Bescherming Peel moeizaam Tekening van een lezer Personalia Commissarissen Ogem ertrouwen opgezegd 'rouw erug ■ha.**- c/c k.u.dd<~ 'juliana moet blijven': nep actie e: ia a Commentaar j jechtshulp ïihdernemingsraad zeer ontstemd Deurnese raad praat vanavond over reservering voor landbouw r e is ggi vuurtje dik en zwaar geen ge knijp gelijkheid ENSDAG 6 FEBRUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET •t plan van minister De Ruiter tie steviger basis te geven aan de de ievei ovi he{ raus voor rechtshulp is een zin- bijdrage aan de ontwikkeling de moderne rechtsstaat. De gister wil aan de bureaus die in jraktijk al op ruime schaal hulp ;n een duidelijke status verle- Dat plan is een misschien wat »e, maar daarom niet minder come reactie van de overheid •en overal waar te nemen groei de behoefte aan juridische hulp. de groei van die behoefte ;aan twee belangrijke oorza- In de eerste plaats wordt de ienleving in een dichtbevolkt ied als Nederland steeds inge- ikelder. Het aantal regelingen »mt toe en wordt steeds meer ijnd. De kans dat een burger of laat voor een probleem it te zitten waar hij of zij zon- een deskundige vingerwijzing uitkomt, neemt daardoor toe. lertussen neemt de neiging van g'opj burger om zich er dan maar bij ir te leggen juist af. Dat is dan eede oorzaak: de mensen zijn idiger en eerder bereid om hun belangen te vechten, luit het idee van de rechtsstaat iet juist dat de overheid deze ^wikkeling niet afremt, maar ""™it stimuleert door de mogelijk- iden voor rechtshulp te vergroten drempel naar de juristerfj te flagen. dei oi al beli ogri arin re al dele! j ovi i. jiochfet e overheid die zich de groeiende loefte aan rechtshulp aantrekt echter niet alleen maar wor- ondn toegejuicht. Immers, het plan 'airen minister De Ruiter illustreert prtreffelijk één van de belang- x>r ®ste oorzaken van de opkomst erij, k\ Hulpverlenende instanties, wetswinkels. Want steeds pjnneer de overheid inspringt op cha/sjn gesignaleerde maatschappelij- behoefte, betekent dat in de jaktijk een nieuwe regeling wordt •gevoegd aan het bestaande, :r complexe bestand. De over- voegt als het ware steeds iwe gangen toe aan het doolhof trin een normaal mens toch al eeds moeilijker zijn weg kan vin- ïn. Die groeiende overheidszorg betekent onvermijdelijk dat de burger steeds meer de kans loopt juist in conflict met die overheid te komen. In tal van gevallen, waar voor hij juridische bijstand nodig heeft, zal de overheid zijn tegen partij zijn. De grote vlucht die het kort geding tegen de overheid en de zogenaamde Arob-procedure (beroep tegen overheidsbeschik kingen bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State) hebben genomen is daar een bewijs van. Het is daarom terecht dat er bij de presentatie van het plan-De Ruiter van de kant van de hulpverleners meteen is geprotesteerd tegen een te centralistische opzet van de re geling voor rechtshulp. Het valt te begrijpen dat de minister een greep wil hebben op de besteding van de niet geringe geldbedragen die met de rechtshulpverlening ge moeid zijn. Maar het verlangen daarnaar mag de onafhankelijk heid van de bureaus voor rechts hulp niet in de weg staan. Op papier lijkt de vrees voor een al te grote ministeriële vinger in de pap misschien niet gerechtvaardigd, maar de vraag is hoe geduldig het papier zal zijn. Waar het de overheid zelf is die in veel gevallen botsingen met de burgers uitlokt, dient ervoor ge waakt te worden dat zij de hand die de plooien gladstrijkt, in een al te klemmende greep heeft. De ef fectiviteit en de geloofwaardigheid van de rechtshulpverlening zouden daarmee niet gediend zijn. Wat nu ruimhartig gegeven wordt, zou dan gedeeltelijk toch weer teruggeno men worden. De rechtshulpverleners zullen ove rigens de gelegenheid krijgen hun bezorgdheid daarover aan de mi nister kenbaar te maken. Pas na een gespreksronde die in het voor uitzicht is gesteld, zal het definitie ve wetsontwerp ter tafel komen. Gehoopt mag worden dat de con sumenten van rechtshulp daarmee het volle pond zullen krijgen en er op de hun geboden ruimte niet meer