sychiatrische patiënt ijgt meer rechten PvdA vreest mogelijke invoering neutronenbom De schilder kreeg lucht Ni van iNasivm Van Dale discrimineert de vrouw "lans op voortzetting im proces-Menten Mensen geëvacueerd na opgraven van bom Ü^eder-Smit en De Ruiter wijzigen wetsontwerp -."ïr Rechter moet zieke horen Weer overval op PTT: buit vier ton 'Polak mag nog langer wachten met ontruiming' Bezuinigingen 'Hi, hi', grinnikte hij. 'Hi, hi", snikte zij Vrouw zegt beroofd te zijn van tas met 27.000 gulden WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTrr in onze parlementsredactie >cken» SN HAAG Psychiatrische patiënten die door een rechterlijke beschikking gedwongen jrden zich in een psychiatrisch ziekenhuis te laten opnemen, krijgen in de toekomst rplicht een advocaat aan hun zijde. In elke procedure moet de patiënt ook door de rechter lf worden gehoord en een gedwongen opname is in de toekomst alleen mogelijk als buiten »t ziekenhuis geen mogelijkheden voor hulpverlening zijn. rechter is aan termijnen gebonden ngen het gaat om verlenging van de name en mnoet binnen een zeker stek uitspraak doen. Overschrijdt die termijn, dan betekent dat ont- I. C. Tag van de patiënt uit het zieken- Graaf tzijn een paar van de belangrijkste zigingen die staatssecretaris Ve- ■-Smit van volksgezondheid en mi- Hofmfcter De Ruiter van justitie hebben k E. V ngebracht in het wetsontwerp bij- indere opneming psychiatrische zie nhuizen, ook wel de BOPZ ge- emd. De bewindslieden stuurden Kamer gisteren de nadere memo van antwoord op dat wetsont- glerar^P Jltelt sken i tankzinnigenwet Har wet moet de Krankzinnigenwet n 1884 gaan vervangen. Men is al twintig jaar bezig met het voor- van deze wetswijziging. Het x is v*at hierbij niet om het veiligstellen g steeds rechten van psychiatrische pa- nten in het algemeen, maar na- ukkelijk om de rechten van hen. door een rechterlijke macht ge- rongen zijn zich te laten opnemen, de meeste gevallen„Qiiidat se,een Staatssecretaris Veder-Smit gevaar voor zichzelf en voor anderen betekenen. Is die opname voor korte duur. dan kan dat gebeuren op last van de burgemeester, gaat het om een langere periode, dan moet de vi 17. Or oge 'Rctfitf "vernietigt schorsingsbesluit rechtbank fan een onzer verslaggevers AMSTERDAM De kans is groot dat het proces tegen de van oorlogsmisdaden verdachte Blaricummer Pieter Menten (801 zal worden voortgezet. De Hoge Raad heeft gisteren de beslissing van de bijzondere strafkamer van de Rotterdamse brlefecatbank om het proces tegen Menten te schorsen wegens neen?iens slechte gezondheid vernietigd en terugverwezen naar de ischfecütbank. De Hoge Raad is van mening dat het schorsingsbe- ïiijk#lui| van de rechtbank van 24 september van het vorig jaar involdoende gronden bevatte. Het openbaar ministerie was ,reni/sen het schorsingsbesluit in cassatie gegaan. sreMtp ^phtbank oordeelde vorig jaar n de hand van artikel 16 van het tboek van strafvordering dat de Ik moést worden geschorst, omdat "ïtëfi in één zó Slechte psychische itand verkeerde dat hij zich niet 'brlijk kon verdedigen. De Hoge iad-'komt echter tot de conclusie biT de recbtbank daarbij de term rankzinnigheid" te ruim heeft op- fvat. Onder krankzinnigheid moet en bljlgens ons hoogste rechtscollege vatorden verstaan: lijdende aan een didanige geestesziekte dat de ver fan didhte niet meer in staat is de strek- t toeftg van de tegen hem ingestelde socUrvstïging te begrijpen'' erhou. - i^Slaadkamer e bi# raadkamer van de bijzondere afkam'er vaiv de Rotterdamse we dehtbank zal,nu aan de hand van de en getekenis die de Hoge Raad aan het krankzinnigheid geeft, moeten Ier iipalen. df'de huidige geestesgesteld- id van Menten onder dit begrip It. Van dit besluit