IÏÏ Papieren Gordijn - en televisieprogramma's ^s" U§ 13*" 32 ?T BELOOFDE LAND en puzzelen HET WEER Weerrapporten Veel neerslag IHSJ NSDAG 6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 15 RHS 17 PRUfcai 76 V. ASTERIX EN HET GESCHENK VAN CAESAR SWKSBki h rr de zomermaanden heb- i we vaak behoefte aan i zogenaamd vliegengor- i als luchtige en decora te afsluiting van een enstaande deur of raam. zijn vliegengordijnen in schillend j uitvoeringen ie handel Gordijnen van stic strips, die nogal fel i kleur zijn. gordijnen houten of bamboe kra- en gordijnen gemaakt in macramétechniek Alle- heel bruikbaar, maar in grote series gemaakt t uw hart uit naar een rdijn met een persoonlij- noot en een aan uw inte- ur aangepaste kleur. iak dan zelf eens een vlie- 4ngordijn van krantepa- Als u nu begint bent u n de zomer ruimschoots iar Het is een leuk werkje ter hand te nemen als de levisie een programma edt dat u best met een lf oog kunt bekijken Een kan niet altijd breien. 9» 'er k wij ze t gordijn bestaat uit kra- van krantepapier, gere- aan draden gekleurd sersgaren. De kralen t u door in punten ge- ipte stroken krantepa- op te rollen om een sa- stokje Voor het maken de papierstroken neemt tekening 1 over op een t. Een krantepagina is x 42 cm en daaruit kunt u wnten knippen. gin met onderaan de pa- a van rechts naar links 5 r 8 cm af te meten, dan t u rechts bovenaan de gina 4 cm af en daarna 4 r 8 cm. Verbind de ver ten punten met een pot- dlijn en u ziet de spits lende stroken op het verschijnen Vijf iken met de punt naar n gericht en vier met de |nt naar beneden Knip de roken langs de lijnen uit. kunt een dubbele pagina, t 18 punten In eén keer Knippen van idere pagina's tegelijk fi?t aan te raden omdat i papier onder de schaar schuift, waardoor onge- T punten ontstaan. Wilt 1 stroken tegelijk ma- i, dan moet u de stroken fel knippen maar snijden et een hobby- of Stanley- Daarvoor legt u de anten op een harde onder grond en u snijdt de vormen langs een ijzeren lineaal uit. Let erop dat u steeds van de brede onderkant naar de smalle punt werkt. Begint u aan de punt, dan krult het papier op en scheuren de puntjes af. Is uw lineaal niet lang genoeg, maak dan de stroken wat korter, bijvoor beeld* vijftig cm. door. alvo rens de stroken te tekenen, aan de bovenkant van de kranten een reep van tien cm af te snijden. De aange geven maten blijven verder dezelfde. Rol de stroken vanaf de brede kant op met behulp van een saté-stokje (Zie tekening 2). Om het op rollen te vergemakkelijken moet u het stokje vochtig inaken door het over een natte spons of doek te ha len. Het papier schuift dan minder gauw weg. Plak de opgerolde strook aan de punt vast met een beetje tubelijm en trekt het stokje er met een draaiende bewe ging uit. Pas op voor te veel lijm. De overtollige lijm neemt bij het verven geen kleur op. waardoor witte vlekken ontstaan. Het benodigde aantal kra len is afhankelijk van uw ontwerp. U kunt ln het gor dijn een patroon maken van in verschillende kleuren ge verfde en op