jjieen verhoging van aantal *Goe te laten vluchtelingen -Eerlijkheid makelaar Daat veel te wensen Weer actie christenen Turkse in kerk PTT brengt viewdata van de grond 9,74% Hoge rente en uw geld blijft dagelijks opvraagbaar.* NMB X !erst garantie voor behoorlijke opvang' Regionale aSti-i niet vergeten; bloemen sturen steekproef Consumentenbond blijkt: NMB Kapitaalmarkt-Renterekening Regering beslist na proef over definitieve invoering rierv Rita ;DAG 29 JANUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 3 "™^l onze parlementsredactie Ie beoordeling van de gevallen kon N HAAG De regering is nog niet bereid het vaste aantal van 750 vluchtelingen en bmte^de^omen^den vallen*»! egen poekers dat Nederland jaarlijks opneemt te vergroten. Minister Van der Klaauw van ze. ze noemde haar beleid inzake de :ermidrfenlandse zaken zei gisteren inde Tweede Kamer, dat van een verruiming pas sprake kan Turkse christenen juist en conse- we 1 wanneer vaststaat dat de vreemdelingen een behoorlijke opvang kan worden gegaran- auent. 'ternienfrd. Hij zegde een onderzoek toe naar de problemen die zich momenteel bij de opvang P.nuaut,rdocn ."SLV^-gerwspartijen CDA en WD =- 'i mri in het elf uur durende debat Rn wit het vluchtelingen- en vreemde- *nnbeleid hun waardering uit voor wpi n iaP«mningen die de regering ver lui, Rvoor de vluchtelingen. De oppo- elijk uden, partijen bepleitten een actievere gezien het Bftorïï.iftelingenpolitiek - win aantal ontheemden in de eui led thans ongeveer vijftien 't beste16,1 te tssecretaris Haars van justitie, onze kafn stroom van kritiek kreeg te hoop tPrken °P baar beIeid. maar vrij- 11e suggesties afwees, zei dat het De hiogelijk is om ten behoeve van edéren vluchtelingenopvang minder izijn ndelingen toe te laten. Dat zou irrijvendns haar ten koste gaan van de ïiging Van gezinnen van buiten- ssen moie werknemers die hier al zijn en rtjven, '^dt ze niet redelijk. mofielen zetten* nel op. taatssecretaris wees ook het op- aevoorstel af om homoseksuelen teveeh hun land van herkomst wegens doet cfceksuele geaardheid worden ver log noofl als vluchteling op te nemen. Ze i. Men len wel in aanmerking komen Juut asiel, maar altijd zal geval voor laten 1 worden bekeken, zei ze. ts ande verlangjter van der Klaauw wees het ijt van de oppositie van de hand n iet vluchtelingenbeleid fantasie- zou zijn. Hij wees erop, dat Ne- óonhl^nd in dè rii van middelgrote ven "n Voor°P loopt bij het verlenen ,1 financiële steun aan vluchte- even 1I^n0pVang. Ook herinnerde hij dat onsland vorig jaar 2500 vluchtelingen heeft opgenomen n het vaste contingent van 750. ■"■"Jaar zal Nederland vierhonderd {j|»||yIucHtelingen extra opnemen. Haars weigerde alsnog gevolg te geven aan de t van een Kamermeerderheid om .gratieplan voor vijf jaren op te VVD-Kamerlid Kappeijne Ie Coppello hekelde het ontbre- an een visie op dit terrein. Vol- haar zou er een beleid moeten Het liberale Kamerlid waarschuwde echter voor eenpsychische verzadi ging van de publieke opinie waar het de toelating van betreft. Verscheidene fracties wezen in dit verband ook op de zorgwekkende trek van Surinamers naar Nederland. Tegen het einde van dit jaar zal de helft van de Surinaamse bevolking zich in ons land bevinden. De staats secretaris zei, dat gezien de overeen komst tussen Nederland en Suriname inzake de migratie haar handen ge bonden zijn en dat zij er niets aan kan doen. )pinie waar net t vreemdelingen radio-omroep Verkrotting Vervolg van pagina 1 mee de onafhankelijkheid van de om roep gewaarborgd is. Als men in ogenschouw neemt, dat bijvoorbeeld Brabant honderdeenendertig ge meenten telt, dan zou het best kun nen zijn, dat een paar van die ge meenten menen niet genoeg aan hun trekken te komen bij de regionale omroep van hun provincie. Gevolg daarvan zou kunnen zijn, dat bij de jaarlijkse begrotingsbehande ling in dergelijke gemeenten wordt Enkele van de Turkse christenen in de Amsterdamse kerk De Duif. nng in dergelijke gemeenten wordt jrTi i i "ii*i i ii 4 waarde voor gezinshereniging, dat de Toestand voor onderduikers onhoudbaar elke cent die men moet betalen er één te veel is. Dat kan bij voorbeeld ook als de omroep