islam-top helpt tfghaans verzet Carter verhoogt defensie-uitgaven Bani Sadr: Oplossing gijzelaars gemakkelijk Sadat doet aanval op Arabische landen Sadat houdt vast aan snelle normalisering Sacharow wil proces boycot Olympische Spelen' Kritiek studenten op Iraanse president Russen moeten Egypte uit jjransen hielpen ontzetting in Mekka' Indonesië ,1 SDAG 29 JANUARI 1980 BUFTENLAND TROUW/KWARTET BAD (AFP, AP, Reuter) Zeker 36 islamitischelan- Kochl zullen het verzet tegen het nieuwe bewind in Afghanistan Kerkf lijk en Wlr was vervat in een verkla- op de islamitische conferentie in ho°klstad Islama- lei sa A1Bemeen werd aangenomen dat roorbivoorstel vannacht door de minis- zou worden aanvaard. In de reso- wordt verder het vertrek van de Bische troepen uit Afghanistan Bt. en het verbreken van de be- tussen Afghanistan en de zovele islamitische landen voorge- aal oï- in een werkcommissie was gisteravond tot dllamat,ad nog hard aan het werk het uiteindelijke tekst van de voor- De sf60 °P papier te zetten. het i fbouw duidelijk is hoe de hulp aan de in Afghanistan zal gegeven. Gedacht wordt aan n ver permanente commissie voor de ordenlel'ng van de steun, die ook ten Je zou moeten komen aan vluch- Igen uit afghanistan (Iran wordt belangrijke donor). Wat betreft strijd in Afghanistan gaf gisteren ig miRussische krant Prawda toe dat osten ipstandelingen erin slagen wegen it rum iruggen te vernielen, en er soms in ijk Kren bevolkingscentra in handen te ie in gen. art, z\ josduproken werd over stadjes ten gerdwesten van de hoofdstad Kaboel, Haagfloor „bandieten" bezet zijn. Ove ns schreef de Prawda ook dat de splanitand in het grootste deel van de provincies „normaal" is. j verslag in de Prawda was het uitgebreide dat tot nu toe over tegekebeurtenissen in Afghanistan in bijRussische krant is verschenen. Er s veeP geen melding gemaakt van de sische troepen in het land. Ge it wordt dat er op het ogenblik 85.000 man in het land zijn. it Am tie affcteun aan het verzet in Afghanis- 'rdenhj alsmede het verbreken van de onteufekkingen werd door waarnemers i zijn jde conferentie in Islamabad ig- t een«vond beschouwd als de meest a^-de" maatregelen die de islamiti- in defc landen hadden kunnen nemen, e een ie verjwacht werd dat tevens zou wor- opgeroepen tot een boycot van pi Olympische 8pelen in Moskou, k name Saoedi-Arabië, dat als eer- heeft aangekondigd dat zijn gewartmensen thuis zullen blijven, ge tikte zich daarvoor sterk. Haag ngetr iasj het gebied rond de Perzische Golf veilig te stellen. President K arm al van Afghanistan heeft gesuggereerd dat de VS en zijn afgezette voorganger, ex-president Amin, plannen beraamden om van Afghanistan een springplank te ma ken voor een aanval op Iran. In een interview met Russische correspon denten in Kaboel zei Karmal dat het afzetten van Amin tijdens een door de Russen gesteunde staatsgreep een streep had gehaald door deze verra- delijke plannen. WASHINGTON (Reuter. AP. UPI, AFP) President Jim- my Carter wil de Amerikaan se defensieuitgaven voor 1981 met 3.3 procent verhogen. Voor de komende vijf jaar vraagt Carter het Congres in totaal tweeduizend miljard voor defensie uit te trekken. Tegenover een stijging van de defensiebegroting staat een vrijwel gelijk blijven van de binnenlandse uitgaven. De enige twee riieuwe program mapunten betreffen scholing van werkloze jongeren en wo ningbouw voor armen. De begroting voor 1981 bedraagt ruim 1230 miljard gulden, tegen bijna 1130 miljard voor dit jaar. Het begro tingstekort voor 1981 is 31,6 miljard. 