ADVERTENTIÊSJ 020-936868 020-936868 untqae randstad Trouw Trouw administratieve kracht (m/v) medewerk(st)er telefoniste Afdelings sekretaresse Tetterode- Nederland oitzendbnro uitzendbureau De Bruijn en Co assistent(e) accountant /U* international secretary services ~ir randstad uitzendfbureau j actieve medewerker(ster) De Snelle Visser administratieve medewerk(st)er Zo'n kleine advertentie maakt er werk van. Informatie: 020 - 936868. Secretaresse. Notarieel mede werker. Perry sport verkoper(ster) i Magazijn chef Jongeman T< H nette jongeman chef slagers p Hoi bezorgers(sters) Agent/bezorger chauffeur Het Parool bezorgers medewerkster WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 12 - RHSL Oageii|ks m Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag lol en mei vi|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten d>e voor 15 45 uur (vri|dag 13 45 uur) n ons bezit zi|n kunnerr-de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer o» schnflei'ik geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1St 8 1000 BM Amsterdam en aan atle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen m Nederland onder we bijna de helft van alle mensen in Amsterdam •MINI: gezet over 1 kolom m kleine letters mei een enkel jMoord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over i of 2 kolom breedte, met keuze urt een of meer groot gezette woorden of regels 3 80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit een of meer groot gezette woorden ot regels en gebruik van eigen (fonaj naamvignet f4.18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer f3- Alle pri|zen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontslaan door het met, met tijdig of oniuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering vao telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten ol over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd at stichting protestants f sociaal centrum sektor Gezinsverzorging Wij zoeken een De werkzaamheden omvatten o m. de loonadministratie. die geautomatiseerd is. met inschakeling van een computerbureau de grootboekadministratie behandeling van kinderbijslag-formulieren e d Wi| vragen voor deze functie een MULO/MAVO-opleiding bij voorkeur ervanng met loonadministratie Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer D van Marie, hootd van de afdeling Financiële Administratie Tel 020-252424 Aan belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatiebrief te zenden aan Stichting Protestants Sociaal Centrum. Heren gracht 402. 1017 BX Amsterdam, t a v. de heer F H. van der Woude. Heerkens Thijssen Co. b.v. Makelaars in Assurantiën Keizersgracht 224 Postbus 253 1000 AG AMSTERDAM Telefoon (020) 22 92 61 Voor ons gezellig kantoor zoeken wij voor spoedige indienst treding een akkuraal die voor ons de korrespondentie gaat verzorgen alsmede enkele administratieve werkzaamheden Hij/zij is in het bezit van een MAVO- of HAVO-diploma en weet goed om te gaan met de typemachine Voor meer informatie kun |e kontakt opnemen met de heer H Lokkerbol Als ie een brief wilt schrijven kan dat natuurlijk ook Stuur deze dan naar het bovenstaande adres. Waar vinden we de vnendeli|ke. vlotte, vrijmoedige, beschei den. actieve, alerte, soms