van een lezer vM k - m commentaar ik SU zr Allemaal mün dood blijven! (v toppunt van je leven: oud zijn UW Consequentie Ioger Philips-personeel wijst reorganisatie af op Turk PLAT, AL MOET IK HIER TOT «7 ERITS Bloedwraak Schijn-eenheid (1) Schijn-eenheid (2) Schijn-eenheid (3) Agenda <3 duidelijk ■lb jjf f >-. T ff J koffie bewijs )INSDAG 29 JANUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ob Goudzwaard heeft met zijn besluit om eerst zijn •erk in de program-commissie van het CDA in nogal Itimatieve termen op te schorten en een paar weken iter toch weer genadig terug te keren, misschien ereikt dat in de discussie over dat program de ntjes op de i worden gezet. Maar omdat in de ilitiek ook het beeld naar buiten van een beleid of :n beslissing van betekenis is, moet tegelijk worden ncludeerd dat hij de zaak waarom het gaat even goed een slechte dienst bewezen heeft. In elk val moet gevreesd worden, dat zijn eigen geloof- jaardighcid in de ogen van heel wat buitenstaanders ade heeft opgelopen. t is waar: Goudzwaards besluit van een maand leden tot opschorting van zijn werk was in werke- kheid niet zo onverwacht als dat bij velen over nam. Hij had al eerder, bij het aantreden van het ibinet-Van Agt/Wiegel van zijn twijfel over het [binetprogramma blijk gegeven, met name op het int van de kernbewapening en de kernenergie. De 'A-fractie heeft hem later in zijn twijfels over dat rste gesterkt; niet alleen door „vertrekpunten" 19éoor het NAVO-overleg in Brussel te formuleren, Kc laar al eerder, in het vroege voorjaar van 1979 bij et debat in de Kamercommissie van defensie. ?er et tte ord :s B e he« lct kabinet heeft deze signalen onderschat. Dat lijkt nog eens ten overvloede uit de snelle rondreis premier Van Agt een week voor het NAVO- verleg in Brussel, langs alle bondgenootschappelij- hoofdsteden moest maken. Een besluitvormings- ocedure, die maanden en maanden van voorberei- ling vraagt, in één week willen bijsturen? Het is ndrukwekkend als stunt, maar praktisch gezien nau- felijks van betekenis. kabinet heeft daarna in het Kamerdebat gewei de duidelijkheid te verschaffen, waarom de earner vroeg. De feiten waren wel duidelijk (Neder- ind zou verantwoordelijkheid moeten dragen voor ichi INDHOVEN (ANP) De Federatie ,j g fan Hoger Philips Personeel (FHPP) 31 rijst het reorganisatieplan van Phi- ips af. De organisatie vindt dat Phi- Ips met meer informatie moet ko- jj0j nen. Ook zou de onderneming alter natieven moeten aandragen. Ge- wongen ontslagen worden eveneens oor de Federatie van de hand gewe- m u en. heeft een woordvoerder van het On ioger Philipspersoneel meegedeeld. Iet reorganisatieplan heeft, aldus de ?HPP, internationale consequenties, 'aarop door Philips in het geheel niet fordt. ingegaan. He sluiten van de lersglasfabriek in Winschoten houdt, olgens de federatie, in feite in dat :ze werkgelegenheid wordt overge- :atst naar het Westduitse Aken. Het overplaatsen van de speciaal* glasfabriek van Eindhoven naar Win schoten stelt, aldus deze werkne mersorganisatie, niet veel voor. „Win schoten krijgt niet meer dan een dooie mus," aldus de woordvoerder. In de sector speciaal glas zal Win schoten straks geconfronteerd wor den met moordende concurrentie, zo wel binnen als buiten Philips. De le vensvatbaarheid op de langere ter mijn kan dan ook op z'n minst twijfel achtig worden genoemd, zo meent de federatie. Ook wordt Philips verweten dat het reorganisatieplan niet compleet is. Door activiteiten op het gebied van elektronische bulzen vanuit Eindho ven over te hevelen naar Zuid-Lim- Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat. sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. pla ovt n oot aa( 'jhe> v' W PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLE Redactie: Hans Goslinga