Centrale Rabobank Q C ai Ar FAMILIEBERICHTEN Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. gevestigd te Amsterdam aai WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET p 8 MIOEN kunnen van maandag tol en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Goede morgen Opa Leen Hartelijk gefeliciteerd met uw zestigste ver jaardag Annabella Edwin. Walter. Marnix en Sjoerd „Rust nu. mijn ziel. de Heer heeft u bevrijd". Heden is na een langdurige ziekte overleden Johanna Petronella van Dokkum op de leeftijd van 70 jaar. H. Haagsma ex. test. JPutten. 5 februari 1980 ..De Schauw", Engweg 4 Correspondentie-adres: Zeelandstraat 14 I. 1082 BW Amsterdam Mevrouw van Dokkum ligt opgebaard in rust huis „De Schauw," bezoek aldaar donderdag 7 februari 1980 van 19 00 tot 19.30 uur De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 9 fe bruari 1980 om plm 12.00 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Putten. Hieraan voorafgaande zal een rouwdienst wor den gehouden in de aula. Molenstraat 33 te L Putten, welke aanvangt om 11.30 uur. L. Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Heden nam God nog onverwacht tot Zich. mijn geliefde man. zwager en oom Johannes Gastel echtgenoot van Hanna van Veen in de leeftijd van 77 jaar. M J astel-van Veen Verdere familie Amsterdam, f februari 1980 Oude Schan^ 12"' De overledene is thuis opgebaard. De bijzetting in het familiegraf zal D.V plaats vinden vrijdag 8 februari te 14 uur op de begraafplaats Zorgvhed, Amsteldijk 273 te Amsterdam. Vertrek van huis te 13.20 uur. Wijkgemeente 1 (Keizersgrachtkerk) van de gereformeerde kerk te Amsterdam geeft hier bij met verdriet kennis van het overlijden van Johannes Gastel in de leeftijd van 77 jaar. Dankbaar gedenken wij hem in wat hij voor onze gemeente heeft gedaan Daarin was hij een voorbeeld van trouw en nauwgezetheid Moge God zijn vrouw nabij zijn in deze dagen van rouw. Namens onze gemeente: E. Pijlman, predikant Jan de Nooy. praeses wijkraad Jan Norg, scriba wijkraad Amsterdam. 5 februari 1980 Heden nam de Heere tot Zich Zijn kind. onze lieve zuster, schoonzuster, tante en nicht Geertje Pieternella Sontrop op de leeftijd van 79 jaar Dordrecht A G. de Boo-Sontrop A. K. de Boo Dordrecht- NL Sontrop Hardenberg: H B Sontrop C M Sontrop-van Herwijnen Dordrecht L. Sontrop en verdere familie Dordrecht, 5 februari 1980 Prinses Juhanaweg 69 Geen bloemen Onze zuster ligt in het woonhuis opgebaard, alwaar gelegenheid is tot condoleren De be grafenis zal plaatsvinden D.V. vrijdag 8 febru ari om 13.00 uur vanuit de aula op de algemene begraafplaats aan de Nassauweg te Dordrecht. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de aula. ..En Hij heeft tot mij gezegd: Afijn genade ts u genoeg". 2 Kor. 12:9a. Vertrouwend op Gods beloften is heden in vrede ontslapen onze geliefde oom. neef en huisgenoot Dirk van der Linden II. F. zn. in de ouderdom van 89 jaar. Familie van der Linden Familie van der Ent Braat W. W. Blijlevcn Alphen aan den Rijn. 3 februari 1980 Prins Bernhardlaan 17 Correspondentie-adres. C van der Lecq Ambonstraat 58. 