>aling koopkracht onvermijdelijk tU Aanbod kantoorruimte steeg vrij aanzienlijk Tilburgsche Water doet bod op Leerdamsche Banken krijgen meer armslag voor lenen in buitenland Albert Heijn f AH. h Winkel vol kwaliteitswinkeltjes. W: Prijscompensatie blijft niet buiten discussie loedi-Arabië jrhoogt prijs jwe olie Daling leegstand bedrijfshallen Zilverstroom houdt niet op FAMILIEBERICHTEN Aa: Onderzoek naar olie en gas bij Eindhoven Goud weer lager - HS DAG 29 JANUARI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET PR 11 - RH 13 62'/j 57V. 28'/. onze sociaal economische redactie HAAG Het is. aldus het Nederlands Christelijk geversverbond (NCW), gezien de nieuwe ramingen voor jonomische ontwikkelingen, onvermijdelijk dat dit jaar jopkracht van de individuele inkomens zal worden aan- t. Dit betekent volgens NCW-voorzitter S. J. van Eijke- ïrg dat de prijscompensatie van 1 juli van dit jaar niet 1 n de discussie kan blijven. 23/1 877.58 272.84 CW-voorzitter opperde gisteren Js de maandelijkse persconfe- 4 van de werkgevers-vereniging Uternatieven voor een beperkte ^impensatie. ..Te denken valt ►en uitkering in de vorm van tingverlaging. Een alternatief ^inze voorkeur naar uitgaat." zo 3 NCW-voorzitter. Dit biedt, vol- tiet NCW. grote voordelen Op ^nanier kunnen de lonen en prij- fi toom worden gehouden Dit »t dan verder ruimte op de loon- Jijsgevoelige rijksbegroting, en t deze ruimte kan dan vervol- een dergelijke belastingverla- jyorden gefinancierd, zo merkte èw-voorman op. '21 'I Andere mogelijkheden zijn. aldus het Nederlands Christelijk Werkgevers verbond. schoning voor de energie- prijsstijging. of een uitkering in voor ieder gelijke bedragen op een laag niveau. Dit laatste zou echter een ontwrichting van de loonschalen in houden. „Er ontstaat, gezien de erva ringen met dergelijke oplossingen in het verleden, dan steeds de neiging om de oorspronkelijke schalenstruc tuur te herstellen, zo meende voorzit ter Van Eijkelenburg. Loonpauze Wat betreft de loonpauze zei Van Eijkelenburg teleurgesteld te zijn dat het zo ver heeft moeten komen. ..Aan de andere kant vind ik het ook wel begrijpelijk en eigenlijk onvermijde lijk." Volgens de NCW-voorzitter is het logisch dat de regering over is gegaan tot het instellen van een loon pauze. „De bestaande koppelingen in de inkomensvorming, het koppelen van het minimumloon aan de mini mumuitkering. leidden bijna tot dwingend overheidsingrijpen. En ik vrees dat daaraan in de komende periode bijna niet te ontkomen valt. volgens het NCW, dan ook moeten zijn: een zeer terughoudend inkomensbe leid en een structuurbeleid, dat zeer doelge richt onze economie aanpast aan nieuwe realiteiten, zoals de verande ringen in de internationale concur rentieverhoudingen. in de technolo gie en energiesituatie. „Hierbij is bovenal een mentaliteits ombuiging noodzakelijk." aldus de NCW-voorzitter. „De vakbonden zul len reëel moeten blijven, dus hun looneis van twee procent initieel zul len ze moeten laten varen. Pas dan kunnen we met de sociale partners weer aan tafel gaan zitten." REESINK keert een onveranderd dividend uit van 18 procent. Netto winst 1979 ƒ3,71 (3.85) miljoen. Om zet 167 (165) miljoen. NEDLLOYD verwacht, dat de prognose van augustus 1979 (ruim 31 miljoen nettowinst voor het tweede halfjaar) zal worden over schreden. Verbetering zet zich voort in 1980. