rj x HHi 3000 kilometer spoor -X H Vaker en langer ziek door vernieuwing van het onderwijs Overleg Rijnlanden loopt opnieuw vast bs zeister ^ziekenhuis u i MM mm o r c NS breiden net verder uit Uitslag Achter glas i Vierde wereld Winkeldiefjes O Studie Katholieke Hogeschool Tilburg: Hulp voor bevrijdingsbewegingen Rhodesië Geen zicht op spoedige oplossing a theorie/ praktijk- docente(e) (80%) btheori el praktijk- docente(e) (100%) is DINSDAG 29 JANUARI 1980 BINNENLAND/BUITENLAND 0 TROUW/KWARTET PR 9 D AC De kleine krant Medewerkenden Piet Hagen Hanneke Wiigh Johanneke Leestemaker Gilles Stoop reacties naar tbus 859 Amsterdam Bneven en react In de bak Popzanger Herman Brood zit in de bak. Hij moet een straf van drie weken uitzitten in de gevangenis Bankenbosch in Veenhuizen. Drie jaar terug stal Herman Brood een kost bare weegschaal uit een ana- listenschool in Groningen. Hij verkocht de weegschaal voor een paar tientjes. Herman Brood heeft zich goed op zijn - T Brood straf voorbereid. Hij heeft een extra lange nacht geslapen in een hotel in Leeuwarden. Voor hij zich meldde bij de portier van de gevangenis, kocht hij in een warenhuis tekenmateriaal. Hij wil in zijn cel strips maken. Uit de bak Paul McCartney, een van de vroegere Beatles, Is pas uit de Japanse gevangenis ontsla gen. Hij werd door de douane betrapt op 7,7 gram marihua na. In Japan is het bezit van drugs, ook heel lichte als ma- McCartney rihuana, verboden. Paul McCartney kon door deze vondst niet optreden. Hij werd direct In de gevangenis gezet, waar hij tien dagen op zeewier en uiensoep heeft geleefd. Ja pan heeft de popzanger het land uitgezet. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Het Nederlandse spoorwegnet wordt steeds langer. Als alle plannen voor de bouw van nieuwe lijnen zijn uitgevoerd, ligt er ongeveer drieduizend kilometer spoorbaan. Er ls een tijd geweest dat het minder goed ging met het spoor. De ene na de andere lijn werd opgeheven, omdat er te weinig mensen met de trein gingen Nu de autowe gen steeds voller worden en de benzineprijs almaar om hoog gaat. neemt de belang stelling voor de trein weer toe. Per dag vervoeren de Ne derlandse Spoorwegen onge veer een half miljoen reizi gers. hard gebouwd aan de nieuwe spoorlijn van Amsterdam via Schiphol naar Leiden. Vanaf Leiden sluit deze lijn aan op het traject naar Den Haag en Rotterdam. Een klein stukje van de Schiphollijn, de ver binding tussen Amsterdam- Zuid en Schiphol. :s sinds an derhalf jaar in gebruik. Het resterende stuk moet over ruim een Jaar klaar zijn. Ook Amsterdam-Rai. Hoofddorp en Nieuw-Vennep krijgen dan een station. Bij Schiphol zit er een zes kilometer lange spoortunnel in het traject, de langste in ons land- Tunnel Een andere tunnel is in aan bouw onder het Noordzeeka naal. Die tunnel is nodig om de overbelaste Hembrug te vervangen. Misschien komt er ook een aansluiting van de Schiphollijn op het nieuwe traject Amsterdam-Zaan dam. Amsterdam-West krijgt er dan ook een of meer sta tions bij. Verder popelen de NS om te beginnen met de bouw van de nieuwe spoorweg van Weesp naar Almere en Lelystad. Het wachten is nog op toestem-' ming van de gemeente Muiden. Twee kleinere stukjes railver binding worden nog aange legd van Utrecht naar Nieu- wegein en IJsselstein (dit wordt een sneltram) en vanaf de lijn Utrecht-Arnhem naar Veenendaal en Rhenen. Er wordt op het ogenblik Een brief voor Sacharow W«e schreef de beste Kleine Krant? De uitslag van de wedstrijd „Maak je eig*n Kleine Krant" staat vrijdag of zaterdag In Trouw. De vijf prijswinnaars, die in de kro kusvakantie op de redactie in Amsterdam de Kleine Krant van dinsdag mogen maken, krijgen van ons een brief. Het heeft even ge duurd voordat we de uitslag bekend konden maken, want het aantal Inzendingen was ontstellend groot. Redactie Kleine Krant De Russische dissident An drew Sacharow is vorige week door de politie op straat in Moskou opgepakt. Hij werd plotseling verbannen naar Gorki, een stad op 400 kilometer afstand van de hoofdstad Volgens de Russi sche politie heeft Sacharow atoomgeheimen verraden aan het buitenland, maar dat is gelogen. Sacharow