i Waarborgfonds moet steeds meer uitkeren J er schuivingen n autoverkoop Brussel per E 10 beter bereikbaar Radio- en televisieprogramma's oor vaker onverzekerd rijden ÜT BELOOFDE LAND HET WEER Weerrapporten Urker ui >AG 29 JANUARI 1980 VARIA TROUW/KWARTET PR 15 - RH 17 •t aantal verzoeken n het Waarborg- ïds Motorverkeer i schadeclaims te kken is in twee jaar i met de helft toe- nomen. In 1977 rd voor twintig mil- [n gulden aan niet gekomen wettelijke nsprakelijkheid uit- keerd. In 1978 kost- dit bijna 25 miljoen lden en vorig jaar geveer dertig mil- m. Vooral het aan- l onverzekerde auto- ders neemt hand er hand toe en dat n meest mensen, larop weinig te ver- len valt als ze scha veroorzaken. t Waarborgfonds Motor eer is een zelfstandig htspersoon, voorname lijk gefinancieerd door de verzekeringsmaatschappij en en de overheid dus indirect via de autorijders. Het fonds heeft tot taak te zorgen dat door derden be nadeelde automobilisten hun schade vergoed krijgen, ook als tegenpartijen in ge breke blijven. De voornaamste groep weg gebruikers, die in gebreke blijft, bestaat uit degenen die doorrijden na schade aangericht te hebben. Maar een tweede, nog sterker toe nemend probleem, is dat vele brokkenmakers onver zekerd blijken te zijn. In zijn eind 1979 verschenen jaarverslag over 1978 wees het Waarborgfonds Motor- verkeer er al op, dat de schadepost uit hoofde van claims door die onverzeker- den in vier Jaar tijd 68 pro cent toenam. In 1975 ging het om een bedrag van zes miljoen gulden voor 2.554 gevallen; in 1978 om tien miljoen voor 3.307 onverze- kerden. „Top Tien" in de Nederlandse autoverkoop de tien Tken, die samen bijna drie kwart van alle nieuwe auto's Dr hun rekening namen gaf vorig jaar opvallende chuivingen te zien. De grootste vooruitgang in verkoop teerde Datsun, dat van de elfde naar de achtste plaats De grootste achteruitgang was voor Talbot, dat gviel van de zesde naar de elfde plaats. vo ging dank zij bijna een verdubbeling van de verkoop r de Nederlandse 340-serie van de tiende naar de zeven plaats. Op de eerste plaats heeft Opel door een hogere oop hoewel het totaal terugliep van 585.000 naar 000 zijn positie versterkt. ,Top Tien" waren (tussen haakjes de marktpercentages r 1978): Opel83.695 14.7% (13,6%) Ford63.243 11,1% (11,3%) VW-Audi 50.474 8.9% 8,5%) Renault'50.139 8,8% 8.2%) Peugeot37.661 6,6% 6,9%) Citroën27.309 4.8% 5,4%) Volvo26.958 4,7% 4.0%) Datsun26.923 4,7% 3,5%) Toyota25.741 4,5% 5,1%) Fiat25.549 4.5% 5,1%) „Wat mijn collega's op dit gebied al meegemaakt heb ben is ten hemel schreiend", vertelt ons een Rotterdam se taxichauffeur: „Ik gun die mensen hun auto best, maar vaak kunnen ze het eigenlijk niet opbrengen. Als ze de motorrijtuigenbe lasting niet betalen, nou ja. dan gaat dat op kosten van de gemeenschap. Maar als ze niet verzekerd zijn en ze rijden je aan. dan komen ze er zelf ook berooid van af." Naar zijn mening rijden vooral buitenlanders hier onverzekerd, omdat dat in hun eigen land gewoon is en ze hier de wet niet kennen. Naleving Maar de Wet Aansprake lijkheidsverzekering Motor rijtuigen of WAM is in prin cipe eenvoudig. Iedere auto mobilist móét een WA- ver zekering hebben, tenzij het om gemoedsbezwaarden gaat. Doch die laatste groep geeft in de praktijk geen problemen: het zijn „meest mensen, die hun plichten wel kennen", constateert men bij het Waarborgfonds. De moeilijkheid is alleen dat vele tienduizenden hoevelen is onbekend de wettelijke plicht niet naleven. Die naleving wordt pas ge toetst als er sprake is van een aanrijding. Dan kan volgens de WAM de rechter ook „de bijkomende straf van een storting van een bedrag van ten hoogste 3000 gulden in het