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het afgelopen jaar ls het aanbod van kantoorruimten in ons land bestemd voor verhuur en verkoop op de vrije markt vrij aanzienlijk gestegen, met name in de Randstad. Er deed zich een kleine daling van de leegstand in bedrijfshallen voor. terwijl het aanbod van winkel-showruim ten landelijk gezien een flinke toenemine te zien gaf Personeel van de Sola-fabriek in Zeist bezig met het sorteren van de verschillende soorten ingekocht zilver. De zilveren guldens en rijksdaalders kunnen meteen worden gesmolten. De andere zilve ren voorwerpen moeten eerst een maand in een kluis worden bewaard om de politie in de gelegenheid te stellen eventuele gestolen goederen te kunnen opsporen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van het rijdschrift VastOoedMarkt (VGMi over de leegstand in kantoor- en bedrijfsruimten In aanmerking worden genomen bestaande en nog in aanbouw zijnde objecten, waarvoor nog huur- en of koopgegadigden wor den gezocht De nog vrij beschikbare kantoor ruimte. gerekend in eenheden van 500 m\ steeg in 1979 van ruim 900 000 m' tot 1.15 miljoen m'. (Er zitten in de telling wel winkelcentra waar geen ruimte meer is. maar waar de defini tieve toewijzing nog moet plaatsvin den). Er werd in gebouwen vanaf 500 m' in 1979 tenminste 335 000 m' kan toorruimte op de vrije markt ver huurd of verkocht, of 15 procent meer dan in 1978 Opvallend ls het. dat het aandeel van de overheid terugging van 40 tot 20 procent In de regio Amsterdam daalden d« verhuren en verkopen van 124.000 tot 86.000 m' Dit mede onder invloed van weinig direct te betrekken gebouwen Veel objecten zijn nog in aanbouw. In Rotterdam werd 57 000 m opgeno men (v.J 56 000 m'). in de agglomera tie Den Haag 49 000 m' (v J. 36 000 m'^ en in andere gemeenten 142.000 m 177.000 mn Vooral in Utrecht vonden enige grote mutaties plaats Dit leidde er onder meer toe dat Hoog Catharljne lnmid dels vol ls. nog geruime tijd voordal het geheel voltooid is Het aanbod van kantoorruimten steeg in Groot- Amsterdam van 165 000 tot 255 000 m In Rotterdam bleef de stand met 140 000 m' vrijwel gelijk. In al deze gebieden wordt het beeld sterk be paald door pas in uitvoering geno men projecten, die pas over één tot drie Jaar opgeleverd worden J)SIA (Reuter) Het gezagheb- flnanciële blad ..Middle East 'Jomic Survey" (MEES) heeft be- Een nadeel van de loonpauze vindt de 91 10 89 40 92 10 95 80 90 00 58 S0B 98 50 91 00 74 20 2600 26 00 2600 94 80 95 70 91 70 B9 50 21 50 2150 21 50 21 50 18 50 18 50 9710 J0 30 93 00 33 40 96 90 9' 40 94 10 94 10 m dat Saoedi-Arabië zijn prijs van i olie met twee dollar per vat jeit verhoogd tot 26 dollar met te- sterkende kracht van 1 januari. •Libanese dagblad, dat verschijnt dcosia, meldt dat de grote olie- Hschappijen die in Saoedi-Arabië 3en. evenals onafhankelijke klan- 9jan Saoedi-Arabië, hiervan zater- ®bp de hoogte zijn gesteld. Btti-Arabië loopt nu met zijn olie- ®fn weer in de pas met de groep 8<gematigde olieproducenten van Organisatie van Olie-Exporteren- 9 nden (OPEC). Sinds de OPEC- rentte van Caracas, een maand en, was de Saoedische olieprijs si dan de prijzen die de gematig- rekening brachten .►zuela. Irak. Koeweit. Indonesië, ^erenigde Arabische Emiraten en bepalen hun prijzen op basis Jfeen theoretische prijs voor ruwe yan standaard kwaliteit van 26 per vat. MEES heeft van een Jihebbende Saoedische bron ver- $n dat naar de mening van Saoe- labië de overige OPEC-landen prijzen nu moeten verlagen tot ►éaoedische niveau. NCW-voorzitter dat een centraal loonbeleid onvoldoende rekening kan houden met bijzondere omstandighe den in bedrijfstakken en onderne mingen. „De huidige arbeidsmarktsi tuatie bij voorbeeld vraagt om aan passingen in de beloningsverhoudin gen. Ik verwacht dan ook op dit ter rein grote moeilijkheden met een cen traal loonbeleid." Volgens de NCW-voorzitter brengt een centraal loonbeleid meer star heid. terwijl de arbeidsmarkt juist vraagt om meer ruimte en flexibiliteit in de beloningssfeer. „We