Managers pleiten voor verlenging winterstop Ministers komen niet tot akkoord Meer 'routine' in UEFA-jeugd Ton van Dalen: 'Januari voor voetbalsport slechte maand' Andere positie lichtmasten bespaart geen geld en energie Bijeenkomst over boycot Spelen Hollink blijft bij FC Twente Haarlem-speler Ruud Gullit opvallend figuur in UEFA-team nieuwe stijl Zware indeling voor hockeyteam Militair komt om na val op skipiste Geen straf voor betaalde atleten •SsJoENSD. 'OENSDAG 6 FEBRUARI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 13 RHS 15 I001oor Erik Oudshoorn -h n. |0 Isg, OTTERDAM Als het aan de professionele managers van :t betaalde voetbal ligt, moet de huidige winterstop in de lekomst worden omgezet in een soort winterslaap van,zeker ■ven weken. De zakelijke leiders uit het betaalde voetbal, ertien in het getal alleen FC Den Haags Eddie Hartman ad afgezegd waren dit gisteren unaniem van mening i jdens een bespreking in het Rotterdamse Feyenoofd-sta- on. De bijeenkomst was belegd op initiatief van FC Twente- anager Ton van Dalen, die zich zorgen maakte oVer de iringe publieke belangstelling in de maand januari. managers dragen als alternatie- i aan dat de aanvang van de natio- le voetbalcompetitie in augustus :t een week moet worden vervroegd tevens zal het noodzakelijk zijn in de eerste vier weken een dubbel jgramma af te werken, dus ook etbal op de woensdagavonden. Als tntuele uitwijkmogelijkheden cht men aan midweekse avonden het voorjaar winterstop-nieuwe-stijl behoort gens de managers aan te vangen ieder geval voor 23 december en te digen in het laatste weekeinde van luari. Ton van Dalen, de initiatief- mer, die ook als woordvoerder op- d ..Een langere winterstop achten noodzakelijk op economische inden Met name januari is voor de ïtbalsport een slechte maand* t>at )ben de afgelopen weken wel uit- vezen De mensen dieven thuis n het koud was. Geen enkel week- de zijn we boven een gemiddelde honderdduizend toeschouwers gekomen. Normaal is een moyenne honderdveertigduizend bezoe- •s. Nou. reken maar uit. Een gemid- ■voe* de plaatskaart kost zes gulden, s de januari maand heeft het be- voetbal minstens een kwart ljoen per week gekost Dan zeggen waarom niet voetballen op de ineravonden? Dat kan de publieke langstelling alleen maar ten goede pmen." deze opvatting te illustreren ver- ligde Go Ahead-manager Bob ikant: „Wij hebben vorig seizoen de woensdagavonden zelfs meer houwers getrokken dan in de 'keinden Als je het totale beeld ijkt scHeelt het natuurlijk wel. het ibllek raakt na een paar weken ver- digd Maar niettemin zal het verlies nder groot zijn als nu." aanbevelingen van de veertien lagers zullen aanhangig gemaakt den op de komende FBO-verga- stikj ingen en mocht er dan een eenslui- d voorstel uit de bus rollen dan dt dit aangedragen op de voor- rsvergadering van het betaalde tbal die voorlopig is gepland op 10 in Zeist. Competitieleider Jan /bregts. die ook zitting heeft in sectie-bestuur betaald voetbal, gisteren weten wel oren naar de men van de managers te hebben, rbregts: ..Als dit een bijdrage kan ren tot de toename van de public belangstelling in het betaalde tbal dan heb ik er geen enkel aar tegen In Frankrijk begint competitie ook al heel vroeg in ustus Toch wil ik wel enige kant- sningen plaatsen Statistisch ge* n is het de laatste tien jaar lang k altijd de januari-maand geweest irin de meeste afgelastingen voor- imen. Ook in maart en november er door sneeuw of -regen voetbal- weekeinden geweest. Met een terpauze van zeven weken loop je gevaar dat er op een gegeven