moest weg uit Moskou, omdat hij bleef hameren op de rechten van de mens. Sacharow is niet de enige dis sident in Rusland, maar hij ls wel de bekendste. Voor hij ging strijden voor de rechten van de mens, werkte Sacha row als atoomgeleerde. HIJ wordt de vader van de Russi sche waterstofbom genoemd. Voor zijn werk heeft Sacha row vele onderscheidingen gekregen, maar die zijn hem nu afgepakt. Wat kunnen de mensen in het Westen voor Sacharow doen? En voor alle andere minder bekende dissidenten? Een goede methode is het schrij ven van brieven en kaarten. Het adres van Andrew Sacha row is Ulica Gagarina 214-KV 3. Sjtsjerbinka 2. Gorod Gor ki. USSR. Tribunaal Een tweede mogelijkheid ls een tribunaal voor Sacharow. Het idee van een tribunaal werd geopperd door prof. dr. Mikhail Stern, een Russische arts, die drie jaar geleden uit de Sovjet-Unie werd verban nen en thans in Utrecht werkt op de universiteit. Op zo'n tribunaal gaan alle Nobel prijswinnaars voor de vrede, plus geleerden en schrijvers protesteren tegen de manier waarop Rusland de dissiden ten behandelt. Velen worden tot dwangarbeid veroordeeld of voor jaren in de gevangenis gestopt. De luxe flat voor Sa charow in Gorki is een para dijs vergeleken bij de werk kampen, waar minder beken de dissidenten hun leven moeten doorbrengen. Viktor Kortsjnoi is een scha ker. In maart strijdt hij in het Oostenrijkse Velden tegen Tigran Petrosjan. Beide scha kers zijn Russen. Kortsjnoi echter woont in Nederland, waar hij asiel heeft gevraagd. Petros jan. woont nog steeds in de Sovjet-Unie. Kortsjnoi is bang dat er iets gebeurt tijdens de schaak match. Hij heeft aan de orga nisatoren gevraagd of hij ach ter kogelvrij glas mag scha ken. Dat glas is zo hard, dat er geen kogels of andere ge vaarlijke projectielen door heen kunnen. Hij wil de helft van de extra kosten betalen. Bij elke belangrijke schaak match kunnen toeschouwers de partij volgen. Kortsjnoi vreest nu dat onder het pu bliek iemand op hem zal schieten, omdat hij kritiek op Rusland heeft. II KOM fVOOR DE SCHAAKWED- STRyo Tussen PE- (TROSjAN EN KORTSNOi. Scholieren en studenten gap pen het meest uit winkels. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1978 heeft ge houden in 331 grote waren huizen en textielzaken. Ruim 42 procent van de winkeldie ven zijn scholieren en studen ten. die op kosten van de di rectie hun karige zakgeld aanvullen. De uitslag van het onderzoek was tamelijk ont hullend. Iedereen dacht altijd dat huisvrouwen het meeste wegpakken uit warenhuizen zonder ervoor te betalen. Maar dat was niet zo. Slechts dertien procent van de men sen die op heterdaad werden betrapt, bestond uit huis vrouwen. Soms wordt de wereld als een appel in partjes verdeeld. Het eerste partje is het rijke Westen waar wij in leven, het twee de wordt gevormd door de communisti sche en socialistische landen, het derde partje is de derde wereld, de arme ont wikkelingslanden. Het laatste partje zou dan de vierde wereld heten. Maar wie of wat de vierde wereld vormt, daar is niet iedereen het over eens. Met de vierde wereld Wordt wel de aller armsten van de rijke wereld bedoeld. Het zijn mensen die zelfs in zo'n rijk land als Nederland heel erg arm zijn. Zij heb ben niet alleen weinig geld, maar ook weinig vrienden en weinig toekomst. Vaak waren de grootouders al arm en de ouders ook. De kinderen, die nu leven lijken niet veel kans te hebben op een gelukkiger leven. Ze worden geboren in slechte huizen, worden soms verwaar loosd door hun ouders en op school. Door alle moeilijkheden hebben ze ook niet de kans op school iets te leren. Vier of vijf procent van alle mensen in ons rijke land behoort tot deze vierde wereld, dat zijn 700.000 mensen. De vier de wereldkinderen groeien op in de ach terbuurten van onze steden, wonen in krotten met lekkende daken en stinken de gangen of dichtbij een vuilnisbelt waar niemand anders wil wonen. „Sommigen lachen ons uit of schelden op ons. Anderen geven ons kleren," ver- Ltelt Catharien van elf jaar in een boek over vierde-wereldkinderen. „De rechten 29 januari 1980 van het kind", twaalf stuks, lijken niet voor de kinderen