Water wint aan kwaliteit Van der Luit 5X1 Huize Clingendael ten dode opgeschreven Perfect- spaarrekeningen dagelijks opvraagbaar Gaten in bestaande Zoetermeerse wijken voor Van Dam-woning^ Krimpenerwaard, Schieland en Flakkee lopen nog achter KORT Begrafenissen-Crematies Transporten Zuidhollandse koren: steun het Gewestelijk Orkest NUTSSPAARBANK Kamerleden krijgen bundel 'Bajesbrieven' H Subsidie van Buitenlandse Zaken voor restauratie zit er niet meer in WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET "Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM/DEN HAAG Hoewel de kwaliteit van 'ïiet oppervlaktewater in Zuid- - Holland langzaam maarzeker vooruitgaat, moet er nog veel "gebeuren om in het streef Jaar 1985 de gewenste waterkwali- r telUCe bereiken. In Schieland. In de Krimpe- "vaard en op Flakkee ls de situatie vrij slecht. Maar over het geheel lomen kan toch gesteld worden it de waterkwaliteit ln Zuid-Hol- id vorig Jaar ln vergelijking met een lichte verbetering heeft on- Ht valt op te maken uit het onder- ek dat de provinciale waterstaat reft ingesteld naar de kwaliteit van et polder- en boezemwater in Zuid- E Holland De verbetering komt het sterkst tot uiting bij het polderwater. Hier valt aan de ene kant een lichte stijging te -«len van het percentage dat voldoet aan de normen van de klassen II en III. dat wil zeggen ..biologisch ge- zohd" oppervlaktewater, en aan de jindere kant een vrij forse daling van net iantal meetpunten dat in de slechtste klassen (V en VI) valt Het percentage van de monsterpunten waarvan de waterkwaliteit redelijk ls. ligt nu op 56. wat overeenkomt met dat van de boezemwateren. BIJ de boezem wateren is het percentage van de meetpunten dat de kwalificatie •^.biologisch gezond'' verdient, echter ■aanzienlijk hoger dan bij het polder water (28 tegen zeven procent) Ook valt van de boezemwateren maar vijf- fc,Tg SlCCht tien procent in de slechtste klassen, terwijl maar liefst 38 procent van het polderwater kwalitatief zeer slecht ls Zuid-Holland, de waterkwaliteit be hoorlijk verbeterd is. In 1975 lag het percentage van alle meetpunten in boezem- en polderwater die voldeden aan de norm „biologisch gezond", nog maar op vijf procent. Dat percen tage bedraagt nu vijftien procent. Een slechte waterkwaliteit werd in 1975 in dertig procent van alle geval len aangetroffen, terwijl dat in 1978 is gedaald tot 21 procent. In klasse VI (zeer slechte waterkwali teit) valt zeven procent van de meet punten, terwijl dat in 1975 zestien procent was. Het totaal aantal meet punten in Zuid-Holland bedraagt der tienhonderd. Deze worden vier tot twaalf keer per jaar bemonsterd. Het water in de Kagerplassen is kwaliteit. Daarom zal er. zo voorspelt provinci ale waterstaat, de komende jaren nog veel van de waterkwaliteitsbeheer ders gevergd moeten worden wil het oppervlaktewater in 1985 biologisch gezond zijn Zoals gezegd ls de situatie in Schie land. in de Krimpenerwaard en op ADVERTENTIE In hei rouwccntrum is gelegenheid tot opharing in onze aula's Koffiekamer beschikbaar Ruime parkeergelegenheid Willem de Zwijgerlaan 179 Posthu* 4.12. 2300 \K Leiden. TelefoonO?!-14264-i» Flakkee slecht. Veel monsterpunten vallen hier ln één van de beide slecht ste klassen en geen of slechts een enkel punt voldoet aan de norm „bio logisch gezond". Dit in tegenstelling tot een groot deel van de meetpunten in het boezem- en polderwater van Rijnland en Delfland. De kwaliteit van het water is daar overwegend goed. Het polderwater binnen Rijn land ls aanzienlijk verbeterd. Viel in 1977 nog 37 procent van de monster punten in de slechtste klassen, nu is dat zestien procent. Overigens moet hierbij wel opgemerkt worden dat sinds 1978 twaalf punten niet meer maandelijks bemonsterd worden. Van deze twaalf punten viel in 