Gereformeerde klacht tegen multinationale onderneming I Si Bisschoppen kritisch over arbeidsbestel ck Uit brieven van lezers Bijbels zonder en met aantekeningen Zegen alleenrecht van de dominee? Trouw Heiligdommen in Israël beklad VOORBIJGANGER^ e( De verloren Vader WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET boen door Aldert Schipper De Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de gereformeerde kerken (KOS) heeft bij de ohdememing Adela in Luxemburg geprotesteerd tegen het verjagen van een groep van 1200 pensen van Trindade, een schiereiland aan de Braziliaanse kust in de staat Rio de Janeiro. Onderzoek gereformeerde kerken meebetaalden aan de netten van de vissers, maar dat de firma het hun onmogelijk maakte die te gebruiken en zo in hun onderhoud te voorzien. DC gereformeerde kerken zijn bij de boeren en vissen» van Trindade be trokken. doordat zij vla het Samuel- foórts van de gereformeerden in Bra zilië steun aan de vissers voor de aafikoop van nelten hebben ver- staekt Adela s dochteronderneming Trinda de Desinvolvimento Turistico heeft oro op het schiereiland een luxeus toeristenparadijs te scheppen, de in wdjners <>p slinkse wijze uit hun hui zen verdreven De kerken van het schiereiland zijn gesloten Nog maar 60'inenaen. die de strijd willen voort zetten. zijn achtergebleven Hoewel Adela een Internationale on- dem>ming ls. bezitten vooraanstaan de Nederlandse zakenlui er aanzien lijke invloed Onder hen zijn directie leden van de grote Nederlandse on dernemingen zoals Philips. Shell. Unilever en de grote handelsbanken Trfndade lag tot 1973 uiterst afgele gen tn dat jaar werd de autosnelweg Rlo de Janeiro-Santos geopend en kwamen grondspeculanten en enkele grtlelros" ln de buurt Grilelros zijn mehsen die zich een stuk grond toeëi genen In tegenstelling tot „possei ros'' die weliswaar ook geen formeel eigendomsbewijs bezitten, maar de grond al lang bewerken Zij worden volgens het gangbare recht in Brazi lië als eigenaren beschouwd Posseiros De mensen van Trindade waren pos seiros Hun vooroudere waren onge veer 300 Jaar geleden op het schierei land neergestreken De firma Trinda de Desenvolvimento TurisUco. bijge naamd ..de firma", maakte de men sen van Trindade wijs dat zij de echte eigenaresse van de grond van Trinda- d<- was Zij bood de eenvoudige boe ren en vissers een bescheiden geld. omgerekend zo'n 500 gulden, als zij bfreld zouden zijn goedschiks het stuk land te ontruimen De boeren en vissers, die niet vrijwillig een heenko men zochten naar de gereedstaande huisjes, kregen te maken met aan drang van de zijde van een veertigtal ..jaguncoseen bewakingsdienst van sterke mannen, die speciaal van ver waren gehaald en die niet voor ge weid en intimidatie uit de weg gaan. Zo hebben enkele jaguncos de onder wijzeres van Trindade verkracht en een inval gedaan in het huls van de ex-mlnUter van Industrie Severo Gpmes De ..firma" zond niet alleen de men sen jaguncos op hun dak, maar zij kregen ook bezoek van een namaak - dominee. die de brave pinkstermen sen moest doen geloven dat het Oods wil was. dat zij uit Trindade zouden verdwijnen. De gereedstaande huisjes voor de ln woners van Trindade zijn niet slecht, maar ze zijn zo gesitueerd dat de mensen niet meer kunnen vissen of de landbouw bedrijven. ZIJ zouden dan geen inkomsten meer hebben Een maatschappelijk werkster van Adela voorzag dat de mensen op de waarin opgenomen Oe Rotter dammer met