handige, improviserende en oplos sende. altijd goed-klmkende. allesbegrijpende en nooit ver- die in ons reklame-adviesbureau met overwegend jonge mensen wil en kan samenwerken om een uitgebreide knng van cliënten in binnen- en buitenland steeds met de juiste mensen te verbinden en die ook met de telex overweg kan? SELL MORE advertising is gevestigd aan de rand van het centrum van Amsterdam, vlak bij het Amstelhotei: Sarphatika- de 13-14 Schri|f aan Marjoli|n Diesbergen. secr van de directie of bel 239767. toestel 54 om een afspraak te maken Oproepen, verloren voorwerpen enz. OPROEP' Op 14 jan plaatste ik een adv onder nr 45-17192 wil de jon ge vrouw die mij schreef. ZONDER VERMELDING VAN ADRES mi| opnieuw schnjven aan bovenstaand nummer'' FRANS, gefeliciteerd! Tot straks. Wesp Gevraagd HALVE WONING niet i b v. urg. Max huur 50 pm Overn geen bezw Br o. nr 1-17779 bur, v d blad Vermist sinds 24/1 bast. her der. teef. goudkl., pluimstaart, spitse zw snuit, omgev. Vic- toriepl /Kinkerbuurt Tel 721324 Op de binnendienst Verbruiksgoederen hebben wij iemand nodig, die de minder routine-matige korrespondentie verzorgt. De afdeling is zeer levendig door de vele artikelen die er worden verkocht en het enthousiaste, gezellige team. dat dit doet Degene, die de korrespondentie gaat verzorgen moet het leuk vinden zelf brieven op te stellen en te tikken in het Nederlands, Duits en Engels Als u een Mavo/Havo-opteiding hebt en enige ervaring in korrespondentie en/of gevoel voor talen en de baan lijkt u iets, bel dan even, telefoon 129677, toestel 112 mevrouw Hereiigers, of schrijf: Tetterode-Nederland. Bllderdijkstraat 163. 1053 KP Amsterdam, ter attentie van de afdeling Personeelszaken AAN DE LEZERS VAN DE Openbare Bibliotheek Polderweg M i v 11 febr zi|n wi| weer op de normale tijden geopend, dus: s middags v a 14.00 u en ma wo en vr av 19 00-21 00 u HET PERSONEEL Personeel biedt zich aan Jong, eerh|k iemand wil graag werken bi| mensen Van BE JAARDE LEEFTIJD, als hulp m de huishouding Voor som mige klusjes ben ik ook in Ikzelf woon in A dam-Noord en kan bi|na altijd, behalve donderdag tot 17 00 uur. voor ongeveer 10 per uur Br o nr 2-17737 bur v.d Wad JONGE VROUW vraagt kan- tmewerk üefst Adam Tel. 020-643952 BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 OP WERKDAGEN VAN 8 30 TOT 21 30 UUR Handels- en kantoorpers. gevraagd heeft vok)p mogelijkheden om morgen nog Ie starten als adm. medewerkers A mnl/vrfaanvang per dt- •rekt Wij denken aan iemand mei ruime adm ervanng. die ook geïnteresseerd is m geautomatiseerde admini stratie Leeftijd vanaf 25 jaar 'op n kieme afdeling Wj 'n bednjf in Adam-Noord B mnl/vrt- Wn denken aan iemand die zelfstandig kan 'werken, leidinggevende ca- 'paoteiten heeft en goed kan •typen voor langere hfd bij n reiatie in A dam-Centrum typiste Ned. Veel cijfermatig typewerk voor n re'atie op het Amstei-indu- sinegebied WIL JE MEER WETEN OVER BOVENSTAANDE FUNKTIES BEL DAN EVEN DE Unique hotline 020-236343 UNlOUE UITZENDBURO 'Goed voor tijdelijk werk We are Always Ready, a bu reau tc temporary employ ment At the moment we are looking lor an e«penenced SHORTHAND TYPIST If you want to know more about Ih'S ;ob please caU our office Kei zersgracht 447. te< 020-228386 or our 