CDA tegen stop op ambtenarenplaatsen Veel debiteuren willen best sneller betalen. Als u ze de kans maar geeft. Rabobank Q - 3 ^Ambtenaren krijgen vrij lfoor betoging van FNV Duizend gulden boete geëist tegen kamerlid FNV roept op tot acties bij zuivelbedrijf Campina B I I I kamer: spoed bij fcheppen van aangepast werk Wegens discriminatie Zuidmolukkers Molukker mag voorlopig hier blijven Slaapmiddel Halcion definitief verboden 'OENSDAG 6 FEBRUARI 1980 Van onze sociaal-economische redactie PEN HAAG Het CDA in de Tweede Kamer is tegen handhaving van de ambtenarenstop als middel van bezuiniging. Dit bleek gisteren bij de stemming over een PvdA-motie voor Onmiddellijke intrekking van de vorige week afgekondigde stop. Het CDA stemde tegen de motie. en die werd dan ook verworpen. Maar in de stemverklaring zei CDA'er Hermsen dat zijn fractie ..grote moeite" heeft met de afgekondigde stop, en slechts tegen de motie stemde omdat de fractie ervan uitgaat dat de stop ,,van kortstondige duur" zal zijn. TROUW/KWARTET p 9 - RHS 11 r>e stop is afgekondigd door het kabi- et om te vermijden dat straks te veel erplichtingen zijn aangegaan om og dit jaar drie a vier miljard gulden kunnen bezuinigen. Als het CDA oet bij stuk houdt, en de ambtena- 'HSStnstop zou niet in enigerlei orm /orden verwerkt in het pakket bezui- jlgingen. valt voor het kabinet een «langrijke mogelijkheid af. fan Thijn (PvdA) verweet het kabi net dat het het hele najaar lang recla me heeft gemaakt met het arbeids plaatsenplan" en met het feit dat er dit jaar bij overheid en gesubsidieer de sector dertigduizend meer mensen zouden worden aangesteld Vorige week schreef minister Wiegel de Ka mer dat er „vragen gerezen" zijn over allerlei becijferingen die het kabinet tot nu toe over de werkgelegenheid bij de overheid had verschaft. iV. oend ad an een onzer verslaggevers beno RONINGEN Provinciale ambtenaren van Groningen *etoioeven geen vrije middag op te nemen als ze vrijdag de o Mo emonstratieve bijeenkomst van de FNV in Groningen willen toogd dat de stop de actie nauwelijks De c ijwonen. Hiertoe heeft het provinciaal bestuur gistermiddag HoHroicr' n° e FNV. die eergisteren de actie aan- öndigde, laat twee speciale treinen den. uit Stadskanaal en uit Win- hoten. De werknemers zijn door Lin bonden opgeroepen om voor tze protestbijeenkomst het werk te iderbreken. vraagd zei FNV-woordvoerder Jeyn Jan Zanen dat het aan de werk- Tfmers zelf wordt overgelaten om uit maken in welke gevallen dat wel en id niet verantwoord is. Van werkgevers- ader^nt is overigens geprotesteerd „Wij ■bben een werkdag gekozen om er nadruk op te leggen hoe ernstig we ?ze zaak opvatten", aldus woord- jerders van de FNV. ek-^e bijeenkomst wordt gehouden in jfan onze soc.-econ. redactie )EN HAAG De Tweede Kamer erlangt van de regering „de hoogste rioriteit" voor een wetswijziging die tdrijven en instellingen verplicht' Inminste vijf procent van hun perso- ►elsbestand te laten bestaan uit ge- '1 teltelijk arbeidsongeschikten. Niet bleving van deze plicht zal moeten brden bestraft, en er moeten zo wei- Ig mogelijk uitzonderingen worden >e gestaan n o[ kerljt staat in een WD-motie die giste- jn met grote meerderheid is aange- &gra|»men Alleen CDA en PSP stemden ;en. Op het ministerie van sociale :en woMt al aan de wetswijziging verkt. maar de Kamer had behoef- aanüet uTTèn van ongeduld, omdat al meer dan zeshonderdduizend ■idsongeschikten in WAO en AW zitten. Een deel van hen zou nog *1 kunnen werken ln een aangepas- of gedeeltelijke baan. De motie Veekt over „anders-geschikte" erknemers. t- jet algemene stemmen stelde de Ka ler zich achter een motie van PvdA. DA. PPR en D'66 De motie vraagt t regering een „basisregeling" te iaken voor het vervroegd uittreden In oudere werknemers iVUT). Vol- inins de motie moet de VUT vooral prden toegesneden op werknemers let een groot aantal arbeidsjaren e motie zegt niet dat de regering de (geling straks dwingend zou moeten peggen tn motie van PvdA en PPR om trkgevers te verplichten meer deel- jdbanen te scheppen, werd