moeten naar een lossere koppeling tussen de inkomensontwikkeling van verschil lende groepen. Een herziening van ons systeem van inkomensvorming is een noodzakelijke voorwaarde om de gevolgen van de nihile economische groei tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan valt aan de vergaande en langdu rige centralisatie van het inkomens beleid waarschijnlijk niet te ontko men," aldus Van Eijkelenburg. AQVERTENTIE in park Boswijk kunt u nu een eigen appartement kopen waar u zelfstandig woont en zelf beslist of u van een aantal verzorgingsfaciliteiten gebruik wilt maken. In het appartementencomplex park Boswi|k woont u zelfstandig u profiteert van een bassisservicepakket en daarnaast kunt u de service jaciliteiten naar wens uitbreiden. Thans zijn er enkele bijzonder fraaie appartementen beschikbaar gekomen voor de verkoop. u koopt een 2 persoonsappartement dat in onberispelijke staat aan u wordt afgeleverd reeds vanaf f 127.500,- Park Boswijk heeft zijn eerste lustrum achter de rug en in de loop der jaren is niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening maar ook het woon- gerief van het appartementencomplex een begrip geworden. - de gezellige, praktische en veilige appartementen zijn van alle gemakken voorzien, u woont er omgeven door een prachtig park temidden van bossen en polderland - een staf van huishoudelijk en verpleegkundig personeel zorgt voor dag-en nachtservice, terwijl u via vele clubs in contact kunt komen met andere bewoners - naast de basisservice, waarvoor u een maandelijkse vergoeding in rekening wordt gebracht, kunt u tegen kostprijs gebruik maken van het restaurant en de huishoudeiijke-en overige facultatieve diensten. gf- Voor geheel vrnbluvende informatie Vellinga Makelaardij BV. Kampweg 2 -3§41HH Doorn park telefoon: 05430 - 2841. boswijk dOOm7 TILBURG Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) waarin Lantana Beheer een groot belang heeft, is bereid een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen in Leerdamsche Waterleiding Maatschappij (LWM). Voor elk aandeel LWM groot 500 zal een bedrag worden geboden van 2250 (450 procent). Hiermee is een strijd losgebrand tus sen TWM en Drinkwaterleiding De Alblasserwaard en de Vijfherenlan- den. die eerder 410 procent per aan deel LWM heeft aangeboden TWM stelt als voorwaarden voor gestand- doening van het bod o.a. dat ten minste 600 aandelen worden aange boden en het bod van Alblasserwaard tegen 410 procent niet gestand wordt gedaan. Als beweegredenen voor het bod gel den voor TWM enerzijds dat op grond van de beschikbare gegevens het eer der gedane bod van De Alblasser waard voor de particuliere aandeel houder als ongenoegzaam moet wor den beschouwd, terwijl anderzijds Hoofdlijnen Twee duidelijke hoofdlijnen voor het sociaal-economische beleid zullen, UTRECHTSCHE VERZEKE- RINGS BANK is definitief overgeno men door de Duitse Victoria-groep in Berlijn. Het personeel in vaste dienst (ongeveer 150 mensen) krijgt 1,5 miljoen te verdelen. lunnen van maandag tot en met vrijdag telefo- nsch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op lummer 020-913456 >p zondagavond is dit alleen mogeli|k van éi 8 00-20 00 uur 99In vrede ontslapen onze geliefe oudste zuster, ''schoonzuster, tante en oud-tante U20 33 Mejuffrouw Pietje Berghout jin de ouderdom van 87 jaren. 10 00 180! 600 951 iToo 97, Familie Berghout 500 21 Sl Rotterdam, 26 januari 1980 Huize „Borgsate", Meidoornsingel 181 l®"0,®®rCorrespondentie-adres: 820 9ejCornelis Bloemaertsingel 78. «20 99:3067 NL Rotterdam. 