Oordis Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe leidse Courant l'itgava. Trouw/Kwartet BV Hoo'dredacteur Jenze Tammmga Directeur mg O Postma H®o* okantoo» 859 1000 *W Amste»d*n W bautU'aat '3' Amsterdam Postg-'o 66 00 00 Ra"» Ned Cred-eibar» «e»en.ngrv 73 00 17 574 n€GO ROTTERDAM DORDRECHT PDVÖUS 94f. 3000 AS Rotterdam ie< 010-1 tSSMi^Donnemenien #n bezorging) tei 010-115566 (redactie! tel 11S700IUAHortend voor advertent*» i westtneak a REGO DEN MAAGlE»0€N Pojtbv» 101 7501 CC Oen Haag te' 070 469445 (abonnementen en bezorging) tei 070-469445 (redacae! tel 070-466664 luAHurtend voor advertenties) Parkstraat 77 Oen Haag PEGO NOORD OOST NEDERLANO l abonnementen en bezorgrrx^ p©»tbu* 3 8000 AA 7wo»e te' OS700-17030 Me1» markt 56 ZwO^e Abonnementsprijzen: drerfereerer-evert 00 aanveeg T e etonisctie fam*eoer<Me« 9 9 30 .an maandag i m v ,oeg Op zondag van ia 70 ui/ te** 070 913456 opga»* m.rv adverteeees w 070 936666 0« SCfw f^k aan Mm. Adv a»dekng postbus 433 1000 A A AMSTERDAM Aaresw.vZ-g.ngen u.«S*urtend SCbr>flei.|k aan onze Amsterdamse adressen duur terecht zouden komen ln de krottenwijk van een van de grote steden. Aandeelhouders Adela, waar Trindade Desinvolvi- mento Turistico een volle dochter van is. legt zich toe op ontwikkelings projecten volgens de kapitalistische beginselen. ZIJ heeft 230 aandeelhou ders Volgens het Jaarverslag 1978 ls. bij Adela onder meer actief betrok ken Frits Philips, erelid van de raad van bestuur van Adela en lid van de raad van bestuur van Philips. In de raad van commissarissen van Adela zitten verder onder meer D. de Bruy- ne. de president van de Koninklijke' Shell. F H. Fentener van VUsslngen, vice-president van de SHV. R Hazel- hoff. directeur van de Algemene Bank Nederland. C. T. C Heynlng, directeur van Unilever. A. Jlskoot, voorzitter van de directie van Pier- son. Heldring en Plerson, R. C Spino za Cattela. lid van de raad van be stuur van Philips. W. E Waegeningh. president van de Internationale Maatschappij voor landinrichting en ontwikkeling en C F. Karsten. voor zitter van de raad van bestuur van de Amro-bank. De gereformeerde zending had lucht gekregen van de gebeurtenissen ln Trindade door artikelen ln Brazili aanse kranten. In dat land werd veel ophef van de zaak gemaakt en wer den er vragen over geste Pi het parlement. Stappen In oktober vorig jaar zond de Com missie Ontwikkelingssamenwerking een brief aan Adela en aan de Neder landse aandeelhouders. Deze ant woordden ln de meeste gevallen dat zij niet op de hoogte waren van het gesignaleerde probleem. Phllips-di- recteur Spinoza Cattela meldde dat hij stappen zou ondernemen. Deze bestonden uit vragen ln de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Ade la. De directie van Adela gaf toe dat er moeilijkheden geweest waren en beloofde een onderzoek en zo moge lijk passende actie. In december bezocht namens de K08 iemand Trindade. Dit leidde tot her nieuwde verzoeken aan Adela. iets te doen. Ondanks alle Juridische rege lingen. waarop de maatschappij zich beroept, zijn wij overtuigd dat ln Trindade groot onrecht geschiedt, schreven de Nederlandse gerefor meerden. De KOS zette uiteen dat de De gereformeerden vroegen Adela om een onafhankelijk onderzoek. Volgens de bewoners van Trindade zou het onjuist zijn als dat een onder zoek door de firma zelf zou zijn. De gereformeerden stellen daarom voor er kerkelijke leiders bij te betrekken. Zij noemen voorts de namen van een aantal personen, die de onafhankelij