ichtpunten aan ffsh ore-horizon Huisartsen nu officieel in geweer tegen apothekers risdraiik duurder: ifabrikanten dankbaar Advertenties met thuiswerk blijven een Slechts topje van ijsberg eer booractiviteiten buitengaats ijleer openheid rijksmkopen oente-export v ar Zweden '6 ,jrdt onzeker ABN verhoogt spaartarieven Rabobank geeft obligaties uit Gasverbruik Slavenburgs Bank tireekt fusiecode hoger in '79 Vele mensen trappen met beide voeten erin Mening over reclame NSDAG 6 FEBRUARI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 11 - RHS 13 i onze redactie economie 1 STERDAM Er zijn lichtpunten aan de offshore-ho.rizon. 5 grote afhankelijkheid van de westelijke wereld van dejolie- gasproduktie van de OPEC-landen enerzijds en de si leeds ;ende olie- en gasprijzen anderzijds zullen tot gevolg i ben dat het zoeken buitengaats naar nieuwe broruutn in delen van de wereld met kracht zal worden voortgezet. ,jname zal dat ook het geval zijn in dieper water al zullen de kosten geweldig toenemen ns de heer P E. E. Kleyn van a gen. voorcitter van de hoofddi- e van Smit Internationale, heb- de internationaal opererende maatschappijen tegen de achter- id van deze ontwikkeling reeds in - in versterkte mate in 1979 2 leer omvangrijke nieuwbouwor- geplaatst voor voornamelijk hef- a eilanden Zij rekenen daarbij op 3 aanzienlijke groei van de activi- f n tot ongeveer zestig meter wa- epte. leming van het aantal booreilan zal leiden tot een vergrote vraag bevoorradingsschepen, naai pboten voor veelal interconti- .1 vervoer en allerhande hulp sten Tenzij de verwachte vergro- van activiteiten tot een ongemo- rd aantal nieuwe bestellingen eiden. zal de overcapaciteit aan orradingsschepen geleidelijk ten afnemen. Kleyn van Willigen, valt evrmwel geen ..boorn" meer te verwacihten. Ruim de helft van de aanwezige; olie- en gasvelden zou hier al gevo-nden zijn Wèl mag worden verwacht v dat zogenaamde kleine velden in ver sneld tempo in exploitatie zullen .wor den genomen. Hij is van oordeel, dat het proté Zio nisme in een aantal Noordzee-1 lust- staten de Nederlandse ondernem er in toenemende mate zal dwingen zijn arbeidsveld geheel of gedeeltelijk naar andere gebieden te verplaatsen en'of lokale samenwerkingen aan te gaan. In elk geval heeft hij ii4 de VcrtTOUWen afgelopen jaren veel op de Noor-'özee kunnen leren, dat hij elders kan* ge bruiken. Smit Internationale, zal de minister mee op stap moeten. Volgens hem wordt dit een van de belangrijke overheidstaken. rrirdzee Noordzee, zo meent de heer De Nederlandse overheid zal 'hem daarbij in toenemende mate. dire» trt of indirect, steun moeten verlenen. An deren. zoals de foren. Engelsen! en Fransen zijn Nederland daar reeds voorgegaan. Daarom, aldus de hieer Kleyn van Willigen, wanneer er werk is voor. efen bedrijfstak als die tran Smit-Internationale ziet het lopende boekjaar 1979/80 met redelijk ver trouwen tegemoet, zo blijkt uit het jaarverslag over 1978/79. Zij baseert dat vertrouwen op de tot heden ge constateerde verbetering in de gang van zaken in enkele sectoren, waarin de onderneming actief is. Het afgelo pen boekjaar werd afgesloten met een nettowinst van 17,4 miljoen gul den. tegen 16.1 miljoen over 1977/78. Uitgekeerd wordt een onveranderd dividend in contanten van twee gul den per aandeel van twintig gulden. Met betrekking tot de wilde staking, die in augustus van het vorige jaar uitbrak bij de stadssleepdiensten in Rotterdam, welke staking na bijna twee maanden werd beëindigd, zegt het verslag, dat de ingestelde com missie van goede diensten haar werk zaamheden inmiddels heeft aange vangen. Volgens de hoofddirectie be staat er een oprecht verlangen naar volledig herstel van de schade, die aan de interne verhoudingen is toege bracht ..Met inzet van allen zal dit zeker kunnen gelukken." £3an onze sociaal-economische Ni idactie EN