regelmatige af standen geregen kralen, maar u kunt ook ..wild" rij gen. In dat geval trekt u zich niets aan van een pa troon. maar u rijgt de kralen op onregelmatige afstanden op het vissersgaren. Op deze manier bereikt u al een leuk resultaat met 14 kralen op een draad van twee me ter. Voor een vliegengordijn kunt u volstaan met veertig draden van ongeveer twee m. lang. Wilt u een gordijn tje maken met een ge schulpte rand (tekening 3), begin dan met het maken van een aantal kralen varië rend van zes tot twaalf cm lang. telkens met een ver schil van 1 'l, cm. Van deze kralen rijgt u de eerste rij. de volgende rijen zijn weer samengesteld uit kralen van gelijke maat b.v. acht cm. Een dergelijk gordijn ziet er erg leuk uit als u de papieren kralen combineert met doorschijnende plastic of glazen kralen. Verven Verf de kralen met gekleur de Inkt. In de handel o.a. verkrijgbaar onder de naam Ecoline. Oekleurde Inkt Is transparant, alle letters en plaatjes van de krantepagi na schemeren door de verf. waardoor de kralen een apart en levendig aanzien krijgen. Het één voor één verven van de kralen is een onmenselijke opgave. Neem daarom een diep bord en maak daarin een oplossing van water en Ecoline. Hoe meer water, hoé lichter de kleur. Leg een aantal kralen in de oplossing, schud het bord heen en weer. zodat de kralen door de verf rollen en zo rondom worden ge kleurd. Laat de kralen dro gen op een krant. Wilt u het gordijn min of meer waterbestendig ma- ekeurige afstand van de vorige en rijg de vol gende kraal. Rijg zo alle kralen op de verschillende draden. Reken voor de on derlinge afstanden van de draden ongeveer twee cm. zodat u voor een gordijn van tachtig cm breed veer tig draden nodig heeft. Ophangen Voor het ophangen van het gordijn heeft u nodig: een latje van 2 3 cm en veertig kopspijkertjes. Sla om de twee cm een kopspijkertje tot de helft in het latje. Sla de spijkers niet precies in een rechte lijn om splijten van het hout te voorkomen. Maak een lusje aan de dra den. Hang het latje proviso risch op en hang de draden met het lusje aan de spij kertjes. Kijk op de verde ling van de kralen naar uw Zin ls. Is dat het geval sla dan de spijkers vast in het hout, zodat de lusjes vast klemmen. Draai de lat om en maak aan de voorkant twee of drie schroefgaten en schroef het gordijn vast. Tot slot knipt u de draden aan de onderkant gelijk -wiiii'' fr r n FERD'NAND •..Óöof -■ «fr/A A'DMJ door Henk Krosenbrink Uitgave A. J. G. Slrengholt-Naarden» - 88 - n die dan ook mee." 2ei Derk ingelukkig. „Die zal ook wel te krijgen. Je kunt toch niet ge- weggaan en mij achterlaten. jan toch niet. Wat moet ik dan?" I is het juist. Ik kan jou niet Maten en ik kan de anderen niet l laten vertrekken. Er wordt van i mtenaan mij getrokken en wat ""Tc doe. het is allemaal verkeerd ERTf t doet allemaal pijn." Johanna kakk aar armen zinken en staarde d. VJikkig voor zich uit in het water >t PR|e beek. „Soms wou ik. dat ik beslj gestorven was en niet moeder Dat was veel gemakkelijker (/ER P1 W. Schulmeen