verwor- rn. Een VVD-motie die vraagt om ln experiment met deeltijdbanen in f vorm van „wisselweken" in plaats ln halve dagen of halve weken, werd Ingenomen met alleen de PSP te- |n Hetzelfde gebeurde met een VD-motie die wil dat werkloze Mo- flekers. Surinamers. Antillianen en (litenlanders werk kunnen aanne- ien op proef bij bedrijven of over- ridsdiensten. terwijl zij formeel tij- flijk in dienst zijn van „centra voor Iroepsoriëntatie en beroepsoefe- tar 'ijfjarenplan •or de steun van de VVD haalde een dA-PPR-motie de eindstreep, larin de staatssecretaris van socia- zaken wordt opgedragen een pro- im te maken voor zijn beleid in de 'mende vijf jaar op het terrein van 'gdringen van het beroep dat 'nsen doen op sociale uitkeringen nst Volumebeleid"i. PvdA. VVD. «D 66 1 PPR kregen samen ook een motie anaingenomen. die krachtig aandringt ;ren| uitbreiding van de capaciteit van leidingen voor her-, om- en bijscho- g 't steun van alle grote partijen stel de Kamer zich achter een VVD- >tie die wil dat bureaus voor iooI- en beroepskeuze beter wijzen de plaatsingskansen wanneer ie ind een bepaalde school of oplei- )g kiest Een andere aangenomen )tie verlangt een onderzoek naar de corten in kennis bij jongeren en ders omtrent de beroepen cn func- S die men kan kiezen jemene instemming kreeg een mo- van D'66 waarin slaat dat klanten In gemeentelijke sociale diensten verzoek inzage moeten krijgen in Igevens die de dienst van hen heeft. I dat zij fouten in die gegevens peten kunnen verbeteren het Groningse cultuurcentrum Oos terpoort. FNV-voorzitter Wim Kok zal een „landelijke vertaling" geven van de FNV-visie op het regeringsbe leid voor de Groningse regio. De bij eenkomst wordt beschouwd als het m begin van een reeks van acties ln het 1 OCSlRg noorden zowel als in de rest van het land. De pamfletten waarin wordt opgeroe pen vrijdag het werk te onderbreken dragen het motto „laat uw werk uw werk". Het CNV distantieert zich en vraagt zijn leden, aldus bestuurder Th. Swart in Groningen, uitdrukke lijk om niet aan de actie deel te nemen. Men heeft bezwaar tegen ac ties met een politiek karakter en wijst een vermenging van acties te gen overheid en werkgever van de hand. Het CNV hield eerder zelf al een demonstratieve bijeenkomst in Stadskanaal, waar donderdag CNV- voorzitter Harm van der Meulen op nieuw komt spreken. Van Thijn was blij dat de minister nu ook zelf had toegegeven dat er twij fels zijn. „Intussen is wel maanden lange campagne gevoerd op basis van cijfers waarvan het kabinet nu erkent dat ze niet kloppen." aldus Van Thijn. Hij verlangde via een motie dat het kabinet nu binnen enkele weken, bijvoorbeeld in het pakket nieuwe bezuinigingen, komt met de juiste cijfers. Wiegel wil echter pas in september, in «e miljoenennota 1981, duidelijkheid verschaffen Er ls een werkgroep van ambtenaren Ingesteld om „uniformering in definities en uit gangspunten" te brengen, en dat kost echt wel even tijd. aldus Wiegel. Ook CDA en WD vonden september vroeg genoeg voor helderheid over de cijfers, zodat de PvdA-motie werd verworpen. De Kamer verwierp eveneens een PvdA-motie die wil dat ondanks de ambtenarenstop de actie werkwinst' 1980 van minister Wiegel onverkort kan doorgaan. De minister had be toogd dat de st bedreigt. De versnelde vervulling van vacatures gaat door, evenals het op vullen van plaatsen die openvallen door oudere ambtenaren die ver vroegd uittreden. Alleen echte uit- 'Van onze correspondent breiding van personeelssterkte mag wel worden voorbereid, maar nog niet daadwerkelijk opgevuld. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM „Beschamend" noemde de Rotterdamse officier van justitie mevrouw mr. A G. Korvinus het gisteren, dat het Tweede-Kamerlid Th.H. Joekes bijna twee jaar gele den in het openbaar heeft geopperd „alle Zuidmolukkers beneden een bepaalde leeftijd op te pakken en het land uit te zetten". Omdat zij die uitlating discriminerend achtte, eiste zij tegen het VVD-kamerlid een boete van duizend gulden, te vervangen door twintig dagen hechtenis. Terwijl minister Albeda (sociale zaken) reeds plaats genomen heeft wordt minister Wiegel (binnenlandse zaken) gekust door zijn par tijgenote mevrouw Erica Verkerk-Terpstra nadat zijn begroting door de Kamer was aanvaard. Links van hen, op de rug gezien het VVD-Kamerlid Lauxtermann. Joekes (56) deed zijn uitspraak, die hem voor de rechtbank in Rotterdam bracht, op een bijeenkomst van zijn partij in Maassluis op 13 maart 1978 Drie Jonge Zuidmolukkers hadden 's morgens het provinciehuis in Assen bezet en enige tientallen ambtenaren gegijzeld. Om de daarover ontstane woede te kanaliseren, had Joekes. naar hij gisteren zei. de vraag opge worpen of „dit kabinet of een vol gend" niet tot een deportatie van alle jonge Zuid-molukkers zou moeten overgaan. Ontkenning Inmiddels ls het contact tussen de provincie Groningen en de regering nog steeds niet hersteld. Mr. E. H. Toxopeus zei gisteren, dat hij van regeringszijde nog geen enkele reac tie had vernomen op het feit dat provinciale staten hebben besloten het contact met de regering te verbre ken. Twee WD-statenleden hebben er overigens op aangedrongen dat de staten hun werk weer hervatten. Zij vragen gedeputeerde staten in over leg met de fractievoorzitters te be sluiten weer aan het werk te gaan. Het provinciaal bestuur heeft zichzelf in feite monddood gemaakt, menen de liberalen. Gedeputeerden hebben hun vragen nog niet behandeld. Met algemene stemmen aanvaardde de Kamer een CDA-motie tegen aan tasting van de toeslag onregelmatige diensten voor ambtenaren. Deze Ka meruitspraak heeft echter niet veel betekenis meer. omdat het voor de stemming al zo goed als zeker was dat de toeslagen niet aangetast zullen worden. Morgen overlegt minister Wiegel hierover met de bonden van ambtenaren. Eerder had Wiegel al laten merken niet veel te voelen voor ambtelijke voorstellen van zijn mi nisterie die ook aantastingen van de toeslagregeling inhouden. Wiegel weigerde echter duidelijkheid te verschaffen, omdat hij eerst het officiële overleg van morgen wilde voeren. Gisteren zei de minister ech ter voor de stemming in de Kamer: „Ik reken erop dat de centrales (bon den) en ik het morgen eens worden." Die uitspraak kan. gezien de protest- campagne die de bonden al weken voeren tegen een mogelijke aantas ting, weinig anders betekenen dan dat de minister de ambtelijke voor stellen laat vallen. HAARLEMMERMEER (ANP) De 61-jarige G. A. H. Hendriks uit Am stelveen is gistermorgen bij een ver keersongeval om het leven gekomen. Bij Badhoevedorp reed hij met zijn auto tegen een lichtmast. Hij over leed even later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. EINDHOVEN De voedingsbonden FNV gaan hun leden die voor het grote zuivelbedrijf DMV-Campina de melk bij de boeren ophalen oproepen om acties te voeren. Het bedrijf, dat zijn werkgebied in grote delen van Brabant en Limburg heeft, wil dat de 225 chauffeurs als zelfstandige gaan werken, of elders in het bedrijf werk gaan verrichten. Campina heeft er de nadruk op gelegd dat de maatregel geheel op vrijwillige basis zal worden doorgevoerd. Het bedrijf wil het vervoer van de melk uit gaan besteden aan transportbedrijven. De voedingsbonden FNV en de Unie BLHP hebben gistermiddag tegen Campina gezegd in het geheel niet te willen meewerken aan dit plan. De bonden hebben geëist dat Campina de werkgelegenheid voor de 225 men sen garandeert dus ook vrijkomende plaatsen opvult. Campina wil daar onder geen enkele voorwaarde aan voldoen „omdat wij als onderneming flexibel willen zijn", aldus directeur drs. G. van der Kruys. Toen tijdens de onderhandelingen de partijen het niet eens werden deed Campina een uiterste bod aan alle 225 chauffeurs door hen een individu ele arbeidsplaatsovereenkomst aan te bieden. Zij hebben dan de garantie tot hun 65ste jaar als chauffeur te kunnen blijven werken. Vrij komende plaatsen wil het bedrijf alleen nog opvullen met de ongeveer twintig chauffeurs die nu nog de melk opha len in melkbussen. Dit is een aflopen de zaak, eind van dit Jaar wordt alle melk in grote tankwagens opgehaald. Ben Leferlnk