HAAG De Tweede Ka- "$ier heeft gisteren een motie Ms an- CDA en VVD tegen de U*»renge vertrouwelijkheid van 63« rtjsopgaifen en leveringscon dities bij het Rijksinkoopbu- reay;<RIB> aanvaard K 1% Mister Aridriessen had niet 8* weel op met de motie. Bedrij- H*ren die via het RIB leveren, tellen zelf prijs op geheimhou- ing. met het oog op concur- 9i i inten en andere afnemers die wiibok wel kortingen zouden fjjwiilen 89 •^Vanuit het midden- en kleinbe- 7jj rijf is echter op opheffing van '26J e geheimhouding aangedron gen. De kleinere bedrijven voe- 9sin zich enerzijds uit de markt drukt omdat zij het RIB M! inder gunstige voorwaarden a innen bieden, terwijl zij an- rzijds klanten verliezen 2o >ordat bijvoorbeeld bejaar- tntehuizen en ziekenhuizen 97 eeds meer hun inkopen via 321 :t RIB doen. Tegen de motie gj emden alleen PvdA en PSP 96 f •J] e Pvd A-motie tegen de hoge 93 s ntè en voor versoepeling van 89i ;t monetaire beleid van De ederlandsche Bank werd ver- 8,1 orpen Minister Andriessen id de motie krachtig ontra- 9,J;n. en was het geheel eens 9oet bank-president Zijlstra. motie kreeg alleen steun 93( in D'66. PSP en CPN 1801 MSI HAAG Het bestuur van het uktschap voor Groenten en heeft in een brief aan minister der Stee (Landbouw) zijn be lheid uitgesproken over het feit iweden haar eigen tuinbouw een bescherming wil bieden. jdand voert jaarlijks voor ruim miljoen gulden aan verse iten naar Zweden uit. die voor de bestaan uit tomaten. Vooral it men zich in Nederland be- I om het feit dat Zweden een idering voorstaat van de regels iet 'GATT' (Algemene Overeen- it over Tarieven en Handel), aldoor de Nederlandse tomaten- er naar Zweden op losse schroe- comt te staan, hetgeen mogelijk le export van andere produkten reffen De voertuigen die naar en gaan hebben namelijk toma ls hoofdlading en andere groen- ls bijlading. Van een onzer verslaggevers UTRECHT De wet op de geneesmiddelenvoorziening wordt uitgevoerd op een manier, die in strijd is met de bedoeling ;en van de wetgever. Dit betreft vooral de mogelijkheid dat de aan een apotheekhoudend huisarts voor Onbepaalde tijd verleende vergunning voor een zoge naamd „niet apotheek-rijp'gebied toch kan worden ingetrokken, als zich in dat gebied een apotheker vestigt. Deze mening is de Landelijke Hu'rs- artsenvereniging (LHV) toegedaa in. In de nota ..Geneesmiddelenvoorzie ning ten plattelande" worden di in ook enkele ingrijpende wijzigingt «n voorgesteld. Voor het eerst had deze intrekking van zo'n vergunning plaats, toen c)ip Raad van State (in 1978) in die geesit een uitspraak deed in de „kwestie Huissen". Sindsdien voelen de apo* theekhoudende huisartsen zich im hun rechtszekerheid aangetast. Oir.t daar paal en perk aan te stellen, will de LHV het bestaande systeem ver vangen door het land te verdelen in gebieden voorbehouden aan apothe kers en gebieden voorbehouden aan apotheekhoudende huisartsen. Huis artsen die zich in die laatste gebieden vestigen, zouden automatisch de apo theek-bevoegdheid moeten krijgen en deze houden, zolang zij daar geves tigd blijven. voor medicijnen en dat er aan een goede medicijnbewaking kan worden gedaah. De Koninklijke Nederlandse Maat schappij ter bevordering der Pharma- cie (KNMP) gaat in haar commentaar lijnrecht in tegen de visie van de LHV. Zij stelt dat de wet niet gewij zigd hoeft te worden, dat er geen aantasting van de medische zorg dreigt als de apotheekhoudende huis artsen hun apotheken kwijtraken en dat het Intrekken van deze vergun ningen ook hun rechtszekerheid niet aantast. Vergunning Duidelijker Verder zou er een duidelijker om schrijving moeten komen van het be- grip „apotheek-rijp", gebaseerd op de mate van verstedelijking van het ge bied. zodat de kwaliteit en de bereik baarheid van de geneesmiddelen voorziening er niet op achteruitgaan, als apothekers die voorziening over