de raad of het college betrokkenen over passende woon ruimte dienen te beschikken, te laten vervallen Zij meent, dat zulks eenv w verdergaande verkrotting in de hand van B en W van dergelijke gemeenten n...n.l,An T\« mrn.kniH hooft Ha Staatssecretaris Haars komen waarbij rekening wordt ge houden met factoren als bevolkings politiek, minderhedenbeleid, werkge legenheid en ruimtelijke ordening. De bewindsvrouw vond het nog te vroeg om zo n plan op te stellen om dat de regering haar standpunt over onlangs verschenen rapporten over illegale arbeiders en etnische minder heden nog niet heeft geformuleerd. ADVERTENTIE dien. om (I 7 Vei Fleurop Interflora staat garant voor uw bloemengroet. Koninginnegracht 135, 2514 AM Den Haag. l.sum 4 i onze redactie economie Vecht IK J. en-Nocl »dam. N HAAG De makelaars een kleine groep goeden niet te na gesproken maken nog ids misbruik van onwetendheid onder het publiek. Dit blijkt uit een schriftelijke sioiif'cproef dk 116 Consumentenbond heeft gedaan onder elfhonderd makelaars in huizen en Oud-Bier vierhonderd leden van de Consumentenbond. De uitkomsten van deze enquête worden Drachtubliceerd in de Consumentengids van februari, die dezer dagen wordt gepubliceerd. H. v beeld is zelfs erg droevig, gezien het feit dat het onderzoek werd gedaan onder vierhonderd leden van de Con sumentenbond, „die meer van cour tageproblemen zouden moeten afwe ten dan de gemiddelde Nederlander. :hien, zo wordt verontschuldi- opgemerkt, beginnen mensen Jonsumentenbond wel vervelend inden met het eeuwige gevit op de (elaardij in onroerend goed. Maar |hebben nieuw materiaal gevon- Wisse dat érnstig te denken geeft over nanier waarop vele makelaars in lerend goed met hun cliënten »an. t moet je anders dan vitten op en pelgroep zakenmensen die hun on- ft zondmie klanten ten onrechte met van k of onjuiste voorlichting en in- kerkiend op de algemene onwetend- rooral l—r. bedragen te veel kunnen laten eren vden van al gauw enkele duizen- ime vtguldens per transactie? Deze in methc ogen ongerechtvaardigde ver- zal in totaal gauw in de ton- singen per jaar lopen," aldus de Consu- nards Itenbond. >or ke dooFl°rmatie beeld te krijgen van de infor- die de makelaars over courtage telaars-beloning) aan het publiek ïrmon4n, werden de afgelopen jaren ze- zong. lien honderd makelaars bena- vler Ji door als ondeskundig particu- de bette reageren op woningadverten- Daarbij werd met name ge- Igd naar de kosten, die verbonden aan het kopen van een huis via (makelaar, sulenthts vijftien procent van hen ant- >r de rdden eerlijk, dat het mogelijk is chappler betaling van courtage een )rmeef via een makelaar te kopen. Daar- ndse hgen antwoordden niet minder de sec vijfentwintig procent óneerlijk hot het te laten bij de mededeling, Courtage zal moeten worden be oral rfl De antwoorden van de overige de huig procent waren onvolledig of C. J.g. zoals de opmerking ..courtage voor Verschuldigd bij bemiddeling". ">ij werd verzwegen, dat er van lddeling alleen sprake is, als door de koper of verkoper ikelijk opdracht is gegeven, lit wordt de conclusie getrok- dat vele makelaars vage voor- ig geven, waarmee bewust of ist het kwalijke systeem van ree-zijdlge makelaardij (bemid- voor zowel de koper als de toper en daarvoor zowel de koper Ie verkoper de rekening presente- in stand wordt gehouden ten van de cliënt. Uit de reacties blijkt echter, dat ruim de helft niet wist wanneer er wel en wanneer er niet courtage moet wor den betaald. Een kwart dacht zelfs, dat bij het inschakelen van een ma kelaar altijd courtage is verschul digd. Helemaal droevig wordt het genoemd dat mensen, die ervaring hebben ge had met makelaars, niet beter ant- zou werken. „De overheid heeft de eens flink door de mangel heeft ge- plicht voor de burgers te zorgen. Als haald in hun uitzendingen, we deze voorwaarde loslaten. De progressieven vinden nu, dat we éen van debelangnjlpte elemen- voor^omen moet worden, dat hier- ten van onze gastvrijheid vallen, zei ^oor de omroepen zouden worden ze. Verschillende Kamerleden wezen t»eïnvioeci in hun redactionele onaf- er echter op. dat buitenlanders veel hankeiijkheid. Men meent, dat het