Waarborg fonds Motorverkeer opleg gen." Maar dit komt spora disch voor. recht gedaan worden? Dan moeten er betere preventie ve maatregelen komen, door een controlesysteem op de betaling. Dit zou ge koppeld kunnen worden aan het kentekenbewijs Deel III, net als dat met de motorrijtuigenbelasting zou kunnen. De Rijksdienst Wegverkeer krijgt van de maatschappijen de gege vens van alle verzekerde au to's. Met behulp van de computer in Veendam, nu die eenmaal aardig werkt, kan de overheid zeker een goede controleregeling op zetten. Onbevredigend Hoe nuttig het werk van het Waarborgfonds ook is, de huidige regeling blijft onbe vredigend. Er moet bij voor beeld een bewijs komen. Is de schuldige bij een aanrij ding onverzekerd, dan dient de benadeelde drie dingen aan te tonen: dat er wettelij ke aansprakelijkheid inge volge de WAM is. dat de aansprakelijke persoon is aangemaand en dat het aannemelijk is dat van deze geen betaling te verwachten valt. Is de schuldige doorge reden dat kan zijn omre den dat die onverzekerd is, maar ook kan de schuldige een borreltje teveel op heb ben dan mag worden vol staan met tonen dat de schade door een ander mo torrijtuig werd aange bracht. Doorrijden na een ongeval is ook strafbaar, maar pre ventief valt er verder niets tegen te doen. Onverzekerd rondrijden kan echter wel met voorzorg bestreden worden. Dat is wenselijk, want het feit, dat het Waar borgfonds met alle moge lijke schade-uitkeringen tussen tweehonderd en één miljoen gulden, ook voor ziektekosten, inkomensder ving en smartegeld er is, betekent niet dat de mazen in de wet voldoende zijn gedicht. De ervaring met de snel stij gende uitgaven van dit fonds en dus het aantal malen, dat langs deze weg gemeenschapsgeld moet worden aangesproken vraagt om corrigerend in grijpen. Brussel is vanuit Nederland aanzienlijk beter bereikbaar geworden, doordat de E10 tussen Antwerpen en de Belgi- Wie met verzekerd is moet h hoofdstad nu bijna klaar is. Er ontbreekt nog twee ir* Wa nnrct o nloato Tnlf ïfArtr kilometer aan, waarmee eind volgend Jaar de verbinding met de Antwerpse „Kleine Ring" de E3 voltooid zal worden. Rond de jaarwisseling is de E10, die al sinds mei 1973 Brussel met Kontich bezuiden Antwerpen verbond, met zes kilometer verlengd. De snelweg reikt nu tot in de zuidelijke wijken van de Scheldestad, vanwaar de route via Mechelen dat is de E10 een aantrekkelijker verbinding met Brussel geeft dan de oude weg via Boom. In Antwerpen zijn de wegen tussen de E3 en E10 redelijk breed. Het nieuwe weggedeelte bij Kontich is voorlopig nog één rijbaan, waarop echter twee maal twee rijstroken voor het verkeer naar noord en zuid zijn aangebracht. in de eerste plaats zelf voor de kosten van zijn wettelij ke aansprakelijkheid op draaien, maar meest valt bij dezulken „weinig te halen". Het Waarborgfonds past dan bij uit verzekeringsgel den, opgebracht door dege nen die wel hun verzeke ringsplicht nakomen. Die betalen dus voor wie in ge breke blijft. Kan er niets tegen dit on- DE FOSDYKE SAGA FERD'NAND MMMMI door Hedk Krosenbrink ■BMDiigave A. J. G. Strengholt-Naarden 81 kt deed de heren tot de conclusie in, dat ze niet voor grapjes naar freyl waren gekomen, maar dat andere belangen op het spel len. Dat er twee boerderijen wa- 'erbrand, waarvoor nu de verze- g moest opdraaien en dat er wel een misdrijf in het spel kon zijn. lag werden ze weer ernstig en ze i de veldwachter het weesmeisje 5ke naar binnen halen, kind kwam onbekommerd bin- ze was niet eens opmerkelijk gen. Ze bekeek de heren achter fel nieuwsgierig en bleef ze aan- n op de tip van haar ene klomp und, terwijl ze haar andere been gebogen hield. dus jij bent Diekske," zei