nemen. Als de minister een bepaald gebied „apotheek-rijp" verklaart dient hij volgens de LHV ook aan te geven hoeveel apothekers er mini maal moeten komen. In de nota worden verder argumen ten herhaald, dat apotheekhoudende huisartsen dertig procent goedkoper werken dan apothekers (een bespa ring van honderd miljoen per jaar), dat deze artsen altijd bereikbaar zijn „Vooróf weten deze artsen dat hun «vergunning wordt ingetrokken, ter- rwijl ze als dat inderdaad het geval cis van de „nieuwe" apotheker een rschadeloosstelling krijgen conform afspraken tussen de organisaties van artsen en apothekers," aldus de KNMP. Volgens deze organisatie is de apo- AMSTERDAM De ABN verhoogt met ingang van 8 februari de tarieven van een aantal spaarvormen met een kwart procent. De rente op vaste spaardeposlto's met een looptijd van 5 en 6 Jaar wordt tien procent per Jaar Het rentepercentage van kasbll- Jetten met een looptijd van 5 en 6 Jaar en groeikasbiljetten met een looptijd van 5 Jaar wordt 97. procent. De overi ge spaartarieven blijven ongewijzigd. theker niet alleen nodig voor een des kundige bereiding en aflevering van medicijnen, voor medicatiebewaking en voorlichting, maar vooral ook als laatste schakel tussen arts en pa tiënt voor een onafhankelijke con trole van de voorgeschreven genees middelen ter voorkoming van fouten en vergissingen. De KNMP zegt in haar commentaar bereid te zijn tot een afspraak met de LHV waarin, uitgaande van het be lang van de patiënt gerechtvaardigde belangen van apotheekhoudende art sen en apothekers worden gerespec teerd. UTRECHT De Centrale Rabobank gaat over tot de uitgifte van een tien jarige 10,25 procent obligatielening 1980 per 1984-1990 van 100 miljoen. De lening zal worden afgelost in ze ven nagenoeg gelijke Jaarlijkse ter mijnen waarvan de eerste vervalt op 15 maart 1984. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing gedurende de looptijd van de lening is niet toege staan. De koers van uitgifte zal uiterlijk op vrijdag 8 februari voorbeurs worden bekend gemaakt. De stortingsdatum Is 17 maart zonder bijbetaling van rente. De inschrijving sluit op 12 fe bruari. Notering ter beurze zal wor den aangevraagd. Van onze redactie economie DEN HAAG Slavenburgs Bank in Rotterdam heeft bij de fusie met Van Wagensveld Beheer, in september vo rig jaar. de SER-fusiecode overtre den. De dienstenbond FNV had zich over de gang van zaken beklaagd bij de SER-fusiecommissie. die de klacht gegrond acht. In haar uitspraak noemt de commissie het gedrag van Slavenburgs Bank „hoogst onverant woordelijk" In het verleden had de SER-commls- sie Slavenburgs Bank al tweemaal onderhands gewaarschuwd, reden waarom de SER nu heeft besloten de overtreding openbaar te maken. Ten tijde van de fusie werden de dienstenbonden, geheel In overeen stemming met de fusie-gedragsre gels. schriftelijk van het gebeuren op de hoogte gesteld. Niét in overeen stemming met die code was het. dat de besprekingen tussen de belde be sturen reeds waren afgerond voordat de bonden hadden kunnen reageren. Zij moesten de afloop van de onder handelingen uit de krant vernemen. De SER-commissie voor fusle-aange- legenheden is van mening dat zinvol overleg met de bonden door de han delwijze van Slavenburgs Bank on mogelijk was geworden. Hiermee wordt de kernbepaling van de fusie gedragsregels overtreden. DEN HAAG (ANP) - Vorig Jaar heb ben de Nederlandse huishoudens ze ven procent meer aardgas verbruikt, wat in hoofdzaak het gevolg is van de strenge winter gedurende de eerste drie maanden van het Jaar. Niettemin kwam de totale binnenlandse afzet volgens de Gasunie niet boven het peil van 1978 uit. Dit vond zijn oor zaak In de lagere gasinzet van de elektrische centrales, die volgens plan op andere brandstoffen waren overgeschakeld. De export van aardgas nam met ne gen procent toe tot iets minder dan 