ie niet." zei Derk Jan. el oy was een vals kreng en Jij ok Johanna weer dicht tegen an en ze liet het gewillig toe. f net mij mee." zei hij zacht en plal^nd. „We kunnen toch gewoon lan. Wat hebben we dan met al dere mensen te maken. We kun- nen toch gelukkig met elkaar worden." ..Derk Jan. ik kan het niet. Ik zou het willen, maar dat mag je niet vragen. We hadden hier nooit aan moeten beginnen. Ik had wijzer moeten zijn." „Heb je er spijt van?" vroeg Derk Jan. „Echt spijt, dat je vaak met mij zo hebt gestaan?" „Neen." zei Johanna heftig. „Dat is het niet. Ik heb geen spijt, omdat ik jou zo heb leren kennen. Maar het is wel allemaal moeilijk en ik voel me van binnen ui teen gescheurd. Ik ben twee helften, die niet weer aan elkaar zijn te plakken. De ene helft ligt bij mijn gezin, bij de kinderen en de andere helft heb jij. En dat doet pijn. Dat gespleten zijn en te weten, dat die twee helften nooit weer helemaal aan elkaar groeien Naar welke kant ik ook ga. Je hebt me heel wat geluk kige uren bezorgd Je hebt ervoor gezorgd dat ik veel kon verdragen Van Dieke en van Jan. Maar nu zal ik moeten kiezen en ik zal mijn man moeten volgen, hoe moeilijk dat ook is. Je zult dat moeten begrijpen. Derk Jan." „Ik begrijp het niet." zei deze Hij was wanhopig. Johanna ging weg en hij zou haar nooit terug zien „Ik begrijp het niet. Je zegt van mij te houden De uren bij mij zijn de mooiste ge weest in je leven en je wilt nu met Je man meegaan. Met het hele gezin naar Amerika. Het avontuur tege moet. Ik begrijp dat niet Heeft dat land dan meer te bieden dan ik heb Wij kunnen toch ook opnieuw begin nen. Samen. En wat kan ons dan nog de rest deren," Johanna schreide nu zachtjes. „Derk Jan. maak het niet moeilijker voor mij. Ik heb gekozen. Ik heb gekozen, omdat er iets ls. dat mij dwingt de2e weg te gaan. Ik ben getrouwd en heb indertijd „ja" gezegd, toen mij ge vraagd werd deze man te volgen. Dat i» moeilijk, maar dat ls mijn weg. En ik kan daar niet voor weglopen. Ik kan voor die verantwoording, voor die belofte niet vluchten. Wat zou Jij ook moeten met een vrouw, die het respect voor zich zelf heeft verloren. We zouden ongelukkig wordeji. als ik bij je bleef." „En het maakt niks uit. hoe ik me hou voel." zei Derk Jan bitter „Je had me meteen af moeten wijzen, toen het nog kon. Toen ik alleen maar een avontuur wilde. Zo is het toch begon nen. Ik weet niet eens of het mij aan het begin helemaal ernst is geweest Maar nu kun je niet zo maar zeggen, dat je terug wilt. Dat jij kiest voor je man. van wie Je niet houdt. Die geen zier om je geeft en je alleen be schouwt als zijn wettig bezit. Als dat het huwelijk moet zijn." „Derk Jan. nou moet je niet zo hard tegen me praten. Ik heb geprobeerd je uit te leggen wat ik voel. Ik heb geen spijt van die verhouding met jou Je weet dat net zo goed als ik Ik moet je nog iets vertellen, dat Je hoort te weten. Dat je weet. hoeveel ik van je gehouden heb. En je weet het. Derk Jan. Ik ben in verwachting van jou. Als ik wegga gaat een stukje van jou mee en dat helpt mij door de moeilijkheden heen. Derk Jan, zoveel heb ik van jou gehouden. 