Koninginnedag blijft op 30 april Spanje breekt met Guatemala Kies aw kado nzekerheid Okto niet weggenomen Znetku Inhuldiging Beatrix op verjaardag van Juliana ...en nog voordelig ooK! Levenslang geëist tegen Siert B. Recru met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Sneeuw of regen HET WEER Deze krant laat zich vier weken lang op proeflezen. 24 nummers j voor f8,00. Bel: 020-65 93 88. Zedige kleding in Jeruzalem De onbegrepen angst Beatrix: een koningin met temperament Wonen tussen de slopers Mariniers: geen keurkorps, maar ook geen huishoudschool Bauhaus gedocumenteerd 'Afghanistan' haalt oude wonden open Falen van de eerste schooldag af Jitstel van betaling Rechter stopt verspreiding van Nieuwsnet Aantal werklozen stijgt scherp Na bestorming ambassade Den Uyl: Weerstand tegen chips explosief CHILI Bezorg Iroow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7/&I/W GIRO 5657 ifc memisa Trouw H P R 3STE JAARGANG NR 10865 - ZATERDAG 2 FEBRUARI 1980 Van het westen uit enige tijd sneeuw ot regen Middagtemperatuur ongeveer plus drie graden. Tot krachtig toenemende wind uit zuid tot zuidoost, later op de dag draaiend naar het noorden. Morgen en overmorgen: zonnige perioden, enkele hagel- of sneeuwbuien. Lichte vorst in de nacht en ochtend. Morgen: zon op: 8.16; zon onder: 17.29; maan op: 21.14; maan onder: 9 42. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: PAGINA 19: PAGINA 13: PAGINA 23: PAGINA 27: PAGINA 21: PAGINA 15: Directeur Kleinjan van Okto in Winschoten op de publieke tribune pn de Kamer. Temidden van teleurgestelde gezichten. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Prinses Beatrix zal op 30 april worden ingehuldigd als koningin. De prinses heeft de wens te kennen gegeven koninginnedag op deze datum te blijven vieren. Premier Van Agt zei gister avond op zijn wekelijkse pers conferentie, dat deze keuze ook uitdrukking geeft aan de piëteit van de jonge koningin jegens haar moeder. De inhuldigingsplechtigheid wordt 's middags in de Nieuwe Kerk gehou den in Amsterdam. Volgens premier Van Agt is de datum van 31 januari, de verjaardag van prinses Beatris niet bijster geschikt bevonden voor an onze parlementsredactie DEN HAAG De onzekerheid over de toekomst van de Winschoter kartonfabriek Okto blijft voortduren. De dreiging het vieren van de koninginnedag, van een faillissement is nog niet verdwenen. Een spoeddebat, - gisteren in de Tweede Kamer, heeft slechts bevestigd, dat het ;'J>ediijt niet binnen drie weken wordt gesloten. Okto verkeert "an in een toestand van surcéance (uitstel van betaling). - Minister Van Aardenne (Economi- che Zaken) heeft enige hoop, dat de >ewindvoerder in surcéance de ko-' nende weken nog mogelijkheden MSTERDAM (ANP) Het week- tlad Nieuwsnet van deze week mag liet verder verspreid worden. Dit be- iaalde gistermorgen de president an de Amsterdamse rechtbank, mr. V. J. Borgerhoff Mulder in zijn uit- ipraak in een kort geding dat de oud- ournalist Hans Knoop tegen het Dlad had aangespannen, pe voorpagina van Nieuwsnet meldt hamelijk: Hans Knoop loog onder ?de voor de rechtbank. Het gaat hier- )ij om het proces tegen Menten op 14 iktober 1977. Volgens de president /an de rechtbank heeft Nieuwsnet dit n het omslagartikel niet voldoende runnen aantonen. lij verbood het weekblad verdere cwalificaties en uitlatingen te doen vaarbij Knoop van meineed wordt >eschuldigd. In het nummer van vol gende week moet Nieuwsnet ook een ectificatie afdrukken met een door president voorgeschreven tekst zaarin het blad verklaart onrechtma- ig jegens Knoop te hebben gehan- ield. Bovendien moet maandag of linsdag in vier dagbladen een adver- entie worden geplaatst met een ekst van dezelfde strekking. Dit om- lat deze week in deze kranten een idvertentie van Nieuwsnet heeft ge- itaan met de beschuldiging aan het adres van Knoop. vir. Borgerhoff Mulder legde een dwangsom van 25.000 gulden op voor :lke overtreding