2 *ANTE )SEN W Brand' GEEN BEZOEK De rouwdienst zal gehouden worden, donder dag a.s. in de rouwkamer van Huize „Borgsa- ingang Meidoornsingel 183 om 13.30 uur, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats „Crooswijk", Kerkhoflaan 1. Aankomst aan de begraafplaats circa 14.20 uur Gelegenheid tot condoleren en afseheidnemen voor de rouwdienst. De heer is mijn Herder Psalm 23 Met droefheid geven wij kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een langdurige ziekte, mijn lieve man. onze zorgza me vader behuwd- en grootvader Willem-Kool 450 op de leeftijd van 67 jaar A. Kool-van Meggeien kinderen en kleinkinderen 28 januari 1980 Palladiostraat 102, 3066 AJ Rotterdam. Geen bloemen - Geen bezoek aan huis De overledene ligt opgebaard in het Rouwcen- trum „Zuid-Holland", Maasdamstraat 4 (bij Mijnsherenplein). Bezoek en gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag en donderdag van 19 30 tot 20.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 1 februari a.s. in het rouwcentrum om 12.00 waarna de begrafenis zal plaatshebben op de Zuiderbegraafplaats, Slinge 50 om 12 45 uur. Vertrek vanaf het rouwcentrum om 12.30 uur DieP bedroefd maar met dankbare herinnering, geven wij kennis dat de Here tot Zich heeft genomen onze geliefde broer, zwager en oom Evert Blok Capelle a/d IJssel: J. Blok Krimpen a/d IJssel: S. Blok-Kapteijn Utrecht: P. H. Blok A. Blok-van de Kooij Capelle a/d IJssel: M. C. Blok Capelle a/d IJssel: N. van Schoonneveldt-Blok Neven en nichten. Rotterdam, 27 januari 1980. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Met droefheid geven wij kennis dat de Heere geheel onverwacht uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa Bartus Roos op de leeftijd van 56 jaar Rotterdam: J. Roos-Van Diggelen Dordrecht: J. Roos W. G. Roos-van Holten Robbert Jan Hoorn: A. H. Roos J. E. Roos-van der Eist Rotterdam: B. J. Roos Rotterdam: Albert Roos 28 januari 1980 Groene Zoom 1 69, 3075 GC Rotterdam Geen bloemen Gelegenheid tot condoleren in het woonhuis waar de overledene ligt opgebaard en na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 1 februari a.s. in de aula op de Zuiderbe graafplaats. Slinge 50 om 10.45 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben. Vertrek vanaf het woonhuis om 10.30 uur. Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma, Johanna Maria van der Meulen-Brouwer betuigen wij u onze welgemeende dank. Uit aller naam C v.d. Meulen Fibigerstraat 1 hs Amsterdam AMSTERDAM De Nederlandsche Bank heeft besloten de regeling met betrekking tot de buitenlandse positie van banken op te heffen. Deze regeling, die in 1964 werd ingevoerd, hield in dat de buitenlandse passiva (schulden) van een bank de buitenlandse activa (tegoeden) niet mochten overtreffen, behoudens een zekere marge. door bundeling van gelijksoortige be- drijven een versterking van particu liere waterleidingbedrijven kan wor den bewerkstelligd. Op 21 november bracht De Alblasser waard het voornemen ter kennis bin nen vier weken een openbaar bod van 410 procent op LWM uit te brengen. Dit bod is nooit verschenen. Desge vraagd zei een woordvoerder van LWM niet erg geschokt te zijn door het tegenbod. LANDRÊ EN GLINDERMAN keert over 1979 een dividend van 15 (19) uit. Orderontvangst daalde vorig jaar met 3,7 procent tot 85,53 mil joen. Nettowinst 1,21 (1.57) miljoen KLUWER wil Van Soeren en Co Uitgevers in Den Haag overnemen. Van Soeren (3 man personeel verzorgt o.a. de uitgave van Het Verzekerings blad) CENTRALE SUIKER MAAT SCHAPPIJ heeft over het op 30 sep tember 1979 afgesloten boekjaar een winst behaald van ƒ22.6 (v.j. 17.5) miljoen. Voorgesteld wordt een divi dend van ƒ3.20 (v.j. 3 plus 10 pro cent ln aandelen» Suikerproduktie 1979 320.000 (357.000) ton CENTRALE RABOBANK groei winst was in 1979 groter dan groei balanstotaal (plus 15 