2e zullen mij daarom verachten. Ook daar ginds. Een overspelige vrouw, die een kind verwacht van haar minnaar. Die heeft gehoereerd, om in hun termen te spreken. Dat zullen ze mij daar voor de voeten werpen. Ze zullen me met de nek aankijken. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I i298 en FM-Kanalenl VA RA: A.02 (S) Elpee tuin. 1 02 (S) Groot licht 5.02 (S> Truck VOO: 7.03 (S) Ook goeie morgen. 9 03 (S) Muziek terwijl u werkt 10.02 Kletskop VPRO: 10.43 (S) Villa VPRO 13 03 (S> Welingelichte kringen 13.30 (Si Spannende Splookjes. 14 02 (Sl Achterwerk. EO 14.20 SO Radio-Kleuter krant. 14 45 (S) Open Huis. 16 02 (si EO (Metterdaad 16.15 (S) Licht en uitzicht 16 55 (S> EO-Actief 17.02 (S> Tijdsein NCRV: 17.45 (S) Theaterorgelbespeling 18 11 (S) Hier en nu NOS 19 .30 (S> Langs de lijn. «puilen muziek. (19.58 Paortiekoer sen.). 22.30: SO Ot en hoe zit hut nou met Sien. 23 02-24.00 (Sl Met hel oog op raoegen HILVERSUM II (402 en KM-Kanaleni VA HA: 7 00 Nieuws 7.10 Ochtendgymnastiek 7 20 De Wekkerradio. (7.30. H 0(1 en. 8 30 Nieuws) 9 00 Gvmastiek voor de vrouw 9 10 Waterstanden. NOS 9 15 Werkbank VARA 9.25 Keuren en kiezen 9 50 Hoor Haar! 11 10 Schoolradio 11 30 Geldrop Centraal OVERHEIDSVOORLICH TING. 12.16 Franco Huis. VARA: 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw (NOS) 12.30 Nieuw.v 12 36 Dingen van de dag. 13 00 Nieuws 13 11 Geldrop-Centrat»! 'vervolg) 13 30 Oude Schoolliedjes. 13.50- Kinderen een kwartje1 14.30 Leef-tijd-ge- noeg 15 30 Operette 16 00 Muzikant met bevroren vingers, hoorspciscric <4k I8.W Lichte grammofoonmuziek 17.00 Een blokje Nederland* 17.24 Mededelingen SOS- en politieberichten 17 30 Nieuws. 17 36 Dingen van de dag 18 00 (S) Brass band Magazine. R V U 10.30 Opvoeden ia ook een vak P P 18.50 Uitzending vofl at PPR 19 00 (Si De Rode Draad, gevarieerd programma. (20.00 VARA Klassiek I Klassieke pianomuziek 20 25 Het zout in de pap 21 10 Radio Filharmontsch Orkest en Groot Omroep Koor met vocale solis ten Klassieke muziek Pauze 21.35-2145 Het zout in de pap 22.30 Nieuws. 22.40 Open School 23 25 (S) Hedendaagse mu ziek 23 55-24 00 Nieuws HILVERSUM III (444 m rn FM Kanalen» KRO 7 02 <S) Des Engels 9 03 (Sl Van negen tot twaalf 12.03 (Si De Noen Show 14.03 (S) De Theo Stokkink Show. 17.03 (S> Stampij. NOS: 18.03 (S) De Avondaplta met de Natlonnle Hitparade. KRO 19 02 (S) Rauhfoscr 22.02 (S) Rocktempe) 23 02- 24.00 (S) Walhalla HILVERSUM IV (FM-kanalen) NCRV 7.00 Nieuws. 7 02 (S) Het levende Woord 7,10 (S) Preludium 9 00 Nieuws 9 02 (S) Uit de kunst. (11). 9 15 (S) Onder dc hoogtezon. 10 00 (S) Orkest palet 12 00 Nieuws 12 02 (S) Tafelmuziek. 12.02 Pmnowerkcn uit de Romantiek 12 30 Omroeporkest: amuse mentsmuziek 13.10 Platonnicuwa.) 13.55 (S) Zojuist verschenen 14.00 Nieuws 14 02 (S) Meesterwerken uil de Kwartetlitera tuur 14 30 (Si Korknrgelmuziek. 