0W'Ce Oamra* 37 te* 020-264370 Gevr ADM MEDEWERKER Autobedri|t Cokjn Datsun deaie' Machineweg 1' Aals meer Tel 02977-24474 Medewerker op de afd verkoopreiatie van een bank in hef centrum van Adam Zeer ruime ervanng met administratief werk en ty pen Nederlands zi|n noodza kelijk voor deze leuke baan Leeftijd 25 iaar Kan ie hele dagen werken en ben je langere tijd beschik baar neem dan even contact op voor meer informatie KALVERSTRAAT 196 020-227666 Uitzendbureau Always Ready Wn zoeken op korte termijn ADM MEDEW (M/V) TYPISTES NED DUIT9 ENGELS BOEKHOUDERS PD/MBA TELEXISTES Indien u meer over bovenge noemde functies wilt weten neem dan even contact op met ons kamoor Keizers gracht 447. tel 020-228386 of met ons kantoor Damrak 37. lel 020-264370 MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIOOAG OM 1 3 45 UUR IN ONS BEZIT ZIJN accountants- en belastingconsulenten vraagt op korte termen met praktijkdiploma boekhouden voor het verzorgen van aangiften, loonbelasting en omzetbelasting, administraties en eenvoudige laarrekeningen voor onze cliënten in het midden- en kleinbedrijf. Wij Weden een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoor waarden Sollicitaties te nchten aan het kantooradres JOH. VER HULSTSTRAAT 90. AMSTERDAM Tel 020-763455 Voor onze afdeling administratie vragen wi| een chef(fin) de bureau Hierbij denken wij aan een kandidaatfe). die naast een middelbare opleiding aangevuld met MBA beschikt over flexibele karaktereigenschappen en mede daardoor m staat is op een prettige manier leiding te geven aan een aantal medewerk(st)ers Naast de dageli|kse leiding zal o a de verzorging van de kwariaaloverzichten en balans tot zijn (haar) taak gaan behoren Enige kennis van mechanische administratie is hierbij een pré, daar onze administratieve verwerking d.m.v. eigen computer geschiedt Kandidaten in de leeftijd van 27-35 jaar gelieven hun zo volledig mogeli|ke sollicitatiebrief te richten aan dhr. H. J. J Cornells se. hoofd Personeelszaken G. A. de Gast Schoonmaakbedrijf B.V. HOOFDKANTOOR DE BOELELAAN 7. 1083 HJ ADAM TELEF 020-443912 of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328. Tel: 020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Den Haag. Kapperspersoneel gevraagd Zoek |e een gezellige baan en versta ie goed je vak als DA MESKAPSTER kom dan bi| ons werken in kleine kapsa lon Hoog loon goede vooruit zichten. SALON MADY. Bour- gondischelaan 1Amstel veen Tel 020-43C428. met kinderaantekenin^ of met ervanng op eer» kinderafdeling voor een ziekenhuis «in Amsterdam-West Hjet is voor alle diensten Je neemt tijdelijk de [feats in van iemand d»e riek is. Het gaai ongeveer 1 maand, eventueel langer, duren A-verpleegkundige met een c.c.u. aantekening voor een ziekenhuis in Amster dam-West Het gaat -om een baan voor langere tijd. en de diensten zijn in overleg te regelen. Laborantè of doktersassistente voor een bednjf op Schiphol-Oost. Er moeta n laboratorium werkzaamheden worden verricht, zoals Woe<i- en urineonder- zoeken en er wordt geassisteerd bij bednjfsk euringen. en dc nodige administratie moet worden verricht. Je moet zéér zeker ervanng hebben in Wciedpnkken. Deze baan is van 8.30 u. lot 17.00 u., en gaat enkele weken duren. Doktersassistente Gediplomeeerd. met ruime ervanng voor eei'i internist Vlakbij het Amstelstation. Je moet ervaring hebben jn het maken van ECG's, bloedprikken en longfuncties bepalen Deze baan is voor 2 maanden en per se full-time van 8.30 u-17.15 u. WU HEBBEN NOG «VELE ANDERE BANEJN BEL OF KOM LANGS. LEIDSEPL51N 1-3 AMSTERDAM. 