iment geen uitwijkmogelijkheden tr zijn Verder is er natuurlijk nog toto-probleem De stichting rttotallsator schrijft ons een be id aantal weekeinden voor waar- assi gevoetbald moet worden. Mis- lien dat wc daar door overleg een uw aan kunnen passen. Dus nog- ln principe zijn er wat mij reft geen problemen Het concept hpetltieachema ligt voor het vol- ide seizoen weliswaar al gereed. iar er kan nog veel aan gesleuteld erkzi )odi> Voor <te Davls Cup wedstrijd tegen 1* op a. en 10 februari ui Sevilla zijn voor rland vier «pelen geselecteerd Tom Ok Huub van Boeckel en Mare hcelf* onr* 00 nak Ad 1 18 NA Dt Amerikaan John McEnroe heeft i| tale herrnenkelspel van het IntemaUonale ooi In Richmond gewonnen HIJ versloeg -landgenoot ftoacoe Tanner In twee sets 6 1 '«McEnroe ontving een bedrag van 30 000 r. Tanner mocht met 15 000 dollar toch ook ontevreden zijn 'HET -- Ir. Australië zijn tijdens het week twee Jongens om het leven gekomen door fallen In cricketduels De 12-jarige Richard n kreeg de bol zo hard tegen zijn hoofd dat 1 aankomst ln een ziekenhuis bleek te zijn den. Een IS-Jarige cricketspeler wiens nog niet was vrijgegeven overleed nadat i bal tegen ds slaap had gekregen Enkele eerder had de voorzitter van de federale t gepleit voor hel dra- iy - Enkel* minuten vóór het sluiten r tranafartljd m het Oostenrijkse betaalde al ia v:ormallg Europees topscorer Hans gwcontrwetaerd door Vienna uit Wenen ik: was bij zijn vorige werkgever. Barcelo na* problemen met trainer Joaquin Rife, in iade gevallen Vienna dat In d* Oostenrijk- tripetitie laatate la. moet tot aan het einde ~T seizoen *en huursom van ruim 110 000 aa? Barcelona betalen Ala de Weense uiteindelijk tot kopen mocht overgaan, zal tlona Mins IOC MO gulden voor Krankl Victor Potapov uil de aowjet-unie de kuat vwn Auckland (Nieuw Zeelandi dkamploeo ln de Tornado-klasse gewor- D* Nederlander Van Waltmeljer. die in de de en laatate mee als vierde eindigde <e ln de eindrangschikking de elfde plaats rd 22e met 131.7 TBAL - Het bestuur van de sectie ims- «ettotl van de 1CNVB heeft het bondstr medegedeeld onvoorwaardelijk vati te (ptr. aan de kandidatuur van Jo van Marle pvoiger van bonds.oorzitter Wim Meulr I#- ir -ar. H»t am>Uiirvn#1hil i& bestuur van het amateurvoetbal is van mening, dal de voorzitter van de Ctttng moet hebben ln het bestuur van bropeae voetbal unie iUEEAi Het amateur bur verzoekt het bonds bestuur van de dan ook de heer Van Marle kandidaat te een OMtuurafuneUe van de UEFA worden. Ik kom de managers trou wens toch al tegemoet door de trip van het Nederlands elftal naar Uru guay. De competitie ligt daardoor tussen 27 december 1980 en 23 Janua ri 1981 sowieso stil." Op het onderonsje van de managers waren geen vertegenwoordigers aan wezig van AZ '67 en Ajax. Beide top clubs hebben Immers geen zakelijke leider met een dergelijke betiteling in dienst. Ton van Dalen daarover „We wilden voorkomen dat deze bijeen komst het karakter zou krijgen van een FBO-vergadering." En Gerard Slager, secretaris van de FBO die wel een Invitatie had ont- vangen: „Als je ziet dat veertien van de 37 clubs al akkoord zijn. dan mag je toch aannemen dat de resterende verenigingen straks ook overstag zul len gaan De aanbevelingen zullen op de FBO-vergadering in leder geval zeer zwaar wegen." De trainers spelen in deze kwestie natuurlijk op de achtergrond ook nog een rol. Hoe zullen zij reageren op het feit dat hun pupillen zeker een maand geen wedstrijdritme kunnen opdoen. De gerenommeerde clubs uit het betaalde voetbal zullen ongetwij feld lucratieve