de er. „En vertel eens, wat weet jij 3e brand?" Hij had al gezien en jas hem trouwens ook al verteld. j)iekske niet helemaal was zoals kinderen van haar leeftijd. ju moeilijk zijn haar te onder- en uit haar woorden helemaal worden. Maar misschien kon kleine aanwijziging geven, om- het was geweest die beide brand had ontdekt. Daarom 2 rechter een meer joviale toon )m het kind op haar gemakt te i en in de hoop, dat ze daardoor Ickelijker zou antwoorden. „Ja. er was brand geweest," beaamde Diekske. „Twee keer," en ze wees nadrukkelijk met haar vingers. „Hier en daar," en ze duidde met een vluch tige armbeweging op de grote ramen aan in welke richting het Vonderhuis en Schoolman lagen. De rechter probeerde het nog eens en hij vroeg haar, waar ze de brand het eerst gezien had. Of ze geslapen had en toen wakker was geworden van de rook of van het vuur. Er kwam iets waakzaams in de ogen van Diekske. Ze keek nu voor zich en mompelde iets over allemaal rook en vuur. Het was er zo maar Ineens geweest. Ze konden eigenlijk niet wijzer uit haar worden. De rechter neigde ertoe het kind maar naar de keuken te laten gaan. toen de scholte opmerkte, dat Johan na altijd goed met het meisje kon opschieten Hij had dat in de paar dagen, dat ze samen op het Kreyl waren, gemerkt. Het kind had altijd als een hondje achter Johanna aange lopen. Misschien zou die wat meer van haar te weten kunnen komen. Als Ze Johanna er eens bij haalden. De rechter vond het geen slecht idee. Het was in elk geval te proberen. En zo werd Johanna weer in de kamer geroepen. Ze kwam verwonderd bin nen. maar daar werd haar uitgelegd, wat de bedoeling was. Ze begrepen Diekske niet en nu zou zij hen moeten helpen. Het meisje ging meteen dicht bij Jo hanna staan alsof ze daar bescher ming zocht. Het onbevangene van haar gedrag was helemaal verdwe nen. Ze was eerder schuw. Ze kroop half weg achter de rug van Johanna, die zei: „Malle meid, wat doe je toch. De heren willen je wat vragen. Ze willen weten wat Je gezien hebt van de brand. Je hebt ons toch twee keer gewaarschuwd. Nu willen ze horen of jij weet. waar de brand is begonnen. Dat kan je hun toch wel vertellen. Jij hebt toch rook gézien in jouw kamer voor op de hilde. Toen ben je toch naar ons toegelopen en heb je ons wakker gemaakt. En bij Schoolman was jij nog op de deel, toen de brand in de hilde uitbrak." Johanna zweeg opeens verschrikt. Als een flits was een gedachte door haar hoofd geschoten. Ze keek het kind aan, dat zich tegen haar aan drukte. Angstig, schuw, Zenuwachtig zat het meisje aan de bandjes van haar schort te draaien. Diekske zou toch niet „Ga maar verder," zei de rechter, die haar reactie opgemerkt had en met een begreep wat Johanna dacht. „Laat haar maar vertellen wat ze ge zien heeft ofen hier zweeg hij even .gedaan." „Diekske heeft niks gedaan," zei Jo hanna vlug. „Ze heeft ons gewaar schuwd." „Vraag het haar maar," drong de rechter aan. „Vraag haar maar of zij weet hoe de brand is aangekomen." Hij had zich nu ver voorover gebogen en keek strak naar het kind, dat nu en dan >schuw opkeek en dan de ogen weer neersloeg en zich verstopte ach ter Johanna. „Kom eens hier," zei hij streng. „Kom eens vlak bij me staan en houd je nü eens niet zo dom. Wat je begrijpen wilt, begrijp je wel." Het kind kwam aarzelend naar de rechter toe. die het nog strakker aankeek. „Waarom heb jij het Vonderhuis en Schoolman aangestoken?" zei hij plotseling, nadat hij even gewacht had. „Ik heb niks zei het meisje aaize- lend en ze keek bang achterom naar Johanna. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m en FM-kanalen) (7.03 en 8.03 AVRO's Radiojournaal.) 9.03 Tekst en Uitleg. 