48 miljard minder dan dit jaar. Carter had zijn belofte uit de verkiezings campagne van 1976 om het tekort op de begroting weg te werken kunnen nakomen als hij de defensieuitgaven TofiTGnwicht niet had verhoogd. dig in het afgelopen Jaar 13,3 pro cent misschien terug te dringen tot tegen de tien procent heeft de presi dent het tekort zo laag mogelijk ge houden. Er blijft echter de mogelijk heid van een economische terugval, maar zie zal volgend jaar dan vooral doorwerken in de vorm van een stij ging van de werkloosheid. Vanwege het hoge inflatiepercentage voelt Carter niets voor een belastingverla ging in 1981, tenzij de economische teruggang groter is dan verwacht. Teneinde de stijgende geldontwaar- De gedachte achter de verhoging van de defensieuitgaven is dat er een te genwicht moet komen voor de „agres sie" van de Sowjet-Unie en dat Ame rika's veiligheid in de toekomst moet worden verzekerd. Er zal 12,2 miljard gulden worden geïnvesteerd in de bouw van zeventien nieuwe oorlogs schepen en de modernisering van twee bestaande. Voor onderzoek naar en ontwikkeling van de MX-raket als tegenhanger van de Russische SS-18 is 3.1 miljard uitgetrokken. Een be drag van 161 miljard gulden wordt gestopt in de ontwikkeling van een reusachtig nieuw vrachtvliegtuig voor het vervoer van onderdelen van een 100.000 man sterke parate troe penmacht die op zo kort mogelijke termijn kan worden ingezet. Carter heeft ruim 1.6 miljard voor geheime projecten en 40 miljoen gul den voor onderzoek op het terrein van laserwapens die kunnen worden aangebracht op straalgevechtsviieg- tuigen voor het neerschieten van aan- valsraketten en satellieten Wapen- onderzoek en -ontwikkeling krijgt in zijn algemeenheid een injectie van bijna dertig miljard; de Sowjets heb ben er de afgelopen tien jaar zo'n tachtig miljard gulden ingestoken. De Amerikaanse zeemacht is de kleinste geworden sinds Pearl Harbor en daarom komt er een uitbreiding. Er wordt begonnen met de bouw van een negende Trident-atoomraketon- dereeeër en een atoomaanvaisonder- zeeër, die ontworpen is voor de Jacht op en de vernietiging van vijandelijke onderzeeërs. De marine begint boven dien aan de bouw van vier fregatten, vijf oppervlakteschepen vopf de be strijding van onderzeeboten en twee kruisers toegepast met het vuurcon- trolestelsel Aegis, dat op computer basis werkt en dentallen aanstor mende raketten in één keer kan ver nietigen. Een nieuwtje in de begroting Is. de ruim 400 miljoen voor de eerste van twee schepen, die de wereldzeeën zul len bevaren met tanks en ander mate rieel in speciale vochtwerende com partimenten. De Amerikaanse minister van defen sie Harold Brown ontkende tijdens een persconferentie dat de Sowjet- Unie en Amerika op een oorlog aan sturen. „Als wij gestage verbetering nastreven zullen de Russen voorzich tiger zijn bij pogingen hun wil op te leggen." Carter zei bij de aanbieding van de begroting dat hij niet kon voorbijgaan aan de groei van de Rus sische defensiebegrotingen, de gevol gen van terroristische acties in Iran of de Russische agressie in Afgha nistan. TEHERAN (AP, Reuter. AFP) De nieuwe president van Iran Abolhassan Bani Sadr heeft verklaard dat het probleem van de Amerikaanse gijzelaars ..gemakkelijk kan worden opgelost", als Washington wil erkennen dat het door het regime van de sjah misdaden heeft begaan ln Iran. Ook moeten de VS ons recht erkennen op een proces tegen de sjah en zijn volgelingen, aldus de met grote meerderheid gekozen Bani Sadr. Bani Sadr had ook kritiek op de stu denten die de Amerikaanse ambassa de bezet houden en verweet hen dat ze in feite een tweede regering vor men. „Deze situatie is onaanvaard baar", aldus Bani Sadr. „Als er een regering is dan moet deze beslissin gen naar buiten brengen en niet de studenten". De studenten in de ambassade waren het niet met Bani Sadr eens dat zij een in feite rivaliserende regering vor men en zeiden dat niet alle beslissin gen door de regering genomen moe- Prins Saudal-Faisal van Saoedi-Arabië kijkt in zijn aantekeningen tijdens de islamitische topconfe rentie in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. rde stani,, gehoi nomen werd dat behalve de tjet-Unie ook de Verenigde 8taten j worden veroordeeld. Washington j vanwege het beleid inzake Iran, de uitspraken van president Car- Üat hij zo nodig geweld zal gebrui- i om de Amerikaanse belangen in p< 25 n mei 40 000kus (AP) - Het Franse weekblad Point meldde gisteren dat Franse cialisten Saoedi-Arabië geholpen nann^ben biJ het ontzetten van de mos- luden411 Mekka. Het zou gaan om een >bben^"terrorist€nbriSade van man. i garat Saoedische koning Kahled zou maanpens het weekblad de Franse pre- :al afknt Giscard persoonlijk om hulp Zeven"*" gevraagd. 