leuke tripjes kunnen maken naar landen waar ze net heb ben uitgevonden dat de bal rond is. maar dat gaat niet op voor verenigin gen als SC Amersfoort. Cambuur of Eindhoven. Gerard Slager: „Toert ge loof ik niet dat de oefenmeesters zul len dwarsliggen. Spelen In januari betekent verlies en met verlies kun je niet investeren. Kortom: de trainers zullen in het belang van hun spelers arsenaal eieren voor hun geld kiezen." Er werd gisteren in de catacomben van het Feyenoord-stadion ook nog gepraat over het spelen op zaterdag of zondag, het te volgen beleid bij afgelastingen en het besluit van de kamermeerderheid over de afschaf fing van de spelersvergoedingen. Wat betreft dat laatste was Ton van Dafej\ DEN HAAG Verlichting van voetbalvelden en stadions van af de zijlijn levert geen energie besparing op en is ook niet goed koper dan verlichting vanuit de hoeken. Staatssecretaris Wallis de Vries van CRM zegt dit in zijn ant woord op schriftelijke vragen van CDA-Kamerlid Weijers. Verlichting in het verlengde van de zijlijn kan gebeuren via het plaatsen van lichtmasten achter en voor de tribunes of op de dakrand van de tribunes. Maar daarvoor zijn of langere, of extra masten nodig. Bij verdere invoering van licht installaties op de velden zal bij de defitieve afronding van de plannen met besparingsaspec ten en energieverbruik rekening worden gehouden. Die verzeke ring heeft de staatssecretaris gekregen van instanties die zich met de plannen bezig houden. BRUSSEL De ministers van buitenlandse zaken van (ie negen EG-lidstaten hebben in Brussel nog geen gemeen schappelijk standpunt ingenomen inzake een eventuele boy cot van de Olympische Spelen in Moskou Een standpupt inzake de houding van de negen zal geformuleerd worden pp de bijeenkomst van de ministers op 19 februari in Rome Ton van Dalen erg somber gestemd. Van Dalen: ..Als dat doorgaat is het betaalde voetbal ten dode opgeschreven. De spelers zullen hun heil zoeken in het buiten land en ln eigen land vrezen we een vergroting van het zwarte geldcircuit De praktijk heeft dat al uitgewezen in Frankrijk waar bovendien met astro nomisch hoge handgelden wordt ge werkt. Zelfs Ben van Gelder, die mis schien het; meest is gebaat bij de afschaffing van de spelersvergoedin gen, meende dat een dergelijke maat regel het betaalde voetbal kapot maakt." De managers waren het roerend eens over de noodzaak van een beter be leid Inzake afgelastingen. Jan Huy- bregts werd verweten te weinig tole rant te zijn ln het stilleggen van de competitie op grillige winterdagen. Ton van Dalen: „Er moet in de toe komst niet alleen naar de toestand van het veld, gekeken worden. De kijkrecreatie is zeker zo belangrijk. Als de toeschouwers met bevroren handen op de tribune zit mag je als competitieleider best besluiten het gehele programma er uit te lichten." Het verweer van Jan Huybregts „Dan kan je op een regenachtige au- gustus-dag ook wel gaan uitstellen En zó veel tijd is er niet. Als Ajax-Go Ahead vanavond wordt afgelast heb ik pas weer in april een woensdag vrij voor die wedstrijd." Tot slot kwamen de managers even eens weer unaniem tot de conclusie dat, in tegenstelling tot de aanbeve ling van het rapport „gezonder be taald voetbal", de beslissing over de speeldag vrij moet worden gelaten aan de clubs. ENSCHEDE FC Twente heeft het contract met trainer Hennie Hollink verlengd met twee seizoenen. Dit be tekent dat Hollink. die in oktober Spitz Kohn opvolgde, tot 30 Juni 1982 bij de Enschedese stichting werk zaam zal zijn. Henk Ellens heeft met de eerste divi sieclub Volendam