ke onderzoekers zouden kunnen ho ren. Onder hen zijn de bisschop van Barra Manza en de Nederlandse pater Geurts ln Parati, de gemeente waar Trindade toe behoort. Adela kreeg tenslotte de dringende vraag een eind te maken aan het werk van de Jaguncos. die de firma bij staan in de ontruiming van Trindade. Volgens het jaarverslag van 1978 be vordert Adela de economische en maatschappelijke vooruitgang in La tijns Amerika door er privé-lnveste- ringen te steunen. De onderneming heeft winstoogmerk, maar beschrijft zichzelf gaarne als een idealistische firma, die wil bewijzen dat het kapita listische systeem ln de derde wereld werkt. Adela bestaat ruim 15 Jaar en heeft meer dan twee miljard dollar belegd in 180 ondernemingen en projecten ln de landbouw en de industrie ln heel Latijns Amerika. Een van de drie gesloten kerkjes van Trindade. De mensen hebben enige tijd kerkdiensten gehouden in de buitenlucht, omdat de eigen dominee de kerk al had overgedaan aan de firma. Sacharow (3) Deze rubnek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en met voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het met plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wi| helaas niet corresponde ren Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam B>| pubdkatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Goudzwaard (4) Gelukkig heeft Van Dam gelijk ge kregen. dat ook de derde keer Goud zwaard zijn zin niet gekregen heeft. En ook al ls het ..wonder" niet ge beurd dat volgens Goudzwaard nodig was om hem in het CDA te houden, toch is hij gebleven, omdat hij wist dat een AR-partiJ met een zelfstandi ge lijst de komende verkiezingen, geen haalbare kaart zou worden Daarom stelt hij zich nu beschikbaar voor een Kamerzetel bij de komende verkiezingen, maar ik hoop dat geen kiesvereniging Goudzwaard op een verkiesbare plaats zet. Warffum M. de Boer Goudzwaard (5) Grote kop ln Trouw van 28 Januari Goudzwaard doet weer mee! Voorpa gina' Oelukkig. we kunnen weer rus tig slapen! Het vaderland ls weer ge red! Mensen, laten we toch wat rustig blijven. Nederland ls een klein land met een grote mond. Het CDA ls een gedeelte van de bevolking van een kJeln land Hiervan ls de ARP een klein onderdeel Hiervan ls de heer Goudzwaard één lid. Laten we ietwat bescheiden zijn. Zijn gedachten zijn niet altijd die vaneen ieder Evenmin als die van de heer De Boer. Laten we de stembus eens afwachten, voordat we dergelijke grote koppen drukken het ls voor de mensen zelf zo moei zaam Spreekt het evangelie anders? len gegeven mag worden, de proble men te lijf te gaan. in de vaart der volken. Hoogvliet C. van Dijk Goudzwaard (7) Degenen die het CDA blijven steu nen. na alles wat er gebeurd ls vóór. ln en nA de zwarte nacht van Van Agt, geven blijk van christelijk en politiek onbenul, en zijn mede-schuldig aan het a-christelijke beleid van deze par tij Dissidenten, dwarsliggers, weer- spannlgen: schandelijke namen voor mensen, die ln overeenstemming met het regeer akkoord de produktle van nog meer demonische kernwapens af wijzen Naïef en doodgevaariijk, dat Goudzwaard weer meedoet. Deze naar macht strevende conservatieve club misbruikt slechts mensen als hij. Evenals ..de tien" zal ook Goud zwaard ingepakt worden. De start ls al gemaakt. Dieren M. van der Woude-Batenburg Sacharow (2) Aan de mensen die. na Afghanistan, nu ook al ln ..Sacharow" een bewijs te meer willen zien van de noodzaak van kernwapens de volgende vraag: Am nesty International voert een Rus- land-actle (die overigens los staat van beide zaken), wat doet u? Amsterdam Bas Voorhoeve JERUZALEM (AP) Christelijke lei ders in Israól hebben protesten inge diend bij minister Begin tegen een golf van vandalisme gericht tegen christelijke heilige plaatsen en instel lingen. Volgens de protesteerders doet de Israëlische overheid niet alles wat zij kan tegen de bekladding van oude kerken en christelijke winkels in Jeruzalem. Men neemt aan dat de aanstichters Joodse extremisten zijn, die de chris tenen willen beletten zending te drij ven en zo het karakter van Jeruzalem in hun ogen te ontwijden. ZIJ hebben in een klooster ramen ingeworpen, obscene slagzinnen op een christelij ke boekhandel geverfd en de eigen dommen van andere christelijke In stellingen beschadigd. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen: te Hoorn (buitengew. gem J. H. Hamoen. kand. te Uti te Lienden K. Schipper te Dordn Aangenomen: naar Baarn h. K< staal te Ridderkerk; naar Amstei (vormings- en toerustingswerk) J. Deenik-Moolhuizen te aldaar; n Hoek van Holland (toez) A. Jumt te Vlaardingen. GEREF. KERKEN Beroepen: te Bergum J. C. Fockeni SN Komhom. »rdG Aangenomen: naar Bodegraven W. j-pjj, v rt R»rir to (Tmmon v.d. Berg te Ommen. GEREF. KERKEN (VRIJG) Beroepen: te Enschede-Noord Kamphuis te Vlissingen. Aangenomen: naar Wagerüngen Deddens te Hilversum. Burgemeester Koliek van Jeruzalem heeft opdracht gegeven de schade te herstellen op kosten van de stad. Er zijn wat mensen gearresteerd, maar de aanvallen zijn doorgegaan. Het ministerie voor godsdienstzaken heeft gezegd dat er wordt gedacht over bewaking van godsdienstige plaatsen, maar dit idee is niet uitge- voerd als gevolg van gebrek aan geld H3nS KliflQ en mankracht bij de politie. lf W <t zi' reel: het nami stek CHR. GEREF. KERKEN die Beroepen: te Barendrecht M. C. T6p v£ nis te Sliedrecht. Bedankt: voor Aalten H. de Graaf 's-Gravenzande. ftzijr jzigii GEREF. GEMEENTEN rSm Beroepen: te Gorinchem H. Hofmi iter te Rotterdam-Zuid; te Nijkerk E. nema te Drachten. pder nhui emd Kaï De Zweedse Kajs Ahlstrand is met haar 20 jaar de jongste predikant van haar land. Zij begon haar studie al, toen xij 16 jaar was en nog op de middelbare school zat. In de Zweed se lutherse kerk moet men minstens 23 jaar zijn om dominee te kunnen worden, maar voor Kajs werd een uitzondering gemaakt. Zij werd vo rige week zondag gewijd door bis schop Lars Carlson van Stockholm. Overigens is de „vrouw in het ambt" in de Zweedse kerk nog lang niet algemeen aanvaard. Er zijn bisdom men, waar geen enkele vrouwelijke dominee is, omdat de bisschop ze niet wil wijden. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er in de afgelopen ja ren wel meer golven van vandalisme tegen christelijke eigendommen ge weest. De daders zijn meest kleine groepjes. Onder de gearresteerden bevinden zich leden van de Kach- beweging, die geleid wordt door de in Amerika geboren rabbijn Metr Kaha- ne. Een woordvoerder heeft namens de Kach gezegd dat zijn mensen de aanslagen niet hebben uitgevoerd, maar dat zij er wel achter staan. „Het is een joodse plicht gesneden beelden te vernietigen." liet hij weten. „De christenen hebben geen plaats in Je ruzalem. dat de Joodse hoofdstad is." De meerderheid van de hooglerart 'rP aan de r.k. theologische faculteit Tubingen heeft zich uitgesproken t fgf gen handhaving van professor Har Küng als docent aan deze facultefte v n 18 Zes