Bijdragen: Ferry Mingelen, Willem Breed veld het Brusselse besluit voor modernisering), maar met duidelijkheid was het kabinet niet gediend omdat anders óf het CDA óf de VVD zou moeten afhaken. Vandaar ook dat de premier het nodig vond om terwijl het Kamerdebat geschorst was voor nader beraad in de fracties een briefje te sturen naar de CDA-fractiekamer met de mededeling dat voor de regering iedere CDA-motie over deze zaak onaan vaardbaar zou zijn. Het is jammer, dat de CDA- fractie in die bewuste nacht dit tweede „onaanvaard baar" van de regering niet in het openbaar door de premier heeft laten herhalen. Dan was waarschijnlijk het resultaat van de stemming over de motie-Stemer- dink/Brinkhorst niet anders geweest. Wel was in dat geval duidelijker geworden hoe alles in zijn werk was gegaan en had het CDA zelf op dit ogenblik niet met deze afschuwelijke kater gezeten. Ook het gebeuren van daarna (een verklaring van vier partij-voorzitters die later weer niet gelezen mocht worden als eerst was gedaan en die het dagelijks bestuur van het CDA niet voor zijn rekening wilde nemen) bleek geen geschikt huismiddeltje tegen deze kater. Het lijkt ons het beste in de huidige toestand de feiten voorlopig maar te nemen zoals zij zijn, zonder enige illusie of hoop. Het beste is nu openlijk te erkennen, dat het CDA kennelijk een pluriforme partij is met in eigen gelederen duidelijk van elkaar afwijkende meningen. Een praktische consequentie daarvan zal moeten zijn, dat het CDA de gedachte aan de elfde oktober 1980 als de datum van de fusie nu maar even uit het hoofd zet, dus voorlopig doorgaat als federatie, en bij de aanstaande verkiezingen afziet van één lijsttrek ker voor het hele land. Dat laatste is per slot van rekening toch ook maar een staatkundig idee, dat ons slechts door de televisie als nuttig en nodig wordt aangepraat. burg blijven naar de overtuiging van de Federatie Hoger Philips Personeel onderdelen achter, die eigenlijk niet zelfstandig kunnen draalen HAARLEM De 53-Jarige Turk Meh- met Kolemonoglut uit Haarlem ls gis termorgen volgens de politie het slachtoffer geworden van bloed wraak. De man werd met vijf pistool schoten gedood toen hij uit zijn wo ning aan de Wouwermanstraat naar zijn geparkeerde auto liep. De tijden mogen zwaar zijn. maar een lichtpuntje ls altijd wel te ont dekken. Ons parlement staat tegen woordig zijn mannetje. Alleman rond Neerlands stam en weg met het partijpolitieke gekrakeel van al ledag. Als de nood aan de man komt, zijn onze Kamerleden eens gezind: Kamerbrede verklaringen en gemeenschappelijke acties, of het nu gaat om de bootvluchtelin gen uit Vietnam, de homofielen bul ten Amerika, het geknechte Af ghaanse volk of de Russische dissi denten. Die eensgezindheid lijkt haast te mooi om waar te zijn: ls dus ook niet waar. Neem de bootvluchtelingen. Hon derdduizenden sloebers ontvlucht ten vorig Jaar hun pas bevrijde land en hebben dringend hulp nodig. Ne derland draagt zijn steentje bij, geeft geld voor de eerste noden en haalt enkele honderden Vletname- zen binnen de eigen grenzen. Acties in de Tweede Kamer worden netjes partijpolitiek gebundeld door de sa menwerking van de Kamerleden Van den Bergh (PvdA). Gualthérie van Weezei (CDA) en Ploeg (VVD). Op 27 Juni. de dag voor het zomerre ces. doorbreekt fractieleider Lub bers ineens het mooie samenspel. Hij schrijft een brandbrief aan pre mier Van Agt om toch vooral meer voor de vluchtelingen te doen. met name door in te gaan op de aange boden hulp van de Nederlandse burgers. PvdA en WD reageren woedend op deze CDA-solo-actie. Lubbers maakt de volgende dag zijn excuus, maar voert als veront schuldiging aan dat een gezamenlij ke brief te veel voorbereidingstijd zou hebben gekost, te meer omdat dan het CDA eerst met de betrok ken bewindslieden