15 00 tS' In kleine bezetting: klassieke muziek 16 00 (S) Het grote werk: composities van Bene- voli 18.53-17.00 (S> Kunst en vliegwerk TV vandaag NfOCMANOt 10.00-10.10NOS/NOT: SchooHe.e.'S e 1l.CO-12.00 Schooltelevisie 13.00-13.05 NOS: N eue/s voor doven en slechthorenden 15 30-17.30 AVRO: BereO'Co 16.00-18.05 NOS: N-euws voor doven en slechthorenden 16.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische tips 18.55 Journaal 18.58 Van gewest tot gewest 16.56 P.R.: Uitzending van het CDA 20.00 NOS: Er kwam een br:e' tv-spe) 20.50 O' en hoe Zit het nou S«en 21.37 NOS: Jouinaa 21.55 Panoramiek 22.25 Studo Sport 23.00-23 05 Journa.* NEDERLAND II 13.00-13 05 en 18 00-18.05 NOS doven en siechthorenaen 18 10 TELE AC Russisch I' .o ge< es 1 18 55 NOS Jouma. 18.58 IKON: Kouwe kunst,es tv - 19.25 IKON-KRO/RKK Kenmerk 20.00 NOS: Journaal 20.27 SOCUTERA: Film van de Diabetes Vereniging Nederland 20.32 VOO: Veronica totaal 22.11 A man called Sloane tv-sene 22.55 Varorvca s aponda 23.37-23 42 NOS Joumaa DUITSLAND I 10 00 (K) Journaal H»OS K) Aktuahteitcn 10 25 K> Tatort. mis daadserie 1155 <K) Reportage 12 05 (K Reportage 12 50 (Ki Persoverzicht 13 00 13 10 (K) Journaal 16 10 'KJournaal 16 15 iK) Reportage 17 00 'K Kinderpro gramma 17 15 'K Die Leute vom Dom- platz. tv-serie 17.50 18 00 i KJournaal Regionaal programma N'DK 9 30 1000 <K.' Kleuterprogramma 1h00 (K) Regio naai journaal. 16 30 vK' Aktuali'.eiien. 18 45 K i Klc.iterserie 18.55 Kj Jauche and Lev kojen. tv serie 19.25 (K> Regionaal maga/i ne 19.59 K. Programma-overzicht WUK 8 0.5 Mn 11 55 (Ki Schoo.televisie <9 30 'K Kleuterprogramrna.) 18.00 <K> Die Mager mJchbande .tv serie. tI8 30-18 40 iK) Licht programma t 19.15 (K) Aktuahteitcn 9 45 iKi Reportage.) 20 00 Journaal (K) Jour naal. 20.15 (K) Der Hauptdarsteller. tv- film 21 45 (K) Cultureel magazine 22 30- 23 00 (K) Aktunliteiten DUITSLAND II 16 15 <K> Cnbaretpro- gramir.n 16 30 (K> Kleuterprogramma 17 00 <K> Journaal 1*7 10 (K) Dtamantpnsu cher. tv-serie 17 40 tK) Aktualiteiten en muziek. 18 20 (K> Spclprogramma 19 00 (K) Journaal 19 30 (Ki Sportprogramma 2» 15 (K) Informatief programma 21.00 Aktuahteitcn 21 20 <K) Charlie's Angels, tv-serie 22 05 (K) Consumcntentips 22 ld (K) Informatief programma 22 55 (K) Eir. Tiseh zu viert, tv-spcl. 0 25 (K) Journaal NDR III 7 50 805 (Ki Gymnastiek. 8 05 tlr. 13 05 en 16 30 t'm 17 30 (K) Schooltelevisie 18 00 <K) Kleutorprogramma 18 30 Na tuurfilm 19 00 <K) Wetenschappelijke se- rie 19 15 (K) Filmrcportsgo 2000<KtJour naai 20 15 (K) Actueel weekoverzicht 21 00 (K) Discussieprogramma 22 05-24 00 U w) Carl Peters, speelfilm WDR III 7 55 (K) Gymnastiek 6 05 lm 11.55 (K) Schooltelevisie (9 30 (K) Kleuter programma.) 17 00 lm 17 30 tK) Schoolte-i U-visie. 16 00 tK) Kleuterprogramma. 18 30 Ki Tv-cursus. 19 00 (K) Reportage 19 45 .K) Journal. 3. 20.00 (K) Journaal 20 15 tK) Gesprekken en ontmoetingen 2145 (K) Politieke satire 22.00 (K) Informatieve se rie 22 05 (K) Filmtip. 22.10 (l/w) The wal king dead, speelfilm 23 15 (K) Journaal. BELGIC (Nederlands) NET I 15 30 (K) Open School. 16.30 (K) Jeugdprogramma door Hans de Jong Int a a 1 1 onmeetbaar getal. 