van de voedingsbonden FNV zegt nu dat deze toezegging niet voldoende ls. Nu wordt de leden dan ook om een oordeel gevraagd Als de 225 chauffeurs zich vandaag uitspre ken voor acties dan zullen deze waar schijnlijk morgen of anders na het weekeinde beginnen. Zuivelprodukten Deze acties kunnen tot grote proble men bij de levering van zuivelproduk ten ln Brabant en Limburg leiden. Directeur Van der Kruys zegt het te betreuren dat de vakbonden zo wan trouwend zijn. Verder verwacht hij niet dat het tot acties komt. Mocht dat wel het geval zijn dan zullen vooral de boeren de dupe worden, zij blijven met hun melk zitten. Eerder deze week heeft het FNV alle boeren de situatie uitgelegd, daarop zijn negentig adhesiebetuigingen bin nengekomen. „Als het echt tot acties komt zal die solidariteit wel wegval len. maar de boeren kunnen grote invloed uitoefenen op Campina dus ook hun schade is te voorkomen", aldus Ben Leferlnk. Hij ontkende dat hij had willen aan zetten. zoals het in het wetboek van strafrecht heet. tot haat. discrimina tie of gewelddadig optreden tegen de Zuidmolukkers. Op vragen van de president, mr. L. F D ter Kuile. en de officier van Justitie antwoordde hij zijn uitspraak te betreuren, omdat het. anders dan hij dacht, niet moge lijk ls een groep Zuidmolukkers over de grens te zetten, en omdat hij niet de bedoeling had gehad een bevol kingsgroep te kwetsen. Om die redenen, zei Joekes. had hij de Zuidmolukse organisaties die een klacht bij de hoofdofficier in Rotter dam hadden ingediend, ook zijn ex cuses aangeboden Daarbij had hij laten weten dat hij zijn uitlating in trok. Maar ook gisteren hield hij staande dat hij zijn uitspraak niet discriminerend achtte. Bij zijn ondervraging wees Joekes erop dat hij niet over Zuidmolukkers in het algemeen had gesproken, maar slechts over „Zuidmolukkers bene den een bepaalde leeftijd" Toen de president hem voorhield dat hij het over „een stelletje ongeregeld" zou hebben gehad, antwoordde het ka merlid: „Ik kan me dat niet herinne ren. maar het zou wel bewijzen dat ik het niet over een groep had. maar juist over een stelletje ongeregeld". De officier zei in haar requisitoir moeite te hebben met het stellen van een eis. omdat via de straftoemeting een mentaliteit niet te veranderen valt. Ze zei de indruk te hebben ge kregen dat Joekes alleen uit prakti sche overwegingen heeft gezegd zijn uitlating te betreuren. Heksenjacht ADVERTENTIE Veel van uw debiteuren willen u best sneller betalen. Als u ze dat maar gemakkelijk maakt. Door ze bijvoorbeeld direkt bij levering een machtiginc tot automatische incasso te laten tekenen. Dat scheelt" iedereen rompslomp. En u hebt sneller uw geld. De Rabobank kan u over dergelijke incasso systemen veel vertellen. En ook over de manier waarop dat geld dan op uw rekening wordt bijgeschreven. Vlug, en met een rekeningafschrift waar uw boek houding wat aan heeft. Omdat het zó kan worden opge steld, dat het aansluit op uw eigen administratie.Een rekening bij de Rabobank heeft nog meer voordelen. Een brochure hierover is bij alle 3100 vestigingen van de Rabobank gratis verkrijgbaar, hoeft er dus niet ver voor uit de buurt.Ook dat is een voordeel van de Rabobank. e Rabo bank meer kunt doen mei een rekening courant ook toegestuurd krijgen. Als u de^e bon even invult en opstuurt naar de Centrale Rabobank, Antwoordnummer 700. 5600 VB Eindhoven. Firma: L_ i. Dhr/Mevr 1 I I I I I 11 I I I I I I I I Funktie: l 11 I I I I I I I I I I L I I I I I I I l Adres: I I I I I I I.i t i LLi i Postcode: t l 1 1 I L Woonplaats lj-j i i_l l. l,i i i i i i t l i geld en goede raad Zuidmolukkers heeft aangevallen „wegens hun ras. hun godsdienst of hun levensovertuiging" Joekes. aldus de verdediger, wilde de jonge Zuidmolukkers niet het land uitgezet zien „omdat zij Zuidmoluk kers zijn. maar omdat zij voortkomen uit een groep die bij herhaling ter reurdaden heeft bedreven" De raads man. die van een ..heksenjacht" rep te. meende dat Joekes zich krfh beroe pen op de vrijheid van meningsui ting Het is begrijpelijk, vomi^hij. „dat