1 Franse specialisten landden op 23 9 mai|ember bi^ Mekka en reorganiseer- Het de Saoedie-arabische troepen die diergeefs probeerden de moskee te CAIRO (AFP, AP, Reuter) „Is het niet droevig dat de Verenigde Staten worden gezien als een vijand van de islamitische wereld, terwijl Russische tanks over vrouwen en kinderen in Afghanistan rijden. Zij weten wie hun vrienden en wie hun vijanden zijn." ;etten. De Fransen zouden een de Fw aanvalsplan aanbevolen heb- n gest) en hebben gezorgd voor een spe en acr wapenuitrusting, gas granaten bibegrepen. Op 3 de- o's eirfber namen de Saoedische troe- bruikf inderdaad de moskee in zonder iloopt er veel mensen bij omkwamen, h nadien vertrokken de Franse tialisten weer naar huis, aldus Le land bt. Dat riep gisteren de Egyptische presi dent Sadat uit in een toespraak waar in hij de Sowjet-Unie over de hekel haalde, en de Verenigde Staten over de bol aaide. De Russen die nog in Egypte zijn moeten, zo kondigde Sa dat aan, voor het overgrote deel het land verlaten. Sadat deed een felle aanval cp de andere Arabische landen, en met name Saoedi-Arabië vanwege hun houding tegenover de Verenigde Sta ten. De VS zijn, zo zei hij, de verzeke ring voor de vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. Wel een ander geluid dan dat van Iran tijdens de islamitische topconfe rentie in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Waarnemend minister van buitenlandse zaken Kamal Khar- razi zei dat de Amerikanen door hun houding in het Midden-Oosten de weg hebben geëffend voor de Russi sche inval in Afghanistan. ..Door de Amerikaanse politiek hadden de Russen een gouden kans." Ook was in Islamabad kritiek te ho ren op de uitspraken van president Carter dat hij zonodig geweld zal ge bruiken om de Amerikaanse belan gen in het gebied rond de Perzische Golf en de olievooreiening veilig te stellen. In de drie uur durende toespraak voor het Egyptische parlement zei Sadat daarentegen dat Egypte de VS alle medewerking zal geven als een Arabisch land bedreigd wordt door de Sowjet-Unie of door Iran. 'Gevaarlijk spel' Over Saoedi-Arabië zei Sadat dat het een „gevaarlijk spel" speelt door de Sowjet-Unie toestemming te geven het Saoedische luchtruim te ge bruiken. Met name kroonprins Fahd, aldus Sadat, probeert Moskou tegen Wash ington uit te spelen en Washington tegen Moskou. Ook verweet hij Saoe di-Arabië zich niet duidelijk genoeg te hebben uitgesproken tegen Iraan se verwijten dat Washington betrok ken was bij de bezetting van de grote moskee in Mekka, eind vorig Jaar. Sadat heeft met enige regelmaat kri tiek laten horen op Saoedi-Arabië, dat alle financiële steun heeft stopge zet na de ondertekening van het vre desverdrag tussen Israël en Egypte. Tevergeefs heeft Washington enkele pogingen gedaan Riaad en Cairo te vereoenen. Wat betreft de Russische diplomatie ke staf in Cairo zei Sadat dat die moet worden teurggebracht van vijf tig tot zeven, terwijl alle Russische deskundigen het land moeten verla ten. Op de Egyptische ambassade in Moskou werken ook zeven mensen. Russische experts zijn werkzaam in de Helwan ijzer- en staalfabriek bij Cairo, op de scheepswerven in Alexandria, en ze adviseerden bij de bouw van de beroemde Aswan-dam in de Nijl. De Egyptische stap bete kent een verdere verslechtering van de verhouding met de Sowjet-Unie. Washington zoekt militaire bases in Hoorn van Afrika MOGADISJOE (Reuter) - Washington overweegt meer mi litaire bases te vestigen in So malië, Kenia en Oman om een eventuele dreiging van de Sow jet-Unie in de Hoorn van Afrika te kunnen weerstaan. Ameri kaanse experts hebben een be zoek gebracht aan de havens van Mombasa in