2405 EP Alphen aan den Rijn Aan huis geen bezoek geen bloemen geen toespraken De rouwdienst zal D V worden gehouden vrij dag 8 februari om 14 30 uur in de aula van de Ooslcrbcgraafplaats te Alphen aan den Rijn waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaats hebben Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren in de aula van de begraafplaats Wij zijn verdrietig vanwege het voor ons onver wachte heengaan van onze geliefde echtge noot. vader en grootvader Andries Eendebak op de leeftijd van bijna 63 jaar. Wij geloven dat de Here hem tot Zich nam en wij vertrouwen ook verder op Zijn zorg en genade; Zijn wil is steeds de beste Hebreeën 13 8 Heiloo: P. J. Eendebak- van Hartingsveldt Nijkerk: H. Eendebak H. Z. Eendebak-Meijer Arjen Joachim en Geranda Schoor!: M. L. Mans-Eendebak P E. Mans Rob en Madeion Zoetermeer: Joh. C. Eendebak A Th. Eendebak-Lödel Martine en Annika Nairobi: G C. Schoonman-Eendebak J L. Schoonman Marten en Robin Brussel W. A Eendebak E. J. Graveland Heiloo, 1852 KN. 3 februari 1980 Oudburgerlaan 71 Liever geen bezoek aan huis. Vader is overgebracht naar het Uitvaartcen trum van de Associatie Uitvaartverzorging. Overkrocht 20 te Alkmaar, alwaar geen bezoek. Er zal een dienst van Woord en Gebed worden gehouden op zaterdag 9 februari 1980 in de Gereformeerde Kerk te Heiloo. Noordergeest straat, aanvang 10.00 uur. waarna de begrafe nis op de algemene begraafplaats te Alkmaar tegen 11 00 uur zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren nadien in het bovengenoemde uitvaartcentrum. ..Zie, ik heb u in Mijn handpalmen ge- grift." Jesaja 49 16 Voor ons geheel onverwacht, maar op Zijn tijd. nam de Heer tot Zich onze geliefde schoon zoon. zwager en oom Andries Eendebak Moge de Heer. in Zijn oneindige liefde. Nel en haar kinderen vertroosten. Alkmaar C. van Hartingsveldt M. van Hartingsveldt-de Waal Egmond aan Zee G. Th. van Hartingsveldt- Geerding Groesbeek A. van Hartingsveldt-Toepoel Amsterdam A. Touw-van Hartingsveldt A. D. J. Touw Amersfoort M. van Dijk-van Hartingsveldt N. van Dijk Amsterdam C. Baars-van Hartingsveldt A. Baars Neven en nichten. Heiloo. 3 februari 1980. Bedroefd maar dankbaar geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder en oma Alberdina Bouwman sinds 23 juli 1959 wed. van Rikkert Oudman Geb. 10 juni 1888, overl. 4 febr. 1980 Ps. 23 „De Here is mijn Herder" Bedum. „Alegunda Ilberi" Hoogeveen: J. Oudman T. Oudman-ten Heuvel UI rum: J. Werkman-Oudman D. S. Werkman Kiel-Windeweer: G. Braam-v. d. Molen-Oudma/ P. Braam Veere: S. Oosterhoff-Oudman J W Oosterhoff Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: J. Oudman. Zuiderweg 19, 9707 CH Hoogeveen De begrafenis zal plaatsvinden op 7 februari 1980 op de Alg. Begraafplaats te Bedum. van uit gebouw ..Concordia". Prof. Mekelstraat 1, Bedum. Gelegenheid tot condoleren van 13.30- 14 00 uur in gebouw „Concordia", waarna om 14.00 uur een rouwdienst zal worden ge houden. Na een langdurige ziekte is uit onze familie kring weggenomen onze geliefde zwager en oom. Dirk Cornells Kooyman echtgenoot van Minke Bosscha op de leeftijd van 57 jaar. Jezus zei: Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven Joh. 11 25 Maassluis: W A. Bosscha-Hesse Visvliet: J Bosscha H. Bosscha-Kaastra Zwaagwesteinde A Bosscha M. Bosscha-Broersma Groningen: J Douma-Bosscha R. Douma Burum Tr Krol-Bosscha B K Krol neven en nichten. Roelofsarend sveen 4 februari 1980 In vol geloofsvertrouwen