50 miljard kubieke meter en was vijf miljard kubieke meter groter dan de binnenlandse afzet. grondstoffen, arbeidslc men, energie- en verpak- kingskosten. Na een opgave van de 1 costenontwikkelingen door elk individueel bedrijf, heeft het ministerie van Economische Zaken na een half Jaar onderhande len besloten de prijsve rhoging goed te keuren. Een tweede prijsverhoging wordt dit Jaar niet meer verwacht Wèl k oesteren fabrikanten nog steeds het verlangen n; iar een minimumprijs, wat zijzelf geen overbodig* luxe noemen in een be drijfstak. waar de con eurrentieslag gerust onge nadig mag worden gei loemd Bestonden er tien jaar geleden nog enk rle honderden limonade fabrikanten. nu zijn het er nog op de kop af vijftig, die volgens Brandt, alle t*n hebben kunnen overle ven doordat zij onderrjeel vormen van een of ander groot concern ligt die kostenstijging in de sfeer van Brandt: „De firsdranki mindustrie loopt ook al onze redactie economie ïNIK Frisdrankenfabrikanten zonder uitzondering dankbaar voor Tijsverhoging van frisdranken waar- het ministerie van economische ?n met ingang van 4 februari toe- u iming heeft gegeven. Vanaf die da- worden alle merken limonade en lrank verhoogd met 8 10 cent per Een blikje wordt drie cent duurder •j >en klein flesje ongeveer twee cent. '{lijs verhoging is het gevolg van kostenstijgin- *J de fabrikant Volgens de heer J Brandt. manager bij Vrumona Frisdranken in jaren achter in prijsontwikkeling, vergeleken met het prijsindexcijfers zoals dat jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld. Daarbij komt nog. dat we in tientallen jaren niet drie zulke slechte zomers achter elkaar hebben gehad. Laten we hopen dat die cyclus die Jaar wordt doorbroken." Handel Voor de handel zal de prijsverhoging weinig gevol gen hebben. Brandt: „We hebben de handel deze keer bijUjds op de hoogte gesteld Bij de vorige prijsverhoging, anderhalf Jaar geleden, hebben we dat verzuimd met als gevolg een stroom van protesten, omdat de folders van de handel al bij de drukker lagen Het is niet uitgesloten dat aan die detailhandelsbedrijven, die hun folders al lan ger van tevoren klaar moesten hebben, voor de duur van de folders nog tegen de oude prijs wordt geleverd Het adverteren met thuiswerk voor een (schijnbaar) goed doel, blijft een plaag. Er zijn nu eenmaal mensen die riante finan ciële kansen ruiken, door advertenties te plaatsen waarin in vage termen thuiswerk wordt aangeboden. Zo zijn er ook mensen die op dergelijke advertenties schrijven, omdat een voorgespiegelde bijverdienste van honderden guldens per week best een interessante aanvulling op het inkomen is. Binnen een periode van veertien dagen was het. wat dit betreft, weer twee keer raak. Eerst kwam er een brief van een abonnee binnen, die schreef dat zijn vrouw op een thuiswerk- advertentie (die helaas in deze krant stond) had gereageerd, omdat zij wat omhanden wilde hebben. Ofschoon dit echtpaar door het ge stencilde antwoord van de Actiegroep Bestrij ding Vivisectie „Dieren leed" waarachter de 21-jarige J. J. Sengers uit Nijmegen zit al direct nattigheid voelde, werd uit nieuwsgierigheid tóch het verschuldigde tientje voor een intro- duktiepakket gestort. Dit introduktlepakket bleek te bestaan uit twee Informatieblaadjes en een kaart van een lassie- hond. Amper een week daarna werd bekend, dat de poli tie de man achter de „Stichting Gehandicap tenzorg Limburg" en de „Stichting Astroflitz" de 41-Jarige G. B. uit Maastricht in de kraag had gegrepen. Deze man bood thuiswerk aan, liet de mensen die reageer den vervolgens een „proeve van bekwaam heid" afleggen met recla memateriaal waarvoor honderd gulden moet worden betaald en liet uiteindelijk niets meer van zich horen. Er zou den meer dan vijfhon derd mensen uit alle streken van het land op deze manier zijn opge licht voor een bedrag van ongeveer