van de vierde wereld te gelden. Hoe kan je nou het recht op een warm gezin hebben als je vader telkens in de gevangenis terecht komt? Hoe kunnen je ouders nou lief tegen je doen als nooit iemand aardig tegen hun is? Want de ouders van de vierde-wereldkin deren hebben vroeger net zo'n jeugd gehad als de kinderen nu hebben en na die tijd kregen ze het niet veel beter. Daarom moeten de ouders van deze kin deren eerst geholpen worden. Zodat zij beter in staat zijn hun kinderen een warm en gezellig gezin te geven waarin kinderen op een gelukkiger manier groot kunnen worden. Een vierde-wereld kind zegt het zo: „Ze moeten onze ouders helpen, ons op te voeden." ■MÉHÉÉHHÉHB gai een erl lier zev jen bar ilic die itof: l M die bc Wi dik ege' wit en UP en >nm ii (ke ■ou wee ord a tl rië. ich stai vou tan! eet Van onze onderwijsredactie TILBURG Tussen langdurig ziekteverlof en factoren als leeftijd, klassegrootte, fusies van scholen, onderwijsvernieu wing en het volgen van studies en cursussen blijkt een nauw verband te bestaan. Leerkrachten, die neutraal of negatief staan tegenover vernieuwingen in het onderwijs, zijn vaker langdurig ziek. Dit blijkt uit een studie die het Insti tuut voor Gezondheidszorg van de Katholieke Hogeschool in Tilburg heeft verricht onder 600 leerkrachten bij het lager onderwijs, die zes maan den of langer met ziekteverlof waren gestuurd. Daarnaast werd een even grote groep van gezonde collega's aan de tand gevoeld. Het onderzoek werd gehouden in opdracht van het Alge mene Burgerlijk Pensioenfonds en het ministerie van onderwijs en we tenschappen. De studie is een vervolg op een eerder onderzoek, waarin de factoren werden opgespoord die mo gelijk invloed hebben op het ziekte- duur Die factoren bestaan inderdaad. Leerkrachten op leeftijd zijn vaker ziek dan hun Jongere collega's Ook ls verband tussen ziek worden en fusies. Vooral in het katholieke onderwijs, waar veel scholen worden samenge voegd omdat het leerlingenaantal daar sneller is gedaald dan elders, werden veel leerkrachten ernstig ziek De klassegrootte heeft eveneens in vloed. Leerkrachten met klassen van meer dan dertig kinderen melden zich vaker ziek. Op scholen waar het schoolhoofd te zwaar wordt belast, heeft deze overbelasting zowel uit werking op de hoofden als op het personeel. Beiden maken meer kans op eer. langdurig ziekbed. Psychisch Een belangrijke factor is de onder wijsvernieuwing. Alle ondervraagde leerkrachten waren het erover eens dat er de laatste jaren veel In het onderwijs was veranderd. Wie deze verandering positief waardeert, wordt echter minder vaak ziek. Wie moeite heeft het ouderparticipatie, buitenschoolse activiteiten en de on derwijsvernieuwing. is vaker lang- durg afwezig Veertig procent van de ziektever schijnselen zijn zuiver lichamelijk. Eenderde had een psychische oor zaak en bij een kwart van de langdu rige zieken was het een combinatie van lichamelijke en pyschische klachten. Medewerkers van het Komité Zuidelijk Afrika maakten gisteren op Schiphol veertig ton goederen gereed voor verzending. De lading bestaat uit verkiezingsaffiches, stickers, een drukpers, kleding, voedsel, medicamenten en honderdduizend zakken zaad. Het bedrag daarvoor, een half miljoen gulden, is bijeengebracht door Nederlandse burgers, de ICCO, Cebemo en NOVIB, en een christelijke organisatie in Zweden. AMSTERDAM Het Tweede Ka merlid Ter Beek (PvdA) zal morgen meevliegen met het vrachtvliegtuig dat het Komitee Zuidelijk Afrika heeft gecharterd om verkiezingsma teriaal voor de bevrijdingsbewegin gen ZANU en ZAPU naar Rhodesië te brengen. Het Kamerlid heeft de Brit se regering daarvan op de hoogte gebracht Na zijn terugkeer op 9 fe bruari zal hij rapport uitbrengen over de situatie ln Rhodesië aan Van Lier (PvdA), lid van de Raad van State, oud staatssecretaris Kooijmans (CDA), burgemeester Vonhoff van Utrecht, en de ambtenaar van het ministerie van buitenlandse zaken. Van Vliet. Deze Nederlanders zijn door de Britse regering verzocht met een honderdtal waarnemers uit ande re landen na te gaan of de verkiezin gen in Rhodesië eerlijk verlopen. De actie van het Komitee Zuidelijk