van de raadka- valer zal afhangen-of Jaet proces wordt iprel ortgezet. oekj het in theorie mogelijk is-dat lemat raadkamer tot de conclusie komt bist Menten ook aan de hand van de lanpischrijving van de Hoge Raad t ortankzinnig moet worden verklaard, rdt algemeen aangenomen dat de n beadkamer een andersluidende be- waassing zal nemen. In dit verband ïzichrdt gesproken van een „duidelijke ie ei itv van de Hoge Raad aan de Rot- damse rechtbank. it de raadkamer toch besluiten Menten krankzinnig moet wor- verklaard. dan kan het openbaar listerie daartegen opnieuw in cas- detie gaan. Als de raadkamer echter va« voortzetting van het proces be- t daliit dan is er voor Menten geen mo- rijf»flijkheid tot cassatie hoofdofficier van justitie in Rot- dam. mr De Jong. liet gisteren al ten dat hij de zaak-Menten zo snel igelijk weer ter zitting zal brengen. denkt dat dat nog wel enige landen zal duren, omdat het oproe n van getuigen uit het buitenland i kost ruchtmakende'zaak-Menten. De bij zondere strafkamer van de rechtbank in Amsterdam veroordeelde Menten na een lang proces op 14 december 1977 tot vijftien jaar gevangenisstraf wegens massamoord op ruim dertig inwoners van het Poolse dorpje Pod- horodce in de zomer van 1941. Op 28 mei 1978 vernietigde de Hoge Raad dat vonnis wegens enkele „vormfou ten" en verwees de zaak naar de rechtbank in Den Haag. De Hoge Raad voegde daarbij het verzoek, dat meer aandacht zou worden besteed aan het verweer van Menten dat hij in 1952 door de toenmalige minister van justitie Donker van verdere rechts vervolging was ontslagen. De recht bank in Den Haag achtte het aanne melijk dat een dergelijk besluit in het verleden was genomen en verklaarde de officier van jusititie niet ontvanke lijk. Op 4 december 1978 werd Men ten op vrije voeten gesteld, hetgeen een storm van protesten in binnen- en buitenland teweegbracht. De Hoge Raad vernietigde echter ook het vonnis van de Haagse rechtbank en verwees de zaak op 22 mei van het vorig jaar voor de tweede maal. dit maal naar de bijzondere strafkamer van de Rotterdamse rechtbank. Deze rechtbank-schorste het proces we gens de sledhte gezondheid van Menten. rechter zoiets bevelen, op grond van een verklaring die in principe door een psychiater moet worden opge steld. Sinds het nieuwe wetsontwerp uitein delijk in 1971 werd ingediend, is er veel veranderd in de inzichten om trent deze groep van patiënten. De algemene roep om democratisering en emancipatie en een grotere be kendheid met wat er achter de muren van deze inrichtingen gebeurt, heeft ertoe bijgedragen dat het ontwerp in deze fase van de voorbereiding een groot aantal veranderingen heeft on dergaan. De mogelijkheden voor patiënten om in beroep te gaan tegen een rechterlij ke uitspraak zijn vergroot. De patiënt heeft in het ziekenhuis recht op een behandelingsplan dat in overleg met hem wordt opgesteld. Voor dwangbe- handeling laat het gewijzigde wets ontwerp een hele kleine ruimte open. terwijl ook dwangmiddelen maar in een paar geVallen toelaatbaar zijn. Drugverslaafden In ieder geval hebben patiënten in de toekomst het recht vrij brieven te mogen schrijven en te ontvangen. He lemaal nieuw is het feit dat iemand die geestelijk niet in orde is en een gevaar betekent voor de maatschap pij. zelf een verzoek om een rechterlij ke machtiging kan indienen. Als hij die machtiging krijgt, kan de rechter hem voor ten hoogste een jaar ge dwongen laten opnemen. De be windslieden hebben dit idee inge bracht omdat ze dat van groot belang achten voor de opvang en behande ling van drugverslaafden. In deze memorie kondigen de be windslieden aan dat ze hopen in de loop van 1981 een wetsontwerp in te dienen, waarin de rechtspositie wordt geregeld van