1977 75 procent ln één van de twee slechtste klassen. Schieland Van een duidelijke achteruitgang is sprake bij het boezemwater in Schie land. waar het percentage van de monsterpunten die in de allerslecht ste klasse vallen, is gestegen van veertien naar 31 procent. Volgens provinciale waterstaat is het nodig, gelet op de relatief grote verschillen tussen de diverse waterschappen, dat er per gebied een pakket sanerings maatregelen wordt vastgesteld Uit het Jaaroverzicht blijkt verder dat sinds 1975, na de inwerkingtreding van de Verordening waterkwaliteit Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een honderdtal bestuursleden en dirigenten van Zuidhollandse koren heb ben unaniem stelling genomen tegen de aangekondigde maat regelen van het provinciaal be stuur en het ministerie van CRM. die het voortbestaan van het Gewestelijk Orkest prak tisch onmogelijk maken. De koorvertegenwoordigers spraken zich tijdens een on langs gehouden congres na drukkelijk uit tegen de subsi dievermindering van de provin cie (de bijdrage ln het tekort gaat terug van 75 naar 55^r) en het rapport van de Federatie van Kunstenaarsvereniging, over een ln te richten orkesten- bestel waarin wordt voorgesteld het Gewestelijk Orkest op te heffen. Tijdens het congres is onder an dere besloten dat de koren zo veel mogelijk bij hun eigen ves tigingsgemeenten zullen gaan aandringen om die subsidie in ieder geval te blijven verlenen. Ook werden telegrammen ver stuurd aan CRM en de provin cie. waarin de gezamelijke ko ren stellen dat de opheffing van het Gewestelijk Orkest fataal zou zijn voor het bloeiende koorwezen in Zuid-Holland Met de dreigende opheffing van het Gewestelijk Orkest komt te vens de werkgelegenheid van 40 beroepsmusici op het spel te staan EMANCIPATIE In de serie le zingen over emancipatie in het Haag se gemeentemuseum is vanavond de laatste voordracht van mevrouw Jit- ta over „Emancipatie in de beeldende kunst". Aanvang: 20.15 uur. CONCERT In zijn „Zingende Zolder '-concert van vanavond in het theater Pepijn, Nieuwe Schoolstraat in Den Haag speelt vanavond het Daniël Strijkkwartet werken van Mo zart, Bartók en Debussy. Aanvang: 20.15 uur. PAUZEBIJEENKOMST In de pauzebijeenkomst donderdag tussen 12.55 en 13.10 uur in de Haagse Kloos terkerk aan het Lange Voorhout spe len Monica Huggett en Nicolette Moonen. barokviool en Leo van Doe selaar, klavecimbel. Toegang: gratis DEN HAAG (ANP) De Haagse poli tie heeft dinsdag in een woning aan de Waalstraat in Den Haag acht kilo hasj ter waarde van ongeveer 40.000 gulden in beslaggenomen. De 33-jari- ge bewoonster van het huis werd aan gehouden, maar na verhoor weer op vrije voeten gesteld. De vrouw zou de in een plastic zak verpakte hasj be waard hebben voor een man. die in middels is aangehouden. De politie wilde verder geen bijzonderheden geven College van b. en w. stelt voor: J8B mo. riott tiezi Ida tl Di iele ;il I de D. heic ,'pdzii de Van een onzer verslaggevers J E ZOETERMEER Op de nog braakliggende bouwplekK ten. de vier bestaande wijken van Zoetermeer moeten Van 1 W woningen voor alleenstaanden gebouwd worden. Dit belangrijkste aanbeveling van b en w. van Zoetermeer IOO de verbetering van de huisvestingssituatie van de afi v staanden in deze stad op korte termijn In een nota. zeggen b en w. yan Zoetermeer verder voorstander te zijn van het op beperkte schaal split sen van woningwetflats n de flat- buurt Palenstein en het omzetten van nog te bouwen kleine premiekoopwo ningen in woningwetwoningen. Het hanteren van een ondergrens in het inkomen bij de toewijzing van nieuw bouwwoningen moet vervallen, aldus b. en w. Dit om ruimere mogelijkhe den voor het toepassen van een huur subsidie te scheppen. Over deze sub sidiemogelijkheden dient de voor lichting verbeterd te worden, schrijft het college ADVERTENTIE Rente: Minimum saldo: f 1.000,-. Dagelijks opvraagbaar tot f 5.000.