of elke dag dat de jitgever het vonnis niet nakomt. Dit :ot een maximum van een half mil joen gulden. vindt voor het voortbestaan van Okto (265 man personeel). De rege ringspartijen CDA en WD hebben de minister gemaand serieus in te gaan op eventuele ideeën van de bewind voerder. Een CDA-WD-motie, die gisteren werd aangenomen, spreekt echter niet over de financiële steun van de kant van de minister. Van Aardenne zelf had gisteren, vlak voor het Kamerdebat, in de ministerraad geen cent extra kunnen lospeuteren voor Okto. De Kamer, die bij hoge uitzondering op vrijdag vergaderde, had gehoopt dat Van Aardenne alsnog financieel steun zou verlenen. Het onomwonden ,,nee" van de minister verdeelde de Kamer, die donderdagavond nog zeer eensgezind was, in twee blokken. De oppositiepartijen vroegen de rege ring, via een motie-Spieker (PvdA), om een financiële injectie, waardoor Okto in elk geval nog een jaar kan blijven draaien. Vervolg op pag. 3 Premier Van Agt zei verder dat het besluit van koningin Juliana om af stand te nemen van de troon nadruk kelijk onder de ministeriële verant woordelijkheid valt De verklaring van afstandneming behoeft dus na drukkelijk de mede-ondertekening van het kabinet. Ondertekening Staatsrechtgeleerden zijn het over deze visie niet eens. Professor Oud bij voorbeeld meent dat mede-onderte kening niet noodzakelijk is. In zijn opvatting staat het de koningin vrij zelf die beslissing te nemen. Het ver schil van opvatting is daarom interes sant omdat, wanneer mede-onderte kening noodzakelijk is, het automa tisch meer wenselijk is dat het be trokken kabinet niet demissionnair is. Of anders gezegd: er zou een zeke re wenselijkheid van uitgaan dat het kabinet niet tussentijds valt. Premier van Agt zei, dat de komende week, wellicht woensdag, nadere me dedelingen zullen worden gedaan over de troonswisseling. De premier wilde niet onthullen wan neer hij is ingelicht over het voorne men van de koningin om troonsaf stand te doen. „Dat valt onder het geheim van Soestdijk", zei hij. Het kabinet heeft gisteren besloten 1,3 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van een eenvou dig Wilhelmina-monument in Den Haag. Dit zei premier Van Agt giste ren op zijn wekelijkse persconferenie. De bedoeling is dat het monument in de loop van dit jaar gereed komt, bij voorkeur vóór 31 augustus, de ver jaardag van oud-koningin. Een bos bloemen voor de koningin, even tevoren aan de wachtlopende marechaussee afgegeven, wordt door dexe aan een collega overhandigd: de poort van het paleis mag nooit onbewaakt blijven. Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Het aantal werklozen is in januari scherp gestegen tot 232.400. Dit getal blijft nog net onder het na-oorlogse record van januari 1976, toen er bijna 239.000 werklozen waren. Het betrof toen echter de winter die volgde op het enige echte naoorlogse depressiejaar 1975, terwijl op dit moment volgens cijfers van het Planbureau de economische tegenwind pas goed aanwakkert. Het ziet er overigens niet naar uit dat het record van 1976 nog dit Jaar zal worden overschreden, want Januari is traditioneel de maand met het gtootste aantal werklozen. In februari al pleegt het aantal wat te zakken. De werkloosheidscijfers zijn de laatste maanden duidelijk ongunstiger dan in de vergelijkbare maanden van een jaar geleden. Zo steeg in januari het aantal werklozen met bijna achttienduizend tegen ruim elfduizend in januari 1979. Toen was het totale aantal eind Januari ruim drieduizend lager dan nu. Voor seizoen gecorrigeerd is de werkloosheid nu ruim 213.000. Dit gecorrigeerde cijfer lag eind Juli vorig jaar nog wat hoger, als gevolg van grote aantallen schoolverlaters. Verder moet men terug naar medio 1976 om gecorrigeerde cijfers tegen te komen hoger dan op dit moment. MADRID, GUATEM STAD (AP, AFP) S) heeft de diplomatieke be kingen met het Midden-Ame rikaanse land Guatemala ver broken. Dat