psychiatrische patiën ten in ziekenhuizen. In dat wetsont werp worden de aanbevelingen van de commissie-Van Dijk verwerkt. Die commissie bracht eind 1979 verslag uit van haar bevindingen en aanbeve lingen voor de rechten van vrijwillig opgenomen patiënten. Van onze verslaggevers ALPHEN AAN DEN RIJN Bij het opgraven van een bom uit de tweede wereld oorlog in Alpen aan den Rijn is waarschijnlijk een gedeel te van het ontstekingsme chanisme in. werking getre den. Uit veiligheidsoverwe gingen zijn 38 mensen geëva cueerd, omdat de bom op rfiinder dan honderd meter van hun huis ligt. Ook is een deel van de Oude Rijn voor scheepvaartverkeer afge sloten. De opgraving van de bom. een 250- ponder van Engelse makelij, was noodzakelijk geworden doordat de gemeente Alphen op het terrein van een voormalige betonfabriek wo ningen wil neerzetten. Het was be kend dat de bom zich ergens op het terrein bevond De Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld. De dienst nam het aanbod aan van de Alphense dragline-machinest A. van Mook om te helpen bij het bergen van de bom Deze schepte maandag met zijn dragline de blindganger op Door de schok moet volgens een woordvoerder van de dienst de zo genaamde vertragende ontsteker in werking zijn getreden Hoewel het explosiegevaar een half uur nadat mogelijk het ontstekings mechanisme van de bom werd be roerd al ontstond, werden de huizen in de directe omgeving pas vele uren later ontruimd. Burgemeester Paats. die de leiding heeft van een speciaal voor deze gelegenheid in gerichte crisispost. kon ook geen verklaring geven voor het grote tijdsverloop. Hij zei afgegaan te zijn op de mede delingen van de Explosieven Oprui mingsdienst. Paats zei onmiddellijk tot ontruiming te zijn overgegaan toen bleek dat bewoners tot binnen honderd meter gevaar rouden lopen, als de bom zou ontploffen Dat be sluit kwam pas in de avond, daar voor hadden de bewoners slechts de instructie gekregen aan de achter zijde van hun huis te blijven en ging- het scheepvaartverkeer gewoon door Bezittingen De bewoners vonden volgens een zegsman van de gemeente snel on derdak bij familie en bekenden Zij namen slecht enkele persoonlijke bezittingen mee, omdat zij dachten spoedig weer thuis te zijn Een woordvoerder van de dienst achtte het echter zeker niet uitge sloten dat de terugkeer van de be woners nog wel even zou duren Weliswaar was het directe gevaar dat de bom ontplofte om één uur vannacht theoretisch geweken, de wijze waarop dé bom onschadelijk gemaakt wordt is nog niet (luide, lijk Vandaïig bekijken de deskun digen of de bom op het terrein als nog gedemonteerd kan wordnj of dat hij overgebracht wordt na'.Jr een vrij terrein en Baan tot ontploffing word toebracht- Ook houdt men ér? rekeningdit de bom niet dr*- .muatabcl iseln dat geval Wordt heV projectiel weer begraven en onder grond tot ontp'offing gebracht De schade zou meevallen, omdat de grond de grootste klap zal opvair'' gen en de bom slecht dertig kilo springstof bevat Rotterdam Als gevolg van een lekkage in een ondergrondse gasleiding heeft de - Rotterdamse politic gisternacht' tweehonderd bewoners van de Jan Kruvfstruat geëvacueerd Het leek werd tégen middernacht ontdekt Tijdens de herstelwerkzaamheden" ontstond er een „spuiter" in de lei ding, waar een druk van acht at mosfeer op staal Dit. leverde groot gevaar voor de omgeving op De bewoners werden ondëYgebracht in een naburig clubhuis Na een uur in de morgen konden de bewoners naar hun huizen terugkeren Van onze parlementsredactie DEN HAAG De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vreest dat de NAVO opnieuw de mogelijkheid gaat bekijken om de neutronenbom in te voeren. De fractie heeft daarom gisteren aan de regering