overleg had moeten plegen. Nog dezelfde week blijkt dat het CDA ook dit overleg reeds zelf ge voerd had. Van het CDA-burger- lnitiatief hebben we na de zomerva kantie overigens weinig meer verno men. Wel horen we in december nog lets van de WD-er Ploeg. Bulten aanwezigheid van zijn PvdA- en CDA-compagnons laat deze zich door Elseviers Magazine met een fles fruitige Beaujolals eren voor zijn verdiensten ten bate van de Vietnamese vluchtelingen. De politiek geeft echter ruime kans dit soort vliegen afvangen later weer terug te betalen. Het lnrels- verbod voor homofielen in de Ver enigde Staten is zo'n gelegenheid. PvdA (Van den Bergh) en WD (NiJ- pels) nemen het initiatief voor een protestbrief aan het Amerikaanse parlement en beginnen rond de jaarwisseling handtekeningen van medeparlementariërs in te zamelen. De samenwerking is voorbeeldig, totdat het nieuws van deze actie in de Telegraaf uitlekt, met uiteraard Nijpels in de hoofdrol. Van den Bergh kwaad, meent dat de WD gelekt heeft. Het CDA lijdt er niet onder, want uit deze fractie was hoe dan ook niemand gevraagd aan het Initiatief deel te nemen. Wel aan de onderte kening uiteraard. Dat vlot niet erg, zodat in Pvda- en WD-kring al snel op een „ik heb het altijd wel al vermoed"-toon rondverteld wordt dat veel CDA'ers niets van het ho moprotest moeten weten. De CDA- voorllchter, die het negatieve publi- citeitseffect hiervan vreest, weet op het laatste moment nog het aantal ondertekenaars tot veertig (van de 49-CDA'ers) op te schroeven. Hij verwijt de initiatiefnemers dat ze in CDA-krlng veel minder achter de handtekeningen hebben aangeze ten dan in hun eigen fracties en zo bewust het CDA in een slecht (want niet anti-antl-homo) daglicht heb ben willen plaatsen. Van den Bergh ontkent: „Iedereen heeft de brief gekregen, iedereen is opgebeld". Dezer dagen ontving Van den Bergh een brief van het GPV-kamerlid Verbrugh. Deze ls als principiële weigeraar genoemd, maar schrijft: lk ben niet tegen deze actie, maar niemand heeft mij om mijn handtekening gevraagd. Partijpolitiek met een grote P was natuurlijk ook aanwezig in de reacties op de Russische inval in Tr.. Afghanistan. De ene partij buitelde K 1 K KPT^ over de andere om te verklaren hoe schandelijk men de inval wel vond en hoe verontrust men was. De haast waarmee de verklaringen werden uitgegeven had waarschijn lijk evenveel met oprechte veront rusting te maken als met de overwe ging dat het naar de kiezer toe nooit goed ls in dit soort zaken ietsje langer over een reactie na te denken. ook niet erg van zulke Kamerbrede activiteiten. Er bestaat niet één Ka mer, maar verschillende fracties, meerderheden en minderheden. Ik houd niet van schijneenheid." En eensgezindheid? Ho maar. De Russische ambassade kon wel een spreekuur voor protesterenden in stellen. 's Middags kwam de PvdA met een zware delegatie, 's avonds een aantal andere fracties op initia tief van DS'70. Het was weer eens wat anders in onze protestcultuur om daar een 150-tal overwegend WD-achtige demonstranten op be schaafde manier tegen de Russen te horen roepen, alsof ze de plaatselij ke hockeyvereniging aanvuurden. De PvdA weigerde in ieder geval aan het DS'70-initiatief mee te doen: „Ik werd er gewoon beroerd van, om Nijhof (DS'70) daar schijn heilig tegen de Russische inval te zien protesteren," zegt oppositielei der Den Uyl. De zaak zit voor hem veel dieper dan de opppervlakkige schijn dat de grootste partij in dit land zich niet door de kleinste ter demonstratie laat roepen. „De inval in Afghanistan valt het best te ver gelijken met de Amerikaanse inval in Cambodja in 1970. Net als nu, heeft de PvdA daar toen fel tegen geprotesteerd. Dat protest was aan leiding voor (de toenmalige PvdA- fractieleden) Goedhart en Schuite maker met de partij