Kenia, Berbers in Somalië en het eiland Masira, dat bij Oman hoort. Volgens westerse diplomaten maakt die onderzoek deel uit van de nieu we Amerikaanse buitenlandpo litiek na de inval in Afghanis tan. De bases zullen bemand worden door een klein aantal militairen die snel via de lucht of de zee aanvulling kunnen krijgen. Ironisch genoeg is de Berbera- basis in Somalië tot 1977 ge bruikt door de Sowjet-Unie toen de Russen dit land verlieten en Ethiopië gingen steunen. In dit buurland van Somalië zijn nu ongeveer 18.000 Cubaanse mili tairen gelegerd en hebben de Russen grote invloed. De Somalische president Barre heeft Washington na 1977 diver se malen om militaire steun ge vraagd, maar nu pas na de Rus sische actie in Afghanistan is Amerika bereid te hulp te schie ten. „Wij zijn onderworpen aan voortdurend gevaar de laatste twee en een half jaar door de aanwezigheid van tienduizen den buitenlandse troepen aan onze grenzen," zo verklaarde president Barre vorig week don derdag nog. ten worden. Zij vinden dat ze het recht hebben om het niet eens te zijn met de gezichtspunten van een presi dent. De studenten noemen dit ka rakteristiek voor een revolutie. Bani Sadr, nu nog minister van finan ciën, verklaarde gisteren eveneens dat de grootste dreiging voor Iran niet de VS zijn maar de aanwezigheid van Sowjet-troepen in buurland Af ghanistan. De toekomstige president, die als een relatief gematigd man bekend staat, verklaarde dat Iran de Afghaanse opstandelingen alle soor ten hulp zal geven, ook op militair gebied. Bani Sadr wil echter geen Amerikaanse hulp aanvaarden om de Russische uitbreidingsdrift te weer staan. Volgens het Franse dagblad Le Mon de zal Bani 8adr spoedig weer Ameri kaanse journalisten toelaten ln Iran. „In principe sta ik vijandig tegenover beperking van de vrijheid van me ningsuiting. Ik heb destijds de deur geopend voor journalisten en ik zal deze spoedig weer openen voor verte genwoordigers van de Amerikaanse pers", zei hij in Le Monde. Gisteren werd de definitieve uitslag bekend van de presidentsverkiezin gen in Iran. Bani Sadr kreeg uiteinde lijk 75,7 procent van de stemmen en zijn naaste concurrent Ahmad Mada- ni slechts 14,6 procent. Hassan Habi- bi die werd gesteund door de Islamiti sche Republikeinse Partij kreeg 4,8 procent en de andere kandidaten, on der wie minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh haalden minder dan één procent van de stemmen binnen. De opkomst was lager dan verwacht. Ongeveer 64 procent van de kiezers kwamen opdagen. Dat is minder dan bij het referendum over de Islamitische grondwet van vorig jaar. Iraans geestelijk leider ayatollah Khomeini verblijft nog steeds In een ziekenhuis in Teheran en zal daar nog enkele dagen rust moeten houden. De artsen van Khomeini noemden zijn gezondheidstoestand „volledig be vredigend". Hij mocht de „intensive care"-afdeling verlaten en had ge sprekken met andere patiënten in het ziekenhuis. MOSKOU (AP, Reuter, AFP) Andrej Sacharow wil graag ln het openbaar terecht staan als hij een eerlijk proces krijgt. In zijn eerste persverklaring zei de onlangs naar Oorkl verban nen Russische dissidentenleider dat hij „niet met fluwelen handschoenen aangepakt hoeft te worden". Via zijn vrouw Jelena Bonner die niet verbannen is en vrij kan reizen tussen Moskou en Oorki kan Sacharow me dedelingen aan de buitenwereld doen. Zijn vrouw zei gisteren echter dat het waarschijnlijk de laatste maal zal zijn dat zij voor haar echtge noot kan spreken, omdat zij bang is voor de autoriteiten. Sacharow vergeleek zijn eigen ver banning met „de algemene verslech tering van de internationale situatie en de vergroting van de onderdruk king van dissidenten in dit land". De verbanning was volgens Sacha row bedoeld om het „hem volledig onmogelijk te maken te spreken over zijn werk. om hem te vernederen en ln discredlet te brengen en de weg te effenen voor meer onderdrukking van alle soorten dissidenten". Volgens mevrouw Sacharow was de