tweehon derdduizend gulden. Nieuwsgierig Ondanks het feit dat onze abonnee en zijn vrouw het gestencild briefje van „Dierenleed" (lees Sengers) niet ver trouwden werd, zoals ge zegd, het introduktle pakket uit nieuwsgierig heid tóch besteld. Begrijpelijk. Want het stencil van de „veelbelo vende" 21-jarige Sengers is ondanks de taalfou ten die erin staan fi nancieel zo veelbelo vend, dat de nieuwsgie righeid inderdaad wordt geprikkeld. Terzijde: me delijden met de proefdie ren wordt pas later in het proefpakket opgewekt, door de anti-vivisectie- kaart met de lassie- hond In het stencil wordt in eerste instantie het vol gende medegedeeld: „Wilt u thuis afwisselend werk doen en toch goed verdienen? Dat kan! Het is verheugend dat ook u de mogelijkheid heeft in deze sombere tijden uw financiële draagkracht aanmerkelijk te vergro ten door het thuis ver richten van afwisselende werkzaamheden welke zeer goede verdiensten opleveren." Jan Salie De keus wordt geboden uit: Thuiswerk, zoals „te lefonische werkzaamhe den," adresseren van en- veloppes, „typewerk zaamheden", vouwen van circulaires, alsmede frankeer- en inpakwerk- zaamheden. Buitendienstwerk (een mooi woord voor colportage), door het huis aan huls verkopen van „drukwerken". Voor dit werk is welis waar geen ervaring no dig, maar mensen met een Jan Saliegeest kun nen het wel vergeten. Want, blijkt uit het sten cil, een verdienste van tweehonderd tot drie honderd gulden per week is alleen te realise ren voor degene die „werkelijk" werken wil. De thuiswerkenster) werkt op provisiebasis. Het introductiepakket is „vrijblijvend" te bestel len. Maar. gezien het „enorme aantal aanvra gen" ziet Sengers zich Uit het huis van G. B. dozen vol waardeloze genoodzaakt tien gulden per pakket (zoals opge merkt, bestaande uit twee velletjes papier en een kaart met een hond erop getekend) in reke ning te brengen De be stelling moet wel met be kwame spoed worden ge daan wantmocht u te laat reageren, zodat wij inmiddels zijn voor zien. dan zenden wij u geen Introductiepakket, maar wordt de volledige tien gulden terugge stort." Die mijnheer Sengers toch! Zou hij ooit een be stelling (een tientje voor twee velletjes papier en een kaartje i hebben af gewezen9 Werklust Maar goed. de „gelukki gen". die na de betaling van een tientje het intro- duktiepakket thuis ge zonden krijgen, moeten nu wél het keiharde be wijs leveren dat ze wer ken willen. Als het om thuiswerk gaat is de eerste stap het bellen van dag- en week bladen voor het opgeven van kleine advertenties, waarin bijverdiensten (o.a. thuiswerk) wordt aangeboden. Hierbij gaan de kosten wel vooraf aan de even tuele inkomsten maar, verzekert Sengers, na en kele dagen zullen ver schillende mensen tien gulden betalen. Aan deze mensen kan vervolgens een introduktlepakket worden gezonden, dat bijDierenleed" (zeg maar „Sengers vreugd") kan worden besteld. Ofschoon de thuiswer kenster) op deze intro- duktiepakketten een royale winst krijgt voor gespiegeld oplopend van acht tot negen gul- werden door de politie papieren gehaald. den winst per pakket is Sengers er kennelijk toch niet helemaal ge rust op. Want hij wil een duidelijk bewijs dat zijn afnemers bereid zijn de handen uit de mouwem te steken. Vandaar dai?.. de bijgevoegde bon plüs i - een bewijs dat minstens een advertentie is ge-"™ plaatst (copieën worden,j4' niet geaccepteerd) naar** ff Sengers moet worden ge«-i zonden. 