Afrika is op gang gekomen nadat bleek dat de verkiezingscampagne van de ZANU en ZAPU met hun leiders Mugabe en Nkomo tegenge werkt wordt door de Britse autoritei ten. Met Ter Beek. die op eigen kos ten reist, vliegen ook vertegenwoordi gers van de protestantse hulporgani satie ICCO en de katholieke hulpor ganisatie Cebemo en de NOVIB mee. Van een onzer verslaggevers BRUSSEL Het overleg over het terugdringen van de Zoutlozingen op de Rijn is opnieuw vastgelopen. Tijdens de gisteren in Brussel gehouden bijeenkomst van de internatio nale Rijncommissie heelt Frankrijk geen nieuwe voorsteden op talel gelegd, zoals in december was afgesproken. Br ls geen zicht meer op een spoedige se delegatie. Lr A de Graaff, sprak na Oplossing van het zoutprobleem ter wijl ook een nieuwe conferentie van de ministers van de vijf Rijnoeversta- ten naar de verdere toekomst ls ver schoven. De leider van de Nederland- afloop van het overleg van een teleur stellende ontwikkeling. Frankrijk beloofde ln december vorig jaar met nieuwe voorstellen te ko De rechtbank in Rotterdam spreekt op 10 maart een vonnis uit in de procedure die de stichting „Reinwa- ter" en drie Westlandse tuinders heb ben aangespannen tegen de Franse kalimijnen. De rechtbank zal een oordeel geven over de vraag of, zoals d? stichting en de tuinders beweren, de zoutlozingen in de Rijn door de kalimijnen onrechtmatig zijn. men. nadat de Franse regering had besloten het in 1976 gesloten verdrag tot beperking van de zoutlozingen niet ter goedkeuring aan het parle ment voor te leggen. De Franse rege ring vreest dat het parlement dat verdrag zal afwijzen. In het verdrag werd bepaald dat een deel van het zout dat de Kalimijnen in de Elzas op de Rijn lozen in drie fasen in diep gelegen bodemlagen zou worden ge spoten een operatie waaraan de an dere Rijnoeverstaten fors hebben meebetaald. In het gisteren gehouden overleg heeft Frankrijk wel laten weten vrij wel uitsluitend aan de bouw van een zoutfabriek in de Elzas te denken. Tijdens het overleg ln december kwa men de Fransen ook al met deze suggestie, maar de andere landen voelen weinig voor de bouw van een dergelijke fabriek waar het afvalzout zou moeten worden gezuiverd, waar na het kan worden verkocht. Die fa briek zou Internationaal moeten wor den gefinancieerd. terwijl de andere Rijnoeverstaten de afzet van het zout zouden moeten garanderen. Het zout uit deze fabriek bij de kali mijnen. zo stelde ir. De Graaff. is duurder zodat er geld bij moet wor den gelegd. Bovendien is de produk- tiecapaclteit in de bestaande zoutfa brieken in West-Duitsland en Neder land momenteel reeds hoger dan de behoefte Bovendien zou de fabriek slechts één derde van de hoeveelheid zout kunnen verwerken, die volgens het oorspronkelijke verdrag in de grond moeten worden gespoten. Het Zeister ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met 252 bedden en 450 medewerkers. Ter aanvulling van ons opleidingsteam zoeken wij een met een aantekening kinder- verpleegkunde en belangstelling voor het verplegen van kinderen. met ervaring in en belangstelling voor het verplegen van patiënten op de afdeling interne geneeskunde. Het werkterrein van onze docenten ligt zowel bij de opleiding als op de verpleegafdeling. Wij zoeken kollega's die het eens kunnen zijn met onze visie op de integratie van theorie en praktijk en die het belangrijk vinden om in goed teamverband te werken. Wij hebben gemiddeld 90 leerling verpleegkundigen in opleiding. Het onderwijs wordt in themavorm gegeven aan de hand van een schriftelijk vastgesteld leerplan. Voor beide funkties achten wij een (bijna) voltooide docentenopleiding noodzakelijk. Arbeidsvoorwaarden salariëring geschiedt overeenkomstig de C.A.O. voor het ziekenhuiswezen. Het hoofd van de opleiding. Emmie Schoemaker. telefoon (03404) 28422. is graag bereid nadere inlichtingen te verstrekken. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken. van het Zeister Ziekenhuis. Postbus 1002. rt3700 BA Zeist gh et m de do IA) De no |rsU igt die ng( Irljd aar jke de El st k de n ide *1 It er fe V( Bi te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8