gezondheidstoestand van haar echtgenoot niet goed en heeft hij last van zijn hart Sacharow verblijft op het ogenblik ln een vlerkamerflat in Oorki tegenover een politiebureau, van waaruit hij voortdurend in de gaten wordt ge houden. In zijn huis verblijft boven dien een „hulshoudster" ln dienst van de Sowjetautoriteiten. Het Russische persbureau Tass ver klaarde gisteren later op de dag dat Sacharow direct tegen de belangen van de 8owJet-Unle in handelt Vol gens Tass verdient Sacharow de titel van academicus niet In de voorlaatste alinea van het ver slag over de reis van minister De Koning naar Indonesië ln' de krant van gisteren, ts het woordje ..niet'' weggevallen. Er had dienen te staan: „De blijvende behoefte aan ontwik kelingshulp en de daardoor groeiende schuldenlast tast volgens minister De Koning de zelfstandigheid van Indo nesië niet aan." nen de Sti_ or Herman Amelink igenbfaël heeft zich afgelopen weekeinde opnieuw uit een deel van de Sinal' teiienjuggetrokken en de betrekkingen met Egypte beginnen steeds norma- 'wwr vormen aan te nemen. Maar ondanks de negen rechtstreekse te ncPPreklnSen die premier Begin en president Sadat sedert oktober 1977 Dit it elkaar gevoerd hebben, zit er nog altijd een bereikbare oplossing in ur vaf>r het Palestijnse probleem. I het schema van de Egyptliich-Israëli- e vredesregeling zou worden aangehou- nt. Na dan moeten op 26 mei in de bezette bezu ieden verkiezingen worden gehouden volle r autonome bestuursraden. In verband itsen i rmee hebben de Israëlische militaire t een joritelten begin vorige week besloten de wille r aprii op het programma staande ver- Ult%ingen voor gemeenteraden en burge- asters op de Westelijke Jordaanoever iwage^r onbepaalde tijd uit te stellen, heeft nogal wat irritatie opgeroepen bij ewoners. Ze vinden de reden die Israël voor het uitstel eigenlijk maar een Het begint zo langzamerhand wel lelijk te worden dat de verkiezingen autonome bestuursraden er in mei nog laai niet in zitten, aangezien Egypte sraël het nog volstrekt oneens zijn over ?voegdheden en de omvang ervan. De tnlijke reden voor het uitstel, zeggen de ?t dal :ht o| ?er hl erbiei iet lland InH ïwagi ef zall burgemeesters van de bezette gebieden, is de in Israël levende vrees dat een verkie zingscampagne zal leiden tot een opleving van de Palestijnse sentimenten en tot een vergroting van de invloed van de PLO. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1972 waren de PLO en Jordanië tegen deelname, maar in 1976 gaven ze dat verzet op en kwamen tal van radicale Palestijnse leiders in de plaats van de meer gematigden. Israël zou van nieuwe verkiezingen een verdere radicalisering vrezen, en zou daarom de huidige burgemeesters en gemeenteraden liever laten zitten. Mijlenver De argumentatie van de burgemeesters van de Westelijke Jordaanoever lijkt niet hele maal ongegrond. De standpunten van Israël en Egypte liggen mijlenver uit elkaar. Israël stelt voor een elf leden teUende raad tc laten kiezen door de bewoners van de bezet te gebieden die zeggenschap moet krijgen over landbouw, gezondheidszorg, arbeid, welzijn, onderwijs en rechtspraak De ver dediging van het gebied, de interne veilig heid. de Joodse nederzettingen, de energie voorziening en de communicatie met het buitenland zou in handen van de Israëlische autoriteiten moeten blijven. Egypte vindt deze regeling lang niet ver genoeg gaan. Cairo stelt voor een wetgeven de raad op te richten die uit tachtig tot honderd leden zou moeten bestaan en die veel meer zaken zelf zou moeten kunnen regelen. Israël zegt dat het toekennen van wetgevende bevoegdheid aan een autono me Palestijnse raad een schending van de akkoorden van Camp David zou betekenen, aangezien deze akkoorden spreken van een bestuursraad. Gazastrook Tijdens de laatste ontmoeting tussen presi dent Sadat en premier Begin, die plaats vond van zeven tot tien januari ln het Egyptische Aswan, deed Sadat het voorstel om eerst maar te gaan praten over de Gaza