overeenstemming bereikt over een verlenging van zijn contract Ellens, die begin dit seizoen in dienst trad bij Volendam. zal ook in het seizoen 1980/1981 als hoofdtrai ner aan de Noordhollandse voetbal club verbonden zijn. Gigi Radici. de voormalige interna tional van het Italiaanse elftal, is ontslagen als manager van de Itali aanse eerste divisievereniging Tori no. Volgens de directie van de club maakte de huidige positie op de rang lijst de verandering van manager noodzakelijk. De jeugdtrainer van Torino, Ercole Giovanile. neemt voor lopig de begeleiding op zich Momen teel neemt Torino, dat in 1976 lands kampioen werd. de dertiende plaats in op de competitieranglijst Afgelo pen zondag verloor de Turljnse club van Fiorentina. VOETBAL Ronnl* Hellstrftm dr dotlmsn van het Zweedse voetbalelftal edn FC KalserlauU-m Is wegens een hersenschudding voor enige UJd uitgeschakeld Artsen hebben hem absolute rust voorgeschreven Tien dagen geleden raakte de dertigjarige HellstrOm In de wedstrijd van lijn cluh tegen FB Stuttgart door een roekeloze actie van Bernd Förster aan het hoofd gebles seerd. Zaterdag stond de Zweed ln het duel legen Elntracht Braunsrhwctg weer onder de lat Na een doelworslellng In de tweede helft moest hij worden vervangen Vervolgens was HellstrOm gedurende een half uur bewusteloos De Nederlandse minister. Van der Klaauw. is van mening dat de kwestie van de schending van de mensen rechten in de Sowjet-Unie even zwaar weegt als de inval van de Sowjets in Afghanistan Een beleids bepaling <van de negen» zonder het wegen van de mensenrechten is voor ons dan ook niet aanvaardbaar, aldus Van der Klaauw ..Een mens is voor ons even belangrijk als 17 miljoen Afghanen". zo zei hij Het overleg in Brussel (in het raam van de zogenoemde Europese politie ke samenwerking» was volgens de Ne derlandse minister eigenlijk een ..voorbespreking' voor de bijeen komst op 19 februari Besproken werd onder meer de verklaring die werd uitgegeven na het recente Frans-Duitse topoverleg Van der Klaauw noemde dat een „belangrijk politiek document Maar wat hij er in miste was. zo zei hij. dat er met geen woord in wordt gesproken over mensenrechten. De negen ministers hebben verder met dit document niets gedaan, ook al. aldus de Neder landse bewindsman, „omdat het niet de taak is van de negen om een docu ment. afkomstig van twee EO-lidsta- ten te endosseren" Over een eventuele boycot van de Olympische Spelen door de negen zijn ..de «erschillende benaderingen van deze zaak door de negen EO lidstaten niet veranderd", aldus Van der Klaauw Wel waren er in het mi- nlstersoverleg twee duidelijk onder scheiden benaderingen Het Britse en Nederlandse standpunt is dat men onder de huidige omstandigheden niet aan de Olympische Spelen kan deelnemen De Duitse benadering is dat de Russische autoriteiten de om standigheden moeten scheppen on der welke men aan de Spelen zal kunnen deelnemen De Britse minister. Lord Carrington. wees erop dat de Duitse benadering een gevaar inhoudt, namelijk dat men niets weet over het tijdstip waar op de Sowjet-autoritelten eventueel de gewenste omstandigheden zullen scheppen Carrington heeft er voorts op gewezen dat de negen eigenlijk veel te laat begonnen zijn met te werken aan een gemeenschappelijke standpuntbepaling inzake het Russi sche optreden We moeten inderdaad die procedure verboteren. zo zei mi nister Van der Klaauw Iedereen heeft overigens het belang onder streept van de solidariteit die ln de westelijke wereld moet bestaan, al dus minister Van der Klaauw De negen ministers van