8 f= Harde taal van Parijs en Bonn tegen Moskou Gesprek in kabinet over bezuinigen vastgelopen Kiesuwkado 'Rechtsbescherming huis tot Srijf leden beperken' Voorbeelden n deze krant Trouw net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Couram Friesland Bank Poeliersbedrijf staat er niet gunstig voor vanURK 'Inval in Afghanistan onaanvaardbaar' Apothekers tegen Artsen vragen opheffing van 'discriminatie' Bom in Alphen aan den Rijn Frisdrank duurder GIRO 5657 ^memisa Koningin wil toch défilé Directeur van Seveso-fabriek doodgeschoten Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging.- TrOUW H 38STE JAARGANG NR 10868 - WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 LOSSE NUMMERS 65 CENT ndelt PAGINA 2: Bisschoppen kritisch over arbeidsbestel PAGINA 3: Psychiatrische patiënten krijgen sneller hulp PAGINA 4: Een 'Oostenrijkse' Mozart door het Concertgebouworkest PAGINA 5: Bescherming Peel nogal moeizaam PAGINA 7: Boeren in Peru: strijd enige uitweg PAGINA 9: Gehandicapte Duitser is ondergedoken PAGINA 11: CDA tegen stop ambtenarenplaatsen PAGINA ECONOMIE: Advertenties met thuiswerk een plaag PAGINA SERVICE: Hobbyrubriek, strips, feuilleton, puz zel, radio- en tv-programma's, weer- overzicht ts de regering Is de bijzondere rming alleen voor deze kleine an personen die nauw betrok- bij de uitoefening van het lijk gezag nog gewenst, omdat zijn positie nauw is verweven met het '0j|8taatsbélang. Met dit wetsontwerp brengt de rege- 1ng in feite een beperking aan op het long jaar zomer ingediende wets- f>orstel inzake het lidmaatschap van bt koninklijk huis. Hierin wordt de' ping van personen die tot lid van het bninklijk huis worden gerekend, pel ruimer getrokken. e bijzondere rechtsbescherming die e leden van het koninklijk huis ge beten en die voortaan dus voor de ing van vijf zal gelden komt bij lorbeeld tot uitdrukkirïg in hogere ïffen op tegen hen gerichte mis- ADVERTENTIE ADVERTENTIE NIEUWE VLEUGEL PRIJSCADEAU 1980 f De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid Leeuwarden sr Teleloon 05100-43123 16vess:- 11.900.-1 CONSERVATORIUMMOOEL.3p*J»l«n I I PLEYEL,ESTONIABECHNER.FÖRITEB.VAMAHA. I I STEINWAY&SONS GROTRIAN STEINWEG.IBACH. f B KAWAI, QOSENDORFER. BECHSTEIN. BLUTHNER I - WESTERSINGEL42. ROTTERDAM TEL. (010) 363S00. D»9- geopend vjn 9«ot 17.30 uur,"water dags tot It.JOuur Vrijdag koopavond van 19-21 ut PARIJS, WENEN (Reuter, AFP, AP) Frankrijk en West-Duitsland hebben in een harde gezamenlijke verklaring het Russische optreden in Alghanistan veroordeeld en een onmiddel lijke terugtrekking geëist van de Russlche troepen in dat land. Volgens de Franse president Valéry Giscard d'Estaing en de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt zal de ontspan ning tussen Oost en West een „nieuwe slag", zoals de interventie in Afghanistan, niet overleven. fan onze parlementsredactie DEN HAAG De regering wil de bijzondere rechtsbescher ming van de leden van het koninklijk huis beperken tot ten hoogste vijf personen: de koningin, de troonopvolger, hun echtgenoten en de regent (of regentesse). Dit blijkt uit een Wetsontwerp dat gisteren bij de Tweede Kamer is ingediend. drijven, zoals aanslagen, aanranding of belediging. Hoewel de regering meent, dat er ln beginsel geen aanleiding is om de leden van het koninklijk huis anders te behandelen dan andere burgers, wil zij waar het staatsbelang in het geding kan komen, speciale regelin gen handhaven. Behalve in het wetboek van straf recht komen bijzondere regelingen voor