opheldering gevraagd over berichten op dit punt uit de Verenigde Staten. Volgens deze berichten zou de Ameri kaanse minister van defensie Brown naar aanleiding van de huidige inter nationale spanningen produktie van dit wapen gewenst achten. In 1978 stuitte mogelijke invoering van de neutronenbom op heftige weerstand in enkele Europese NAVO-landen. in het bijzonder ook in Nederland. De Amerikaanse president Carter be sloot toen maar voorlopig van de zaak af te zien. in de hoop dat de Sowjet-Unie daar wat tegenover zou stellen. Volgens de NAVO is daar tot nu toe niets van gekomen. Mogelijk NAVO-beraad over de neu tronenbom is een van de redenen voor de PvdA-oud-minister van de fensie Stemerdink om een onderzoek voor te stellen naar de manier waarop de NAVO besluiten neemt en met name naar de waarde van officiële NAVO-comrauniqués. Mist „Over de besluitvorming en de waar de van het«fe[AVO-communiqué moet snel duidelijkheid komen, gezien de mist die hieromheen is ontstaan in het debat over de modernisering van de NAVO-kernwapens, eind decem ber in de Tweede Kamer. Wij vonden dat de medeverantwoordelijkheid van Nederland voor die modernise ringsbeslissing duidelijk was op grond van het NAVO-communiqué. maar het CDA bestreed dit. Dergelij ke onduidelijkheden moeten in de toekomst worden vermeden." aldus Stemerdink. Hij wil dat een bijzondere Kamer commissie de zaak gaat onderzoeken vooral door gesprekken met (oudl- NAVO-ambassadeurs en andere be trokken hoge ambtenaren. De VVD heeft zich bij het PvdA-initiatief aan gesloten. omdat, zo verklaarde woordvoerder Ploeg: wij het met de PvdA volstrekt eens waren over de betekenis van het NAVO-communi qué over de modernisering." Neusverkouden? Nasivin neusdruppels pf -spray helpen u snel. Uitsluitend verkrijgbaar bij apptheker of drogist. Lees eerst de gebruiksvoorschriften. NASIVIN EEN HELE OPLUCHTING MERCK Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Bij een overval op een geldwagen van de PTT gisteren in Den Haag hebben twee onbekende mannen ongeveer vier ton buitge maakt. De dag ervoor overvielen drie of vier gewapende mannen een intern geldtransport bij het hoofdpostkan toor van de PTT in Utrecht en gingen er met minstens enkele tonnen vandoor Ook de overval in Den Haag gebeur de vlak bij het hoofdpostkantoor, waar de bestelwagen door de twee overvallers op de hoek van de Wal dorpstraat en Rljswijkseweg werd o Li^XtV nn^nrht Tnpn rt- int/, «tll.tnnd de" D'3de Bl'bOUWei) IC opgewacht. Toen de auto stilstond om de Rljswijkseweg op te rijden, sloeg één van de overvallers de voor ruit in met een hamer. Door het gat in de ruit stak bij een vuurwapen, waar mee de inzittenden werden bedreigd. De overvallers verdwenen met een geldcassette op een motor, die later in de buurt werd teruggevonden. Vol gens ooggetuigen zouden ze daarna zijn overgestapt in een witte volkswa gen. Het geld was net als in Ulrecht bestemd voor de verschillende postkantoren in de stad Het CDA beraadt zich nog over het PvdA-voorstel. Fractieleider Lubbers heeft in eerste instantie positief gere ageerd. „Het CDA kan er ook moei lijk bezwaar tegen maken dat de mist over deze zaak wordt opgetrokken," zei men in VVD-kring. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De nieuwe eige naar van de bezette panden aan de Amsterdamse Keizersgracht. Bce- rents Beheer BV. geeft burgemeester zes jnaanden de tijd om te ontruimen Hoewel de eigenaar van de ondernc ming. Peter Beerents. eerder op het punt heeft gestaan om Polak via-cfe aanvankelijke eigenaar, dë OGEM- dochter Trommel Vastgoed, te dwin gen tot snelle ontruiming, vindt hij nu dat de grimmige situatie rondom de panden verder moet bekoelen. Het exacte tijdstip van ontruiming laat Beerents aan de burgemeester over Daarnaast heeft Beerents aan het amsterdamse college van B en W toegezegd dat hij met plannen zal komen om de jongerenhuisvesting in de hoofdstad van de grond te krijgen hij meent dat een consortium van particuliere bouwers en financiers be ter in staat is dan de gemeente om woningen voor jongeren te realiseren medio deze maand denkt hij zijn plan uitgewerkt te hebben Overigens wil hij de bezette panden aan de Keizers gracht niet gebruiken voor jongeren huisvesting, zoals wij gisteren rüeld J duur voor. stelt Beerents. Zodra ze ont ruimd zijn. wil hij beginnen met 0e verhouwing tot kantoren Vervolg van pagina 1 De oppositie in de Tweede Kamer probeerde gisteren al direct, gareu Ly,- spinnen bij de verdeeldheid in h<jj kabinet. Kamervoorzitter Do|jpim moet. zo stelde Van Thijn (PvdA?,^ premier Van Agt. vragen nogrUi«AC„ week met de hoofdlijnen van hot ket ombuigingen naar buiten te ks; men. Van Thijn herinnerde aan hel voornemenj van het kabinet op&qUicl januari het pakket te presenteren aan vakbeweging en werkgevg^». zo dat februar^ beschikbaar was, voor nieuw centraal overleg Het kabinet moet zijn plan wegJ^ presenteren, wil het overlég nog zih vol kunnen worden, meende Van Trhijn De regeringsfracties, CDA én 1 VVD. weigerden achter dit PvdA-vei zoek te ondersteunen Zij hadden er.- geen boefte aan.het kabinet op-te jagen Uiteindekkjk besloot de Kamer dat Dolman aartiVun Agt gal vragen in elk geval deze week do Kamer me«* te delen hoe het ermee staat Alleen de CPN was hiertegen Bakker had ge?n behoefte aan te dringen op een. pakket met nieuwe bezuinigingen en- loonmaatregelen ..Van mij mag hei sintjutterms worden Voor Lubbers is de koopkracht vdn de modèle man rilet heilig, zo heeft hij in spreekbeurten laten weten tri 2ijn ..lijstje" tenbedrage van rifint twee miljard gulden heeft Lubbers pndbt rrircr de ..dhderiittputting" bp genomen Dat is het verschijnsel dat élk jhat rond een a twee miljard gul den van de begrote uitgaven niet fci telljk wordt^ uitgegeven Andriessen heeft echter 'voor het eerst In de rijks begroting van 1980 al een miljard vdn deze „onderuitputting'' op voorhand 'opgenomen in zijn cijfers Maar Lub bers meent blijkbaar dat hier rloij meer te becijferen valt Beerents zegt dat hij om principiële redenen vasthoudt aan ontruiming ..De mensen die er in zitten, hebben niets te maken met de oorspronkelij ke krakers Het zijn professionele anarchisten, die de krakers voor hun karretje willen spannen. Als onder dreiging van geweld van hun kant. de ontruiming met doorgaat ondanks het gerechtelijk vonnis, dan kun je niets meer beginnen in deze stad door Bert de Jong AMSTERDAM De dikke Van Dale staat vol met uitdrukkingen en woorden, die discriminerend zijn voor het vrouwelijk geslacht Het woord ..seksisme" komt in de bijbel-onder-de-woordenboeken niet voor Maar de samenstellers hebben zich er door de jaren heen wel steeds aan schuldig gemaakt. oorbarijï aan Menten toegewezen raads- j n»n mr De Liagré Böhl verklaarde de zijl nkondiging van de hoofdofficier di«n justitie voorbarig te vinden, om vol t aan voortzetting van het proces p dé? de uitspraak van de raadkafner oraf moot gaan. Hij zei verder ver- >t en teleurgesteld te zijn door de eei spraak van de Hoge Raad Mr ge hl heeft inmiddels Menten. die nog eko eds huisarrest heeft, op de hoogte ipeösteld van het arrest. Hij wilde niets s; b ;gen over de reactie van zijn cliënt, itur dl# organisaties van het verzet en 1940-45 en de diérkgroep recht cn openheid in de zijn tevreden met de d slissing van de Hoge Raad Onze entl Tedephcid is echter geladen met U akzaamheid. Het proces wordt nu bts-1 drieëneenhalf jaar slepend gehou n". zo zeggen zij in een gezamenlijk