buitenlandse door Matty Verkamman AMSTERDAM Gelet op de ferme resultaten die Nederland als voetbalnatie in het afgelopen decennium heeft geboekt, is het opmerkelijk dat de successen van toekomst-teams als Jong Oranje, maar vooral de UEFA-jeugd (16-18 jaar), vaak nogal tegenvielen. Bij de EUFA's bereiken meestal de Oosteu- ropese landen, maar ook naties als Engeland en zelfs België de ereprijzen. Met name het Oostblok mist vervolgens echter de doorstroming naar de echte top. In Nederland gaat dat. ruw geschetst, net andersom. Ondanks het wegval len van de ware vedetten die op de WK van 1974 hun absolute hoogte punt in Oranje-verband bereikten (van dat basiselftal heeft Intussen een meerderheid voor Amerikaanse dollars gekozen en zijn alleen Jortg- bloed en Krol de gulden trouw geble ven) is de A-ploeg op het internatio nale vlak steeds aardig bij gebleven. Dat wijst op kracht ln de breedte, djie in een eerder stadium niet zo zicht baar is. Merkwaardig is dat de Nederlandse jeugd ten tijde van de topsuccessen, ln het begin van de zeventiger jareji, helemaal buiten beeld bleef. Een ver klaring kan zijn dat de jeugd toen geen speelruimte werd geboden dopr de sterke top Dat ligt nu even an ders. Ook al door het vertrek van vele topspelers komt de Jeugd momenteel eerder aan bod en zelfs bij de grote clubs. Misschien slaat de huidige coach van de UEFA-jeugd. Oer BlQk. de spijker wel op zijn kop. wanneer hij ter verklaring aanvoert: „De ten dens is momenteel dat Jonge spelers noodgedwongen eerder een ka#s krijgen." Oer Biok en de UEFA-jeugd. Er is weliswaar geen sprake van topsuc cessen. maar nadat Blok in 1976 de leiding over de UEFA's van Arie de Vroet overnam. Is de prestatiecurve van de Oranjejeugdvoetballers toch in positieve zin omgebogen. Onder De Vroet werd voor de laatste keer in 1970 het Jaarlijkse Europese eindtoer- nooi bereikt. Daar steken de resulta ten van Blok gunstig bij af Sinds zijn bemoeienis met de UEFA-jeugd is hij elk jaar nog met zijn ploeg naar de finaleronde afgereisd: waar hij. ach tereenvolgens in Hongarije. Polen. België en vorig jaar Oostenrijk, niet in de prijzen viel - Optimisten menen dat het huidige UEFA-jeugdteam beter is dan de vele vorige jaargangen Blok „Het is plet het sterkste, maar wel één der sterk ste teams waar ik mee gewerkt heb." Wat opvalt is de aanwezigheid van een groot aantal spelers dat nu al regelmatig in de eredivisie is te be zichtigen. Dat lag de afgelopen jaren bepaald anders, was het eerder een uitzondering dat een UEFA-geselec- teerde in het eerste elftal van zijn club uitkwam. Weer die versnelde doorbraak van Jong talent bij de gra tie van de verminderde financiële mo gelijkheden bij de clubs? Een feit is dat het team dat vanavond in En schede tegen de Westduitsers oefent kan bogen op een zekere ervaring in het topvoetbal. Danny Blind (Spar ta). TJalling Dilling (FC Twente). Marco de Vroedt (FC Den Haag), Rene Tol (Volendam), Ruud Gullit (Haarlem). Erwin Koeman (PSV) en in mindere mate de talentrijke Aja- cieden John Holshuyzen, Rene Kraay en keeper Sjaak Storm zijn spelers die serieus bij de diverse A-slecties worden betrokken. Blok: „Dat is een voordeel, want in het verleden kwa men we op de EK's nogal eens tekort tegen de Oosteuropese. Franse en En gelse teams die grotendeels door eer ste elftalspelers werden gevormd." De UEFA-jeugd moet zich dit keer via Schotland zien te plaatsen voor het eindtoernooi dat in mei in Oost- Duitsland wordt afgewerkt De aan loop verliep gunstig. Op 28 november van het vorig jaar werd het vla een goede wedstrijd