in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en het wetboek van strafvordering. Dit laatste boek be paalt bijvoorbeeld dat leden van het koninklijk huis niet als getuigen wor- n den verhoord in strafzaken tenzij zij nOCerf* straf toestemming krijgen van de regering. Ook hier willen de bewindslieden deze regeling slechts beperken tot de kring van vijf personen. De onverwacht harde verklaring, ke verklaring van trouw aan het wes- waarin volgens waarnemers het Duit- terse bondgenootschap en Is in die se standpunt de boventoon voert, zin bedoeld om geruchten in de kiem wordt ook gezien als een nadrukkelij- te smoren als zouden twee van de belangrijkste westerse bondgenoten in Europa zich vervreemden van de Verenigde Staten. Overigens haalde de Franse presi- Van een onzer verslaggevers UTRECHT „De wet op de genees middelenvoorziening uit 1963 zou zo moeten worden gewijzigd, dat hierin geen principiële voorkeur meer wordt uitgesproken voor de apotheker die de medicijnen verstrekt. Op die ma nier kan er een eind komen aan de discriminatie van de apotheekhou- dende huisartsen." Dit stelt de landelijke huisartsenver eniging (LHV) in haar nota „Genees middelenvoorziening ten plattelan- de", die gisteren werd gepubliceerd. De LHV doet daarin onder meer het voorstel het land te verdelen in gebie den die zijn voorbehouden aan apo thekers (met name de steden) en ge bieden voor apotheekhoudende huis artsen (vooral op het platteland). Het gaat in totaal oni ongeveer 1250 huisartsen met een eigen apotheek, die zo'n vier miljoen patiënten van geneesmiddelen voorzien. Zij kunnen hun vergunning voor een apotheek verliezen, als zich in datzelfde gebied een apotheker vestigt (hetgeen de laatste tijd steeds meer voorkomt) en voelen zich daardoor in hun bestaan bedreigd. In een eerste reactie op de LNV-nota noemt de koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der pharmacie KNMP de voorgestelde wijziging van de wet op de genees middelenvoorziening getuigen van „schromelijke zelfoverschatting". De KNMP wijst dit voorstel dan ook als onaanvaardbaar voor de apothekers van de hand. Artsen zijn speciaal opgeleid voor de medische zorg en de apothekers voor het verstrekken van geneesmiddelen en terécht heeft deze wet de zorg daarvoor dan ook primair aan de apothekers toevertrouwd, al dus de KNMP. wat kunnen we nu nog meer Meer nieuws op de pagina poen economie De kans bestaat dat de bom die in Alphen aan den Rijn is opgegraven, vandaag onder de grond tot ontploffing wordt gebracht. Vanwege het explosiegevaar werden gisteren reeds 38 mensen geëvacu eerd. Op de foto de aarden wal die rondom het projectiel uit de tweede wereldoorlog is opgeworpen. Meer nieuws op pagina 3. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet is vastgelopen in zijn besprekingen over de omvang van de nieuwe bezuinigingen. Minister Andriessen van financiën heeft al voorgesteld een groter loonoffer te vragen, wanneer men een extra ombuiging van drie tot vier miljard gulden niet wenst. Maar minister Albeda van sociale zaken zou dat al even onhaalbaar achten. Voor gisteravond laat of anders van daag stond een politiek topberaad op de agenda om de patstelling te door breken. Daaraan zouden deelnemen premier Van Agt, de ministers An driessen en Albeda en de fractielei ders Lubbers (CDA) en Rietkerk (VVD). Dezelfde verschillen van in zicht als binnen het kabinet, leven echter ook tussen de regeringsfrac ties. Andriessen en Albeda hadden eerder gisteravond een gesprek met de frac tiespecialisten