FNV bereidt acties voor delgen tegen boycot Spelen wmn Regionale radio verdeelt Kamer lesuwkado DIJKSTRA Revisie 'Carter moet Sowjet-Unie aanpakken' Ji deze krant 'Kabinetsbeleid doet het ergste vrezen' Meubelfabriek Sr Oisterwijk iet Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Soms wat regen" HET WEER Russen moeten uit Egypte Hanneloreshow toonaangevend in eiken Kennedy maant Amerikaanse president Veel aanrijdingen door sneeuwval Nijlpaarden in Duitsland Financiering nog onduidelijk Trouw Nieuwe perspectieven Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I H 38STE JAARGANG NR 10861 - DINSDAG 29 JANUARI 1980 Veel bewolking en nu en dan wat regen Middagtemperatuur ongeveer 3 graden bij een matige zuiden wind. windkracht 4 Morgen en overmorgen, af en toe neerslag. Lichte dooi in het zuidwesten tot temperaturen om het vriespunt in het noordoosten van het land. 00** LOSSE NUMMERS 65 CENT Wlltf" IS lot' |r,jk .sPAGINA 3 PAGINA 2: Zuidlaren: kerk in Suriname gaat voor eigen kerkgebouw PAGINA 4: Mode-tentoonstelling mist de aansluiting met grote publiek PAGINA 5: 'arlementsrubriek PAGINA 7 PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA SPORT: PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's. weeroverzicht Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM/DEN HAAG De FNV zal de 35 al aangekondigde regionale protestbijeen komsten tegen het kabinetsbeleid omlijsten met acties in de bedrijven. Voor deze acties, waarbij wordt gerekend op de „spontaniteit van de leden", zullen indien nodig de centrale weerstandkassen worden opengesteld. De acties kunnen volgens FNV-voor- zitter Wim Kok niet worden beperkt tot protesten tegen de loonpauze, maar moeten zich ook richten tegen de werkgevers, die enerzijds verder gaande bezuinigingen bepleiten en anderzijds denken dat zij buiten de confrontatie tussen vakbeweging en kabinet kunnen blijven. In de vak bondsbladen van de FNV wordt deze week opgeroepen tot het vormen van „een breed front voor het behoud van de prijscompensatie". „De koop kracht staat op het spel, schrijft bij voorbeeld de Industriebond FNV, nu het kabinet de stijgende energieprij zen niet meer via de prijscompensatie wil vergoeden. De slechtere economi sche vooruitzichten grijpt het kabi net aan om ook de sociale zekerheid te ondermijnen." De voorspelling dat de koopkracht op spel staat, werd gisteren bevestigd door de werkgevers. De voorzitter van het Nederlands Christelijk Werk geversverbond, S. J. van Eijkelen- burg noemde daling van de koop kracht dit jaar onvermijdelijk. Ook meende hij dat de prijscompensatie van juli aanstaande niet buiten de discussie zal kunnen blijven. Kok gaf na afloop van de federatie raadsvergadering van de FNV toe. dat er op dit moment nog geen con crete voorstellen van het kabinet op tafel liggen en dat het nog onduide lijk is wat er precies zal gebeuren. Het kamerdebat heeft volgens hem dui delijk gemaakt, dat het kabinet de grootst mogelijke moeite heeft om binnen de termijn van de loonpauze met concrete voorstellen te komen. Om die reden ligt er nu een wetsont werp bij de Raad van State, dat in afwachting van een loonmaatregel voorziet in een verlenging van de loonpauze. De dertig k 35 regionale protestbij eenkomsten, die in de laatste week van februari overal In het land zullen ADVERTENTIE in onze verslaggevers -tUSSEL/DEN HAAG Het Belgisch Olympisch Comité heeft zich tegen een boycot van de ympische Spelen in Moskou uitgesproken. Dit zei de voorzitter van het comité, Raoul lllet, gisteren in Brussel. Het comité zegt dat niet kan worden geduld dat sportbeoefenaars (rden gemanipuleerd als object voor de politici. Indien de Belgische regering zich voor een pcot uitspreekt, zal het comité toch voet bij stuk houden. nog worden overlegd met het Haagse gemeentebestuur. m de regeringsnota wordt benadrukt dat de Olympische Zomerspelen van Sowjetzijde optimaal dienstbaar ge maakt worden aan politieke oogmer ken. „In het bijzonder om naast de voor de hand liggende propaganda