te breken. Cambodja heeft dus de basis gelegd voor het ontstaan van DS'70. Het vertrek van Goedhart is mij toen door de ziel gegaan. Als de opvattin gen over de oost-west-relatie zo ver schillen, dan is het toch ongeloof waardig nu Ineens samen tegen de Inval in Afghanistan te gaan protes teren," aldus Den Uyl. Wel samen met alle andere fractie leiders (behalve Nijhof die in Israël zat en de CPN) heeft Den Uyl ln een verklaring geprotesteerd tegen de arrestatie van Sacharow. Niet onder de verklaring, maar wel onder de' gezamenlijke Kamervragen hier over aan de regering ontbreekt ech ter de naam van Koekoek. Den Uyl weigerde samen met Koekoek vra gen te ondertekenen: „Die man neemt het parlement niet serieus, daar wens lk dus niet mee samen te werken. Overigens hou lk hoe dan Het is een veelvoorkomend misver stand achter de lettercombinaties PvdA of CDA een éénduidig, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar begrip te zoeken. De werkelijkheid lijkt veel meer op de verzuchting van dr E. D. Spelberg, oud-voorzitter van de VPRO. In de dagen dat deze omroep nog als waarlijk Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep te boek stond, liet hij zich eens ontval len: „Het besturen van de VPRO is net zoiets als het vervoeren van een groep kikkers in een open krui wagen." Piet Steenkamp, de voorzitter van het CDA, zal het ongetwijfeld van harte met die verzuchting eens kun nen zijn. Want ga maar na welke zwenkingen hij zo langzamerhand al heeft ondernomen om zijn krui- wagentje met inbegrip van de gehe le lading de elfde oktober van dit Jaar binnen te loodsen, de datum waarop het ene ongedeelde CDA een feit moet worden. Ooit eens hanteerde hij voor zijn blijmoedige acrobatiek de bezwe rende methode. Uit die tijd dateert zijn befaamde zinssnede: De hon den blaffen wel, maar de karavaan trekt verder. Na het kernwapende bat in december dreigde die formu le echter Juist averechts te zullen werken. Een aantal kikkers zou zich er des te meer door aangespoord voelen de wagen te verlaten. Maar voor Piet geen nood. Dan maar met de kar naar links. En deze manoeuvre resulteerde ln de beken de verklaring van de vier partijvoor zitters Steenkamp (CDA), Van Zei1 (KVP). De Boer (ARP) en Van Leeu wen (CHU). In deze verklaring werd ln niet mis te verstane bewoordin gen kritiek uitgeoefend op premier Van Agt. HIJ zou duidelijkheid over de kernwapenzaak onmogelijk heb ben gemaakt. Kritiek was er ook op het CDA-congres ln Dronten. dat de tien dissidenten al te zeer zou heb ben geschoffeerd. Een bekwaam kikkertransporteur als Steenkamp zal ongetwijfeld hebben geweten, dat deze manoeu vre ter rechter zijde voor het nodige tumult zou zorgen. En Inderdaad. Daags na de verklaring stond de telefoon bij KVP- en CHU-promi- nenten niet stil. Dit was toch al te bar Kritiek op Van Agt. Het ge kwaak op de vergadering van het dagelijks bestuur van het CDA was daarom afgelopen vrijdagavond niet van de lucht. Dit alles resul teerde ln een verklaring waarin ver trouwen werd uitgesproken ln alles en iedereen binnen het CDA. maar nadrukkelijk geen woord van kri tiek op Van Agt En de verklaring van de vier voor zitters? 8teenkamp had zijn ant woord al klaar: die was formeel niet aan de orde. Het gebeurt wel vaker dat voorzitters op eigen gezag een verklaring afleggen. Vandaar. Trou wens, er was nog iets. Die kritiek op het optreden van het kabinet. Daar mee hadden de voorzitters slechts bedoeld hun Indruk weer te geven over de situatie zoals die in de partij bestond. Hoe zij er zelf overdachten was niet belangrijk. Intussen hadden de ARP-proml- nenten Aantjes, Goudzwaard en mevrouw Laning-Boersema toch maar besloten hun werkzaamheden in het CDA te hervatten. Hun voor naamste overweging was wel, dat het onbehagen over het kernwapen debat