'Goudmijntje' J Iets moeilijker ligt voor de oommercieeLwer- koper. of wel colpoHeur. Niet dat de verdiensten op de Verkoop aan de deur van anti-vivisecUe- kaarten f£en „goudmijn tje" zouden zijn (de pro visie loopt' op van 1.45 tot ƒ1.95 per kaart), maar het probleem is dat voor de verkoop van deze kaarten een legiti matiebewijs nodig is. He laas vallen dit soort kaarten onder drukwerk „waarin gedachten en gevoelens worden geo penbaard", zodat voor het leuren met dit soort commerciële kaarten geen gemeentelijke ver gunning nodig is. Voor het overige komen voor dit colportagewerk uiteraard ook alleen maar degenen ln aan merking, die bereid zijn de handjes te laten wap peren. Om het bewijs van werklust te tonen, dient ook voor dit werk de strook zelfs „van daag" nog volledig te worden ingevuld en teza men met een recente pasfoto naar het beken de adres te worden ge zonden Of de thuiswerkers eraan verdienen en hoe groot de inkomsten zullen zijn, moet maar worden afge wacht. Zeker is dat de eerste en wellicht de bes te verdiensten voor Sen gers zijn. Zowel Sengers met zijn „Dierenleed" als G. B. met zijn „Astroflitz" en „Gehandicaptenzorg Limburg", zijn bij het Konsumenten Kontakt in Den Haag bekend. De activiteiten van deze thuiswerkaanbieders worden door deze consu mentenorganisatie als pure bedriegerij bestem peld. BIJ deze consumentenor ganisatie komen in golven heel wat klach ten over deze en andere thuiswerkbureaus (zoals de Nationale Workshop in Den Bosch en eer der over Giesberts) binnen, zélfs van mensen die uit publlkatles beter zouden kunnen weten. Dit blijkt uit een gesprek met mevrouw Emmeke Oostdijk van het Konsu menten Kontakt. Daarbij moet nog in aan merking worden geno men, voegt zij hieraan toe, dat wij als consu mentenorganisatie naar het topje van de ijsberg te zien krijgen. Want er bestaat een grote markt voor thuiswerk. Helaas bestaan er geen namen en adressen van betrouwbare thuiswerk bureaus. Het Konsumen ten Kontakt beschikt althans alleen maar over namen van thuiswerkbu reaus. waarover klach ten zijn binnengekomen. Arbeidsbureau Vandaar dat mevrouw Oostdijk pleit voor be middeling voor thuis werk door de gewestelij ke arbeidsbureaus Als de arbeidsbureaus deze taak zouden oppakken, zouden eventuele bonafi de thuiswerkbureaus Moet dat nou? 2.500.000 levende proefdieren per jaar ACTIEGROEP BESTRIJDING VIVISECTIE „DIERENLEED" GEVESTIGD TE NIJMEGEN POSTBUS 683® Commerciële prije f 2,85 Moet dat nou zó? zich tot het arbeidsbu reau kunnen wenden en zouden mensen die thuiswerk zoeken zich bij het arbeidsbureau daarvoor kunnen laten inschrijven. Zolang dat nog niet het geval ls. kan zij alleen maar waarschuwen dat. als voor bemiddeling een bedrag wordt gevraagd, het meestal een „foute boel" is Voor mensen die er al ingetrapt zijn en zich op gelicht voelen, heeft zij het advies daarvan aan gifte te doen bij de poli tie. Want pas d&n kan er eventueel door politie en justitie worden inge grepen. De zekerheid dat politie en justitie een vinger achter bepaalde activi teiten krijgen, is er niet. Daarvoor hebben som mige thuiswerkbureaus hun activiteiten juri disch te goed in elkaar gestoken. Zo werd Sen gers door de rechtbank ln Arnhem vrijgespro ken. ofschoon de actie „Dierenleed" meer lijkt op geldklopperij dan op deernis met proefdieren. Nog een opmerking tpt besluit. De advertentie ln deze krant die uitein delijk de aanleiding was tot dit artikel, is er door- heengeslipt. De adver tentie-afdeling betreurt dat. want het beleid la dat advertenties, waarin thuiswerk wordt aange boden. niet worden geac cepteerd. Betrouwbaar Er bestaan wel betrouw bare instanties, die zich inzetten voor het af schaffen van proeven op dieren. Het Konsumen ten Kontakt noemt twee anti-vivisectie-organl- saties, namelijk: De Nederlandse Bond ter Bestrijdinr van Vi visectie, Jan van Nas- saustraat 81 Den Haag. (Lidmaatschap 12,50 per jaar). De Antl-Vivlsectlestich- ting. Stadhouderslaan 100 Den Haag (Dona teurs kunnen geven wat ze willen). Frans van Dusschoten (artiest): Hoe komt het toch, dat bijna iedere vorm van reclame ons meer ergert dan de marktkoopman, die ook z'n waar aanprijst? Misschien is de laatste menselijker. (Bijeengebracht door FHV/BBDO). m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13