2 7 rund, 9 zangvogel. 12 ver- keurig. 15 vertragingstoestel, egwoord. 18 hijswerktuig. 20 afk 21 aanhoudend. 22 hrift. 23 sch'eik. element. 24. lats in Tirol. 26 pers voor- 27 water in Utrecht. 28 tus- sel. 29 mand. 33 plaats in Lim- 37 rondhout. 38 bouwstof. 39 erm aal 1 familielid. 2. huisdier. 3 oord. 4 lijst. 5 voorvoegsel. 6 n een muur. 8 sint (afk.i. 10. j muurwerk. 11 bereid. 12 wa- België. 13 spijker. 14 net om le vangen. 16 maalinrichting, ik. 19 telwoord. 25 vuurpijl. 30 *k. 31 kippenloop. 32 bij- 34 pers. voornaamw 35 leger 'afk 36 muzieknoot iing vorige puzzel dor 5 dam. 8 makadam. 10. 2 Levi. 14 sen. 15 met. 17 rel. fn. 20 abeel. 21 geste. 22 leges. 26 nel. 27 moe. 29 Edam. 31 2 markies. 33 lak 34 ets omen. 3 ras. 4 kader. 5 dal. 6 7 aks. 9 til 11 eerbied. 13 n 15 molen. 16 tegel. 18 tel. 23 gekko 24 ven. 25 lama 28 Est. 30 mak 31 lee Voorafgegaan door een actieve trog uitloper, een soort ..pathfinder", drong gisternacht warmere lucht in ons land door De hoofddepressie zelf bevestigde deze actie gisteren over dag door de zuidwestelijke wind tot stormachtig te doen toenemen, voor al in het zuidwesten Het kwik reikte in het zuiden tot negen a tien graden, een groot ver schil met Uithuizermeeden. waar de temperatuur overdag maar plus 0.2 graad boven het vriespunt uitkwam Ten Post kreeg een maximum van maar 0.7 graad tegenover Gorredijk zeven graden. Over het algemeen bleef de wind in de noordelijke gebieden betrekkelijk zwak en veranderlijk binnen de wijd lopige 990 millibar isobar van de uit Engeland naderende depressie Op wat grotere afstand, ten noorden van de Waddeneilanden, woei dc hele dag een oostenwind van kracht negen, in Noord-Denemarken stoof de sneeuw vrijwel de hele dinsdag de témperatu ren tot min vijf graden midden op dc dag in Noord Jutland Plezierige" kant van do medaille vormde een stormwind uit het Westen voor de kust van Bretagne. waar de temperatuur veertien graden waf- Door deze depressieactie is de neer slaghoeveelheid in februari al sterk toegenomen Oosterbeek meldde gis termorgen vijftig millimeter. Scheve- ningen drieënveertig, 's Avonds was er in Utrecht-noordoost 56 en Dinx- perlo 58 millimeter gevallen. De com- puterkaarten houden ons voor dat de depressie langzaam naar het zuidoos ten of zuiden zal worden weggedrukt Daardoor komt in het hele land van daag en morgen de noordelijke wind terug met aanvoer van Noordzee lucht die plaatselijk een bui zal doen ontstaan Het noorden moet niet vreemd opkijken van sneeuw vlokken In de nacht van donderdag op vrijdag kan het onder een wat rustiger tus- senplatformpje misschien een graad je vriezen (in elk geval temperaturen rond het vriespunt), alvorens later op vrijdag een nieuwe diepe depressie ten westen van Ierland zowel de Duitse als Franse kaarten laten hem lekker diep worden de natte lakens weer gaan uitdelen Het is weer de bekende procedure de aanvoer van warmere lucht in de hogere lagen, regenval, warmere lucht In de onder ste regionen en dit alles vooral in het noorden