9.08 (S) Divertimento: po- pulair-klassieke muziek. 10.02 De zand bakshow. 10.10 (S+M) Arbeidsvitaminen. 11.02 Lord Zeepsop, radiofeuilleton. 11.30 (S) Rondom Twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. 13.03 AVRO's Radiojournaal. 13.20 (S) De AVRO Diligence. 13.55 Beurs plein 5. 14.02 (S) 'n Middagje AVRO. 16.02 Hersengymnastiek. 16.30. De zandbak show. 16.38 Kat in de zak. 17.02 (S) Gas terug. 18.11 AVRO's Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Natafelen. 20.03 (S) Hoogtepunten uit Giuditta, ope rette van Lehar. 20.30 (S) Van Broadway tot Carré. 21.02 Duel met de kardinaal, hoogspelserie (4). 22.02 AVRO's Sportpa- norama. NOS; 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen VARA: 00.02 (S) Elpee-tuin (S) Groot licht. 5.02 (S) Truck. HILVERSUM II (402 m en FM.-kanalen) KRO: 07.00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnas tiek. 07.20 Het levende woord. 07.30 Nieuws. 07.36 Echo (08.00 Nieuws). 08.30 Nieuws. 08.26 Amusementsmuziek. 08.50. Postbus 900. 09.00 Gymnastiek voor de vrouw. 09.10 Waterstanden. 09.15 Scheeps praat. 09.20 De letter M. 10.30 Ouder wor den we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ratel. 12.16 OVERHEIDSVOORLICHTING: Uitzen ding voor de landbouw. 12.26 Mededelin gen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 verboden toegang. 16.30 Het praatprogramma. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18 10 Verkenning. 18.20 HUMANISTISCH VERBOND: Na vijven en zessen. 18.50 P.P Uitzending van de PSP. 19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Zwart Klassiek IV (slot) 21.15 Spektakel. 22.20 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 23.30 (S) Muziek op het spel (62. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m en FM-kanalen) VARA: 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holland ze zeggen. 10.30 (S) Typisch Jan sen. 11.30 <S) VARA/s zoekplaatje. 13.30 (S) Spitsbeeld. 15 30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton. NOS 18.03 S(S)s De avondspits met de Nationale Hitparade. VARA 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashville. 22.03 (S) And all that jazz. 23.02:24.00 (S. Elpee tuin. HILVERSUM IV FM-kanalen) TROS; 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio. 9 00 Nieuw 9.02 (S) Orgelmuziek. 9.30 (S) Van Heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf. 12.00 Nieuws. 1.202 (S) Specialiteiten a la carte 13.00 (S) De meest verkochte klassieke tien. 13.30 (S) Koren-Korpsen 14.00 Nieuws. 14.02 (S) De hoge C cultureel programma. 14.30 (S) Guitariteiten. 15.00 (S) Belcantorium: Opera en balletmuziek TV vandaag NEDERLAND I 10.00 -11.30 NOS/NOT: Schooltv 13.00 -13.05 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 -15.00 NOS/NOT: Schooltv 18.00 -18.05 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort, voor Joegoslaven en Italianen 18.55 Journaal 18.59 EO: Avonturen op Denneheuvel. tv-serie 19.05 EO-Kinderkrant 19.30 Het kleine huis, tv-sene 20.15 EO-Aktief 20.20 Here, leer ons bidden 20.50 Tijdsein 21.24 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 21.55 NOS: Panoramiek 22.15 NOS-Kultuur: Veraf heet nu dichterbij 22.50 -22.55 NOS: Journaal NEDERLAND II 13.00 -13.05 NOS en 18.00-18.05 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELE AC: Microprocessors II, 1e cyclus (12) 18.55 NOS: Journaal 18.59 KRO: Sinbad de zeeman, tekenfilmserie 19.25 DeMuppetshow 20.00 NOS: Journaal 20.27 KRO: Oagboek van een herdershond, tv-serie 21.50 Brandpunt 22.25 Orie hoog achter, tv-serie 22.50 Heel de mens 23.25 -23.30 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal en aktuali- teiten. 10.25 Amusementsprogramma. 11.10 Reportage. 