in Doetinchem 2-1 tegen de Schotten, die toen voor het eerst sinds anderhalf Jaar tegen een nederlaag opliepen. In de Nederlandse formatie is aan voerder Ruud Gullit éen der mar kantste figuren. Deze geboren .Am sterdammer verruilde medio 1978 de kleuren van DWS voor die van eredi visieclub Haarlem Gullit. een HAVO- scholier. heeft nu al het postuur van een volgroeide atleet en dat zal wel hebben meegespeeld In Barry Hug hes' beslissing om hem dit seizoen van begin af aan een plaats te geven In het A-elftal Gullit maakte in au- Ruud Gullit: „Er wordt meteen gezegd wanneer je niet goed hebt gespeeld. Ik vind dat prima, want aan te veel complimenten heb je ook niets". gustus tegen MW als 16-jarige zijn competitiedebuut. Dat gebeurde nog wel op de verantwoordelijke liberopo sitie. Terugkijkend zegt hij: „Hughes heeft mij alle vertrouwen gegeven, maar het valt toch niet mee om als Jongen van zestien Jaar leiding te geven. Na verloop van tijd heeft hij mij op het middenveld gezet Daar ben ik nu wat ondergeschikt aan Abe van den Ban en Martin Haar In de UEFA-jeugd speelde Gullit te gen Schotland nog wel libero, maar het is mogelijk dat hij ook hier op schuift naar het middenveld, waar door Marco de Vroedt het als laatste man mag gaan proberen Gullit heeft slechts lovende woorden over het UEFA-team van nu. Hij is als net-zeventlenjarige nog één der Jong- sten (Blok: „Ik kan drie seizoenen over hem beschikken Dat is eerder alleen eens met Leen Barth ge beurd"). heeft het elftal van 16- en 17- Jarigen overgeslagen, maar ts nu toch al aanvoerder Oulllt straalt zelfver trouwen uit en dat schijnt ook Ander- lecht niet te zijn ontgaan Het verhaal Wil. Gullit kent niet de juiste toe dracht. dat de Brusselse club diep tn de buidel voor hem wilde tasten maar terug schrok toen Haarlem een trans fersom van een miljoen gulden noemde Gullit over zijn Oranje-team ..We hebben een uitgebreid** selectie van een man of twintig die elke woensdag bij elkaar komt Iedereen hoort er bij. dus ook de reserves Dat vind Ik van groot belang Blok gaat erg open met ons om. alles wordt ln de groep be sproken Er wordt ook meteen gezegd wanneer Je niet goed hebt gespeeld Ik vind dat prima, want aan te veel complimenten heb je ook niets." Opvallend is de grote Inbreng vanuit Amsterdam Met het vijftal AJacle- den Sjaak Storm. Ben Haverkort. Rene Kraay. John Holshuyzen en Wim Kieft. wordt weer eens aange toond dat de Jeugdopleiding in De Meer goed verzorgd is Een ander verhaal is overigens dat die jeugd bij Ajax minder snel door dringt tot het eerste elftal dan bijvoorbeeld bij Fey- enoord Ruud Gullit over de Amster damse nadruk „In de groep merk Je dat wel hoor HIJ zijn de jongens met de grote monden. Je hoort ze altijd Maar er is wel een sfeer waarbij leder een bij het ie beuren wordt betrok ken We vormen een vriendenclub s wrft n d«*l dei» zaken zul'en düs trachten op 19 h bruarl een algemeen beleid te formji leren len aanzien van de Afghaanse kwestie en (naar de mening van Van der Klaauwmag het element van de mensenrechten daarin niet ontbrr ken Het ontbreken van dat laatste was volgens Van der Klaauw het «i vel van Britse voorstellen voor eén gemeenschappelijk beleid De voorstellen van Lord Carrington hielden in een harmoniseren van de doelstellingen van de negen en het op eén lijn brengen van de opinies van de negen onderling en die van de negen en de Verenigde Staten plus andere landen die het westen vriend schappelijk gezind zijn Do huidige situatie moet. volgens het Britse voorstel, als onacecptabel gezien wor den en totdat