strook nu men niet nader lot elkaar komt in het gesprek over de autonomie voor de bezette gebieden als geheel. Hierachter ligt de gedachte dat een eventuele regeling voor de Gazastrook als katalisator zou kunnen werken voor besprekingen voor zelfstandig heid voor de Westelijke Jordaanoever. Een splitsing van de autonomie is voor Cairo bovendien aantrekkelijk, omdat de Invloed van de PLO in de Gazastrook wat teruggedrongen zou kunnen worden. Egyp te oefende van 1948 tot 1967 het bestuur over de Gazastrook uit en zou er op deze manier in kunnen slagen bevriende leiders naar voren te schuiven voor het bestuur van de Gazastrook. Dit zou des te gemakkelij ker worden als de PLO zou besluiten haar aanhang ln het gebied te verbieden aan verkiezingen voor een zelfstandige be stuursraad deel te nemen. Bij zijn vertrek uit Aswan verklaarde premier Begin dat hij het Egyptische voorstel met zijn kabinet zou bespreken. Hoewel nog steeds niet duidelijk is of Israël bereid is met de Egyptische Ideeën mee te gaan, lijkt president Sadat niet van plan het vredesproces té vertragen. Begin vorige week ontstond de vrees dat Egypte de nor malisering van de betrekkingen zou vertra gen om Israël onder druk te zetten op het punt van de Palestijnse autonomie. Daar mee zou Egypte enerzijds tegemoet wtUen komen aan de druk vanuit de Arabische wereld en anderzijds de groeiende binnen landse oppositie tegen het vredesakkoord willen ondervangen. De rede die president Sadat gisteren tot het Egyptische parlement hield, heeft wel dui delijk gemaakt dat hij het normaliserings proces bepaald niet wil vertragen Het te gendeel lijkt eerder het geval. Cairo heeft laten weten dat de voUedige normalisering niet pas op 26 februari maar al op 15 februa ri een feil zou moeten worden. Niet zonder betekenis voor de voortgang van het vredesproces is het feit dat de meest promi nente duif uit de regering-Begin, minister van defensie Ezer Weizman. van wie bekend is dat hij goed met de Egyptenaren kan opschieten, de leiding heeft gekregen van het normallseringsproces. Het besluit van Sadat om de normalisering te bespoedigen duldt erop dat Sadat de binnen- en buitenlandse oppositie tegen zijn beleid momenteel niet vreest. De afge lopen tijd heeft de Egyptische regering tal van politieke tegenstanders laten oppak ken. Ze heeft de indruk daarmee het verzet in eigen land wel ln de hand te kunnen houden. Ook de buitenlandse druk tegen de norma lisering is niet onoverkomelijk. De formele normalisering van de verhoudingen afgelo pen zaterdag bracht weliswaar wat demon stranten op de been ln verscheidene Arabi sche landen, maar de woede-uitvallen ble ven nogal binnen de perken Bovendien richt een belangrijk deel van politieke aan dacht in de Arabische wereld zich momen teel op de gevolgen van de Russische inval in Afghanistan. Het uithalen van president 8adat in zijn rede tot het Egyptische parle ment naar Saoedi-Arabië, dat zich onvol doende druk zou maken over de groeiende invloed van de Sowjet-Unie. spreekt wat dat betreft meer dan voldoende. Carter Toch komen Israél en Egypte vroeg of laat op het punt dat er zaken gedaan moeten worden over de bezette Westelijke Jordaan oever. President Sadat heeft al geduid op een hernieuwde rechtstreekse bemoeienis van de Amerikaanse president Carter roet de verdere voortgang van het vredesproces en premier Begin heeft die gedachte niet afgewezen. De onzekere politieke situatie in het Mid den-Oosten doet echter twijfel rijzen of de Amerikaanse president op korte termijn tot een zo groot aandeel ln het onderhande lingsproces bereid Is De Russische inval ln Afghanistan heeft de Verenigde 8taten wel weer enig politiek krediet in het Midden- Oosten gegeven, maar heeft de Arabische kritiek op de Amerikaans-Israëlisch Egyp- tische vredesonderhandelingen zeker niet tot zwijgen gebracht. En Jeruzalem ligt de meeste Arabieren nog altijd dichter aan het hart dan Kaboel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7