11.55 Filmportret. 12.25 Aktueel magazine. 12.55 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Filmdocumentaire. 17.00 Tekenfilmserie. 17.15 Kinderserie. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal programma: NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Mike Andros Reporter der Grossstadt, tv-serie. 1830 Aktualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 19.55 Mike Andros Reporter der Grossstadt. tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19 59 Programmaoverzicht. WDR: 8.05 tlm 11.55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterprogramma). 18.00 Unternehmen Rentnerkommune, tv- serie. 18.30 Culinair magazine. 18.40 Zim- mer frei UNO-Nahe. tv-serie. 19.15 Ak tualiteiten. 19.45 Hirsemann Se Co.. tv-se rie.). 20.00 Journaal. 20 15 Licht programma. 21.00 Aktuele reportage. 21.45 Die Spezia- listen, tv-serie. 22.30 Aktualiteiten. 23.00 Amusementsserie. 24.00-0.05 Journaal. DUITSLAND II 10 00 Tv-cursus. 18.30 Programma voor ouderen. 17.00 Journaal. 17.10 Kinderserie. 17.40 Aktualiteiten en muziek. 18.20 Tekenfilmserie. 19.00 Jour naal 19 30 Treffpunkt London Airport (Perfect Friday), speelfilm. 21.00 Aktuali teiten. 21 20 Reportage. 22.00 Szenen einer Ehe. tv-film. 23.35 JournaaL DUITSLAND III (NDR) 7 55-8 05 Informa tief programma. 8 05 t/m 13.05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterpro gramma. 18.30 Filmreportage 19 30 Infor matieve serie. 20 00 Journaal 20 15 Infor matieve serie. 21.00 Serie interviews. 21.45 Aktueel magazine. 22.30-23.15 Filmrepor tage. DUITSLAND III (WDR) 7 55 Gymnastiek 8.05 t/m 11.55 Schooltelevisie. (930-10.00 Kleuterprogramma) 17.00 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma 18.30 Tv-cursus Wiskunde Geometrie 19.00 Showprogramma. 1945 Journal 3 20 00 Journaal. 20.15 Aktueel magazine 21.00 Aktueel magazine 21 15 Informatief programma. 21.45 Aktueel magazine. 22.30 Informatieve serie. 23.00 Journaal. BELGIC NEDERLANDS NET I 14.00-16 00 Schooltelevisie 1700.-1800 Schooltelevisie. 18.00 Tekenfilmserie 18.05 Kleuterprogramma 1830 Open School. 19.00 Korte film. 19.05 Religieus program ma. 19 35 Mededelingen en Morgen. 19 45 Journaal. 20.10 Showprogramma 20.50 In formatief programma. 21.40 Kwis. 22 05- 22.20 Journaal. NET II Van 14.00 tot 20.10: Zie NET I 20.10 Documentaire. 20.35 De collega's, tv-serie. 21.10-22.50 Houdt de dief (To catch a thief), speelfilm. door Hans de Jong (ontaai. 1. verhaal, 5. vernis, 8. in N.Br.. 9. aanlegplaats, 10. "1. uithangteken. 12. kleurling, izieknoot, 16. oude lengtemaat, «reide dierehuid, 20. hoofddek- 12. toiletartikel, 24. soort struis. Igering. 26. tussenzetsel, 27. huis- ial. 1. vlug. 2. voorteken, 3. gel. 4. voertuig. 5. stuk stof, 6. tuis, 7. man. 9. voertuig. 11. paard, 14. ppstandeling. 15. icht, 17. schaapkameel, 18. wa- 19 woede. 21. paard, 23. 12 25. muzieknoot ing vorige puzzel 1. Mekka. 4. ester, 7. raket, 9. ie. 11. Eris. 13. pels. 15 nel. 16. 17. rem. 18. Ier. 20 dis, 22. tras, oet, 25. sinopel, 28. risee. 29. 30. enter. 1. manen. 2. kras. 3. aar. 4. eed.5. 6. roest, 8. kosteloos, 9. pil, 10. 12. reder, 14. larie. 18 itala. 