de situatie verandert moet er geen ontwikkeling van de oost-west relaties plaatsvinden De Sowjet-Unie mag voorts aldus niog steeds het Britse voorstel, geen v**»r delen meer krijgen waarvoor het rfet dezelfde voordelen in de plaats en de negen zouden niet moeto nemen aan de Olympische Spel In het Britse voorstel werd er eabter ook de nadruk opgelegd dat ontspan ning tussen oost en west van Nhy menteel belang is De Britten men±n dat vastgelegd dient te worden dat als het ontspanningsproces op een mislukking uitloopt, de verantwoor delijkheid daarvoor bij de Sowjet Unie ligt Volgens de Britten moet een eventuele verklaring van de ne gen ook een ondersteuning inhouden voor de landen ln het midden O' >sten de golfstaten en het Indische sub continent In het Britse lagerhuis legde premier Margaret Thatcher gisteren haar krachtigste verklaring tot dusver over een boycot van de Olympische Spelen af Zij zei dat deelneming van de Britse atleten catastrofaal zou kunnen zijn De aanwezigheid van een Britse ploeg zou door de Sowjet Unie kunnen worden gebruikt om deze aan te duiden als steun voor haar buitenlandse politiek CANNES Het Nederlands hockey elftal lijkt de zwaarste van de twee groepen geloot te hebben voor het Olympische hockeytoernool van Moskou Weliswaar spelen de twee finalisten van Montreal. Nleuw-Zee- land en Australië ln de andere groep, maar Nederland is in een afdeling ingedeeld met Pakistan. India, Ar gentinië, Groot-Brittannlë en Kenia Het Nederlandse dames-elftal speelt met de Sowjet-Unie. West-Duitsland. Nieuw-Zeeland. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in het eerste Olympische dames-hockey toernooi. De Indeling van de beide groepen voor de heren, die in Cannes plaats vond. had het volgende resultaat: groep A Pakistan. Nederland, India. Argentinië. Groot-Brittannlë en Ke nia. groep B Nieuw Zeeland. Austra lië. West-Duitsland. SowjetUnle. Spanje en Maleisië LAKE PLACID Daniel Tay lor. een 21-jarige militair, is overleden aan de verwondingen van een val op de skipiste van het Whiteface-gebergte in Lake Placid. Taylor maakte deel uit van de ploeg, die de aanleg van kabels voor de tijdwaarneming en transmissie verzorgde. Ilij gleed uit, kwam in aanraking met de leidingen die hrt sneeuwkanon voedden. Hij werd met ernstige verwondin gen aan borst en onderbuik in bet ziekenhuis opgenomen, al waar hij overleed. EDINBURGH Het aannemen van te hoge reiskostenvergoedingen bl) de Hooglandspelen in Edinburgh 1878 heeft geen gevolgen voor de be trokken atleten. De Schotse atletiek- federatie schorste wel wedstrijdorga nisator Billy Walker met onmiddellij ke ingang voor onbepaalde tijd De commissie van onderzoek vond in de overigens zeer chaotische boek houding van de organisator onvol doende bewijs om de atleten te straf fen Allan Wells. John Robson, Chris Black, Frank Clement. Oraham Willi amson en Nat Muir De geschorste organisator Walker besloot een advo caat In de arm te nemen Ook de Engelse atletiek federatie zal geen strafmaatregelen afvaardigen tegen betrokken leden De uitkomst van het onderzoek door de Engelsen ts weliswaar dat er aan de deelnemers te veel geld is uitbetaald Zij vonden echter eveneens te weinig bewijzen IM'HAKKN Wrfvldkampiorn Analoll Karpov uil de 8ow)rt L'nir hrrft na de derde rond# van hrl v.rrnian» haak lom*** in Bad Ki«inr*n de leiding roet 2.5 punlm ln de d.'tde nr.de irriliiri Karpov de Writdullar Robrrt Hubnri In de andere partij rWldrn Bon, Apaaski ihnvri ra Wolffana L'rttirkrr 'WDt> hrt punt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15