hmentaar De groepen constate- an-h dat de uitspraak van de Hoge eenlad overeenkomt met wat zij ge- •ga-feagd hebben u> een petitie vorig en-&r J 1 do uitspraak van de Hoge Raad de zoveelste stap gezet in de ge Hoe ernstig het met seksisme is gesteld in Van Dale blijkt uit een onderzoek, dat door taalkundigen is verricht. Het eindverslag van dit onderzoek verschijnt in de loop van dit jaar. Het voorlopig resultaat van het doorlichten van het woordenbeoek wordt vermeld in „Moer", het tijdschrift voor onderwijs in het Nederlands Dat het woordenboek door drenkt is met seksisme is niet zo verbazingwekkend. Het woordenboek is immers een weerspiegeling van het heer send taalgebruik en daarmee van de in de maatschappij heersende waarden en oorde len De onderzoeksters Nelle- ke Both en Marlieke Motke en de onderzoekers Gerard Hu- bers en Bert Jansen schrijven echter, dat er meer aan de hand is. Het woordenboek en in het bijzonder de dikke Van Dale hebben het laatste woord Wat het woordenboek vastlegt, geldt weer als norm Zo bevordert Van Dale de ma nier. waarop wordt gedacht en gedlacrimineerd De bedoe ling van het onderzoek is dan ook. dat het woordenboek bij de volgende, elfde druk. van seksistische smetten wordt gezuiverd Voorbeeldzin Uit de voorbeelden, die wor den genoemd in het tijdschrift voor het onderwijs in het Ne derlands blijkt, dat de correc tor het druk krijgt In het woordenboek wordt veel ge werkt met voorbeeldzinnen om een bepaald woord duide lijk te maken In naar schat ting 95 procent van deze voor- beeldzinnenn komt. een man voor De vrouw komt er alleen aan te pas als het om iemands verschijning gaat en als het ..zwakke geslacht' wordt aan geduid. Voorbeelden .Haar sponde was doorplengd met tranen." „In haar ogen blon ken tranen." Als er iets thuis te doen is. schakelt Van Dale onmiddellijk de vrouw in „Zij is aan de afwas De meid is bezig de groente schoon te maken Het onderzoek-team ergert zich als het woord „getroos ten" wordt uitgelegd. Het ver schil tussen „hij" en „zij" is dan erg groot „Hij getroostte zich er erg veel moeite voor", maar „zij zal zich in haar iot getroosten" ize legt zich er wel bij neeri Wat bij mannen inci denteel lijkt te zijn is in de voorbeelden van Van Dale bij vrouwen permanent. Zo loopt de man „met een boze kop de deur uit", maar zij is een „boos wijf." r-phého voi* "rink"" '-1' "'lllll ll)'Out nok linnr e'lrUrli. TTiunnJ uit hexameter». TiexMleucli' <Ur.), in.. <lo wrwlo ztM UoekeiT"! hctO.T. Iipxo'dr, v. (-li), elektronen hul* mei Xo* elokt roden, lil, tw., 1. om DchrlflelIJk xeker lachend tfrluid w<*«r te geven: hi, hi hi,, grin nik! e Ai;;—ook \nor lui cchrcicud geluld van kinderen, hi. Ai. fikte :e- •i. Ai, ha.' uitroep hij hol howteti. Iilunl'<L»t.), 1. m., (pro«odlo) hol op etkuur Mo ten vaü twoo JdlDkerv in „ktii/irnri" u-rrd eru u in- yrixxtid om de hiaat te rerinijttru2. in. ca o. (hiaten), plaats waar lol* ontbreekt, gaping, ope ning, loemto: hier is een hiaat in het hamlarhri/tren hióat in aifn kenniê. [j'Wel Lat.), m.. (planlk.) wintej De toelichting op het woord „hi." ..niilriirj^j^^ li.hU o. (-rii). ko«nïf "pnrimt. produkt. Ingredient voor - hoont verzorging: recept(.enl: ...rr,,rl. m - ...«ulou, m en o. whoonhcldniiiMItmii rliillat, rn. en). ...*|ierlall*(r. i-n). l. in di ■••hootiheldHinM itunt houdt; verering, l lllll||Cn. o.. ...Yrr/m-|iliifi. v.. ko-ni.t lek |C. O. (.g), klein vlekje dut do hnonheld van In heel accentueerttnclie de boiuite. ,.waoril< iNthctlMche waarde: .