van het CDA op soci aal, economisch en financieel terrein. „Geen Colijn-aanpak." zo viel giste ren in CDA-kring als standpunt te vernemen. De CDA-fractie vindt dat de gevolgen voor de werkgelegenheid voorop moeten taan bij de keuze van de maatregelenb. Fractieleider Lub bers kwam eerder in een opsomming DEN HAAO (ANP) Frisdranken worden deze week duurder. De fris drankenfabrikanten hebben hun prij zen voor de handel verhoogd, met als resultaat dat een literfles ln de winkel 8 10 cent duurder wordt. Een blikje gaat drie cent meer kosten en een klein flesje ongeveer twee cent. Meer nieuws op pagina 13 ADVERTENTIE 3012 LD Rotterdam. E endrachf »weg 49. TH 010-144888 dent op een persconferentie na de top de scherpste kantjes van de verkla ring af door op te merken dat hij geen voorstander was van sancties tegen de Sowjet-Unie. Volgens hem hield het gemeenschappelijk communiqué ook geen .verharding" van het Franse standpunt tegenover de Sowjet-Unle ln. „Hoewel het onaanvaardbaar van de Russische actie in Afghanistan worden onderstreept, is het belang rijk". aldus Giscard. „dat de dialoog met Moskou in stand worden gehou den. omdat zo'n dialoog de mogelijk heden in zich houdt de Sowjet-Unie te wijzen op de noodzaak van een onmiddellijke terugtocht van haar troepen uit Afghanistan. Tevreden Bondskanselier Schmidt heeft direct na afloop van de conferenUe de Ame rikaanse president Carter van de re sultaten op de hoogte gesteld. Woord voerder van het Witte Huis, Hodding Carter, zei gisteren tevreden te zijn met de veroordeling van de invasie in Afghanistan, maar dat Washington nog wel gemeenschappelijke acties van de bondgenoten, „waarvan ken nelijk wordt gesproken", verwacht. Carter doeldt daarmee op de zinsne de in de verklaring waarin gewaar schuwd wordt tegen een „nieuwe slag" van de zijde van Moskou, in welk geval „Frankrijk en de Duitse Bondsrepubliek samen met hun bondgenoten die maatregelen zullen nemen welke onder die omstandighe den wenselijk zijn om hun veiligheid te waarborgen en de internationale stabiliteit te verdedigen." Waaruit Amerikaanse regeringskrin gen concludeerden dat er een duide lijke verwijzing naar concrete maat regelen in de verklaring ontbrak. Vvr- der werd ln Washinton gezegd dat uit de verklaring bleek dat Afghanistan is opgegeven en dat Frankrijk en West-Duitsland zich bij de feiten heb ben neergelegd. De twee staatslieden drongen verder nog aan op de noodzaak dat de derde wereld en met name de „werkelijk niet-gebonden landen" buiten decon- frontatie tussen Oost en West gehou den dienen te worden. Vervolg op pag. 7, kol. 5 Misschien op 31 mei Yan een onzer verslaggevers SOESTDIJK/DOORN - Ko ningin Juliana heeft zich ln principe bereid verklaard nog één keer in haar leven een na tionaal défilé aan zich te laten voorbij trekken. Dat zal dan zoals de zaken er nu voorstaan hoogst waarschijnlijk een maand na haar afscheid gebeu ren: op zaterdag 31 mei Daar mee neemt de koningin de tc- leurstellng weg die het niet doorgaan van een bloemendefi- lé bij tal van organisaties en instelUngen heeft veroorzaakt Deelnemers aan deze Jaarlijkse manifestatie op koninginnedag moeten zich lang van tevoren aanmelden en dan nog valt het te bezien of zij voor deelname ln aanmerking komen. Wat 1980 betreft zijn de kaarten ge schud. De uitgekozen organisa ties zijn al enige weken terug officieel op de hoogte gesteld dat zij op 30 april op Soestdljk - worden verwacht. Op papier is de organistie van het défilé rond. Aangezien de aprilmaand zich