- per maand. Bij hogere bedragen met één maand opzegging. Stortingen zowel kontant als giraal. Kontante uitbetaling, op ieder kantoor. rioti ver! gan Daarnaast wordt een onderzoe d t bevolen naar de mogelijkhedi rjm de toewijzing van premiehuun gen meer in gemeentelijke han mo krijgen. Nu gaat de toewijzin jjd, tweederde van het totaal aani me: deze woningen in Zoetermee 27 buiten de gemeente om. doords atit beheer zijn van particulieren. ge dsb De huisvestingssituatie van i itei staanden in Zoetermeer is nog vai ter dan van tweepersoonshu |jt dens, is uit een recent onderzo Wl bleken. 17 procent van het totas har tal woningzoekenden. 1697 m Zz in Zoetermeer is alleenstaand. 1 er maar krap 800 voor hen ges^vei woningen zijn. De wachttijd voeei leenstaanden ligt op ruim dri( i voor een tweepersoonshuisho bedraagt dit een jaar minder. tisch alle ingeschreven alleen den zijn gezien hun inkomen wezen op een woningwetwonii dus het onderzoek b P Van onze parlementsredactre l DEN HAAG De fractie van dt in de Tweede Kamer heeft gi een boekje aangeboden aan re#a en Kamerleden, waarin brievetkv gebundeld die gedetineerden li gelopen jaar hebben gestuuri deze kamerfractie. m De PSP heeft met de aanbiedir dat boekje met „Bajesbrievet 0J! wacht tot vlak voor de aanvan Te de behandeling van de begrotir fQ( justitie in de Tweede Kamer4 hoopt daarmee dat het gevan rp wezen een ruime plaats zal krij dr| het Justitie-debat Directe aanleiding voor het bui k van de noodkreten was de ei eri stroom brieven die fractieleide aa der Spek het afgelopen jaarjp gekregen uit gevangenissen er e /en van bewaring. Die stroom p genlijk op gang gekomen doordi0 censuur op correspondentie gedetineerden en individuele K%n leden is afgeschaft 'L door Chris Bruijnius DEN HAAG Het lot van 'Huize Clingendael', gelegen ln het gelijknamige park op de grens van Wassenaar en Den Haag. lijkt bezegeld. Onderhandelingen tussen de gemeente Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat voor het grootste deel van de restauratiekos ten zou moeten opdraaien, slepen zich voort, maar uit zicht op een vergelijk ls er niet. Ingewijden achten de gedachte dat het ministerie, gezien de huidige bezuini gingen op de overheidsuitga ven. op korte termijn een miljoenenbedrag zal ophoes ten. irreëel. Sloop van het landhuis staat voor de deur. Dat landgoed Clingendael ligt op Wassenaars grondgebied, maar is door een speling van het lot eigen dom van de gemeente Den Haag. Het kan wedijveren met zijn deftige naam. De vijvers, de Japanse tuin. de Hollandse struiken en bomen: het lijkt of de plantsoenendienst er extra zijn best op doet. De vogels dragen mooiere kleuren dan in het Haagse Bos. In schril contrast met zijn perfect gemanicuurde omgeving verkeert Huize Clingendael. Zijn imposante vormgeving ten spijt, maakt het zeventiende eeuwse gebouw een miezerige indruk. Houten barrica den doemen op achter gebroken rui ten. wrakke daklijsten tasten het profiel reeds aan. Binnen ls slechts bij een grote mar meren trap en aangrenzende hal nog sprake van enige grandeur. In de aangrenzende kamers heeft de verloedering hard toegeslagen. De betegeling van de wanden heeft de strijd opgegeven, de resten tonen aan dat het überhaupt niet veel voorstelde Projector Bij de eerste ruk geeft de zware, door ornamenten omkranste spie gel boven de marmeren schouw in een van de grote zalen al mee. Op scharnieren draait hij geluidloos weg van de beschimmelde muur en onthult de laatste curiositeit, die het landhuis nog te bieden heeft: twee diepliggende vierkante gaten, waardoor een verborgen filmprojec tor ooit zijn lichtbundels ver spreidde. Huize Clingendael, imposant maar vervallen. Was het de Duitse