'TEL 020-220055 OF DAM 4. AMSTERDAM TEL. 020-262313. ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI S. voor vervoers-administratie en telefonische bediening op onze vestiging te Amsterdam. Minimum leeftijd 17 jaar. Vervoer van Station Sloterdijk v.v mogelijk. Aanmelden: VERVOERSCENTRUM. GIROSKOOPWEG LOODS 1 NR 1S TOT 21, AMSTERDAM-WEST Tele! 020-112771. NUSO Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie zoekt een part-time voor 18 uur per week Brieven naar Nuso. Weesperzijde 112, 1091 EN Amsterdam Tel 020-949480 0» 922189 Nationaal Reservenngs Centrum (NRC). de eigen reserve- nngscentrale van de Nederlandse hoteilene. zoekt 2 reserve nngs medewerksters d>e willen werken in een jong. creatief bedri|t en als kwaliteiten meenemen Spreekvaardigheid i d moderne talen, typevaardigheidliefst ook telexervanng. en bovenal, gevoel voor dienstverlening Het NRC reserveert m Nederlandse hotels voor buitenlandse gasten Reserveringen worden tevens verzorgd voor VW's en vele luchtvaartmaatschappijen Het kantoor is gevestigd a d. He rengracht in het Centrum Heeft u zin m deze afwisselende baan m een internationaal sfeertie, bei dan dhr Faber. telef 020-211211 Met vakantie afspraken wordt rekening gehouden Werktijden kunnen m overleg worden vastgesteld, pari-time is dus ook mogelijk' Winkelpersoneel gevraagd Van Veen's Slagerijen vraagt SLAGERS en VERKOOP STERS met enige ervaring. Sollicitaties. Osdorpplein 21. Tel. 020-199521, na 18 uur 02972-3402 Gevraagd vrouwelijke kracht voor KRUIDEN- REFORM WINKEL. Winkelervaring is vereist Schriftelijke soil. Ser- vetstr. 6. Utrecht. Advocaten- en Notariskantoor In het centrum vna Amsterdam. Rokm 92-96 vraagt zowel voor de ADVOCATUUR als voor het NOTARIAAT tot hun beider werkzaamheden behoren het verzorgen van de correspondentie alsmede het typen van processtukken resp conceptakten izowei via dictafoon, steno als van concept), het aannemen van de telefoon en het behouden van de agenda en dossiers Opleiding MAVO/HAVO. bi| voorkeur Schoevers secreta resse-diploma Betreft het notanaat zij. die reeds eerder op een notanskan- toor als zodanig werkzaam zijn geweest, genieten de voor keur Betreft advocatuur Goede, beheersing van de Engelse taal gewenst. A (Aankomend) of iemand met enige kantoorervanng en interesse voor de opletdmg tot notarieel medewerker b Ervaren typiste. Zi| dient tevens op het terrein van de tekstverwerking enige ervanng te hebben Schnftetijke sollicitaties aan bovengenoemd adres voor tele fonische informaties vragen naar de heer van Beek. tel 020 2M321 s avonds na 7 uur 03410-14580 Vraagt voor één van haar 21 winkels, namelijk Perry Sport aan de Kalverstraat te Amsterdam een Voor deze afwisselende fulltime baan denken wij aan een enthousiaste jongeman of vrouw van 20 jaar, die 't liefst al enige verkoopervaring heeft. Van onze arbeidsvoorwaarden noemen wij als belangrijkste: 8% vakantietoeslag en 4% kerstgrati ficatie 85% studiekostenvergoeding een aantrekkelijke kortingsregeling. Voor sollicitatie of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Pas man, Kalverstraat 99, Amsterdam. Telefoon: 020-247131. Chantal Modeschoenen vraagt voor spoedige in dienst treding. VerkOOpStBT leefti|d tot 20 jaar Sollicitaties na telefonische afspraak. 