meer problemen bij het vinden van niet voidoendé is om die onafhanke- woonruimte ondervinden dan Neder- ikheid met een redactiestatuut vei- landers. hg wüien stellen of er wettelijke De bewindsvrouw bleek niet bereid maatregelen voor te treffen, zoals de de ruim dertig Turkse christenen die- minister zei. om uitzetting te ontkomen zijn on- Ook als men tegen een beslissing van dergedoken, opnieuw een kans op/ gemeenten om geen stuiver meer te toelating te geven. Bij een individue- geven in beroep zou gaan bij de rech- ter, dan zou dat geen oplossing bren gen. Ten eerste, zo stellen de progres sieven, zal een gemeente nooit hard op zeggen, dat zij de geldkraan dicht draait omdat de omroep haar minder welgevallig is, en ten tweede kun je het een rechter niet aandoen om over zoiets zijn oordeel te vragen. Regionale STER De WD ten slotte vindt, dat de regio nale omroep maar moet worden be taald uit een regionale STER-recla- me. Daar kan alleen D'66 enigszins in meevoelen. De minister wijst die vorm van financiering van de hand. evenals PvdA en CDA. De WD neemt in de hele stellingna- me van de Kamer echter een sleutel positie in. Deze fractie kan zich na melijk scharen achter de motie van het CDA, met die speciale financie ringswijze, ofwel achter die van de progessieven. Volgens Keja (WD) die veel waarde hecht aan de onafhanke lijkheid van de redactie van een om roep, moet er namelijk wel iets gebeu ren. Naar zijn mening is het te gek. dat niemand het met de minister eens is, maar dat mevrouw Gardeniers door de verdeeldheid toch zo een be leid kan uitstippelen. Of de WD dan zal kiezen voor een centrale financie ring of voor een gedeelde, moet nog in de fractie van deliberalen worden be sproken. Voor de STER-idee lijkt in ieder geval in de Kamer geen meer derheid te vinden. Minister Gardeniers heeft nog geen oordeel gegeven over de diverse mo ties van de fracties. Zij wil eerst nog met het kabinet overleggen wat er moet gebeuren. „Zo maar" opcenten (ongeveer twee gulden) op de Om roepbijdrage heffen, kan namelijk niet zonder gevolgen worden doorge voerd: de koopkracht van de luiste raars en kijkers is immers in het geding. En daarover beslist niet al leen de minister van financiën Anderzijds is de regering voorstander van een slechts aanvullende financie ring door het rijk, die wel mogelijkhe den open laat via de luister- en kijk- bijdrage. Mevrouw Gardeniers heeft toegezegd, een oordeel te zullen ge ven over de ingediende moties, voor dat de Kamer daarover zal gaan stemmen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een groep van ruim zestig mensen verblijft deze week in de Amsterdamse kerk De Duif om de aandacht levend te houden voor het lot van de uit Turkije gevluchte christenen. De actie die gisteren begon en drie dagen duurt, sluit aan bij de traditie van de christen-Turken om drie dagen te vasten. De actie wordt uitgevoerd door dertig christenen uit Turkije en ongeveer evenveel Nederlanders, die zich soli dair willen verklaren met de in ons land ondergedoken Turkse christe nen. Tijdens de vastenactie worden uiteenzettingen gehouden over de po litieke en juridische situatie in Tur kije, vertellen ooggetuigen hun bele venissen in Turkije en wordt een kerkdienst gehouden. Volgens de actiegroep „41 plus", die de vastendagen heeft voorbereid on der het motto „Vier maanden onder gedoken, dit is te gek", wordt de situatie voor de ondergedoken chris ten-Turken onhoudbaar. De ongeveer veertig Turken, die zich (sommigen met vrouw en kinderen) verstopt hou den, verkeren al vele maanden in een onzekere situatie. Zij kunnen niet de straat op en worden in hun geïsoleer de situatie ook nog geremd door ern stige taalproblemen. Sint Jan In april vorig jaar vluchtte een groep Syrische christenen de Sint Jan in Den Bosch in. Ongeveer honderd van hen kregen na de bezetting alsnog een verblijfsvergunning, honderd an deren mochten een uitspraak van de Raad van State over hun beroep af wachten. Een volgens staatssecreta ris Haars van Justitie „zorgvuldig sa mengestelde lijst" vermeldde de na men van 41 Turken, die onmiddellijk het land moesten verlaten. Van deze 41 zijn er inmiddels twee uitgezet