rijkscommissaris Arthur Seyss Inquart. die de projec tor liet installeren om zijn bezoek op nationaal socialistische propa ganda te tracteren? Of de door het krijgsgeweld van de tweede wereld oorlog verdreven bewoner Baron van Brienen, die films van andere aard op prijs stelde? Dat het antwoord op deze vraag ooit uit de schoot der geschiedenis zal worden opgediept, lijkt twijfel achtig. De tastbare sporen zullen spoedig verdwenen zijn. Birmaans Door de eeuwen heen zijn op onna volgbare wijze vleugels en kamers toegevoegd aan Huize Clingendael. Het valt zelfs niet meer te achterha len, wat de oorspronkelijke optrek geweest is. De 'modernste' zaal heeft Seyss Inquart op een dakter ras laten bouwen. Een andere erfe nis uit de tijd dat Clingendael als hoofdkwartier van de bezetter fun geerde, is de stalen deur naar de wijnkelder, in de oorlog als schuil kelder in gebruik. Het onstuimige geslacht der Van Brienens. dat het landhuis tot voor tien jaar bewoonde, heeft een ratje toe van bouwstijlen toe laten pas sen. Zo zijn er Egyptische invloeden waarneembaar en heeft de gemeen te een Birmaans schouwtje ln vei ligheid gebracht, niet omdat dit zo kostbaar zou zijn, meer om de orgi- naliteitswaarde Werkgroepen Zoals met zoveel leegstaande pan den uit een verder verleden, die een vooral financieel ingrijpende verbouwing behoeven, zat de ge meente Den Haag in de jaren zeven tig lelijk in haar maag met Huize Clingendael. Na een kraakactie be sloot de gemeenteraad in 1978 haas tig zijn goedkeuring te hechten aan een voorstel het pand te bestem men voo.r de huisvesting van enkele werkgroepen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Onder meer het Instituut voor Vre desvraagstukken. het Defensie Stu diecentrum en de Leergang Buiten landse Betrekkingen zouden er plaatsvinden. Met name het minis terie van Buitenlandse Zaken zou dan voor het merendeel van de res tauratiekosten opdraaien, die in to taal op tien miljoen gulden werden geschat. Eerste addertje onder het gras bij de onderhandelingen over de pre- ciese kostenverdeling en huurprijs vaststelling was een door de raad aanvaarde motie, dat het aantal parkeerplaatsen in het rustieke park bij het gebouw beperkt moest blijven tot zes; een wezenlijk strui kelblok voor het ministerie Ondergang Het is nu praktisch zeker dat het ministerie het geheel laat afweten. Vorige wéék nog kondigde minister Andriessen van financiën een stop op de overheidsuitgaven af. hetgeen voor de ministeries inhoudt, dat al leen reeds aangegane verplichtin gen mogen worden nagekomen. Of ficieel zegt men op BZ dat de onder handelingen met de gemeente voortduren, maar nog wel geruime tijd (een jaar) kunnen duren. Een en ander betekent in de praktijk waar schijnlijk reeds de ondergang van Huize Clingendael. Het gebouw is in De vraag blijft overigens. Buitenlandse Zaken zich moeite zou getroosten voor komstige huisvesting van d tuten. Over niet al te lan verhuist men naar het nieu nisterie aan de Bezuidenhou De gedachte om in het huic.orrT1 bouw aan het Plein een concertAj I* te bouwen, heeft al praktisch scty breuk geleden. Wat zou er m voor de hand liggen het Vredesin tuut en de andere werkgroepenJ representatieve ruimte in ha»**' Den Haag aan te bieden? Praw tort nde d een WesU V tie" :e oor dige D© gaten voor de filmprojector komen achter de spiegel te voorschijn. De nog redelijk bewaard gebleven hal. 3, die zo'ri" slechte-, staat (de gemeetij zie spreekt reeds van „renovatie'tistan plaats van ..restauratie"), dat idige bedrag van tien miljoen niet kend is. Het gehele interieur en het c nen worden afgeschreven, de muren zouden bij een beurt overeind blijven werken toont zich over het behoud van Bovendien zou de ten zelf niet op kunnen brengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6