020-928481, na 18.00 uur 938080 Chantal Modeschoenen Chr Huygensplem 19. Amsterdam Watergraafsmeer. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr HUISHOUDELIJKE HULP voor 2 uur per dag. bij een hulpverleningsbureau in het Centrum van Adam Werktijk in overleg; s mor gens vroeg of in de namiddag. Goede salariëring. Inf en soil, bij Schorerstich ting. Wolvenstraat 17. A dam. Tel. 246318 WIE HELPT 1 x p w. ons huis schoon houder? We werken allebei. Tel 020-730491 Gevraagd met spoed ervaren HUISHOUDELIJKE HULP in de Leidsebuurl Werktijden n.o.t.k Aanmelden telefo nisch 020-235087 tussen 15 30-17 00 uur Gevr HUISH HULP. 3 uur per week. 11 per uur Nieuw Zuid Tel. 020-640964 (na 17 uur) HUISHOUDSTER gevr. In- tem.. 1 kind of kleurt geen bezw Tel 020-924100 (van 18 30-19.30 u.). (Para-)medisch personeel gevraagd 'Uitzendburo vraag! per direkt: VERPLEEGKUNDIGEN A/B VERPLEEGKUNDIGEN A+ICU Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraal 33-124724 du direct (para) medisch werk voor: .WYETH LABORATORIA BV Rengerskerkestraat 5. A dam-Osdorp vraagt nette magazijnbediende (18 tot 20 |aar) die van aanpakken weet Wij zijn een verkoopkantoorj verpakte geneesmiddelen Ons kantoor is gemakki bereiken via tramlijn 1Wi| bieden u een prettige werk» schoon werk. Hebt u belangstelling, belt u ons dan voor een afspraak; 020-199885 (dhr A v.d. Broek). A-verpleegkundige /4SBINTERNNIONN. Af DÓL SERVICES WIJ ZIJN EEN UITZENDBUREAlU VOOR (PARA-)MEDISCH PERSOMI=EL Wij hebben werk voor oia. A verpleegkundigen ziekenverzorgenden röntgenlaboranteln medisch diktafonislte Iten Bel of kom even langs en b< a spreek met Pitah je mogelijkheden. Raadhuisstraat 42. Amsterdam tel. 020-222055 I Technisch personeel gevraagd Voor een ervaren VRACHT WAGEN MONTEUR heeft uit zendbureau Content een tij delijke baan! Je komt te wer ken bij een firma In A'dam- Oosi. waar je diverse monta ge werkzaamheden gaat ver richten. De werktijden zijn van 7.00 lol 16.00 uur. Het salaris voor een vrachtwagen mon teur van 25 jaar is 15,66 bruto per uur. excl. reserve ring, 21,62% vakantie, feest en vrije dagen toezag. Kom voor meer informatie vandaag nog langs bij uitzendbureau Content, N.Z. Voorburgwal 322. Tel. 020-251061 Gevraagd)* automonteur Indien i.b.rv. urgentiebewijs, 4- kamerwoining beschikbaar. Ouke Bass, van Ostadestraat 366, Amsterdam. Tel. 020- 794842. i Gevraag^) allround AUTOMONTEUR Inl. Garrige Koppenol, Jac. v. Lennepeér 16-22. Tel. 020- 180967. na 18 uur 964856. OP DfIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE RAG IN A AAN HET LEZEN. NET ALS U. Divers personeelgevraagd Gevraagd bijrijder Leeftijd lol 20 jr. Het Beddencentrum b.v. Kinkerstraat 298-302 Tel 128917/761603 BANKETBAKKERIJ VAN STRAATEN zelfstandig werkende vakbekwaam banketbakker c.q. 1e bediende en 2e of 3e bediende Gelderlandplein 45 Amsterdam Tel 020-441392*. na 18.00 uur 424335 Gevraagd nette CHAUF FEUR voor stadstaxi