en alles wat daar achter schuilgaat, nu een zaak was gewor den voor het gehele CDA. Er zal een grondige discussie worden gehou den. En Ja, een kikker alleen is ook maar een kikker alleen. Het blijft echter een misverstand dat de lettercombinatie CDA nu Ineens wel voor een eenduidig be grip zou staan. Hans de Boer, voor zitter voor de ARP kondigde zater dag al aan, dat het CDA voor de verkiezingen zijn voorkeur zal moe ten uitspreken voor de PvdA en Bob Goudzwaard rekent er hoe dan ook op, dat de kernwapens in 1981 niet geplaatst zullen worden. Soms vraag Je Je wel eens af hoe het CDA zonder Piet Steenkamp kan bestaan. Zal hij dan maar het beste de nieuwe lijsttrekker kunnen wor den? Het is weer eens wat anders dan Van Agt. Na stemmingen over moties inzake de loonpauze. Waddenzee, Zuid- Limburg en verkeer en waterstaat, gaat de Tweede Kamer vandaag door met de behandeling van de begroting financiën, gevolgd door het debat over het ambtenarenbe- leld. Morgen staan op de agenda een spoeddebat van de PvdA over het bedrijf TSB in Goor en de be groting van sociale zaken. Donder dag na het vragenuurtje praat de Kamer over het al dan niet boycot ten van de Olympische Spelen in Moskou. Deze week ls er geen Eerste Kamer. PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLEMENTl „Ik geloof dat de ouderdom wer kelijk het toppunt van je leven kan zijn. Als je ouder wordt dan takelt je lichaam af. Het is vol gens mij een soort afstervings proces. Maar met het ouder wor den nader je steeds meer het mo ment, waarop je het leven kunt loslaten. Je kunt werkelijk ont hecht raken aan het leven, maar ik denk dat dat eigenlijk ook alleen maar kan, als je het leven zó intens in al zijn geledingen hebt geleefd, dót je het los kunt laten. Als ook maar iets in je leven niet vervuld is.'dan kun Je het leven ook niet loslaten, dan blijf je maar hopen en wachten tot het moment komt dat Je het wél kunt vervullen." Wil Je het toppunt van Je leven kunnen bereiken als Je eenmaal oud bent, dan moeten je persoon lijke Instelling en de omstandig heden gunstig samenwerken, vindt Els van der Kooi, die met haar 35 Jaar nog lang niet aan oud zijn toe is. Maar daarom heeft ze er nog wel uitgesproken ideeën over. Ze ls beeldend kun stenares van beroep en heeft al enkele werken afgeleverd, waarin de ouderdom centraal staat. Zo doende heeft ze zich meermalen in het ouder worden en zijn ver diept en wat ze daarover denkt en er van verwacht, vertelt ze ln het maandblad Leeftijd. Bejaardenhuizen geven haar een benauwd gevoel, vooral dat keu rig gerubriceerd opbergen van ouderen. Oude mensen, zegt ze, „worden veel te veel geïsoleerd van onze Jachtige maatschappij. Ze kunnen nu niet meer als een soort remmende factor aanwezig zijn. Oude mensen kunnen Jach tige Jongere mensen nog moeilijk het relatieve van hun haast laten inzien". Hoe komt dat nou, vraagt ze zich af. dat ze zoveel verzuurde, sjagrijnige oude men sen om zich heen ziet? „Ik denk dat dat komt, omdat oudere mensen geen functie meer heb ben. Ze betekenen niks meer voor anderen. De oude mensen die lé ven, die iets uitstralen, waar je gewoon Je armen omheen zou wil len slaan, dat zijn meestal men sen die nog wél een functie heb ben. En met die functie bedoel ik eigenlijk: op de een of andere manier een soort zin aan het le ven geven". Dat verzuren begint trouwens al veel vroeger, en de oorzaak zit 'm volgens haar daarin, dat de mees te mensen niet werkelijk de ver vulling vinden die het leven ze kan geven, dat ze het verkeerde werk doen waar ze niet achter staan, dat ze steeds bezig zijn met dingen die ze diep ln hun hart niet willen: „Op een goed moment merk Je, dat Je op het verkeerde spoor zit. Een heleboel mensen blijven dan uit gemak zucht of uit wat voor overwegin gen dan ook op dat spoor