werd heden uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zuster en schoonzuster Johanna van der Kooij sinds 1942 weduwe van Willem van Geest op de leeftijd van 76 jaar. Delft: P. J. van der Kooij L. van der Kooij-Wmterswijk E. P. de Ronde-van der Kooij L. de Ronde Berkcl en Rodenrijs C G. van der Spek-van der Kooij P. van der Spek Ommen: P A. van Heijst-van der Kooij D. van Heijst Delft: I. van der Kooij-de Visser Pijnacker: G. J. van der Kooij-Steeneveld Rijswijk: J. van der Kooij-de Visser H. van der Kooij-Ouwehand Rotterdam: M. P. Vollebregt-van der Kooij Delfgauw: A. van der Kooij C. van der Kooij-van der Sar Woudenberg: A. van der Kooij-Kranenburg Delft, 4 februari 1980. Na een langdurig gedragen ziekte nam de Here van onze zijde tot Zich mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa Michiel Marinus Vermeulen echtgenoot van G. Sulkers. in de ouderdom van 71 jaar. Klundert: G. Vermeulen-Sulkers Amstelveen: T. G. Middag-Vermeulen W. Middag Ridderkerk: G. J. Ouwens-Vermeulen A. Ouwens Klundert: C. Vermeulen G. E. Vermeulen-Westerlaken Klundert: G P. Verhoeven-Vcrmeulen B. Verhoeven en kleinkinderen Klundert. 2 februari 1980 Krugerstraat 8 De begrafenis zal plaatsvinden D.V. woensdag 6 februari 1980 te Klundert des middags 14.30 uur. De rouwdienst wordt gehouden in de Gerefor meerde kerk, aanvang 14 00 uur. Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen worden verzocht om 14.00 uur aan wezig te zijn in de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de kerk. Mijn genade is u genoeg. Heden nam de Here tot Zich onze zorgzame man, vader en opa Marinus Duine echtgenoot van Cornelia Catharina van der Veer Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 70 jaar. 's-Gravenhage: C. C. Duine-van der Veer Hoogvliet: R. Duine M. A. P. Duine-Stam Arnaud 4 februari 1980. Mient 142, 2564 KS 's-Gravenhage. De overledene is opgebaard in het uitvaartcen trum van de Coöp. Uitvaartverzorging, Bau- tersemstraat 3. Gelegenheid tot bezoek woensdag van 5 uur tot 7 uur n.m. De dienst van Woord en gebed zal worden gehouden vrijdag 8 februari om 10.30 uur in de Valkenboskerk aan de Loosduinse- kade hoek Zuiderparklaan, waarna de teraar debestelling zal plaatsvinden omstreeks 11.15 uur op de algemene begraafplaats „Westduin", aan de Ockenburghstraat te 's-Gravenhage (Loosduinen). Na de dienst in de kerk alsmede na de teraar debestelling gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goed ertierenheén Psalm 89 De Here heeft tot Zich genomen onze lieve moeder en oma Johanna Nijdam (geboren Wijndels) op de leeftijd van 73 jaar, sinds 1 juni 1971 weduwe van Jan Nijdam. 9724 BR Groningen, 5 februari 1980 Boumanstraat 3 Correspondentieadres: J. Nijdam, Peizerweg 42. 9726 JK-Groningen Groningen: J. Nijdam H. Nijdam-Leinenga Trea José Hoogkerk: P. C. Nijdam G. J. Nijdam-de Vries Jan Peter Attiene Geen bloemen Moeder is opgebaard in één der rouwkamers van het uitvaartcentrum ..Algemeen Belang" Esdoornlaan 187, wijk Selwerd te Groningen. Bezoek 's avonds van 7 tot 8 uur. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 8 februari om 11 00 in de aula van de begraafplaats Selwerderhof waarna de begra fenis zal plaatshebben. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren in de koffiekamer van de begraafplaats. Uitgifte van Koers van uitgifte Inschrijving Storting Prospectus Utrechi, 6 februari 1980. nominaal f 100.000.000,- lO'/^o obligaties 1980 per 1984/1990 in stukken van nominaal f 1.000,- aan toonder. zal uiterlijk op vrijdag 8 februari vóór beurs worden bekend gemaakt. van heden tot dinsdag 12 februari 1980 15.00 uur op de voor waarden van het prospectus d.d. 6 februari 1980 bij de kantoren van ondergetekende te Utrecht, Eindhoven en Amsterdam. maandag 17 maart 1980 zonder bijberekening van rente. exemplaren van het prospectus en van de resumés, waarin opge nomen een inschrijvingsbiljet, alsmede -tot een beperkt aantal exemplaren van de statuten van ondergetekende en van het jaar verslag over het boekjaar 1978, zijn verkrijgbaar bij de inschrijvings £stoi Van 3EN niddi inmii notie racti >mda >e stoi et om erplic: og dit kun oet bi kantoren. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ..En Hij zal alle tranen van uw ogen afwissen." Openb. 21 4 Na een langdurig lijden en leven met veel tegenslagen waarmede God haar louterde voor Zijn heerlijkheid, ging van ons onze lieve moe der. oma, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante Jacoba Martina de Graaf-Taal weduwe sinds 1948 van Maarten de Graaf, op de leeftijd van 57 jaar. 's-Gravenhage: M. de Graaf J. de Graaf-Verbaan Voorburg: E. Pronk-de Graaf M. Pronk Marco, Johan en verdere familie Voorburg. 3 februari 1980 Redenburgstraat 2. Gelegenheid tot condoleren dinsdag- en woensdagavond van 7.30-8.30 uur in rouwcen- trum Scheveningen ,,'t Statenhuys" Statenlaan 78. De begrafenis zal plaatshebben in het fami liegraf op de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's Gravenhage, donderdag 7 februari om 2.30 uur. Vertrek van ,,'t Staten huys" om 2.00 uur. „Hij is verlost. God heeft hem welge daan". Heden nam God tot Zich, na een zeer smarte lijk ziekbed, mijn lieve en zorgzame man. onze goede vader en opa, broer, zwager en oom Jan Ouwendijk Ridder in de Orde van Oranje Nassau in de ouderdom van 81 jaar. B. Ouwendijk-Tukker B. C. Ouwendijk G. F. Ouwendijk-Biervliet 's-Gravenhage: A. Ouwendijk Vleuten: C. B. Ouwendijk Hoogvliet: W. L. Ouwendijk kleinkinderen en verdere familie Leiden. 5 februari 1980 Rosenburch 106 De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 8 februari a.s. in de aula van de algemene be graafplaats „Rhijnhof", aanvang 10.30 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Na dq, begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Heden nam God tot Zich mijn allerliefste man, onze lieve, wijze vader en grootvader Jacobus Engelsmanus Mebius op de leeftijd van 80 jaar. „Zijn leven was Christus, zijn sterven gewin" 9717 CH Groningen, 5 februari 1980 Nassaulaan 43 Groningen: W. Mebius-Kooi Hoogkerk: R. J. Mebius H. Mebius-Noback Badhoevedorp: E. J. Mebius S. Mebius-van der Gaag Haren: J. Niemeijer-Mebius J. A. Niemeijer Hilversum: Th. E. Mebius M. Collou Amsterdam: E. Boschma-Mebius F. Boschma Bleiswijk: S. A. J. Krajenbrink-Mebius J. G. H. Krajenbrink Hoofddorp: F. M. Arwert-Mebius F. Arwert Zuidhorn: J. W. Mebius R. Mebius-Kroeze Gouda: A. M. Wolters-Mebius G. J. R. Wolters en kleinkinderen Liever geen bezoek aan huis De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden op vrijdag 8 februari om 13.00 uur in de aula van de begraafplaats „Selwerderhof". waarna de begrafenis om plm. 13.30 uur zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren donderdagavond van 7 tot 8 uur in het „Gebouw Esdoornlaan 187" en na de begrafenis in de koffiekamer van de begraafplaats. KENNISGEVING Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zij op donderdag 28 februari 1980 te 3.00 uur 's middags ten provinciehuize, Achter St. Pieter 20 te Utrecht in een openbare vergadering van een commissie uit hun col lege zullen behandelen de tegen het bestemmingsplan 'Vinkeveen-Zuid" van de ge meente Vinkeveen en Waver- veen ingediende bezwaar schriften. Bij vonnis van de Arroi ments-Rechtbank te Al d d 31 januari 1 van faillissement ver de besloten vennoo: Maurice Bartels B V tigd en zaakdoend Purmerend op de ad 3H Cantekoogweg nr 12 et p terdijk nr 30. met beni ran ondergetekende tot QCVe tor en mr J G A. Mo tot rechter-commissarir rorder llginge lelang Van T ■w ROi mo Mr H Wilhelmina 1441 EL Purnt De ciijWO BSlol Psalm Heden overleed tot onze diepe droefheid een ernstige ziekte, onze lieve zorgzame vadi schoonvader, opa en huisgenoot Andreas Wesselius Cossée weduwnaar van Elizabeth Kruys Oud hoofd brandmeester vrijwillige brandweer Hillegersberg en Schiebroek Pe i op de leeftijd van 74 jaren. Rotterdam: H. A. W. Cossée C. G. Cossée-Retsema Yvette, Lisette, Henri Doornspijk: G. Cossée A. M Cossée-Rozendaal André, Jaco Rotterdam: A. W. Cossée A. J. Cossée-Blonk Caroline, Madeleine, André Doornspijk: C. G. G. van Merrebach-Kool Doornspijk, 5 februari 1980 Verl. Haerderweg 15 De uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 9 februari om 13 uur in de Geref. keri te 't Harde aan de Bovendwarsweg. Hierna zal de bijzetting in het familiegraj plaats vinden op de nieuwe begraafplaats aar de Bovenweg te Doornspijk om ca 14 uur. Na afloop van deze plechtigheid is er gelegenjwer heid tot condoleren in voornoemde kerk. j aar De Here heeft in vol geloofsvertrouwen toi Zich genomen onze lieve moeder, groot- overgrootmoeder Johanna Drolinga op de leeftijd van 86 jaar Sinds 13 juni 1965 weduwe van Marten Vei huizen „Vaste rots van mijn behoud" Garmerwolde 2 februari 1980 Grasdijkweg 9. ake In c Ulrum: F. Venhuizen G. Venhuizen-Rietema Soest: B. Venhuizen R. Venhuizen-Maassen. Breukelen: T. v. d. Hoeven-Venhuizea G. v. d. Hoeven Hoogeveen: G. Venhuizen T. Venhuizen-Rietema F. Venhuizen •T. Venhuizen-Lap Ulrum: P. Venhuizen C. Venhuizen-Maring Garmerwolde: G. Kraima-Venhuizen P. M. Kraima Klein- en achterkleinkinderen ?li ^leg en •rkf lb£ h mg< VD- kke Lids ïlijk ijl am De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op woenjTue dag 6 februari vanuit het ontmoetingscentruirten< Schapenweg 2, Ulrum. Aanvang rouwdienst >ol uur. Voordat de dienst wordt gehouden is er vana 1.30 uur gelegenheid de familie te condoleren ui lei Correspondentieadres: F. Venhuizen Leesterweg 2a. Ulrum. Voor uw belangstelling en hartelijk medeleven na overlijden van mijn lieve man Cornells Baalbergen zeg ik u hartelijk dank. Uw medeleven heeft mij bijzonder goed gedaai deze droeve dagen. C. Baalbergen-van der Mark Noordwijk, februari 1980 Voorstraat 52.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10