en hebben drie Turken het land op eigen gelegenheid verlaten. Vijftien men sen zijn ondergedoken. Drie van de 41 hebben inmiddels een verblijfsver gunning gekregen, zeven anderen ADVERTENTIE woordden dan mensen zonder die er varing. Hieruit wordt geconcludeerd, dat deze mensen van de omgang met makelaars niet wijzer zijn geworden. Verbieden De slotconclusie van de Consumen tenbond is, dat er maar één middel is om het kwaad echt uit te bannen. Dat is die twee-zijdige makelaardij ver bieden. Want goede voorlichting van makelaars blijkt een onmogelijke eis, zolang twee-zijdige makelaardij is toegestaan. Vele makelaars denken twee heren te kunnen dienen en daar mee ook bij twee heren courtage te kunnen vangen. Rente voor de maand februari. De NMB Kapitaal markt-Rentereke ning geeft een rente die een half procent boven het gemiddelde rende ment op aflosbare Ne derlandse staatslenin gen ligt. Een hoog ren dement dus. *Uw geld blijft dagelijks opvraagbaar. Over de opgenomen bedragen berekent de NMB een geleidelijk afnemende retourrentc. Folder met uitge breide informatie bij elk NMB kantoor ver krijgbaar. De NMB denkt met u met. Van een onzer verslaggevers LEIDSCHENDAM Ongeveer 150 leveranciers van informatie nemen in augustus deel aan een proef die de PTT met viewdata gaat nemen. Bij dat systeem verschijnen op een speciaal daarvoor ingericht televisietoestel gegevens die de gebruikers telefonisch kunnen opvragen. De PTT heeft gekozen voor de benaming „Viditel", omdat het voord „viewdata" velen problemen blijkt op te leveren. De naam is een samenvoeging van de woorden „vidi" („ik zag" of „ik zie") en „tel", de afkorting van „telefoon". >emd jt e syi ragen( tterc st 1 droevig gebrek aan kennis van de cliën- jop dit gebied stemt de Consu- htenbond somber. Het algemene De proef gaat een jaar duren. De directeur-generaal van de FIT drs. Ph. Leenman, zei gis teren dat de regering na af loop daarvan op korte termijn zal kunnen beslissen of het systeem al dan niet wordt in gevoerd. Leidraad bij die be slissing wordt een rapport van een commissie onder voorzit terschap van het Eerste-Ka- merlid dr. G. Zoutendijk, die het experiment zal bege leiden. Eind 1978 heeft de PTT op de Firato in Amsterdam voor het eerst ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheden van het viewdatasysteem. Sindsdien is daarvoor volgens Leenman grote belangstelling aan de dag gelegd. In juli vorig jaar is begonnen met de toepassing van viewdata voor zogeheten besloten gebruikersgroepen. In tegenstelling met de open bare proef die op komst is. bepaalt daarbij de informatie leverancier wie toegang heeft tot de gegevens. Leenman verwacht dat het ge bruik van viewdata in Neder land voorlopig vooral zakelijk van aard zal zijn. In de proef periode kunnen maximaal vijfduizend gebruikers wor den aangesloten, maar waar schijnlijk zullen het er niet meer dan vierduizend worden. Het merendeel daarvan zal worden „aangebracht" door de leveranciers, die er zich toe hebben verplicht tegenover de huur van vijftig beelden één consument te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat er straks wel leveranciers, maar geen afnemers zijn. wat Engeland bij de invoering van viewdata is overkomen. Computer de computer tien cent per mi nuut, plus het normale tele foontarief. Tegen deze prijs worden de meest uiteenlopen de gegevens verschaft, va riërend van statistische en fi nanciële informatie tot bios coop- en theateragenda's. De aanbieding van Informatie staat in beginsel iedere Neder landse rechtspersoon vrij. Kleinere leveranciers kunnen zich aansluiten bij een zoge noemde paraplu-organisatie, waarvan zich er inmiddels acht hebben aangemeld. De lijst van informatieleveran ciers bevat veel namen van bedrijven waaronder de uit geverijen sterk vertegenwoor digd zijn en voorlichtings instanties, maar ook van een instelling als het Instituut voor sexuele therapie, van de Amsterdamse Frans Wong. seksuoloog Op 31 maart wordt in Den Haag de op een na grootste viewdatacomputer van Euro pa geïnstalleerd. Daarin zal een lawine aan informatie worden ingevoerd. De gebrui kers Runnen de gegevens op hun televisiescherm krijgen door