wat het weer betreft moei lijk leent voor een buitenmani festatie en er bovendien log heel wat te regelen valt. is nu in principe gekozen voor de 31ste mei. De confederatie van Oranje verenigingen in Nederland kwam gisteren in Doorn bijeen Secretaris Klaas de Boer „In de eerste plaats wlUen wij van premier Van Agt op zo kort mogelijke termijn meer bijzon derheden horen over de ge beurtenissen op 30 april Bij de plaatselijke oranjeverenigin gen heerst op het ogenblik gro te ongerustheid over de uitvoe ring van de programma's op die dag. Veel verenigingen heb ben contracten afgesloten met artiesten. Het valt echter te voorzien dat tijdens de televi sie-uitzending vande inhuldi ging geen m Vis de straat op gaat." Verder heeft de confederatie de minister-president gevraagd spoedig een nationaal comité ln te stellen en een afscheidsge schenk niet te vergeten. Alle Oranjeverenigingen (de confe deratie vertegenwoordigt acht tienhonderd plaatselijke afde lingen) hebben zich bij voor baat bereid verklaard te gaan collecteren. Een derde punt dat gisteren aan de orde kwam is de uitgave van een herdenkingspenning en een speciale postzegel. „We hebben ook het plan geopperd een herdenkingsboekje huis aan huis te laten verzorgen." aldus Klaas de Boer van mogelijke maatregelen tot een bezuiniging van ruim twee miljard gulden, en vond dat ook voldoende De WD daarentegen zit tot nu toe nadrukkelijk op de lijn van Andries sen. De WD'er De Korte heeft vier miljard gulden zelfs „het minimum" genoemd. Vervolg op pag. 3, kol. 7 MONZA (AFP. Reuter) Paolo Pao- letti, directeur van een chemische fa briek in Seveso. is gisteren bij een moordaanslag ln Monza om het leven gekomen. Zijn fabriek was in 1976 veranwoordelijk voor wat wordt ge noemd de grootste milieuramp van Italië. Paolettl werd even buiten zijn wo ning doodgeschoten toen hij op het punt stond in zijn auto te stappen. De organisatie Prima Linea heeft inmid dels telefonisch laten weten verant woordelijk te zijn voor de aanslag. Paoletti was een van de mensen die was schuldig bevonden voor de ramp bij Seveso. Na een explosie in de chemische fabriek Icmesa ontsnapte een gifwolk dioxine die een gebied van 300.000 hectare rond Seveso be smette. Ruim 750 mensen moesten daarop worden geëvacueerd en dui zenden dieren stierven ten gevolge van de ramp. Het gebied rondom de fabriek is nog steeds afgezet. Vele gezinnen waarvan kinderen door het gif huidziektes hebben opgelopen, zijn nog steeds ln een ingewikkelde gerechtelijke procedure gewikkeld tegen Hoffmann-la Roche, dat eige naar is van de fabriek. „Hi, hi. hi. grinnikte hij Hi, hi, snikte zij." Twee treffende citaten uit Van Dale, of, waarin een groot woordenboek klein kan zijn. „Zij is aan de afwas. Zij zal zich ln haar lot getroosten." Nog twee aardige. Verder is het „hij" wat de klok slaat. Pagina 3. Trouw m/v Boelseerset (A) BoeisecrkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaicrset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in écn. Handgreepje met omslagmcchaniek. voor extra gemak. Aufhenliek Slavisch kleedje (O met fraai dicrmolief Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid Ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: I Pösteode en plaats: _Tcl.. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f 7. Kado naar keuze: QA. DB OC. DD. (aankruisen a.u.bj Bon in een open envelop zonder postzegel zenden a.lh Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformalie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1