van het bestaande systeem, te wor den gebruikt als bewijs van intenatio- nale wettiging van het door de USSR gevoerde beleid." De regering meent dat bij de gebleken opstelling van de Sowjet-regering er geen reële moge lijkheden bestaan om de Spelen aan te grijpen voor een dialoog ten gunste let: „Wij hebben geld genoeg om naar Moskou te gaan." Het comi- :wam tot deze conclusie na een |erhoud met 22 Olymoische kandi- in, die een boycot van de Spelen middel om politieke druk uit te inen allen van de hand wezen, rens heeft het Belgisch Olympisch jnité zich bij zijn besluit laten lei- I door het Olympisch handvest. 'ief aan Kamer Nederlandse regering is bereid |r boycotoproep opnieuw te bezien zich „op voldoende korte termijn" (ïog positieve ontwikkelingen irdoen. Onder de huidige omstan- heden zou het uitblijven van een rcot als een ook voor de Russische folking „zichtbaar en tastbaar ik van afkeuring" de regering van Bow jet Unie in haar beleid verster- I met alle gevaren van dien. lister Van der Klaauw (buiten- dse zaken) en staatssecretaris Uis de Vries (CRM-sport) schrijven In een nota aan de Tweede Kamer. Kamer wijdt deze week een debat i de boycot. Uit de nota blijkt dat culturele betrekkingen met de irjet Unie niet over de hele linie "den bevroren, zoals premier Van i vrijdag na het kabinetsberaad maar dat de bevriezing beperkt dt tot „culturele gebeurtenissen enige omvang" gaat dan met name over de ruim- larttentoonstelling die in Den ig zou worden gehouden in de van de mensenrechten. De Indiase premier Indira Gandhi heeft gisteren in een radio-gesprek verklaard dat haar land wel zal deel nemen aan de Spelen in Moskou. „Wij houden ons aan de regels", zei Gand hi. „Een boycot is een symbolische handeling, maar ik weet niet of het effect heeft." In de rij landen, die niet naar Moskou zal afreizen, hebben zich Marokko en de Arabische oliestaat Bahrein gevoegd. worden gehouden, hebben zowel een informatief als een demonstratief ka rakter. Uit de enquêtes, die eind vori ge week zijn verschEnen, blijkt vol gens Kok dat veel mensen instem mend reageren op de loonpauze. „Dat wekt bij ons de indruk dat veel men sen nog niet weten wat er aan de hand is. De effecten van een loonpau ze worden onderschat en men heeft kennelijk nog niet door welke potjes het kabinet op het vuur heeft staan", aldus Kok. Hij kondigde aan dat alle publiciteit van de FNV zal worden gebundeld. Er komt in de komende periode wekelijks één overkoepelend blad, waarin de activiteiten van de FNV en de aangEsloten bonden zul len worden begeleid. Over de aard en de inhoud van die activiteiten kon Kok nog geen nadere bijzonderheden geven. Daarover zal in de komende dagen nog overleg worden gepleegd. Wel staat vast dat de FNV niet van bovenaf een landelij ke actie in de bedrijven zal organise ren. FNV-bestuurders zullen in over- s leg met districtsbestuurders en ka derleden nagaan hoe en in welke be drijven acties kunnen worden ge voerd. De spontaniteit en het eigen initiatief van de leden zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Van een onzer verslaggevers DRIEBERGEN De plotselinge sneeuwval heeft gisteravond een groot aantal aanrijdingen veroor zaakt, waarvan volgens de verkeers- centrale van de rijkspolitie in Drie bergen alleen blikschade het gevolg was. In het westen van het land, waar de sneeuwval pas tegen het einde van de middag begon, kwamen boven dien lange files op de wegen voor. Op de rijksweg Utrecht-Den Haag was een kilometerslange rij langzaam rijdend verkeer, die af en toe geheel stilstond als gevolg van aanrijdingen. Ter hoogte van Woerden raakten bin nen een half uur twaalf auto's bij aanrijdingen betrokken. Op de rijksweg Amsterdam-Rljswljk stond een file van acht kilometer. Voor de Coentunnel richting Zaan stad stond een file van zeven kilome ter. eOST-BERLIJN (Reuter) otten van grote nijlpaarden flie zo'n 700.000 jaar geleden in het dal van de Werra moeten hebben geleefd, zijn door Oost- duitse onderzoekers in goede ptaat