i b.v no dige papieren, üefst Adam Noord woonachtig. Tel. 020- 314794. RIVfeLt-lichtdrukbedrijf vraagt BEZORGER 21 jr. voor bestelwerk op kleine, luxe be stelauto Aanm. Sarphatipark 103-1015. Tel. 020-761717. Snelfoto vraagt 2 vlotte. JON GE MEDEWERKERS 19 jr voor -diverse werkzaamhe den. Ervaring niet vereist. Aanm Snelfoto, Oudebrug steeg 13. Adam. Tel. 020- 24528.7 Welke J lieve DAME wil de ver- zorgin g op zich nemen van 2 jonge kinderen (17» en 37» jr. Tevens lichte huish. werkz. voor 11 hele en 3 halve dagen in de heek. Tel. 020-458116, A'veei v VERT CGENWOORDIGERS gevra tgd. Snelle attraktieve verkor ip Geen investenng. free-la ree Basis -f hoge ver- dienst'in. Tel tussen 10-17 uur. 0 i 0-274285 of 939485. (leeftijd ca. 25-35 jfear) Matrassenfabriek Oost zoekt voor deae funktie iemand die: verantwoordelijkheid op zich durft te n pmen, Het magazijn op orde houdt, ontvangen en afhalen van «goederen verzorgt, dat artikelen klaar staan voor verzending «etc. Daarnaast geeft hij leiding aan ca 5 (personeelsleden Salarisindicatie 2200 - 2500 bru*o per maand. Zonder goede referenties is het onnodig om W: solliciteren. U kunt uw sollicitatie richten aan de 'v. v.d. Braak Matrassenfabriek; Oost. Zeeburgerpad 8D-85. Amsterdam Tel 020-929151 i De Nederlandsche tïank N.V. te Amsterdam vraagt voor haar afdelirig Internationale zaken een voor het verrichten van eenvoudige. ah nisselende werkzaam heden (o.m. bezorgen van poststukken.). Vereisten: Volledige lagere schoolo D leiding; accurate instellingi. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gevolgd Aangeboden wordt een prettige werklinng met uitstekende arbeidsvoorwaarden Desgewenst kan bij de afdeling Personeelzaken-uitvoering via telefoonnummer 020-263133. toeifctel 3293. de functie- mhoud nader worden toegelicht I Schriftelijke sollicitatie onder opgave aan ieefti|d, opleiding, enz binnen 14 dagen na de verschijmnr p datum van dit blad te nchten aan De Nederlandsche Bank N y. afdeling Personeel zaken-uitvoering, Postbus 98. 1000 4 6 Amsterdam CAFÉ ZOEKT -r Keukenkracht. zelfstandig»werk. vast saians wisselde.ode werktijden Tel 020-228620 vanaf 12 00 uur Wil vragen voor onze HULPCENTRALE enthousiaste medewerksters die voor onze kinderen, welke aldaar dagelijks verblijven kunnen verzorgen/opvangen. Diploma kinderverzorgster vereist Aanmelden telefonisch na 12.00 uurt NAT REV ATLAS PARTIJ afd. hulpcentrale, 020-64488 l i ntoorè XketffH rkknn| 1 WIJ BIEDEN EEN FULL-TIME JOB Wij vragen voor de expeditie een Minimum leeftijd 18 jaar Bij gebleken geschiktheid zijn verdere carrièremogelijkheden aanwezig MIN. VEREISTEN MAVO-niveau en goede contactuele eigenschappen! Inlichtingen bij G Doets Albert Heijn Supermarkt BUIKSLOTERMEERPLEIN 158 - AMSTERDAM-NI TEL 020-363838 VLEESCHMEESTER KRUYER vraagt voor bestaande en meuw te openen filialen, energieke '°°l»00 'k tve Mensen met enthousiasme en verantwoordeli|kheidsg« vinden bij ons een zelfstandige, goed betaalde baan en daagse werkweek. ad Sollicitaties en inlichtingen bi| ons hoofdkantoor, telefoon (|jd( 233121. na 20 00 uur 02503-17169 of 02975-65184 Het Ochtendblad heeft per direct plaats voor enkele flinke in de agentschappen Amsterdam-OOST Amsterdam-omg. BEETHOVENSTRAAT