van de tien vinden, dat Küng kan blijven, nu hij door de vaticaanéreidi congregatie voor de geloofsleer ls v« at h oordeeld. Tot nu toe was Küng steeifcn re door zijn collega's gesteund. pnter ukki dc Tong Ontmoetingsdag voor ouders de homofiele jongeren, zaterdag maart. Open Hof. Hofstraat 17. ningen. Inl. Werkgroep Ouders en H mosexualiteit, tel. 050-260173. Og Van een onzer verslaggevers t UTRECHT Voor de vierde maal hebben de Nederlandse RK bisschoppen een brift uitgegeven bij het begin van de vasten- of 40-dagen-tijd over een onderwerp van algemeen) maatschappelijk en ethisch belang: „De mens in de arbeid". De brede, maatschappijkritischfect toon van de brief staat in schrille tegenstelling tot het inperkende, binnenkerkelijki'"'1 synodedocument van enkele dagen geleden. Aan deze brief is vele maanden ge werkt. tal van deskundigen en be trokkenen zijn erover geraadpleegd en de tekst ls getoetst vooral aan mensen die dagelijks met de betref fende problemen te maken hebben. zowel plicht, noodlot als zegen. De brief stelt aan de kaak de ongelijk heid waarmee niet alleen het beschik bare inkomen wordt verdeeld, maar ook de lasten, de vreugde van het verantwoordelijke werk en de span ning van het onaantrekkelijke werk. Vrijheid zit al of niet ln Jezelf. Sacha row ls een vrij mens. Doordat hij innerlijk vrij ls van angst komt er ruimte voor moed en verantwoorde lijkheidsbesef. Het is die kracht in Sacharow. die hem deed besluiten de weg van de meeste weerstand te kie zen. HIJ had ook naar Wenen kunnen gaan. hetgeen gemakkelijker zou zijn geweest. Sacharow laat ons zien wat een échte dissident ls! Daarmee inspi reert hij mensen over de hele wereld om de wortels van het universele kwaad ln Je eigen omgeving te signa leren en te bestrijden. Er is geen veiligheid meer. nergens. Het mili- tair-lndustrieel-wetenschappelijk- politlek-psychologlsch complex ls als een net om de aardbol heen gespan nen. Een net, waarvan de mazen steeds kleiner worden. Een net ook. dat alle landen, volken en machts blokken steeds strakker omsluit. „Vluchten kan niet meerHet enige dat nog kan ls de krachten van de echte vredesbeweging internatio naal bundelen en samen met Sacha-' row. Beyers Naudé, Dom Helder Ca- mara, Ernesto Cardenal, Mient Jan Faber, Berkhof, de „dwaze moeders" uit Argentinië en ontelbare anderen proberen overal ter wereld de mazen van het net door te knippen. Als dat lukt moet de spankracht van het net wel verminderen. Wie mee wil doen moet wel de weg van de meeste weer stand willen en kunnen kiezen Sacharow is daartoe een sterk voor beeld en ook het meest actuele, maar er zijn er veel meer! Balk M. Keus-Bouma Overval Na uw bericht van de diamantroof- overval ln Sint Oedenrode. moet lk toch even reageren. Een agent werd zwaar gewond. Waar blijven nu de protesten uit de Tweede Kamer en de persfoto's? Die agent had niet eerst geschoten. Goed gehandeld, Jongen en van harte beterschap. Rotterdam H. T. Specht Meer brieven elders in de krant. Deze wijde inspraak is iets nieuws. Het ls ook tijdrovend gebleken: van Veel g06QS een voornemen om jaarlijks zo'n „maatschappelijke" brief uit te ge ven, ls niets terecht gekomen, cmdat de voorbereiding op deze wijze meer tijd vergt. Eerdere „vastenbrieven" handelden over „Welvaart, verant woordelijkheid en versobering" (1973), „Macht, onmacht, hoop" (1974), en „Leven in verandering" (1976). De brief over de arbeid stelt de waar digheid van de mens als persoon cen