procent). Beeld KON NED SPRINGSTOFFEN keert over 1979 een interim-dividend uit van 15 procent Over 1978 werd in totaal 25 procent dividend betaald Resultaat 1979 zal tenminste gelijk zijn aan dat over 1978 0,6 miljoen). TWENTSCHE KABEL onveran derd interimdividend van 6 per aan deel van 100 BORSUMIJ WEHRY nettoresul taat 1979 was 16 procent hoger dan de 15,2 miljoen van 1978 Vooruitzich ten 1980 lijken bevredigend. Omzet 1979 is het miljard gepasseerd VAN 8CHUPPEN verwacht een negatief resultaat over het boekjaar 1979/80 In 1978/79 daalde de winst al van 1.7 miljoen tot 189.000. Order ontvangst blijft bevredigend, marges staan echter onder druk. Van onze correspondent EINDHOVEN Oliemaatschappij Chevron begint met een onderzoek naar de aanwezigheid van gas en olie ln de'omgeving van Eindhoven. In twintig gemeenten wordt selsmogra- flsch gepeild, dat wil zeggen met be hulp van trillingen wordt nagegaan of er delfstoffen aanwezig zijn. Een woordvoerder van Chevron verklaar de voor omroep Brabant, dat ai sinds 1962 bekend ls dat er steenkool, aard olie en aardgas onder de Brabantse grond zit Het onderzoek nu moet uitwijzen om welke hoeveelheden het gaat en of de exploitatie rendabel ls. Dat er zo lang gewacht is met het onderzoek heeft volgens hem twee redenen. De ener gie wordt schaarser dus duurder. Dus kan exploitatie rendabeler worden Voorts ls de techniek voor het onder- °r„BfeedI979i\W,f^irhaw!fLr de laatste Jaren sterk verbeurd' geworden dan na het eerste halfjaar -■ Tot 1 Juni vorig Jaar gold een unifor me marge van 5 miljoen. Toen werd per instelling een individuele marge vastgesteld op basis van de omvang van de buitenlandse activiteiten van de betrokken instelling met een mini mummarge van 20 miljoen. Als ge volg van deze herziening nam het totaal van de marges toe tot 3.3 miljard. In verband met de omstandigheden op de geldmarkt werd in december 1979 besloten de deposit overplich- ting bij De Nederlandsche Bank in geval van overschrijding tijdelijk te verzachten. Voor de maanden decem ber 1979 en januari 1980 kwam de depositoverplichting te vervallen in dien en voor zover een negatieve net to buitenlandse positie 150 procent van de vastgestelde marge niet over trof. De kans op overschrijdingen van de bestaande marges ls, aldus een mede deling van de centrale bank. In de loop van 1979 sterk toegenomen als gevolg van een daling van de netto buitenlandse tegoeden van het bank wezen. die samenhangt met de ont wikkeling van de betalingsbalans Als deze ontwikkeling de komende maanden zou voortduren, zou een voortzetting van de regeling het bankwezen ormodlg belemmeren in het aantrekken van middelen uit het buitenland Dat kan een ongunstige invloed hebben op de ontwikkeling van de koers van de gulden Derhalve is besloten de regeling wat betreft de buitenlandse positie van banken op te heffen. Binnen twee maanden hoopt men het onderzoek te hebben afgerond Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De goudnoteringen hebben maandag opnieuw een daling te zien gegeven. In Amsterdam zakte de adviesprijs van onbewerkt goud in van 41 700-42.400 per kilo tot 38.910-39 610 per kilo F.en terug gang derhalve met een kleine 3000 In Londen, waar In de loop van de morgen de prijs officieel werd vastge steld op 629 dollar per once '31.1 grami tegen vrijdag bij het slot 668 dollar ging het ook neerwaarts In de loop van maandagmiddag kwam een officiële notering van 624 dollar uit de bus. Zowel in Londen als ook in Zürich werd weinig goud verhandeld De vaste kopers hielden zich afzijdig Als gevolg van de beperkte omzetten ver toonden de pnjzen vrij grote schom melingen albert heijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13