beknibbeld zal worden dan uit bestuurlijk oogpunt strikt noodzakelijk is. „Sti er tt geli n ling onze redactie economie j^TTERDAM De centrale ondermeningsraad van Ogem ft gisteren het vertrouwen in de raad van commissarissen i het concern opgezegd. telk id 0\ oerd ei et ge ïeld De ïei hilc aa kr i :hili noes ran iest in hi resli om n. Mfr om ave ite echt rug daarin brief van de COR aan de raad bestuur wordt meegedeeld dat de van zaken rond de procedure het vertrek van drs B. J. Udink voorzitter en lid van de raad van tuur. voor de centrale onderne- gsraad aanleiding is haar misnoe- hierover uit te spreken en dit te rferstrepen door het vertrouwen in raad van commissarissen op te n. Aan deze beslissing, zo wordt lan toegevoegd, liggen zowef de instrijdige informatie als de voor- Ige publikaties ten grondslag. Hol overleg met de raad van be- lijkt de COR eerst dan weer idpelijk. wanneer duidelijk de taken >evoegdheden van de gedelegeerd imissaris aan hen zijn kenbaar laakt. I eval de geruchten op waarheid den berusten, dat meerdere leden de raad van bestuur eenzelfde g zullen moeten maken als de r Udink, zal de COR bij het toe- sen van eenzelfde procedure on- door Hans Schmit DEN HAAG Na vijftien jaar touwtrekken en onder handelen hakte staatssecre taris Wallis de Vries (CRM) vorig jaar december de knoop door: hij kondigde aan de ge hele Deurnese Peel als be schermd natuurmonument te zullen aanwijzen. Daarmee zette hij een nieuwe stap op de lange weg naar de veilig stelling van een van de drie restanten van het eens zo woeste, uitgestrekte en ontoe gankelijke hoogveen dat Bra bant van Limburg scheidde. De drie laatste delen van de Peel (nasst de Deurnese de al beschermde Marlapeel en de nog niet beschermde Grote Peel) vormen bij elkaar nog geen tiende van het oorspronkelijke gebied. Maar de veenafgravingen en de opdringende landbouw hebben niet alleen de Peel in omvang terug gedrongen. ook het oorspronkelijke karakter is sterk aangetast. Ondanks deze aantastingen (het oorspronke lijk voedselarme milieu Is verscheide- ner geworden, met meer overgangen).' acht staatssecretaris Wallis de Vries de Peel van meer dan voldoende waarde om het voor de toekomst te behouden. Want de Peel biedt nog steeds (uitge zonderd daar waar draglines het veen afgraven of vuil wordt gestort; activi teiten waaraan snel een eind dient te komen) een boelende aanblik door zijn uitgestrektheid en afwisseling èn door de planten en dieren die er voor komen. Een greep uit wat in Neder land zeldzaam tot zeer zeldzaam is geworden, maar in de Peel nog te vinden is: planten als zonnedauw, witte snavelbies, wollegras, moeras wolfsklauw. veenbes, lavendelheide en pijpestrootjes. En zoogdieren als' otter, hermelijn en wezel. Verder broeden in de Peel meer dan honderd soorten vogels, onder wie korhoen, tureluur, watersnip, kiekendief, wes- pendief, visdlef, ijsvogel, steenuil en wielewaal. Landbouw De gemeente Deurne, eigenaar van ongeveer duizend hectare Peel, kan een eind. maar niet helemaal mee gaan met de plannen tot bescher ming van de Deurnese Peel. Het ge meentebestuur legde enkele weken geleden de raad een voorstel voor, Een stuk Limburgse Peel na ontvening waarin een gedeelte van 130 hectare mede wordt bestemd voor (natuur vriendelijke) recreatie en 67 hectare van de Peel wordt afgeknabbeld voor de landbouw. Te weinig, menen de landbouwers die meer compensatie willen voor de landbouwgrond die de komende jaren verdwijnt door de aanleg van hulzen en wegen. Van natuurbeschermingszljde, met name van de werkgroep Behoud de Peel, werd de reservering van land bouwgronden evenmin enthousiast onthaald, zij het om andere redenen. De werkgroep meent onder meer dat het gemeentebestuur bij de boeren valse verwachtingen heeft gewekt, omdat de staatssecretaris ongetwij feld voet bij stuk zal houden en (nieu we) landbouwactiviteiten ln de Peel zal weren. De verwachting dat staatssecretaris Wallis de Vries niet zal wijken, ligt voor de hand. Vanavond praat welis waar de gemeenteraad van Deurne over het voorstel 67 hectare van de Peel voor de landbouw te