voorafgegaan door sneeuw Kortom hetzelfde ritme, oude wijn in dezelfde vaten. Ik vraag me wel eens af zou het dc mensen bij het KNMI ook opvallen, waar ik vorige winters meer dan eens over schreef, namelijk dat ritme in do wgercycll dat week in week uit door gaat"1 Ho. wordt er dan geroepen Er kan plotseling een ingrijpende wijziging komen die je' niet voorziet OiSk dat gebeurt, maar toch dat ritme kun je niet over het hoofd zien Nutuur gaat bij herhaling op herlui ling Neemt schaatsliefhebbers ln de maling t Weer lijkt wel besteld tot Pasen t<x Van het Scandinavië turen wordt men moe Het zijn de Azop-n door bevingen geschokt. Die zorgen dat hef Thialfse ijsplan stokt Door zachte lucht en met veel kracht Een kniesoor slechts die dnarom lacht Jan Visser in Marken mat in januari de gemiddelde temperatuur op vijf centimeter in de grond en vond als uitkomst plus 0.5 graad en op tien centimeter diepte plus 0.7 graad De waarden op 20 30. 50 en 100 conti meter in de grond waren respectieve lijk plus 1.6. plus 1 8 plus 3 5 en plus 6.1 graad In Vllxslngen scheen de zon in januari 51 uur tegen 53 normaal, in Dc Bilt 50 tegen 5R uur Het ingezonden stuk van de dag komt uit Amsterdam ënn H op den Kelder ..Hierbij wil ik u later, ueten dfit ik uw reactie op de brief van een zekere Bekius uit Stadskanaal (Trouw 28 januari 1980) beneden peil vind Iemand die de moeite neemt u over het merkwaardige verband tus sen de maandstand en de winter te beschrijven 'zelfs al zou het weten schappelijk gezien onzin zijn het cecn overigens nog te bezien valt' behandel je niet op zo n manier en zeker niet iemand van 72 jaar P S. Als u wel goed gekeken had dan zou u die andere dag die halo. ook niet gemist hebben Mijn reactie Een vermanend woord doet soms wonderen dus wie weel HOOGWATER donderdof februari Vlit.Mr.gen J 30 11 W HarlngvileuluUen 3 33-18 04 Rotterdam 7 40-19 48 Sfheveningen 41 18.41 IJmutden 34- 19 28 Den Helder 10 30-23 10 Hartmgen 1 07-13 03 Delfzijl 3.18-13 37 11 irrrappurlrii i rtnjl nei •r-lae el»trr«-n Anr.urdam rII.;- u-Heli Or. M-£e;i 'J 1 r|<li- nrgl-i. Kinrthin. i, mfenbiit •J n. ii HrM.-r Kotierdum lettrnbu u t-A-r|iU- r**rii a VIlrMntfrn flrfw 'h a 8 Zuid lumhurr regen 3 Aberdi.-rn •n.-v'i* .1 Aibrrw- «•uhea.ilk1 17 Harrrlomi >nbrw«>lk' '.V II Herlijn ijwwen 11 4 Hnrdrall* /«aiir tan 14 03 HruKM-l ITtd-ll V Hi Frankfort /waar t»el» 3 Ornevr nvrnbui 1!» 3 HrUwtbi WKfU* 04 Iniwfwuck /«aar hr«' 3 Klugt-nluri regen 2 KiiprnhMgf-n (Intunrruw 0 l.mvibun lx hl bei* 18 O Gir.irTWI onbewolkt 9 tl 1 Londen /.«aai t* i; 1 Uixi-mhuri: fgrnbui i li Madrid -inbrwolki 18 n M.ilagu 'inha-w.Mkt h; o Muil» dra llebl tjr* 17 I) Munrht-n regen 10 Nw half be«„ikt 23 •i Oalo .■ftbr«o(kl W o r.irlj* n-grnbui IJ 1 R-mr halt bevolkt 13 o Split grlv-el be* 14 n Kl.a-khnlm ball hr«-»lkt 0 Wenen oftbewolkl 2 Z«irv-h /•aar be* 12 1 C..-j II Ian. a onbewolkt 17 il tal.uihill llrht h»-« 8 onbewolkt 7- Uetfort umnt 17 2 Tri ACl\ ri-v-etï f onbewolkt Jt •l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17