••werlalrljd. m. en) m Nchonnhrld«ge\ nel. «rliooii'houden. (hield *el,oon. heeft «ohooug. (overg zorgen dat let* niet volk wordt lek- l ge- ..tL.TT In de dikke Van Dale staat maar een specia liste. Energiebesparing Lubbers wenst voorts een versterk» beleid gericht op energiebesparing Voor 1979 stond eep frpsparing van vijf procent van het verbruik op het program, maar d^ is piet gehaald-' Lubbers wil voor dit jaar tien procénl programmeren De CDA-fractieleider' vindt verder dat een terughoudender beleid met subsjdios mogelijk Is Bij de sociale ujtkeringen zouden bi- sparingen mogelijk zijn door lagere- uitkeringen voor niet-kostwinners„cn voor jonge we#klozen--d»e nog niet of slechts kort \®fk hebbéTLfiehad pel als de WD wil ook Lubbers dat amh tenaren geleidelijk dezelfde "Sociale premies gaan betalen als CAO-werk nemers IetS' Soortgelijks is dit Jaar ingevoerd bij de sociale uitkeringen, waarop voprtaan onder de titel van „vereveningsbijdrage" dezelfde*pre mies worden ingehouden als op bruto lonen GRONINGEN lANP' een 53 jarig, inwoonster van Groningen heeft hu de politie aangifte gedaan van d<- beroving van haar handtasje njef 27 000 gulden Toen zij in de nacht van maandag op dinsdag met haar kostganger na een bezoek aan' ken nissen voor haar woning uit haar auto stapte werd ze overvallen door iwc- Jongemannen van een jaar of zesben aldus haar verklaring- Het tweetal dat nylonkousen over het hoofd had getrokken, werkte haar tegen de grond en ging er mei het 'asje vandoor Het slachtoffer vertel de de politie dat zij altijd mei /o n groot bedrag op stap gaat Bij nader onderzoek bleek da' er dezelfde nacht ook bij de vrouw was ingebro ken In december vorig jaar was dal •uk al een keer gebeurd aldus de politie Specialiste Treurig is hel in Van Dale ook gesteld met de vrouwelijke persoonsnamen, hoewel het aantal vrouwelijke samenstel lingen van beroepen in de laatste druk is toegenomen Niettemin, bij de samenstel lingen bestaat er in het woor denboek nog maar één specia liste en wel de schoonheids specialiste De vrouwelijke medicus als medica komt ook voor Dan wordt nog de diabetica ge noemd en het derde en laatste woord met de vrouwelijke uit gang „ca" is hysterica Bij de uitleg van het woord ..hi, hi" in de laatste en tiende druk wordt ook een duidelijk onderscheid gemaakt Bij de lachtende betekenis van het woord wordt de man opge voerd „Hi. hi. hi". grmnikte hij Maar als het om huilen gaat. dient de vrouw als voor beeld ..Hi. hi". snikte ze De onderzöeksters en onder zoekers willen het Van Dak- niet kwalijk nemen, dat de discriminerende uitdrukkin gen erin staan De uitdrukkin gen behoren tot de taalschat die je overal tegenkomt, zoals In citatenboeken, spreekwoor denhoeken, de Succes-agenda en volksrijmen Het meest wordt verwezen naar de on dergeschikte rolvan de vrouw, vooral in het huwelijk maar in het algemeen tot de relatie met de man Jagen Ook kwam men een aantal woorden tegen voor vrouwen als sex-object jachtgat. dre velgat. Het woord „jagen" wordt als volgt verklaard „het vervolgen om zich mees ter te maken van-of te berc! ken. bijv geboefte, ongedier te. schatten een vrouw, enz Blijkbaar vormen ..geboefte, ongedierte, schatten, en een vrouw", een Categorie die de gebiuJKer van het woorden boek zelf verder kan aanvul len. zo constateert de onder zoek-groep wat bitter Over Jagen gesproken, de dik- ke Van Dale blijkt een dank baar jachtgebied te zijn ge weest naar sèksisme ênaisfiS 1 minatle ..Alles waarvan het taalgebruik doortrokken is komt daarin op -een klurtfe voor. aldus het artikel De conclusie ts dat de Dikke ge eorrigeerd moet worden Maar als hef woordenboek een weerspiegeling is. zai er «wik heel wat moeten ge beuren aan d«- samenleving en haar taalgebruik Zolang Zal dl' dikke Van- Dale niet van scM sistlsche smelten vrij blijven „Nee Jan. Zolang Kees me er twee blijft geven, krijg Je mij niet over eind.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3