bestem men, maar het is de vraag in hoeverre een aanvaarding van dat voorstel van burgemeesters en wethouders van Deurne nog wijziging kan brengen Ln de voorgenomen aanwijzing. Ook de provincie Noord-Brabant, de Natuur- beschermingsraad en de Rijksplano logische commissie moeten hun stem nog laten horen. De provincie heeft in het streekplan midden- en oost-Bra bant alle Peelgebieden als beschermd natuurgebied opgenomen, terwijl het vanzelfsprekend is dat bij de Natuur- beschermingsraad de belangen van natuur en landschap prevaleren. Vijftien jaar Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat, sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. middellijk als geheel aftreden en/of zich bezinnen op alle wettelijke mo gelijk te nemen stappen. De COR zal er verder scherp op toe zien. dat op grond van de wijzigingen in de raad van bestuur geen gedwon gen ontslagen zullen plaatsvinden. Kamerlid De socialist Henk Veld hoen (35) uit Maasdam ls gisteren beëdigd tot lid van de Tweede Ka mer. Hij neemt de plaats in van dr. G. Klein, die is benoemd tot bestuurslid van TNO. Veldhoen is lid geweest van provinciale staten van Zuid-Holland en is wethouder in zijn woonplaats. Veldhoen ls micro-bioloog, getrouwd en hij heeft twee kinderen. Uiterlijk half december kan staatsse cretaris Wallis de Vries dan overgaan tot de definitieve aanwijzing van de Deurnese Peel als beschermd natuur monument. Voor dit deel van de Peel zal dan na vijftien Jaar een eerste vorm van bescherming bereikt zijn: op grond van de natuurbescher mingswet kunnen alle activiteiten worden tegengegaan die de wezenlij ke kenmerken van het natuurmonu ment aantasten. De geschiedenis die daaraan vooraf ls gegaan, geeft dui delijk aan hoe lang en vol obstakels de weg ls om een waardevol natuur gebied te beschermen. Staatsbosbeheer begon in 1965 on derhandelingen met de gemeente Deurne over de aankoop van de Deur nese Peel. In 1968 resulteerde dat tot aankoop van 180 hectare. De jaren daarna gingen wel de veenafgraving en de vuilstort door, maar stagneer den de onderhandelingen. In het mid den van 1977 leek de zaak rond. maar de prijs bleef toch een onoverkome lijk obstakel. In een rapport van de Grontmij, dat vorige zomer werd uit gebracht en waartoe de gemeente Deurne opdracht had gegeven, werd onder meer gesteld dat bepaalde de len van de Peel voor landbouw zou den kunnen worden gebruikt. Deume besloot daarop niet meer met Staats bosbeheer over de verkoop van alle Peelgrond te onderhandelen: de staatssecretaris liet op zijn beurt we ten dan het gehele gebied als natuur monument aan te zullen wijzen. Moeilijkheden Met die laatste beslissing lijkt de knoop doorgehakt. Want ook al mocht de gemeenteraad vanavond het gemeentebestuur volgen in het voorstel een stukje Peel voor de land bouw te reserveren, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk een definitieve aanwijzing niet kunnen tegengaan. Maar de moeilijkheden zijn dan nog lang niet van de baan. De aanwijzing op zich mag dan het gebied een pas sieve bescherming geven op grond van de natuurbeschermingswet, het staat echter nog niet vast wat nu in een gebied wel of niet mogelijk ls. Natuurgebieden verschillen sterk ln draagkracht en kwetsbaarheid en voor leder gebied zal moeten worden bepaald welke menselijke activitei ten toelaatbaar zijn. Dat levert niet zoveel problemen op wanneer de aangewezen natuurmo numenten eigendom van de staat zijn: de wet schrijnde staat dan voot het natuurschoon en de natuurweten schappelijke betekenis van het ge bied te behouden en waar nodig te herstellen. Anders ligt het wanneer het aangewezen natuurmonument niet ln handen van de staat ls. In da$ geval moet Staatsbosbeheer met de eigenaar een plan Opstellen over het beheer van het gebied. Na de aanwij* zing van de Peel als beschermd na tuurmonument zal dan ook opnieuw met de gemeente Deurne (eigenaar van de grond) moeten worden onder handeld over een beheersplan. Niet gemakkelijk Het opstellen van dergelijke plannen, zo heeft de praktijk geleerd, Ls verre van gemakkelijk. Sinds begin 1968 de natuurbescheringswet