traal. Niet winst, produktie en presta tie moeten de belangrijkste norm zijn, maar de ontplooiing van de mens. De arbeid ls volgens de brief De bisschoppen erkennen dat er door arbeid veel goeds tot stand gebracht is, maar dat de ontwikkelingen ook veel lijden hebben veroorzaakt of ver groot. Zij zien het als een christelijke opdracht dit lijden niet als een nood zakelijk gegeven te aanvaarden, maar met kracht te bestrijden. Toets steen voor gerechtigheid zien zij ln hen die van het huidige bestel het meest te lijden hebben. „We moeten geen genoegen nemen met het leed in het arbeidsbestel. Aan de slachtoffers kunnen we zien wat het waard ls", aldus bisschop Ernst ln HAARLEM Het algemeen bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft opnieuw uitgesproken dat het „er voor zal zorgen dat er altijd uitgaven van de bijbeltekst beschikbaar zijn zonder aantekeningen". Tevens heeft het voor zijn staf richtlijnen opgesteld waaraan aantekeningen moeten voldoen die in sommige uitgaven van de bijbeltekst zullen kunnen worden opgenomen. Sommige mensen concludeerden toen ten onrechte dat het bijbelge nootschap voortaan alleen bijbels met aantekeningen zou gaan uit geven. Zeist A.E.M. Aldus ADVERTENTIE Goudzwaard (6) Bravo, dat Goudzwaard met zijn groep de werkzaamheden weer her vat heeft Al heeft hij nog veel bezwa ren. die wij ook wel delen. HIJ kan in eigen CDA-kring. en daarbuiten, zijn invloed weer laten gelden Dit alles om tot een gewenste samenleving te komen Door heel het tumult heen gelukkig niet op hol geslagen En geen uittreding met alle ontbindende gevolgen vandien. Dat heeft kerkelij ke en poliUeke versnippering vaak bewezen. Dat het Goudzwaard en al- Het nieuwste boek van Threes van Dijck en Jan Peijnen- burg (auteurs van 'De blinde hoek'): priesterarbeiders over het arbeidspastoraat in beweging. Zij schrijven vanuit de arbeid over de kerk en vanuit de kerk over de arbeid. Een uitgave van De Horstink, Postbus 400, 3800 AK Amersfoort, tel. 033-11523. Prijs 18,90. D£ HORSTINK- Onder „aantekeningen" verstaat het bijbelgenootschap hulpmiddelen bij de tekst zoals: Inleidingen tot bijbel gedeelten. voetnoten, woordenlijsten, registers, chronologische tabellen en illustraties. Inleidingen zullen, wordt gezegd in een resolutie die op 1 februari una niem werd aangenomen, „een over zicht geven van de hoofdlijnen van het betreffende bijbelgedeelte en kunnen historische achtergronden bevatten die voor het goed verstaan van belang worden geacht door het algemeen bestuur". Ten aanzien van voetnoten bij de bijbeltekst zal het bijbelgenootschap zich beperken tot: uitleg van onbe kende woorden en uitdrukkingen; toelichting op culturele en histori sche achtergronden; en alternatieve vertalingen, hetzij omdat de hand schriften van de grondtekst onderlin ge verschillen vertonen, hetzij omdat verschillende vertalingen van de oor spronkelijke tekst mogelijk zijn. Deze resolutie was opgesteld door een commissie bestaande uit: dr A. Kruyswijk, voorzitter, lt-kol. H Pau wels. ds B. van Smeden, ds C Snoei en mevrouw C van Walraven-van der Ven. aangevuld met twee leden van de staf. Deze commissie werd ingesteld, om dat er vorig jaar enige ongerustheid was ontstaan, toen bekend werd dat het bijbelgenootschap een nieuwe doelstelling had aanvaard. Deze werd opgenomen ln de nieuwe statuten die op 11 november 1978 door de algeme ne vergadering werden aanvaard en die op 1 Juli 1979 ln werking traden. mvi een toelichting