gebeurde na de bestorming van de Spaanse ambassade in Guatemala- Stad, waarbij zeker 39 doden vielen. De politiek bestormde het gebouw enkele uren nadat het door boeren was bezet, uit protest tegen het beleid van de regering. Een van de slachtoffers is de eerste secretaris van de ambassade Ambas sadeur Maximo Cajal Y Lopez over leefde de bestorming, en werd met lichte verwondingen opgenomen in een ziekenhuis. Volgens een rege ringswoordvoerder in Madrid blijft de maatregel van kracht zolang de Gua temalteekse regering geen bevredi gende verklaring heeft gegeven voor het incident. In een verklaring wordt de houding van de Guatemalteekse autoriteiten gehekeld omdat zij toe stemming hebben gegeven voor de bestorming. De ambassadeur is er, aldus de Spaanse regering van over tuigd, dat hij de bezetting op een vreedzame manier had kunnen laten beëindigen. De regering van Guate mala zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat een van de boeren een brandbom heeft gegooid. Oogge tuigen ontkennen dit echter ten stel ligste. ADVERTENTIES Moord op boeren in Guatemala. Steun het Demokratiach Front tegende Repressie Giro: 4177441 Guatemala Komitee Barisakker 74, 5672 VD Nuenen. Tel. 040-833305. AMSTERDAM De nieuwe auto- matiseringsgolf kan door het markt mechanisme waarschijnlijk niet worden verwerkt zonder dat omvangrijke werkloosheid optreedt. „Als dat gebeurt roept dat maat schappelijke weerstanden tegen de micro-elektronica op die explosieve vormen kunnen en zullen aan nemen". Dit betoogde PvdA-leider J. M. den Uyl gisteren op het congres „Moge lijkheden en gevolgen van de chip". „Sturing, beheersing en selectie van' de technologische ontwikkeling is een dwingende eis om kortsluiting en explosies te voorkomen", waar schuwde Den Uyl. Meer over de rede van Den Uyl op pagina 3. ADVERTENTIE ...is uweiro- boekje dichtbij HAGEN Tegen de oorlogsmisdadi gers Siert B. (58) en August N. (67) is gisteren levenslange gevangenisstraf - geëist. Officier van Justitie Klaus Schacht achtte bewezen dat heiden zich in april 1945 hebben schuldig gemaakt aan moord op Meijer en Lazarus Sleutelberg. De broers, die op een boerderij ondergedoken had den gezeten, werden na ontdekking naar de grenspolitie van Delfzijl ge bracht en kort daarna doodgescho ten. Siert B., om wiens uitlevering Nederland heeft verzocht, is in 1969 in Groningen bij verstek eveneens tot levenslange gevangenisstraf veroor deeld. Met N. staat hij nu terecht voor de rechtbank in de Westduitse stad Ha ADVERTENTIES Buttons van Koningin Juliana en Prinses Beatrix vanaf maandag uit voorraad leverbaar Levering in volgorde van bestelling Speciale korting voor de groothandel Europa's grootste Button fabrikant 053-769791-769792 Boetseerset (A) Boetsecrklci met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) ais garantie met fraai diermotier voor zacht AJs onderlegger of voor de sier. gekookte HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere: 03240-11S22 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 NICARAGUA steun de opbouw steun de alfabetisering 3580163 giro Nicaragua Komrté - Utrecht 124 leiders van havenbonden ontsla gen. De Havenarbeldersbonden kun nen nu geen CAO's meer afsluiten. Tegelijkertijd tracht het Chileens regime de havenarbeiders hun zelfgebouwde volkswoningen af te nemen. De Chileense vakcentrale FUT vraagt solidariteit mat da ontslagenen. Informatie: CLAT-Nederland Nieuwe Gracht 47 3512 LE Utrecht Financiële steun: GIRO 19 IS 108 Ln.i. CLAT-Nederland Utrecht, o.v.v. „Chili" Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee:. Adres'nieuwe abonnee:- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats-. _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. QC. GD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven), Voor bezorginformatie 020-913456. I 3012 LD Rotterdam Eendrachtsweg 49 Tel 010-144888

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1