het computercentrum in Den Haag te bellen, waarna via een apparaatje dat zich tussen telefoon en televisie toestel bevindt, de signalen uit de computer zichtbaar worden gemaakt. De voor de ontvangst benodigde televi sietoestellen zullen door vier fabrikanten op de markt wor den gebracht. Een abonnement op „Viditel" kost voorlopig tien gulden per maand. Daarnaast betaalt de afnemer voor het gebruik van Het bestuur van de Vereni ging De Nederlandse Dag bladpers. de organisatie van directeuren van kranten.be drijven, overweegt aan „Vidi tel" mee te doen onder de naam „Krantel". Daarbij zou het zowel om Journalistieke bijdragen ais om advertenties gaan. Volgens de PTT zou daarmee „een waardevolle bijdrage aan de pluriformiteit van de viewdatabank" wor den geleverd. Ook elf verzeke ringsmaatschappijen hebben aangekondigd dat zij zullen laten nagaan of zij aan „Vidi tel" moeten deelnemen. PTT-topman Leenman wees er op dat nog vele kinderziek ten moeten worden overwon nen. alvorens Nederland een volwaardig viewdatasysteem rijk zal zijn. Zijn woorden wer den kracht bijgezet door de mededeling, dat een demon- stratie van „Viditel" die de PTT gisteren op het program ma had staan, werd bemoei lijkt door een mankement aan de computer Het ANP. dat zijn medewerking had ver leend. bleek daardoor uren lang voor niets te hebben gewerkt. schorsende werking, vier opschorting van de uitzetting en drie gevallen 'worden nog onderzocht. Vier chris ten-Turken zijn met hulp van het bisdom Den Bosch in West-Duitsland aan een verblijfsvergunning ge holpen. Sinds de bezettingsactie van de Sint Jan en een kerk in Almelo is de aan dacht voor het lot van de christen- Turken volgens de actie „41 plus" minder geworden. De vastentijd in De Duif is onder meer bedoeld om de leden van de Tweede Kamer tot actie aan te zetten. „Het wordt hoog tijd dat de Tweede Kamer zich met de zaak van de christen-Turken gaat be zighouden", aldus de Amsterdamse advocaat mr. W. van Bennekom. „Het is toch te gek dat we voor deze men sen het recht moeten afdwingen om tot in hoogste instantie hun zaak te mogen bepleiten, zonder dat ze het land worden uitgezet. Dat recht staat nota bene in de wet." Volgens mr. Van Bennekom hangt het beleid van staatssecretaris Haars van toevalligheden aan elkaar. „Het hangt er sterk vanaf bij welke presi dent je een kort geding tegen je drei gende uitzetting voert." Staatssecre taris Haars trekt zich volgens mr. Van Bennekom niets aan van uitspraken van de rechtbankpresidenten in Am sterdam en Haarlem, waarin het rap port van de Nederlandse ambassade in Istanboel in twijfel wordt getrok ken. Volgens dit rapport kunnen ge vluchte christen-Turken zonder ge vaar elders in hun land een nieuw bestaan beginnen. De presidenten hechten meer geloof aan het rapport- Carragher van de Wereldraad van Kerken, dat de toestand voor de christenen in Turkije onhoudbaar noemt. Vermoeden Afgelopen weekeinde heeft de politie een twintigjarige Libanees over de grens met België gezet. De man was opgepakt in het Noordbrabantse Schijndel en zou volgens een woord voerder van Justitie betrokken zijn geweest bij de bezettingsacties in de Sint Jan in Den Bosch en in Almelo. De politie had het sterke vermoeden dat de Libanees opnieuw zou onder duiken. als hij de normale periode van zeven tot tien dagen zou krijgen om het land te verlaten. Volgens de woordvoerder van Justitie mag de politie een illegaal in ons land verblijvende buitenlander direct over de grens zetten, als er gevaar voor de samenleving bestaat of als er een sterk vermoeden bestaat dat de bui tenlander zich aan zijn uitzetting zal proberen te onttrekken door onder te duiken. Volgens de actiegroep „41 plus" heeft de Libanees door de dlrec te uitzetting geen kans gekregen om tegen zijn uitwijzing beroep aan te tekenen. Of er sprake is van een sterk gewijzigd optreden van Justitie en politie, kon de groep niet zeggen „Het zou ondenkbaar zijn dat zo n wijziging zich zonder medeweten van de Tweede Kamer zou voltrekken", aldus mr. Van Bennekom. „Ik weet. dat ik te laat ben, maar ik moest honderden hongerige vogels voeren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3