19. dol. 21. staar, 23. sire, 24. keen, 27. pee. Ik houd van sneeuw, als ik ze voor speld heb. De sneeuw van gisteren kwam onverwacht en dus vult u maar in. Niettemin heb ik me tussen 6 en 7 uur gisteravond lekker in het zweet gewerkt om de twee tot drie centimeter sneeuw van het trottoir voor mijn woning op de rijweg te schuiven. Daaraan was een telefonade vooraf gegaan van mensen die mij vroegen waar de zon, 's morgens in NCRV's Hier en Nu aangekondigd, toch geble ven was. Ik liep er op dat moment aan de hand van de nieuwste weerkaarten eigenlijk toen nog naar te zoeken. Hij was ook zo ineens maar nergens meer. En laat nou onze oude trouwe maan zondagavond signalen hebben gegeven, dat er daags daarna iets vuils op komst was. „Zo'n mooie halo (kring) om de maan had ik van mijn leven nog niet ge zien," aldus waarnemer Effink in Los ser. Wat was er loos? Voor zover ik het kan bekijken is in eerste aanleg in de hogere niveaus een zachte stroming die boven Schot land naar het zuidoosten afboog in contact gekomen met de veel koude re noord-zuid gerichte poolstroming oostelijk daarvan. Langs die frontale zone zal zich de nodige wrijving heb ben voorgedaan, die aanleiding gaf tot allerlei uitdiepings- en neerslag- verschijnselen. De kaarten van gis teravond gaven de indruk, dat een afzonderlijke storing boven Schot land in zuidoostelijke richting zou wegzakken (sterkste drukdalingen in noord-Frankrijk), anderzijds waren er ook tekenen dat een warmtefront over oost-Engeland vandaag ons land in oostelijke richting zou passeren. Verder komt later in de week ook nog een koufront uit het noorden opzet ten, kortom zeer veel mogelijkheden dienen zich aan Verwachte positie van dat koufront voor donderdag: dwars-midden over ons land. Gevolg: eerst wat zachter weer, later weer iets kouder, kortom gekwakkel: gegriem, noemt men dat in Friesland. In het noorden en noordoosten is de kans op de laagste temperaturen, dat wil zeggen om het vriespunt. In Harlingen was gisteren in de vooravond de maan doorgebro ken. Een inwoner van Urk. die mij ook al vroeg waar de zon was geble ven, dacht, pak Je mij, ik pak Je weer. Hij vertelde dat op de straat voor zijn huis de sneeuween halve meter hoog lag. Medewerker Beeksma in Leeuwarden had gistermorgen eerst nog ge schaatst, maar het was geen pretje. „Het ijs was te zacht geworden," zei hij. „Het sneed in." Ondanks de nog niet bepaald lente achtige temperatuur zag medewerker Heyboer in Oude-Tonge een (gele) winteraconiet in bloei staan. Auke Kramer in Driessum deed een verras sende ontdekking. Uit een hoop klim opbladeren kwam plotseling een vlin der tevoorschijn. Korte tijd daarna fladderde hij vrolijk in de warme hulskamer rond. Nu ls natuurlijk wel de vraag of hij het redt. Een vogeldeskundige in Delft zag gis termorgen tussen twintig afgeknotte populieren in zijn tuin één bonte specht. Die hield zich voortdurend bij één en dezelfde boom op. Eerder die ochtend had mijn zegsman de lijster horen zingen, terwijl om het prille lentefeest helemaal (bot) te vieren er ook parende mussen aan te pas kwamen. Mijn 75-jarige zegsman pleegt dage lijks het dierlijk gebeuren in zijn tuin met een kijker vanuit zijn woonka mer te volgen. Slotwoord van de dichteres Hélène Swart, die in 1892 dichtte: „Nu staan de zwarte bomen als boeketten Van git op een camellaroze lucht. Op bouwland, bruin met waas van violetten Vlokt neer als sneeuw een blanke duivenvlucht. De winterzon heeft al de kalme sloten die weide en bouwland scheiden van elkaar met roze bloemenverf zo volgegoten. alsof het water bloedt van rozenwaar. Weerrs porten van gisteravond It uur Station Amsterdam Dr Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente VI lasingen Zd Limburg Heer aneeuw sneeuw sneeuw sneeuw MOnchen Nice Oslo Parijs Spilt Stockholm Wenen Zürtch Casablanca Istanbul Las P sim as Beiroet Tel Avlv licht brw onbewolkt geheet oew onbewolkt licht brw zwaar brw onbewolkt zwaar brw onbewolkt onbewolkt zwaar brw half bewolkt licht bew zwaar bew zwaar bew zwaar bew geheel bew onbewolkt onbewolkt licht bew licht bew zwaar bew zwaar bew half bew half bew zwaar bew zwaar bew geheel bew zwaar bew

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17