teruggevonden. De vondst in Thüringen wordt in Vakkringen sensationeel ge noemd. omdat men tot nog toe Bannam dat het nijlpaard nooit verder dan tot het zuid westen van Europa was door gedrongen en nooit de Rijn of (de Donau was overgestoken. De Werra is een zijrivier van de Weser. [Het oude reuzennijlpaard was iongeveer twee maal zo groot [als de nu in Afrika levende vorm. In de rivlerklei van de Werra zijn verdere fossiele res ten gevonden van kleine leeu- Iwen. grote hyena's, olifanten, neushoorns en apen. Een com- jPlete tropische dierenwereld dus, in het Midden-Europa van zeven- tot achtduizend eeuwen geleden. WASHINGTON (AFP, Reuter, UPI) Carter moet de Sowjet-Unie harder aanpakken, de benzine moet direct op de bon en de regering dient ook onverwijld een drastische stop op prijzen, lonen en andere inkomens af te kondigen om de inflatie te beteugelen. Dit is in het kort de inhoud van een rede die senator Edward Kennedy uitsprak voor de universiteit van Georgetown. Hij ontpopte zich daarin alsnog als havik en gebruikte krachtige taal in een kennelijke poging terug te komen in de strijd om het presidentschap. In de afgelopen weken is zijn kans om presidentskandidaat van de democratische partij te worden behoorlijk geslonken. In zijn rede zei Kennedy, „dat hij nog maar pas was begonnen te vechten" king tot de ex-sjah als mogelijkheid dige buitenlandse politiek" noemde tot de oplossing van de gijzelings- Kennedy maakte een vergelijking zaak. tussen het antwoord van Carter op Cuba en dat op Afghanistan. Een Kennedy zei. dat Carter zich wat de krachtige reactie is op zijn plaats. Sowjet-ingreep in Afghanistan be- maar Kennedy waarschuwde tevens treft schuldig maakt aan overdrij- voor een beleid, dat de Sowjet-Unie ving. die hij een „vijand van verstan- vast In het harnas jaagt Hij verklaar de zich tegen sancties tegen Iran van wege de gijzelingszaak. Stop Carter'heeft door niet vastberaden te reageren op de aanwezigheid van Russische gevechtseenheden op Cuba als het ware de Russische inva sie van Afghanistan mogelijk ge maakt, zo zei Kennedy. Hij drong aan op versterking van de Amerikaanse marine en luchtmacht in het gebied van de Perzische Golf. Iran Over Iran zei Kennedy, dat Carters beleid kan hebben geleid tot de gijze ling van Amerikanen. Washington dient volgens hem op te roepen tot een onderzoek van de Verenigde Na ties naar de klachten van de Iraanse revolutionaire regering met betrek- ADVERTENTIE Toonzalen: AMSTERDAM Weteringschans 84a DEN HAAG Stationsweg 102 HEEMSTEDE Cruquiusweg 37 Ook verkrijgbaar in de betere verlichtings zaken Ook over de vraag wat de FNV zal doen. Indien het parlement de rege ring machtigt een loonmaatregel op te leggen, beraadt de vakbondstop zich nog. „Voor de FNV is de parle mentaire democratie een belangrijk gegeven." zei Kok. Het behoud van de parlementaire democratie staat centraal in onze doelstelling, statuten en visieprogramma's. Maar aan de andere kant is de vrijheid van onder handelen voor de vakbeweging even eens een fundamenteel, democra tisch recht..' aldus Kok. De FNV zal het dan als haar taak zien „daar een goed beleidsuitgangspunt voor te vinden." FNV-voorzitter Wim Kok Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het is niet duidelijk, hoe in de toekomst regionale omroepen gefinancierd moeten worden. Dat bleek gisteren tijdens een openbare commissievergadering in de Tweede Kamer over de nota „regionale omroep" van minister Gardeniers van CRM. Alle Kamer-fracties willen iets anders dan de minister voor staat, maar voor al die standpunten is nog geen enkele meerderheid te vinden. Gevolg daarvan is, dat de mening van de minister door deze verdeeldheid de doorslag geeft. Mevrouw Gardeniers wil dat iedere provincie een regionale omroep krijgt, Zuid-Holland eventueel twee omdat die provincie zoveel inwoners heeft. Zij wil uit de omroepmiddelen per provincie ongeveer 1.3 miljoen beschikbaar stellen. De rest moet vol gens haar betaald worden door de provincies en de gemeenten zelf. Werkelijk