Amsterdam-omg. STADIONPLEIN. Minimum leeftijd 15 jaar Tevens hebben we plaats voor een flinke voor het agentschap Amsterdam-omg. CENTRUM/PLANTAGE Aanmelden: Tel. 913456 1st. 789 of tst. 765. A. Goster en Zonen b.v IJzer en metalen Stammerdijk 16, Diemen Tel. 020-904245 vraagt voor een van haar vrachtwagens een (tot 40 jaar) Groot rijbewijs, bij-voorkeur ervaring met containervervoerilde soli. R. Wilders. vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8 Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 Igei ied ,di[ gel me •lan Dme >nd: Bas i dt Ubl Bontmachine stikster Bontmantel fabrikant vraagt goede bontmachine stik eventueel part-time Singel 296 Amsterdam, tel. 020-250645. TECHNISCHE HANDELMAATSCHAPPIJ van Rooy Dorsman BV SPAKLERWEG 69. AMSTERDAM (Industrieterrein Amstel II) vraagt voor haar kantine een voor het zetten van koffie en thee en het verzorgen van lunches. Werktijd van 9 00 tot 16.00 uur. leeftijd tot 45 jaar Sollicitaties kunnen gericht worden aan de Personeels! ling, ook tel 020-943277 tst. 147. |tb l fcbi Aantrekkelijke bijverdienste HET OCHTENDBLAD zoekt voor Amsterdam een oproepbaar inspektie assistent (in bezit van bromfiets) TAAK: Het, voornamelijk in de vroege ochtend-uren. ass< ren bij bezorgwerkzaamheden. VERDIENSTEN: minimaal f 650 p.mnd. Voor alle werkzrf heden ontvangt u aantrekkelijke extra vergoedingen INLICHTINGEN; tel 913456 tst. 789 of 1st. 765 Onroerend goed te koop aangebodi- Te koop omgeving Raalte. boerderij ca. 25 jr. oud met neten dak bijgebouwen en 8 ha grond ol minder. Woonhuis met c.v IND: gang, kamer 32 m2 open haard, eetkeuk er slaapk VERDIEPING: 3 siaapkam.. douche met 2e toilet Hinderwetvergunning aanwe- zig. Inl tel 05703-491 Heel pand voor f 54 000 Heel pand aan de J M Kem perstraat (West) met 2 etages vrij. Ind. per etage 2 kamers, keuken, toilet. Geen aanschr Urg. vereist. Geijtenbeek Makelaardij. Tel. 020-187358. Makelaardij T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen en T. v.d. STEEGE fe Monnickendam verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02991-1088 Of 02995-4451 AMSTERDAM. Prinsengracht bi| Westertoren Pand te koop (1930). 3 lege etage s, parter re verhuurd 13 000 per jaar Koopsom gehele pand f 275 000 k.k. Inl. Bakker en de Jong. Mak OG 02908-1112. na 18 00 uur 075-166036 Adam Noord. JACOB NIGSTR. gezellige ning met c.v. op eigen g achtertuin op Z. Dit objef zowel in- als uitwendig u kend onderhouden. Ind.:] tree. woonk., keuken. I ie verd 3 sl k en luxe b met ligbad Daarboven ring Vr.pr 197 000 kk V OVERBEEK mak tax I Vijzelgracht 61. A dam. I 020-227808 AMSTERDAM Te koop ad. 2e Kostveriorenl waarvan het ben.huis I wordt ojjgeleverd Fraai zicht. Eigen grond. f 129 000 k.k. Inl V 0\4 BEEK. Mak. tax. o g.. 1 gracht 61. A dam. Tel. 227808. LANDSMEER T.k vrijst. herenhuis aan het 2| einde Ind.: gang. woonkeuken, sik., toilet.! te bijkeuken. 1e verd.: 4^ en badkamer met ligbadF c.v Totaal 2720 m2 grond, waarvan ca 500f gesplitst kan worden vo< bouwen van een woonhi loods. Vr pr 375 000 k Inl v Overbeek. mak og. Vijzelgracht 61. Ad Tel 020-227808. na 18>1 02900-1494 T.k.a. huizen. BUNGAL(| en zakenpanden in en OMMEN Vastgoedci ERICA Tel 05914-218" MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14