op de persconferentie waar de brief gisteren werd gepresetp p teerd. c Speciale aandacht geeft de brief 1 dit verband aan buitenlandse werl int( nemers, werklozen, wao'ers, vrouwe _t, „Ook binnen de kerk zelf zijn we o L,* dit punt het slachtoffer van een lan| |JK) traditie, waaraan we ons maar moe t zaam ontworstelen", aldus de bl ran schoppen. Lat De bedoeling van de brief is een bljlge drage te leveren aan het vinden vifrdt een nieuwe arbeidsethiek. Hoewel d brief wel in de traditie staat van sociale leer der RK-kerk, wordt t vooral afstand genomen van de soclrw le en economische wetten en verhou dingen zoals die in de westerse, li talistische maatschappij algemei geldend zijn. Toch willen de bl* r schoppen zich niet tot het soclallsmtafl bekennen. „Maar wel kunnen we debt goede dingen van beide s"stemen getek bruiken om ons bestel ln Nederlan! door te lichten", zei mgr. Möller lapal Utrecht. De brief wordt in een oplage val 750.000 exemplaren gratis versprei* in alle RK-kerken. Een stripboek, probeert vooral ook voor werkend! jongeren de aangesneden problem* tiek inzichtelijk te maken. De bls( schoppelijke vastenbrief ls een langr doorwrocht stuk. Niet geschikt ort als herderlijk schrijven van kansel* te worden voorgelezen, wel om 1 sproken te worden ln kringen waai men persoonlijk of beroepshalve ziel bezighoudt met arbeid, evangelie eüi politiek. In een eerste reactie zei voorzit! Perquln van het Koninklijk land ondememersverbond dat analyse van de bisschoppen is. Maar volgens Schelling, lid van commissie levensbeschouwing v de FNV. erkent de brief terecht d; het met de werknemer ln het bedrijf! leven niet goed gaat. Van een onzer verslaggevers APELDOORN Mag een ou derling, als hij, omdat er geen dominee beschikbaar is, een kerkdienst leidt, dan ook de liturgische groet en zegen uit spreken aan het begin en eind van de dienst? Deze vraag houdt de classis Apel doorn van de christelijke gerefor meerde kerken bezig. De kerkeraad van Arnhem, die de zaak aan de orde gesteld heeft, vindt van wel. De kwestie ls van betekenis voor de zogenaamde „leesdiensten", kerk diensten waarin een ouderling voor gaat. Hij verzorgt de hele liturgie, leest een preek van een predikant i tenzij hij, wat zelden het geval is. zelf de bevoegdheid heeft „een stichtelijk woord te spreken"), maar mag votum, groet en zegen niet uitspreken, omdat Je daarvoor dominee moet zijn. Chris telijk gereformeerd Arnhem, dat pas weer een eigen dommee kreeg nün meer dan tien jaar vacant te zljün^ geweest, heeft zijn twijfels over diln praktijk gekregen. Vandaar de vol t gende „Instructie" van Arnhem op di g classisvergadering: or it „De classis spreke uit, dat: a. eei<M leesdienst of dienst des Woords, ge hi leid door een door de gemeente gekoén zen en mitsdien door God geroepeBst. ambtsdrager ten volle eredienst ls; bgu wezenlijke bestanddelen van de litur gie de groet en de zegen zijn. dl* namens de Here zelf dienen te wordeörv uitgesproken; c. een ouderling, ditfr) een eredienst leidt, dus de gemeente behoort te groeten en te zeggen; d sl ook een eredienst waarin een studentA r kandidaat proponeert, geleld dient tH.i worden door een wettig ambt* d drager." n m De classis kwam er ln eerste lnstan-1 tie nog niet uit en benoemde een» commissie, die op de volgende verga-h; dering. 5 maart, advies zal ultbren-fir gen. waarin onder anderen prof dr. P. Versteeg zitting heeft. d

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2