niemand binnen en buiten het parlement is het daarmee eens. Provincies, gemeenten, de omroepen zelf, de vakbonden, de Omroepraad en de Persraad (de twee officiële ad viesorganen van de regering) vinden dat het geld geheel en al van het rijk moet komen. De fractie van het CDA daarentegen vindt, dat de gemeenten en provincie alles zelf moeten betalen, maar nu de minister zo hartelijk is geweest om toch een beetje tegemoet te komen, vindt deze partij dat zo gek nog niet. „Wij willen ons hier wel bij neerleg gen, maar daar houdt het dan ook wel mee op." zo zei CDA-woordvoer Van der Sanden gisteren. Het CDA «telt een ander model van Vervoli op patina J financiering voor. Naast het geld van het rijk, waar zij zich dan bij neerlegt, moet een groot deel worden opge bracht door de Inwoners van de pro vincie, die een omroepbijdrage beta len. Op de gewone bijdrage komt dan een verhoging die per provincie ver schilt in grootte. Die „opcenten" wor den door provinciale staten vastge steld. op aanbeveling van het bestuur van de instelling die de zendmachti ging heeft of van een zogeheten pro grammaraad. Het bedrag dat de pro vincie verder zelf moet opbrengen, mag zo hoog zijn als zij zelf wil, maar niet lager dan tien procent van die hele provinciale bijdrage aan de radio. Subsidie De Partij van de Arbeid. D'66 en de PPR vinden dat alle „regionale radio- omroepen door de centrale overheid moeten worden gesubsidieerd. Ener zijds omdat het een voorziening is die door de rijksoverheid gegarandeerd moet zijn. en anderzijds misschien is dat het belangrijkst omdat daar- Met een doffe klap kwam gisteren in Oss een vijfenveertig meter hoge schoorsteen op de grond terecht. De schoorsteen stond bij de uit 1871 stammende fabriek (foto rechts) van Jurgens, waar indertijd 's werelds eerste margarine van de band rolde. Een stalen wand, die diende om de explosie in te perken, werd met grote kracht weggeslingerd (rechtsboven). De fabriek, inmiddels al weer vijftig jaar in gebruik bij Philips, wordt eveneens gesloopt. Het is tijd voor een revisie van de Duitse historie. (Nou ja, pre-historie, maar 'tis een kniesoor die daarop let.) Wij zullen een plaats moeten vinden voor het nijlpaard en de hyena (gevoelig!), de neushoorn en de olifant. En de leeuw. Dat wordt een beestenboel. Boetsecrset (A) Authentiek Slavisch Boetseerklei mei verf in 3 kleuren cn kleedje (C) inei fraai diermoiicl Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- penseeltje Wordl zonder oven ovenhard Schroevedraaicrset (B) Grote, kleine en kruiskopschrocvc draaier in één. Handgreep]* mei |us m omslagmechaniek. «ror extra gemak. uch, gekook,e nerrn In zijn rede. die Kennedy oorspronke lijk schreef als reactie op de jaarlijkse regeringsboodschap, de „state of the union", zei hij, dat Carter er niet in is geslaagd de Inflatie té beteugelen en dat er nu nog maar een redmiddel is. namelijk het direct afkondigen van een stop op prijzen en lonen, winsten, dividenden, rentetarieven en huren voor een duur van zes maanden en zonodig langer Naaste adviseurs van Kennedy zei den. dat hij niet dan met enige schroom benzinerantsoenering, een prijs- en inkomensstop voorstelde, maar dat deze drastische maatrege len wegens de schade die het beleid van Carter aan de economie heeft toegebracht wel nodig zijn als de eni ge middelen om de inflatie af te rem men en een einde te maken aan de afhankelijkheid van het land van bui tenlandse olie Nieuws over de Amerikaanse de fensiebegroting op pag. 7 \1aak iemand ahonnep nn Trouw hel ochtendblad mei een hut- Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een ovt tuiging. L'if erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro Uw' naam: Uw adres: Postcode en plaats:Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 17 Kado naar keuze DA. DB. DC. DD. (aankruisen a u b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-6.S9388 (uitsluitend voor opgaven I. Voor bezorginlormalie 020-9Ul4.S(v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1