men zich afvraagt hoe ordever storende handelingen die leven cn goed van Nederlandse burgers be dreigen. kunnen worden voor komen" In zijn laatste woord merkte Joekes op dat het niet zijn gewoonte ïs^ijn gehoor op te ruien, en dat hij mti de gewraakte uitlating slechts uitdfuk king had willen geven aan zijn gejoel als volksvertegenwoordiger medtyer- antwoordelijk te zijn voor de gpng van zaken in het land Hij zéFziJn standpunt te handhaven d, Iedereen vrij staat om binnen] grenzen van de wet zijn menini verkondigen. De rechtbank zal op 19 februari uit- spraak doen latMu-t nenl de nin« te De raadsman van het kamerlid, de Haagse advocaat mr. J M. Barents, betoogde dat veroordeling op grond van een van de zogeheten discrimina tie-artikelen uit het wetboek van strafrecht niet mogelijk ls. omdat niet bewezen is dat zijn cliënt de .de Rabobank adviseert u over pasklare incassosystemen, die prima aansluiten op uu> administratie. Hangende adoptiezaak: Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het tienjarig moluks jongetje Jurian Syaranamual rpag voorlopig nog ln Nederland blijven, in afwachting van een beslissing dpor de Zutphense rechtbank over zijn adoptieaanvraag. Dit heeft staatsse cretaris Haars (Justitie) meegedeeld aan het D'66-kamerlid mevrouw Wessel-Tulnstra. Haars had eerder besloten om het Molukkertje uit te wijzen. Volgens mevrouw Wessel heeft de staatssecre taris zich ten tijde van haar beslissing echter onvoldoende in de feiten Ver diept. Het Kamerlid wilde Haars deze week ln de Kamer aan de tand voejen over deze zaak. maar ziet daar nu voorlopig vanaf. De beslissing om Jurian uit te wijten heeft nogal wat beroering gewekt. Een actiecomité van Molukkers en Nederlanders verzamelde onlaftgs zo'n 14.000 handtekeningen en pro beerde de beslissing ongedaan te la ten maken. Jurian kwam In J977 naar Nederland, waar zijn moeder hem om financiële redenen achterliet bij haar zuster en zwager, de familie Tatipikalawan Er werd voor het Jongetje een verblijfs vergunning aangevraagd. maar staatssecretaris Haars besloot hem uit te wijzen. ïen van de argumenten daarvoor was dat een adoptie-aan vraag ontbrak. In een brief aan mevrouw Weasel geeft de staatssecretaris nu toe dat er ten tijde van haar beslissing wel fc adoptie aanvraag was ingediend. vendien heeft de oom van Jurian 1978 tijdelijke voogdij aangevrai bij de kantonrechter van Apeldot Verder is er een „afstandsverklari van de moeder, die ls erkend dooifde Indonesische ambassade. Zo'n Indo nesische adoptie speelde onlangs éen positieve rol bij de beslissing van de Zutphense rechtbank om een adop tie-aanvraag voor een Indonesisch meisje toe te wijzen. Mevrouw Wessel vindt het onbegrij pelijk dat staatssecretaris Haars van al deze feiten onvoldoende op'de hoogte was toen zij haar ultwtjzlngs beslissing nam. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het college ter beoor deling van geneesmiddelen heeft be sloten tot een definitief verbod van het slaapmiddel Halcion. waarvan de registratie het afgelopen half Jaar al was geschorst. Dit omdat er de afge lopen zomer veel meldingen van mo gelijke bijwerkingen bij het ministe rle van volksgezondheid waren bin nengekomen. Het verbod volgt op de weigering van de fabrikant Upjohn afgelopen maandag akkoord te gaan met ingrijpende wijzigingen In de tekst van de bijsluiter. Het college was bereid de tnschrij ving van de „kleinste" tabletten (een kwart milligram) nog wel te handha ven als ln de tekst van de bijsluiter de voor te schrijven hoeveelheden wer den verlaagd, er waarschuwingen aan werden toegevoegd en de mogelijke bijwerkingen erin werden opge nomen. Upjohn wees dit voorstel echter van de hand. omdat de fabrikant vindt dat de meldingen gedaan zijn In een ..hysterische" sfeer en niet voldoende wetenschappelijk zijn onderzocht Overwogen wordt bij de Raad van State ln beroep te gaan tegen de manier waarop het college tot zijn besluit is gekomen en zo alsnog een hernieuwde registratie van Halcion te bewerkstelligen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11