van kracht werd. is namelijk nog geen enkel be heersplan tot stand gekomen. De eer ste gebieden die op grond van de nieuwe wet werden aangewezen, ne gen grasgorzen langs het Haringvliet (1971). hebben nog steeds geen be heersplan. Momenteel wordt de laat ste hand gelegd aan ben beheersvislé voor het gehele Haringvliet, op grond waarvan de beheersplannen moeten worden opgesteld. De moeilijke tot standkoming van deze beheersplan nen. noodzakelijk om een natuurmo nument ook actief te kunnen be schermen. ls gedeeltelijk te wijten aan een gebrek 'aan menkracht efv gedeeltelijk de financiële eisen die de eigenaren kunn<jh stellen. CRM moet namelijk de kosten betalen die rede lijkerwijs niet tén laste »an de eige naar horen te komen. Monument Een aanwijzing alleen biedt dus slechts een gedeeltelijke bescher ming: eerst aan de hand van een beheersplan kan ook aan een daad werkelijke instandhouding of verbe tering van het aangewezen natuur monument worden gewerkt. On danks de problemen met het opstal- len van die beheersplannen, zijn in- middels een groot aantal natuurge- JJ bieden als monument aangewezen -, zoals de Dollard, de Boschplaat op Terschelling, het Verdronken land van Saeftinge, de Kop van Schoüwer en de Kil van Hurwenen. Het grootste project staat momenteel op stapel de aanwijzing van de Waddenzee er delen van de eilanden tot beschermd natuurgebied. toni •ft 1 g! lng| word Willen wij de koningin kwijt? Vast niet, maar zij heeft nu een maal haar redenen om terug te treden en dan hebben wij niets meer te willen. Behalve een groepje Limburgers dan. Die heb ben onmiddellijk na de bekend making de stichting „Juliana moet blijven" in het leven ge roepen. Zo leek het tenminste. In De Lim burger verscheen maandag een bericht, waarin de nieuwe stich ting haar beweegredenen bekend maakte: „Wij zien niet in, waar om koningin Juliana nu reeds terugtreedt, terwijl ze feitelijk nog ln de kracht van haar leven is. ZIJ kan, beter dan wie ook zonder prinses Beatrix tekort te doen inhoud geven aan het koningschap". De stichting deed een beroep op de Nederlandse bevolking om „ln zo kort mogelij ke tijd een massale stem te laten horen die moet doorklinken tot in paleis Soestdijk". Er stond een postbusnummer in Heerlen bij, waar iedere sympathisant een schriftelijke adhesiebetuiging heen kon sturen. Dat was dus ln het begin van deze week. Gisteren verscheen in dezelfde krant een rectificatie: de actie bleek een grap te zijn. De brief waarin de stichting haar streven aan De Limburger had meegedeeld, was ondertekend door een fotohandelaar in Heer len, die van de prins geen kwaad wist. Het postbusnummer bleek te behoren aan een damesmode zaak in de stad die totaal onkun dig van de actie bleek te zijn. Kan de grap lets met carnaval te maken hebben? „We weten het niet", zegt redacteur Beljer. „Nie mand weet wie er achter de grap zitten, ook de politie niet. Die heeft wel gezegd dat het straf baar is wat die mensen gedaan hebben". Intussen hebben heel wat fans van de koningin op dat eerste bericht spontaan en met groot enthousiasme gereageerd. Ze kwamen volgens Beljer maan dag meteen naar de redactie van De Limburger om te zeggen dat ze mee wilden doen. Er waren er ook die direct geld wilden storten voor het goede doel. Zijn er ook al adhesiebetuigingen naar het postbusnummer ge stuurd? Om daarachter te kun nen komen ls het nog wat te kort dag; cfat zal in de loop van de week wel duidelijk worden. En misschien komt dat door het la waai rondom deze fantasie-actie de stem van de nep-stichtlng, zij het niet zo massaal, toch nog doorklinkt tot op Soestdijk. Als Iemand je een vuurtje per aansteker geeft, let dan op: aan de manier waarop kun je zó zien of het een driftkikkertje is, een verleiderstype, een zulnigerd, een veelprater of Juist een binnenvet ter. Kortom: zo iemand die een vuurtje geeft legt voor de oplet tende ontvanger gewoon zijn ziel bloot, las het Economisch Dag blad ln het tijdschrift voor de Britse tabakshandel. Wie op bruuske wijze, klap! een vuurtje uitstoot, toont volgens het blad een opvliegend karakter. Wie