervonden van de on geregeldheden aldaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7