zitten. Wéér een oorzaak van latere ver zuring". Juist de mensen die als asociaal betiteld worden of niet in het gareel passen, zijn naar haar Idee meestal de echt leven de mensen, die weigeren om aan de leiband van de maatschappij te lopen. „Veel mensen zijn vol gens mij al heel Jong doodgelo pen op maatschappelijke patro nen. De meeste mensen, daar kom lk steeds meer achter, die gaan op hun dertigste Jaar dood, en de rest van hun leven lopen ze eigenlijk als een levend lijk rond". Oudste van Europa Gelten- hoeder Jose Nunes, die vorig Jaar ln Portugal opdook als de „oud ste man van Europa", is overle den. Volgens het Portugese streekblad A Reconquista ls hij 'boven de 120' geworden, liep niet zo goed meer, maar kookte wel nog altijd in zijn geboortedorp Sarzedas zijn eigen potje. Hij is drie keer getrouwd geweest, maar had geen kinderen. Hoe de baas van een ln die stre ken bekend restaurant in het Friese Oldeberkoop tegenover de Russische inval ln Afghanistan staat, laat niets aan duidelijk heid te wensen over. De Leeuwar der Courant plaatst een foto van een groot bord ln het raam van de eetgelegenheid, waarop de res taurateur met krijt heeft geschre ven: „De Russen in Afghanistan: Bij ons geen Stroganoff meer ln de pan". Poppen in een poppenwagen? Niets daarvan. Dat het poppen zijn die zich hier zo vrolijk van het glanzende voertuig meester maken, is juist. Maar de „pop penwagen" is een echte auto, een peperdure zelfs, die de naam „Cobra" draagt en een nauwkeu rige kopie is van een Ameri kaans model dat zo'n vijftien, twintig jaar geleden gemaakt werd. Het pronkstuk staat op een autotentoonstelling in New York en is te koop ook. Wie er een kleine 75.000 voor (over) heeft, mag 'm meenemen. Nederland mag dan niet altijd ln alle opzichten voorop lopen om het heel vriendelijk te zeggen op zeker één punt is ons land de hele wereld de baas: niemand gebruikt zoveel koffieautomaten als wij met z'n allen. En dan bedoelen we niet zo'n kleintje voor thuis, waar Je zes tot tien koppen of zo uit kunt halen, maar van die bijna manshoge ap paraten die Je in bedrijven ziet. West-Duitsland heeft er een In drukwekkend aantal van staan, wel 25.000, maar wij hebben er nog twintigduizend méér. In Ne derland laat het reclameweek blad Adformatle voorzitter Kort hals Altes van Vida zeggen (dat ls de vereniging van leveranciers van dranken- en eetautomaten) krijgen ruim één miljoen mensen hun koffie en frisdrank dagelijks uit de automaat. Koffie die vaak een slechte naam heeft, maar daar probeert de vereniging iets tegen te doen. want slechte koffie en automaten hoeven volgens Vida helemaal niet samen te gaan. „Tegenwoordig (nu citeren we een stukje uit Adformatle) is men zo ver dat ook uit de auto maten een vers gezette kop koffie kan worden verkregen. De be handeling van de automaat laat echter soms te wensen over" Aan die behandeling moet het dus lig gen, als de automatenkoffie soms naar alles, behalve naar koffie smaakt, vooropgesteld dat het om zo'n elk-bekertje-vers-machi- ne gaat. Trouwens, met dit alles wil helemaal niet gezegd zijn dat Nederlanders zo dol op automa tenkoffie zijn. Er ls vaak gewoon niks anders. De politie had er al zo n vermoe den van dat de verdachte de buit van een inbraak, een diamanten ring, vlak voor zijn arrestatie had ingeslikt, maar de man wilde dat niet toegeven. Zes dagen weer stond hij zeer letterlijk (en toch netjes gezegd) alle „druk", zodat het bewijs bleef ontbreken Maar de verdachte die In Wichita. In Kansas, ln het politiebureau zat opgesloten, kon de natuur niet voorgoed tegenhouden en na de genoemde zes dagen kon hij de herhaaldelijk aangeboden onder steek niet meer weigeren. De ring die 200.000 waard was. kon on beschadigd opgevist worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5