het vuurtje met een strelend gebaar aanbiedt, gaat door voor een ware verleider, wie een heel klein vlammetje voor de ander over heeft geeft blijk van een zeer spaarzame natuur; dat is volgens het blad Iemand die shag draalt, niet omdat het lekkerder ls dan kant-en-klare sigaretten, maar omdat het goedkoper ls. Wie niet alleen zijn sigaret, maar ook z'n oogharen zo ongeveer ln brand ziet vliegen dankzij een steek vlam. kan al weten dat degene Zo dik en groot is een woorden boek als het in braille is uitge voerd. Even een woord opzoeken zal een blinde dan ook wel wat meer moeite kosten dan een zien de die een gewoon boek kan pak ken. Je moet er, zo te zien, ook sterk voor zijn om het te hante ren. Dit is pas het eerste deel van het Engels-Nederlands/Neder lands-Engelse woordenboek waarmee de christelijke blin denbibliotheek vorige week voor de dag.kon komen. Er ko men nog 33 dikke delen voor de serie woordenboeken helemaal klaar is, en als je die naast el kaar zet staat er ruim twee en een halve meter boeken. die zo'n vuurtje geeft een type is dat zijn ziel en zaligheld voor iedereen blootlegt, een flapuit dus. maar wie het geduld moet opbrengen tot de ander na een keer of tien krampachtig probe ren eindelijk een vuurtje uit zijn aansteker gewrongen heeft, weet dat het hier duidelijk om een binnenvetter gaat, Iemand die z'n hart beslist niet op het puntje van zijn tong heeft liggen. En als de bezitter van een aansteker al maar zenuwachtig en zonder noodzaak aan het wieltje zit te frunniken, kijk dan uit, want daar zit een agressieve figuur. Voor een deel slaan deze typerin gen uit dat Britse blad zuiver op mannen, zeker deze: „Pas op, vrouwen, voor de heer die zelf uw sigaret aansteekt. Hij geeft blijk van een overspannen mannelijk heid en heeft de diepe overtui ging dat vrouwen in het leven niets zelf kunnen." Tokio telt dertien miljoen Inwo ners en het ls dus geen wonder dat de metrotrelnen in de Japan se hoofdstad altijd stampvol zijn. In de volte blijken bepaalde man nen druk misbruik van de situa tie te maken en de vrouwen die toevallig tegen ze aangedrukt staan, stiekem te aaien, te knij pen of nog erger. Japanse vrou wen slikken dat blijkbaar, maar een paar buitenlandse vrouwen die ln Tokio wonen, nemen het niet langer. In een brief ln de krant Japan Times dreigen ze met tegenmaatregelen: de eerste de beste man die ln de volle me tro zijn handen niet thuis kan houden, zal zo hard op zijn voe ten getrapt worden dat hij er mogelijk een verbrijzelde wreef aan overhoudt. „Als Jullie bees ten Je niet kunt gedragen als he ren, zullen wij ons niet als dames gedragen", aldus de onderteke- naarsters. Een ongetrouwde man heeft net zo goed recht op een betaalde vrije dag per maand om zijn vrij gezellen-hulshouding te doen als een ongetrouwde vrouw. In West- Duitsland tenminste, waar een rechtvaardigde rechter bij het hoogste gerechtshof ln het land de negatieve uitspraak van een Keulse rechter als onrechtvaar dig van de hand heeft gewezen. Een ziekenhuisportier die vond dat hij als ongehuwde ook een vrije schoonmaakdag moest heb ben, had een proefproces aange spannen, waarop ln eerste instan tie de rechter in Keulen had uit gesproken dat de „huishouddag" alleen voor werkende vrouwen bedoeld was. Nu de Hoge Raad anders beslist heeft, krijgen alle ongetrouwde werkende mannen dezelfde rechten Charles En weer gaan er geruchten dat kroonprins Char les met Marle-Astrid van Luxem burg zou willen trouwen. Moeder Elizabeth zou in oktober met de paus gaan praten hoe dat alle maal moet. want Marle-Astrid ls rooms-kathollek en dat kan niet naast Charles. We wachten dus maar weer af. Ouder, oudst De bewoners van de Oekraïne worden ln het algemeen ouder dan waar ook. en de alleroudsten ter wereld vind je meestal ook daar Acht op elke honderdduizend Ockralners zijn 100 Jaar of ouder, meldt het Rus sische persbureau Tass. en dat betekent dat er onder de vijftig miljoen mensen die ln deze Sow- Jetstaat leven, er vijfhonderd minstens honderd en misschien wel stokoud zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5